XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad XXV sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 29 września 2020 r. (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
Omówienie sytuacji oświaty w mieście na początku roku szkolnego 2020/2021.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. ks. kard. Bolesława Kominka.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Mariackiej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań zapewniających rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zmian w podatkach, dostosowania wysokości subwencji oświatowej do rzeczywistych kosztów oraz przyznania rekompensaty z tytułu  konsekwencji związanych z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Polski.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2020.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2020 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

10. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 sierpnia 2020 r.

11. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

12. Zamknięcie sesji.

XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad XXII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 30 czerwca 2020 r. (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście, w szczególności bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Ref. Andrzej Porębski Komendant Straży Miejskiej i zaproszeni goście.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście
Radlin na rok szkolny 2020/2021.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.
Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2020.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od 2020 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej
Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

11. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 maja 2020 r.

12. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

Zamknięcie sesji.

XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad XXI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 26 maja 2020 r. (godz. 14.30)

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2020.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

5. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 kwietnia 2019 r.

6. Wolne głosy i wnioski- rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

7. Zamknięcie sesji.

XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad XX sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 28 kwietnia 2020 r. (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

3. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny .
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie za rok 2019.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

5. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

6. Przedstawienie raportu z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Radlinie na lata 2016-2020” za rok 2019.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonych na terenie Miasta Radlin, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań przy drogach powiatowych położonych na terenie Radlina.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w spawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej. ( dotyczy wniosków złożonych w projekcie Słoneczny Radlin).
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych.

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dra Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie emisji obligacji.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbik Miasta

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Ref. Waldemar Machnik, Skarbik Miasta

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin 2020 rok.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbik Miasta

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od 2020 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbik Miasta

18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w Statucie Miasta Radlin.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

19. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 lutego 2020 r.

20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 24 marca 2020r.

21. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

22. Zamknięcie sesji.

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad XVIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 25 lutego 2020 r. (godz. 14.00)
1. Otwarcie sesji.

2. Omówienie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie.
Ref. Henryka Pawliczek, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

3. Omówienie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie.
Ref. Tomasz Miler, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmiany statutu Świetlicy Środowiskowej.
Ref. Małgorzata Kania, Dyrektor Świetlicy Środowiskowej.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie stawki opłaty oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku stanowiących Rodzinne Ogrody Działkowe.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Burmistrz Radlina.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022”.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych.

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin 2020 rok.
Ref. Skarbnik Miasta Radlin.

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od 2020 do 2032.
Ref. Skarbnik Miasta Radlin.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Radlin.
Ref. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

16. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
Ref. Radny Adam Cyran – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

17. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 28 stycznia 2020 r.

19. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

20. Zamknięcie sesji.

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad
XVII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 28 stycznia 2020 r (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Omówienie stanu zaopatrzenia Miasta w ciepło. Omówienie działalności w zakresie ochrony środowiska i przyrody w Mieście.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej i zaproszeni goście.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
rok 2020”.
Ref. Dawid Brachmański, Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Radlin.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście Radlin na rok szkolny 2019/2020.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.
Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor Miejskiego Zespołu Placówek Oświatowych.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.
Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor Miejskiego Zespołu Placówek Oświatowych.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej położonej na terenie Radlina.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Gorzyce.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin.
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2020.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2020 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

14. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji za rok 2019:
– Komisja Infrastruktury,
– Komisja Budżetu,
– Komisja ds. Społecznych.
Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji.

15. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2020:
– Komisja Infrastruktury,
– Komisja Budżetu,
– Komisja ds. Społecznych.
Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji.

16. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik.

17. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 19 grudnia 2019 r.

18. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

19. Zamknięcie sesji.

XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad
XVI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 19 grudnia 2019 r (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Radlin na rok 2020.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata od 2020 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radlin w 2020 roku.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, dla których zarządcą jest Burmistrz Radlina.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki oraz terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlin stanowiących Rodzinne Ogrody Działkowe.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza i Wypandów (MP12).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Józefa Rymera i Głożyńskiej (MP15).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano ekologiczne źródła ciepła.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2019.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi.
Ref. Robert Szindler, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi.
Ref. Robert Szindler, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji.
Ref. Robert Szindler, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 roku.
Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

19. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej
w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

20. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik.

21. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 listopada i 10 grudnia 2019 r.

22. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

23. Zamknięcie sesji.

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad
XIII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 29 października 2019 r (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Referatu Rozwoju.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Radlin oraz Miastem Oszmiana (Białoruś).
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Referatu Rozwoju.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszary
w rejonie ul. Młyńskiej oraz ul. Sokolskiej (MP19).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczenia działek nr 4775/220,
4777/220,4779/220,4786/201, 4820/201 do kategorii drogi gminnej.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2019.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

9. Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej.

10. Przedstawienie informacji o kontroli przeprowadzonej w Straży Miejskiej w Radlinie.
Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

11. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik.

12. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 24 września 2019 r.

13. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

14. Zamknięcie sesji.

XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad
XII sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 24 września 2019 r (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
Omówienie sytuacji oświaty w mieście na początku roku szkolnego 2019/2020.
Wręczenie stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniów.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radlinie.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej położonej na terenie Radlina.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.
Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad obciążania i wydzierżawienia nieruchomości komunalnych.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2019.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego
w Gliwicach na kadencję 2020-2023
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta Radlin.

11. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik.

12. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 sierpnia 2019 r.

13. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
14. Zamknięcie sesji.

XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad
XI sesji VII Kadencji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 27 sierpnia 2019 r (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Omówienie sytuacji na rynku pracy i szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Wodzisławskiego i Radlina oraz omówienie działalności przedsiębiorstw na terenie Radlina.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej i zaproszeni goście.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Wodzisław na renowację sztandaru.
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Referatu Rozwoju.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śl.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w południowo-wschodniej części miasta ograniczonego ul. Napierskiego, ul. Rymera, ul. Korfantego, ul. Dworcową, ul. Rybnicką oraz linią kolejową i granicą z Wodzisławiem Śląskim (MP18).
Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na 2020 rok.
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2019.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi.
Ref. Romana Radowska-Polnik, Wiceprzewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

11. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik.

12. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 czerwca 2019 r.

13. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

14. Zamknięcie sesji.