VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 30 kwietnia 2019 r. wtorek (godz. 14.30):

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie informacji na temat świadczenia usług zdrowotnych na terenie Radlina.
Wspieranie osób niepełnosprawnych z terenu Miasta.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej i zaproszeni goście.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

4. Omówienie sytuacji pomocy społecznej. Przedstawienie sprawozdania z działalności ośrodka, potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz planów na przyszłość.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

5. Przedstawienie raportu z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Radlinie na lata 2016-2020” za rok 2018.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

6. Przedstawienie oceny zasobów i potrzeb pomocy społecznej.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Radlin dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, sposobu jej rozliczania i kontroli.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022.”
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Funduszy Zewnętrznych.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta Radlin.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Komunikacyjnemu w Jastrzębiu Zdroju.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta Radlin.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2019 rok.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta Radlin.

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Radlinie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radlin na lata 2019-2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta Radlin.

13. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

14. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 marca 2019 r.

15. Wolne głosy i wnioski

16. Zamknięcie sesji.

VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad VII sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 9 kwietnia 2019 r. wtorek (godz. 14.30):

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od 2019 do 2032. Ref. Skarbnik Miasta Radlin.

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.4.5.2019 z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy. Ref. Sekretarz Miasta Radlin.

4. Zamknięcie sesji.

VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 26 marca 2019 r. wtorek (godz. 14.30):

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera- Burmistrz Radlina.

3. Omówienie działalności sportowej i kultury fizycznej w mieście oraz działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie. Ref. Witold Łupiński- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radlinie.

4. Przedstawienie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań. Ref. Krystyna Kryszewska- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

5. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok. Ref. Katarzyna Macha- Kierownik Referatu Rozwoju.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania przy drogach powiatowych położonych na terenie Radlina. Ref. Marcin Król- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rydułtowy na realizację zadania przy drodze gminnej- ul. Narutowicza położonej na terenie miast Radlin i Rydułtowy. Ref. Marcin Król- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

8. Podjęcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uczestniczenia w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej. Ref. Marcin Król- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

9. Podjęcie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom zatrudnionym w placówkach prowadzonych przez Miasto Radlin. Ref. Halina Mizia- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2019 rok. Ref. Skarbnik Miasta Radlin.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od 2019 do 2032. Ref. Skarbnik Miasta Radlin.

12. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 20 grudnia 2018 r.

14. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
15. Zamknięcie sesji.

V SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 26 lutego 2019 r. wtorek (godz. 14.30):
1. Otwarcie sesji.
2. Omówienie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie. Ref. Henryka Pawliczek- Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.
3. Omówienie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie. Ref. Tomasz Miler- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera – Burmistrz Radlina.
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Józefa Rymera. Ref. Piotr Patała- Kierownik Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Gabrieli Zapolskiej. Ref. Piotr Patała- Kierownik Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Radlin w prawo własności tych gruntów. Ref. Piotr Patała- Kierownik Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin. Ref. Henryk Brachmański- Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Radlin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku. Ref. Halina Mizia- naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Radlin, od 1 września 2019 roku. Ref. Halina Mizia- naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Radlin przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Ref. Halina Mizia- naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Ref. Halina Mizia- naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin. Ref. Halina Mizia- naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Matejki (MP13). Ref. Grażyna Janeta- Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.
15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Radlin w 2019 roku. Ref. Marcin Król- Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin 2019 rok. Ref. Skarbnik Miasta Radlin.
17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od 2019 do 2032. Ref. Skarbnik Miasta Radlin.
18. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. Ref. Radny Adam Cyran – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
19. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 29 stycznia 2019 r.
21. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
22. Zamknięcie sesji.

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 29 stycznia 2019 r. czwartek (godz. 14.30)

1. Otwarcie sesji.

2. Omówienie sytuacji mieszkaniowej na terenie miasta i gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy. Ref. Zaproszeni goście – przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „MARCEL” i „ROW”, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera – Burmistrz Radlina.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Radlina w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. Ref. Krystyna Kryszewska- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr S.0007.095.2018 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 5 grudnia 2018r.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Ref. Krystyna Kryszewska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”. Ref. Halina Mizia- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Radlinie do składu Komisji do spraw nagród i wyróżnień Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej. Ref. Halina Mizia- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Radlinie do składu Zespołu ds. Stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin. Ref. Halina Mizia- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju. Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim. Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2019. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości za rok 2019. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad określających wysokość diet dla radnych. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

15. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji za rok 2018: – Komisja Infrastruktury, – Komisja Budżetu, – Komisja ds. Społecznych. Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji.

16. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2019: – Komisja Infrastruktury, – Komisja Budżetu, – Komisja ds. Społecznych. Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji.
17. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 20 grudnia 2018 r.
19. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
20. Zamknięcie sesji.

III SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 20 grudnia 2018 r. czwartek (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera – Burmistrz Radlina.
3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Radlina w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. Ref. Krystyna Kryszewska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia “Programu Wspierania Rodziny dla Radlina na lata 2019-2021″. Ref. Krystyna Kryszewska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie drogi 3. KDD na południe od ulicy Józefa Rymera (MP16). Ref. Grażyna Janeta – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji (UI).
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. kard. Bolesława Kominka (MP17). Ref. Grażyna Janeta – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji (UI).
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej położonej na terenie Radlina. Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju. Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2018. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2018 do 2032. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Radlin na rok 2019. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad określających wysokość diet dla radnych. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Radlinie. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019 roku. Ref. Adam Cyran – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
16. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 5 grudnia 2018 r.
18. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
19. Zamknięcie sesji.

II SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 5 grudnia 2018 r. (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera – Burmistrz Radlina.

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
Ref. Beata Sowa – Starszy Specjalista Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Ref. Beata Sowa – Starszy Specjalista Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2019.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki na nieruchomości.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2018.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2018 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie dzierżawy nieruchomości komunalnych.
Ref. Piotr Patała – Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Radlina.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

19. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

20. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Ludosława K. wraz z odpowiedzią na skargę.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

21. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

22. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji w dniach:
a/ 16 października 2018 r.
b/ 20 listopada 2018 r.

23. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

24. Zamknięcie sesji.

Posiedzenie Komisji ds. Społecznych 03.12.2018 r. godz. 7.30 Posiedzenie Komisji Infrastruktury 03.12.2018 r. godz. 8.00 Posiedzenie Komisji Budżetu 03.12.2018 r. godz. 14.00

Podziękowanie

Szanowni Państwo

Pragnę gorąco podziękować licznemu gronu moich wyborców, którzy w tegorocznych wyborach samorządowych oddali na mnie swój głos.
Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż obdarzyli mnie Państwo tak dużym zaufaniem udzielając swego poparcia, za co serdecznie wszystkim dziękuję.

Zapewniam, że nadal będę służyć Państwu swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem.

Serdecznie dziękuję

Z wyrazami szacunku
Andrzej Gaca

XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 16 października 2018 r. (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Ref. Rozwoju

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

4. Podsumowanie działalności Rady Miejskiej w kadencji 2014 – 2018
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radlinie.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem
prowadzącym jest Miasto Radlin.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Wojciecha
Korfantego.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul.
Modrzewiowej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2018.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

10. odjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Radlin na lata od 2018 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

11. Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta

12. Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników
samorządowych.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

13. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

14. Przedstawienie informacji o kontroli przeprowadzonej w Klubie Gimnastycznym Radlin.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

15. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 września 2018 r.

16. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

17. Zamknięcie sesji.

XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 25 września 2018 r. (godz. 14.30)
1.Otwarcie sesji.

2.Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
Omówienie sytuacji oświaty w mieście na początku roku szkolnego 2018/2019.

3.Wręczenie stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniów.
Ref. Halina Mizia, NaczelnikWydziału Edukacji i Spraw Społecznych

4.Przedstawienie raportu o stanie Miasta Radlin.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.

Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

6.Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin”.

Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji

7.Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Świerklany w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach.

Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

8.Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2018.

Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

9.Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2018 do 2032.

Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

10.Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radlin.

Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta

11.Zapoznanie się z protokołem kontroli realizacji inwestycji pn. „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Mariackiej – odcinek od nr 30 do wiaduktu wraz z budową ronda”.

Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

12.Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.

Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

13.Przyjęcie protokołów z sesji w dniach:

a/ 28 sierpnia 2018 r.,

b/ 11 września 2018 r.

14.Wolne głosy i wnioski

– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

15.Zamknięcie sesji.