XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 27 czerwca 2017 roku (wtorek) odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście.
Ref. Andrzej Porębski, Komendant Straży Miejskiej w Radlinie i zaproszeni goście

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Ekologii i Spraw Społecznych

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. “Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka – termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 5 w Radlinie”.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań przy drogach powiatowych położonych na terenie Radlina.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2017 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2017 do 2028.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy Pawła Findera na ulicę Wolności w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy Józefa Wieczorka na ulicę Józefa Wieczorka w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Wieczorka.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

18. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

19. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30 maja 2017 r.

20. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

21. Zamknięcie sesji.

XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 30 maja 2017 roku (wtorek) odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
3. Omówienie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie. Ref. Tomasz Miler, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie
4. Omówienie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie. Ref. Henryka Pawliczek, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie
5. a) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym;
b) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Radlina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego; Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
c) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Radlina z wykonania budżetu za 2016 r.; Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
d) Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie; Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej
e) Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radlin za 2016 r.; Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
f) Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radlina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Korfantego. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Nałkowskiej. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych w Radlinie. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr S.0007.032.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2017 r. Ref. Skarbnik Miasta, Waldemar Machnik
12. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik
13. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 kwietnia 2017 r.
14. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
15. Zamknięcie sesji.

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie informacji na temat świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Radlina. Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik i zaproszeni goście

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

4. Omówienie sytuacji pomocy społecznej. Przedstawienie sprawozdania z działalności ośrodka, potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz planów na przyszłość. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej. Raport z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych. Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Radlin. Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2017 r. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultacji społecznych. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej, Piotr Absalon, Sekretarz Miasta

14. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

15. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 marca 2017 r. 16. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

17. Zamknięcie sesji.

Posiedzenie Komisji ds. Społecznych 20.04.2017 r. godz. 10.00
Posiedzenie Komisji Infrastruktury 24.04.2017 r. godz. 8.00
Posiedzenie Komisji Budżetu 24.04.2017 r. godz. 10.00

XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 28 marca 2017 roku (wtorek) odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie wyróżnień i nagród Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

3. Omówienie działalności sportowej i kultury fizycznej w mieście oraz działalności MOSiR.
Ref. Witold Łupiński, Dyrektor MOSiR

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

5. Sprawozdanie z wykonania uchwały nr BRM.0007.078.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Referatu Rozwoju

6. Przedstawienie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
Ref. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie, Krystyna Kryszewska

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto Radlin.
Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor MZOPO

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na prowadzenie bieżącej działalności PINB w Wodzisławiu Śl.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie aktualizacji “Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022″.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2017 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

12. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Wojciecha Korfantego.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

13. Zapoznanie się z protokołem kontroli Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.
Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

14. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

15. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27.02. 2017 r. oraz w dniu 21.03.2017 r.

16. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

17. Zamknięcie sesji.

XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 27 lutego 2017 roku (poniedziałek) odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Radlin na rok szkolny 2017/2018. Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół na rok szkolny 2017/2018. Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe oraz od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Radlin w 2017 r. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań przy drogach powiatowych położonych na terenie Radlina.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Sokolskiej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Głożyńskiej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017 – 2020.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszu Zewnętrznych

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2017 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultacji społecznych.
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta

16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Radlinie ds. przygotowania procedury zmian nazw ulic na terenie Radlina.
Ref. Przewodniczący Komisji Doraźnej, Andrzej Gaca

17. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
Ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Ludwik Blanik

18. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

19. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 31 stycznia 2017 r.

20. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

21. Zamknięcie sesji.

XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 31 stycznia 2017 roku (wtorek) odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Radlinie z przebiegu wyborów ponownych do Rady Miejskiej. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radnego.
Ref. Klaudia Zapalska, Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego Stanisława Żydka.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina
5. Omówienie tematu reformy oświaty w Radlinie.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydz. ES
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydz. ES
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydz. ES
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału GKE
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych w Radlinie.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału GKE
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie dzierżawy nieruchomości komunalnych.
Ref. Piotr Patała, kierownik Referatu GR
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ul. Reymonta 9.
Ref. Piotr Patała, kierownik Referatu GR
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2017 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia komisji doraźnej ds. przygotowania procedury zmian nazw ulic na terenie Radlina.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej
14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego komisji doraźnej ds. przygotowania procedury zmian nazw ulic na terenie Radlina. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej
15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Radlinie dotyczącej powołania składów stałych Komisji Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej
16. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji za rok 2016:
– Komisja Infrastruktury,
– Komisja Budżetu,
– Komisja ds. Społecznych.
Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji
17. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2017:
– Komisja Infrastruktury,
– Komisja Budżetu,
– Komisja ds. Społecznych.
Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji
18. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej
19. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29 grudnia 2016 r.
20. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
21. Zamknięcie sesji.

XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 29 grudnia 2016 roku (czwartek) odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina
3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2016 r. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata 2016 – 2028. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2017 r. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata od 2017 do 2028 r. Ref. Waldemar Machnik, Waldemar Machnik
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ul. Wypandów. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Gabrieli Zapolskiej. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto Radlin. Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 r. Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Radlinie na 2017 r. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej
13. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej
14. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29 listopada 2016 r.
15. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
16. Zamknięcie sesji.

XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 29 listopada 2016 roku (wtorek) odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radlin oraz miejskim jednostkom organizacyjnym.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2017.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2016 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2016 do 2028.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa z Miastem Wodzisław Śląski w ramach projektu „Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim” przeznaczonego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik FZ

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne kluby dziecięce na terenie Miasta Radlin.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik ES

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków wydzielonych jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Radlin.
Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor MZOPO

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Radlin.
Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor MZOPO

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie.
Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor MZOPO

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania środków z budżetu Miasta Radlin Policji w 2016 r.
Ref. Marcin Król, Naczelnik GKE

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
Ref. Marcin Król, Naczelnik GKE

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr BRM.0007.091.2014 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Radlin oraz miejskim jednostkom organizacyjnym.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2017.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2016 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2016 do 2028.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa z Miastem Wodzisław Śląski w ramach projektu „Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim” przeznaczonego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik FZ

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne kluby dziecięce na terenie Miasta Radlin.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik ES

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków wydzielonych jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Radlin.
Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor MZOPO

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Radlin.
Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor MZOPO

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie.
Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor MZOPO

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania środków z budżetu Miasta Radlin Policji w 2016 r.
Ref. Marcin Król, Naczelnik GKE

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
Ref. Marcin Król, Naczelnik GKE
W dniu 25 października 2016 roku (wtorek) odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr BRM.0007.091.2014 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie

15. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

16. Zapoznanie się z protokołem z kontroli przeprowadzonej w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

17. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 października 2016 r.

18. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

19. Zamknięcie sesji.. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie

15. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

16. Zapoznanie się z protokołem z kontroli przeprowadzonej w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

17. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 października 2016 r.

18. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

19. Zamknięcie sesji.

XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 25 października  2016 roku (wtorek) odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera , Burmistrz Radlina

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Referatu Rozwoju

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Radlin współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ekologii

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc w Wodzisławiu Śląskim.
Ref. Halina Mizia – Naczelnik Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2016 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2016 do 2028.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

8. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

9. Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina, Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Chromik

10. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 września 2016 r.

11. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

12. Zamknięcie sesji.

XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 27 września 2016 roku (wtorek) odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniów.

3. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. Omówienie sytuacji oświaty w mieście na początku roku szkolnego 2016/2017.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie.
Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Radlin.
Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Przyjaźni.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Leśnictwa.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Kwiatowej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Leśnictwa.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie dzierżawy nieruchomości komunalnych.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Leśnictwa.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Jana Wantuły.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Leśnictwa.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Wrzosowej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Leśnictwa.

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Mariackiej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Leśnictwa.

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia służebności przesyłu nieruchomości przy ul. Spacerowej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Leśnictwa.

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Ściegiennego.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Leśnictwa.

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr BRM.0007.040.2012 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
Ref. Justyna Sobik, Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radlin w 2016 r.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2016 r.
Ref. Joanna Lamla wz. Skarbnika Miasta

18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata 2016 – 2028.
Ref. Joanna Lamla wz. Skarbnik Miasta

19. Zapoznanie się z protokołem kontroli Zakładu Gospodarki Komunalnej, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
Ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ludwik Blanik

20. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Chromik

21. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30 sierpnia 2016 r.

22. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

23. Zamknięcie sesji.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej 15.09 .2016 r., godz. 10.00
Posiedzenie Komisji ds.  Społecznych 22.09.2016 r., godz. 10.00
Posiedzenie Komisji Infrastruktury 26.09.2016 r., godz. 8.00
Posiedzenie Komisji Budżetu 26.09.2016 r., godz. 10.00