Pismo w sprawie robót konserwacyjnych na cieku Niedobczyckim i cieku E

Radlin 30.04.2013 r.

 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

  Pani
 mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

 Dotyczy: robót konserwacyjnych na cieku Niedobczyckim i cieku E

W nawiązaniu do informacji podanych na sesji Rady Miasta w dniu 25.04.2013 r. odnośnie pozwolenia wodnoprawnego dla odprowadzenia wód z ul. Spacerowej do cieku E, zwracam się z prośbą o udostępnienie kopii korespondencji Urzędu Miasta w Radlinie z Marszałkiem Województwa  oraz Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, dotyczących wykonania robót konserwacyjnych
i naprawczych  na w/w ciekach.
W szczególności interesuje mnie korespondencja prowadzona w latach 2010-2013, dotycząca cieku Niedobczyckiego na odcinku od boiska przy ul. Rydułtowskiej,
do przepustu pod dojazdem do pomnika na Redenie oraz cieku E, na odcinku od miejsca włączenia do cieku Niedobczyckiego aż do ul. Matejki.