XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 26 kwietnia 2016 roku (wtorek) odbędzie się XX sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie listów gratulacyjnych Pani Marcie Cyran oraz Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej OSP Biertułtowy.

3. Przedstawienie informacji na temat świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Radlina.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik i zaproszeni goście.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Burmistrz Radlina, Barbara Magiera

5. Omówienie sytuacji pomocy społecznej. Przedstawienie sprawozdania z działalności ośrodka, potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz planów na przyszłość. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
Ref. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie, Krystyna Kryszewska

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radlin na 2016 r.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii, Marcin Król

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań przy drogach powiatowych położonych na terenie Radlina.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii, Marcin Król

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii, Marcin Król

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia  opinii o zweryfikowanej propozycji planu Aglomeracji Wodzisław Śląski.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii, Marcin Król

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Józefa Rymera 168 w Radlinie.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, Piotr Patała

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy łączniku Młyńska – Wypandów i Cieku Niedobczyckim.
Ref. Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji, Grażyna Janeta

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Studium Głównych Tras Rowerowych dla Miasta Radlin”.
Ref. Kierownik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych, Mariusz Węglorz

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2016 r.
Ref. Skarbnik Miasta, Waldemar Machnik

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata 2016 – 2028.
Ref. Skarbnik Miasta, Waldemar Machnik

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik

16. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców dotyczącej zmiany zasad gospodarowania odpadami komunalnymi.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik

17. Zapoznanie się z protokołem z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Radlin oraz w jednostkach realizujących zadania gminy w zakresie utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej (działania Ochotniczych Straży Pożarnych Biertułtowy i Głożyny) w zakresie realizacji wniosków zgłoszonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w 2015 r.
Ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Ludwik Blanik

18. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik

19. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 22 marca 2016 r.

20. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

21. Zamknięcie sesji.

 Posiedzenie Komisji ds.  Społecznych 21.04.2016 r. godz. 10.00
Posiedzenie Komisji Infrastruktury 25.04.2016 r. godz. 8.00
Posiedzenie Komisji Budżetu 25.04.2016 r. godz. 10.00

XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 22 marca 2016 roku (wtorek) odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.30. Poniżej porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Omówienie działalności sportowej i kultury fizycznej w mieście oraz działalności MOSiR.
Ref. Dyrektor MOSiR, Witold Łupiński

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Burmistrz Radlina, Barbara Magiera

4. Przedstawienie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
Ref. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie, Krystyna Kryszewska

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
Ref. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie, Krystyna Kryszewska

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Miasta Radlin w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska.
Ref. Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej i Ekologii, Marcin Król

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Hubalczyków w Radlinie.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, Piotr Patała

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2016 r.
Ref. Skarbnik Miasta,  Waldemar Machnik

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2016 do 2028.
Ref. Skarbnik Miasta, Waldemar Machnik

10. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie petycji wniesionej przez Śląski Klub Sportowy Niesłyszących z siedzibą w Rybniku dotyczącej zmiany Uchwały Nr BRM.0007.00014.2011 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu przyznawania Nagród i Wyróżnień Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik

11. Informacja w sprawie obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.
Ref. Sekretarz Miasta, Piotr Absalon

12. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik

13. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 23 lutego 2016 r.

14. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

15. Zamknięcie sesji.

 Posiedzenie Komisji ds.  Społecznych 17.03.2016 r. godz. 10.00
Posiedzenie Komisji Infrastruktury 21.03.2016 r. godz. 8.00
Posiedzenie Komisji Budżetu 21.03.2016 r. godz. 10.00

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 23 lutego 2016 roku (wtorek) odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Wystąpienie Pana Krzysztofa Sitarskiego, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.
Ref. Kierownik Referatu Rozwoju, Katarzyna Macha

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Burmistrz Radlina, Barbara Magiera

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radlin na 2016 r.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii, Marcin Król

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań przy drogach powiatowych położonych na terenie Radlina.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii, Marcin Król

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Józefa Rymera 116.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, Piotr Patała

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2016 r.
Ref. Skarbnik Miasta, Waldemar Machnik

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata 2016 – 2028.
Ref. Skarbnik Miasta, Waldemar Machnik

10. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
Ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Ludwik Blanik

11. Zapoznanie się z protokołem z kontroli przeprowadzonej w Świetlicy Środowiskowej.
Ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Ludwik Blanik

12. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik

13. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 stycznia 2016 r.

14. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

15. Zamknięcie sesji.

Posiedzenie Komisji ds.  Społecznych 18.02.2016 r. godz. 10.00
Posiedzenie Komisji Infrastruktury 22.02.2016 r. godz. 9.00
Posiedzenie Komisji Budżetu 22.02.2016 r. godz. 10.00

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 28 stycznia 2016 roku (czwartek) odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Podziękowanie Panu Dominikowi Rzymankowi za udział w akcji ratowniczej.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Burmistrz Radlina, Barbara Magiera

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016”.
Ref. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Halina Mizia

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
Ref. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Halina Mizia

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin, mających zastosowanie do kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz wskazania dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
Ref. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Halina Mizia

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Radlin oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Ref. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Halina Mizia

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie dzierżawy nieruchomości komunalnych.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, Piotr Patała

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości przy ul. Mikołajczyka.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, Piotr Patała

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych w Radlinie.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii, Marcin Król

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2016 r.
Ref. Skarbnik Miasta, Waldemar Machnik

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata 2016 – 2028.
Ref. Skarbnik Miasta, Waldemar Machnik

13. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji za rok 2015:
– Komisja Infrastruktury,
– Komisja Budżetu,
– Komisja ds. Społecznych.
Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji

14. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2016:
– Komisja Infrastruktury,
– Komisja Budżetu,
– Komisja ds. Społecznych.
Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji

15. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik

16. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29 grudnia 2015 r.

17. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

18. Zamknięcie sesji.

Posiedzenie Komisji ds. Społecznych 26.01.2016 r. g. 10.00
Posiedzenie Komisji Infrastruktury 27.01.2016 r. g. 9.00

XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 29 grudnia 2015 roku (wtorek) odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Burmistrz Radlina Barbara Magiera

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2015 r.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata 2015 – 2023.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2016 r.
Ref.  Skarbnik Miasta Waldemar Machnik

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata od 2016 do 2023 r.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Młyńskiej.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa Piotr Patała

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Rymera.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa Piotr Patała

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu wychodzenia z bezdomności dla Radlina na lata 2016 – 2020”.
Ref. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Kryszewska

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2016 r.
Ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ludwik Blanik

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Radlinie na 2016 r.
Ref.  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie Gabriela Chromik

12. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Chromik

13. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 24 listopada 2015 r.

Terminy posiedzeń komisji :
– 28.12.2015 r. o godz. 10.00 – wspólne posiedzenie Komisji ds. Społecznych, Komisji Infrastruktury i Komisji Budżetu,

XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 24 listopada 2015 roku (wtorek) odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Burmistrz Radlina Barbara Magiera

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2016 r.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały nr BRM-0150/XV/108/2007 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta Radlin.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2015 r.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2015 do 2023
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik

9. Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Radlina na lata 2016 – 2020”.
Ref. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Kryszewska

10. Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny dla Radlina na lata 2016 – 2018”.
Ref. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Kryszewska

11. Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016 – 2020”.
Ref. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Kryszewska

12. Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radlinie na lata 2016 – 2020”.
Ref. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Krystyna Kryszewska

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań przy drogach powiatowych położonych na terenie Radlina.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii Marcin Król

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej Głożyny.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii Marcin Król

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii Marcin Król

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Zapolskiej.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa Piotr Patała

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Nałkowskiej.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa Piotr Patała

18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy na lata 2015 – 2019”.
Ref. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej Czesław Brachmański

19. Zapoznanie się z protokołem z kontroli przeprowadzonej w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
Ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ludwik Blanik

20. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Chromik

21. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 października 2015 r.

22. Wolne głosy i wnioski

23. Zamknięcie sesji.

XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 27 października 2015 roku (wtorek) odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Ref. Kierownik Referatu Rozwoju, Katarzyna Macha.

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Radlin.”
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii, Marcin Król.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Burmistrz Radlina Barbara Magiera.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego – udzielenie schronienia bezdomnym mieszkańcom Radlina w Ogrzewalni prowadzonej przez Miasto Rydułtowy.
Ref. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie,  Krystyna Kryszewska.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Radlinie  w sprawie wystąpienia Miasta Radlin z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu – Zdroju.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii, Marcin Król.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie trybu udzielania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie miasta Radlin przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
Ref. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Halina Mizia
i Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Henryk Brachmański.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2015 r.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata 2015 – 2023.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości przy ul. Narutowicza.
Ref. Kierownik Referatu Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, Piotr Patała.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działanie Burmistrza Radlina.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej  Gabriela Chromik.

12. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej  Gabriela Chromik.

13. Przedstawienie  informacji w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Chromik i Burmistrz Radlina Barbara Magiera.

14. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29 września 2015 r.

15. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

16. Zamknięcie sesji.

Posiedzenie Komisji ds. Społecznych –  22.10 g. 10.00
Posiedzenie Komisji Infrastruktury – 26.10 g. 9.00
Posiedzenie Komisji Budżetu – 26.10 g. 10.00

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 29 września 2015 roku (wtorek) odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniów.

3. Informacje na temat przebiegu eksploatacji na terenie Radlina prowadzonej przez KWK „Rydułtowy-Anna” oraz o wynikających z tego potencjalnych szkodach.
Ref. Przedstawiciele KWK „Rydułtowy-Anna”

4. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015. Omówienie sytuacji oświaty w mieście na początku roku szkolnego 2015/2016.
Ref. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Halina Mizia

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2015 r.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata 2015 – 2023.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik

8. Podjęcie  uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości przy ul. Rymera.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, Piotr Patała

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Hallera.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, Piotr Patała

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomościach przy ul. Rymera.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, Piotr Patała

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii,  Marcin Król

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie skargi.
Ref. Sekretarz Miasta Piotr Absalon

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim na kadencję 2016-2019.
Ref. Sekretarz miasta Piotr Absalon
a) Przedstawienie opinii Zespołu ds. ławników o kandydatach na ławników.
Ref. Przewodniczący Zespołu ds. ławników Bolesław Mika

14. Zapoznanie się z protokołem kontroli Stanowiska ds. Informatyki, przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
Ref. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ludwik Blanik

15. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Chromik

16. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 sierpnia 2015 r.

17. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

18. Zamknięcie sesji.

– Komisja ds. Społecznych 24 września 2015 r. o godz. 10.00,
– komisja Infrastruktury 28 września 2015 r. o godz. 9.00,
– komisja Budżetu 28 września 2015 r. o godz. 10.00.

XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 25 sierpnia 2015 roku (wtorek) odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Ref. Kierownik Referatu Rozwoju, Katarzyna Macha

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Ref. Sekretarz Miasta Piotr Absalon

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zawarcia z Miastem Rydułtowy porozumienia dotyczącego wspólnego przygotowania projektu pod nazwą „ Radlin i Rydułtowy w przestrzeni cyfrowej”, sporządzenia i złożenia wniosku o jego dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 działanie 2.1. „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych” oraz realizacji tego projektu w przypadku otrzymania dofinansowania.
Ref. Sekretarz Miasta Piotr Absalon

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie warunków i trybu finansowania działań mających na celu pobudzanie lub agregację popytu mieszkańców Radlina na usługi związane z szerokopasmowym dostępem do Internetu.
Ref. Sekretarz Miasta Piotr Absalon

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dra Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.
Ref. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Halina Mizia

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2015 r.
Ref. Skarbnik Miasta  Waldemar Machnik

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2015 do 2023.
Ref. Skarbnik Miasta Waldemar Machnik

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie dzierżawy nieruchomości komunalnych.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, Piotr Patała

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie  nabycia działki przy ul. Skautów.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, Piotr Patała

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości przy ul. Rymera.
Ref. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa, Piotr Patała

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych w Radlinie.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii, Marcin Król

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Radlin współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
Ref. Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii, Marcin Król

15. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Chromik

16. Przyjęcie protokołów z sesji w dniach 23 czerwca 2015 r., 30 czerwca 2015 r. i 14 lipca 2015 r.

17. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

18. Zamknięcie sesji.

W tym miesiącu również:

  • Posiedzenie Komisji Społecznej 20.08. 2015 r.  godz. 10.00
  • Posiedzenie Komisji Infrastruktury 11.08.2015 r. godz. 9.00 i 24.08.2015 r. godz.9.00
  • Posiedzenie Komisji Budżetu 24.08.2015 r. godz. 11.30.

X SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 30 czerwca  2015 roku (wtorek) odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia Miasta Radlin z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu – Zdroju.
3. Zamknięcie sesji.