XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad
XIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 29 października 2019 r (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Referatu Rozwoju.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Radlin oraz Miastem Oszmiana (Białoruś).
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Referatu Rozwoju.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszary
w rejonie ul. Młyńskiej oraz ul. Sokolskiej (MP19).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia działek nr 4775/220,
4777/220,4779/220,4786/201, 4820/201 do kategorii drogi gminnej.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2019.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

9. Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej.

10. Przedstawienie informacji o kontroli przeprowadzonej w Straży Miejskiej w Radlinie.
Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

11. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik.

12. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 24 września 2019 r.

13. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

14. Zamknięcie sesji.

XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad
XII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 24 września 2019 r (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
Omówienie sytuacji oświaty w mieście na początku roku szkolnego 2019/2020.
Wręczenie stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniów.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radlinie.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej położonej na terenie Radlina.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.
Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad obciążania i wydzierżawienia nieruchomości komunalnych.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2019.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego
w Gliwicach na kadencję 2020-2023
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta Radlin.

11. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik.

12. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 sierpnia 2019 r.

13. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
14. Zamknięcie sesji.

XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad
XI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 27 sierpnia 2019 r (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Omówienie sytuacji na rynku pracy i szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wodzisławskiego i Radlina oraz omówienie działalności przedsiębiorstw na terenie Radlina.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej i zaproszeni goście.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław na renowację sztandaru.
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Referatu Rozwoju.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul. Napierskiego, ul. Rymera, ul. Korfantego, ul. Dworcową, ul. Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na 2020 rok.
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2019.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi.
Ref. Romana Radowska-Polnik, Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

11. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik.

12. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 czerwca 2019 r.

13. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

14. Zamknięcie sesji.

X SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 25 czerwca 2019 r. wtorek (godz. 14.30):
1. Otwarcie sesji.

2. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście, w szczególności bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Ref. Klaudiusz Szweda, Zastępca Komendanta Straży Miejskiej i zaproszeni goście.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radlin na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2025.
Ref. Tomasz Lis, Małopolska Fundacja Energii i Środowiska.
Ref. Grażyna Kołdyka, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej położonej na terenie Radlina.
Ref. Grażyna Kołdyka, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu miasta Radlin dla jednostek ochotniczej straży pożarnej, sposobu jej rozliczania i kontroli.
Ref. Grażyna Kołdyka, Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Przyjaźni.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa
i Leśnictwa.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy
ul. Modrzewiowej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa
i Leśnictwa.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie drogi 3. KDD na południe od ulicy Rymera (MP 16).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Józefa Rymera
i Domeyki (MP7).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Matejki (MP8)
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Spacerowej (MP9).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Wrzosowej (MP10).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Rybnickiej
i Mikołajczyka (MP11).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2019.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania zespołu dla przygotowania wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta Radlin.

18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2020-2023.
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta Radlin.

19. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

20. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik.

21. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 maja 2018 r.

22. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

23. Zamknięcie sesji.

IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 28 maja 2019 r. wtorek (godz. 14.30):

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
3. Debata nad raportem o stanie Miasta.
Ref. Burmistrz Radlina.
4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi
Radlina.
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta.
5. a) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
b) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym
przez Burmistrza Radlina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
c) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Radlina z wykonania budżetu za 2018 r.
Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
d) Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej.
e) Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radlin za 2018 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
f) Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radlina
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań
wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Kwiatowej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Gabriela
Narutowicza.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na
nieruchomości przy ul. Spacerowej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2019.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.
12. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik.
13. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 09 i 30 kwietnia 2019 r.
14. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
15. Zamknięcie sesji

VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 30 kwietnia 2019 r. wtorek (godz. 14.30):

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie informacji na temat świadczenia usług zdrowotnych na terenie Radlina.
Wspieranie osób niepełnosprawnych z terenu Miasta.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej i zaproszeni goście.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

4. Omówienie sytuacji pomocy społecznej. Przedstawienie sprawozdania z działalności ośrodka, potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz planów na przyszłość.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

5. Przedstawienie raportu z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Radlinie na lata 2016-2020” za rok 2018.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

6. Przedstawienie oceny zasobów i potrzeb pomocy społecznej.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Radlin dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, sposobu jej rozliczania i kontroli.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022.”
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta Radlin.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu w Jastrzębiu Zdroju.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta Radlin.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2019 rok.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta Radlin.

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radlin na lata 2019-2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta Radlin.

13. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

14. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 marca 2019 r.

15. Wolne głosy i wnioski

16. Zamknięcie sesji.

VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 9 kwietnia 2019 r. wtorek (godz. 14.30):

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od 2019 do 2032. Ref. Skarbnik Miasta Radlin.

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.4.5.2019 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy. Ref. Sekretarz Miasta Radlin.

4. Zamknięcie sesji.

VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 26 marca 2019 r. wtorek (godz. 14.30):

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera- Burmistrz Radlina.

3. Omówienie działalności sportowej i kultury fizycznej w mieście oraz działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie. Ref. Witold Łupiński- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie.

4. Przedstawienie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań. Ref. Krystyna Kryszewska- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok. Ref. Katarzyna Macha- Kierownik Referatu Rozwoju.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania przy drogach powiatowych położonych na terenie Radlina. Ref. Marcin Król- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rydułtowy na realizację zadania przy drodze gminnej- ul. Narutowicza położonej na terenie miast Radlin i Rydułtowy. Ref. Marcin Król- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

8. Podjęcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uczestniczenia w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej. Ref. Marcin Król- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

9. Podjęcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionym w placówkach prowadzonych przez Miasto Radlin. Ref. Halina Mizia- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2019 rok. Ref. Skarbnik Miasta Radlin.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od 2019 do 2032. Ref. Skarbnik Miasta Radlin.

12. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 20 grudnia 2018 r.

14. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
15. Zamknięcie sesji.

V SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 26 lutego 2019 r. wtorek (godz. 14.30):
1. Otwarcie sesji.
2. Omówienie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie. Ref. Henryka Pawliczek- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.
3. Omówienie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie. Ref. Tomasz Miler- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera – Burmistrz Radlina.
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Józefa Rymera. Ref. Piotr Patała- Kierownik Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Gabrieli Zapolskiej. Ref. Piotr Patała- Kierownik Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Radlin w prawo własności tych gruntów. Ref. Piotr Patała- Kierownik Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin. Ref. Henryk Brachmański- Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Radlin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku. Ref. Halina Mizia- naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Radlin, od 1 września 2019 roku. Ref. Halina Mizia- naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Radlin przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Ref. Halina Mizia- naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Ref. Halina Mizia- naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin. Ref. Halina Mizia- naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Matejki (MP13). Ref. Grażyna Janeta- Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.
15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radlin w 2019 roku. Ref. Marcin Król- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin 2019 rok. Ref. Skarbnik Miasta Radlin.
17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od 2019 do 2032. Ref. Skarbnik Miasta Radlin.
18. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. Ref. Radny Adam Cyran – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
19. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 29 stycznia 2019 r.
21. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
22. Zamknięcie sesji.

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 29 stycznia 2019 r. czwartek (godz. 14.30)

1. Otwarcie sesji.

2. Omówienie sytuacji mieszkaniowej na terenie miasta i gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy. Ref. Zaproszeni goście – przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „MARCEL” i „ROW”, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera – Burmistrz Radlina.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Radlina w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. Ref. Krystyna Kryszewska- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr S.0007.095.2018 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 5 grudnia 2018r.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Ref. Krystyna Kryszewska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”. Ref. Halina Mizia- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Radlinie do składu Komisji do spraw nagród i wyróżnień Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej. Ref. Halina Mizia- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Radlinie do składu Zespołu ds. Stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin. Ref. Halina Mizia- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju. Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim. Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2019. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości za rok 2019. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad określających wysokość diet dla radnych. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

15. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji za rok 2018: – Komisja Infrastruktury, – Komisja Budżetu, – Komisja ds. Społecznych. Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji.

16. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2019: – Komisja Infrastruktury, – Komisja Budżetu, – Komisja ds. Społecznych. Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji.
17. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 20 grudnia 2018 r.
19. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
20. Zamknięcie sesji.