XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 24 kwietnia 2018 roku (wtorek) odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.14.30. Poniżej porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie informacji na temat świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Radlina.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej i zaproszeni goście

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

4. Omówienie sytuacji pomocy społecznej. Przedstawienie sprawozdania z działalności ośrodka, potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz planów na przyszłość.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

5. Przedstawienie raportu z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

6. Przedstawienie oceny zasobów i potrzeb pomocy społecznej.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Radlinie.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Radlin a Miastem Rohatyn (Ukraina).
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Referatu Rozwoju

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2018 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Miasta Radlin na stałe obwody głosowania.
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta

12. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

13. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 marca 2018 r.

XLII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 27 marca 2018 roku (wtorek) odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.14.30. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie wyróżnień i nagród Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

3. Omówienie działalności sportowej i kultury fizycznej w mieście oraz działalności MOSiR.
Ref. Witold Łupiński, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

5. Sprawozdanie z wykonania uchwały nr S.0007.069.2016 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Referatu Rozwoju

6. Przedstawienie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto Radlin.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Radlin przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Ignacego Domeyki.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Kwiatowej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 7 lutego 2018 r. nr IFIII.4131.2.1.2018.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 8 lutego 2018 r. nr IFIII.4131.2.2.2018.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa z Miastem Rydułtowy w ramach projektu „Słoneczny Radlin i Rydułtowy” przeznaczonego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2018 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

19. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Miasta Radlin na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta

20. Zapoznanie się z protokołem kontroli Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

21. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

22. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 lutego 2018 r.

23. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

24. Zamknięcie sesji.

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 27 lutego 2018 roku (wtorek) odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.14.30. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

3. Omówienie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie.
Ref. Tomasz Miler, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie

4. Omówienie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie.
Ref. Henryka Pawliczek, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia Przedszkolu Publicznemu nr 2 w Radlinie. Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Radlin w 2018 r.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych w Radlinie.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2018 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

11. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

12. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

13. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 23 stycznia 2018 r.
14. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

15. Zamknięcie sesji.

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 23 stycznia 2018 roku (wtorek) odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.14.30. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Omówienie stanu zaopatrzenia Miasta w ciepło.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej i zaproszeni goście

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla miasta Radlin.
Ref. Marcin Król, Naczelnik GKE

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rydułtowy na realizację zadania przy drodze gminnej – ul. Narutowicza położonej na terenie miast Radlin i Rydułtowy.
Ref. Marcin Król, Naczelnik GKE

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej położonej na terenie Radlina.
Ref. Marcin Król, Naczelnik GKE

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydz. ES

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik ES

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik ES

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik ES

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia “Gminnej Strategii Ochrony i Promocji Zdrowia dla Miasta Radlina 2018-2023″.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik FZ

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie dzierżawy nieruchomości komunalnych.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu GR

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 22 usytuowanego w budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 26.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu GR

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2018 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

17. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji za rok 2017:
– Komisja Infrastruktury,
– Komisja Budżetu,
– Komisja ds. Społecznych.
Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji

18. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2018:
– Komisja Infrastruktury,
– Komisja Budżetu,
– Komisja ds. Społecznych.
Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji

19. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

20. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 grudnia 2017 r.

21. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

22. Zamknięcie sesji.

XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2017 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata 2017 – 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2018 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata od 2018 do 2032 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlina.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Radlina (GPRR 2018-2028).
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radlin.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 r.
Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Radlinie na 2018 r.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

14. Zapoznanie się z protokołem kontroli Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.
Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

15. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

16. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 listopada 2017 r.

17. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

18. Zamknięcie sesji.

XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 28 listopada 2017 roku (wtorek) odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera , Burmistrz Radlina
3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2018.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2017 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik ES
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik ES
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Ref. Halina Mizia, Naczelnik ES
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Ref. Halina Mizia, Naczelnik ES
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin. Ref. Halina Mizia, Naczelnik ES
14. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej
15. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 31 października 2017 r.
16. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
17. Zamknięcie sesji.

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 31 października 2017 roku (wtorek) odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera , Burmistrz Radlina

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Referatu Rozwoju

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Młyńskiej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Lesnictwa

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2017 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2017 do 2028.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr BRM.0007.086.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr BRM.0007.054.2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr BRM.0007.097.2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr S.0007.037.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr S.0007.078.2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

13. Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Chromik

14. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

15. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 września 2017 r.

16. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

17. Zamknięcie sesji.

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 26 września 2017 roku (wtorek) odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
Omówienie sytuacji oświaty w mieście na początku roku szkolnego 2017/2018. Wręczenie stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniów.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (UM Radlin)

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Radlin.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (UM Radlin)

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Sportowych im Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie w ośmioletnią Sportową Szkołę Podstawową Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (UM Radlin)

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radlinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 w Radlinie.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (UM Radlin)

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (UM Radlin)

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka – termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 5 w Radlinie”.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych (UM Radlin)

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii (UM Radlin)

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Rydułtowskiej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa (UM Radlin)

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2017 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2017 do 2028.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

15. Zapoznanie się z protokołem kontroli Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

16. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

17. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29 sierpnia 2017 r.

18. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

19. Zamknięcie sesji.

XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 29 sierpnia 2017 roku (wtorek) odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Omówienie działalności przedsiębiorstw na terenie Radlina. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
4. Przedstawienie informacji na temat realizacji strategii Miasta. Ref. Katarzyna Macha, Kierownik R
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Radlin. Ref. Halina Mizia, Nacz. ES
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dra Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim. Ref. Halina Mizia, Nacz. ES
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Miasta Radlin. Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor MZOPO
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie. Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor MZOPO
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin. Ref. Marcin Król, Naczelnik GKE
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Kostki Napierskiego. Ref. Piotr Patała, Kierownik GR
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2017 r. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2017 do 2028. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
13. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej
14. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 czerwca 2017 r.
15. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
16. Zamknięcie sesji.

XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 27 czerwca 2017 roku (wtorek) odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście.
Ref. Andrzej Porębski, Komendant Straży Miejskiej w Radlinie i zaproszeni goście

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Ekologii i Spraw Społecznych

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. “Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka – termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 5 w Radlinie”.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań przy drogach powiatowych położonych na terenie Radlina.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2017 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2017 do 2028.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy Pawła Findera na ulicę Wolności w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy Józefa Wieczorka na ulicę Józefa Wieczorka w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Wieczorka.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

18. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

19. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30 maja 2017 r.

20. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

21. Zamknięcie sesji.