III SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 20 grudnia 2018 r. czwartek (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera – Burmistrz Radlina.
3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Radlina w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. Ref. Krystyna Kryszewska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia “Programu Wspierania Rodziny dla Radlina na lata 2019-2021″. Ref. Krystyna Kryszewska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie drogi 3. KDD na południe od ulicy Józefa Rymera (MP16). Ref. Grażyna Janeta – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji (UI).
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy ks. kard. Bolesława Kominka (MP17). Ref. Grażyna Janeta – Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji (UI).
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej położonej na terenie Radlina. Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju. Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2018. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2018 do 2032. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Radlin na rok 2019. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad określających wysokość diet dla radnych. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Radlinie. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019 roku. Ref. Adam Cyran – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
16. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 5 grudnia 2018 r.
18. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
19. Zamknięcie sesji.

II SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 5 grudnia 2018 r. (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera – Burmistrz Radlina.

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
Ref. Beata Sowa – Starszy Specjalista Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Ref. Beata Sowa – Starszy Specjalista Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2019.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki na nieruchomości.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2018.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2018 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie dzierżawy nieruchomości komunalnych.
Ref. Piotr Patała – Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Radlina.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

19. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

20. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Ludosława K. wraz z odpowiedzią na skargę.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

21. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

22. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji w dniach:
a/ 16 października 2018 r.
b/ 20 listopada 2018 r.

23. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

24. Zamknięcie sesji.

Posiedzenie Komisji ds. Społecznych 03.12.2018 r. godz. 7.30 Posiedzenie Komisji Infrastruktury 03.12.2018 r. godz. 8.00 Posiedzenie Komisji Budżetu 03.12.2018 r. godz. 14.00

Podziękowanie

Szanowni Państwo

Pragnę gorąco podziękować licznemu gronu moich wyborców, którzy w tegorocznych wyborach samorządowych oddali na mnie swój głos.
Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż obdarzyli mnie Państwo tak dużym zaufaniem udzielając swego poparcia, za co serdecznie wszystkim dziękuję.

Zapewniam, że nadal będę służyć Państwu swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem.

Serdecznie dziękuję

Z wyrazami szacunku
Andrzej Gaca

XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 16 października 2018 r. (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Ref. Rozwoju

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

4. Podsumowanie działalności Rady Miejskiej w kadencji 2014 – 2018
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radlinie.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem
prowadzącym jest Miasto Radlin.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydz. Edukacji i Spraw Społecznych

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Wojciecha
Korfantego.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul.
Modrzewiowej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2018.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

10. odjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Radlin na lata od 2018 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

11. Podjecie uchwały Rady Miejskiej w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych.
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta

12. Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników
samorządowych.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

13. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

14. Przedstawienie informacji o kontroli przeprowadzonej w Klubie Gimnastycznym Radlin.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

15. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 września 2018 r.

16. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

17. Zamknięcie sesji.

XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 25 września 2018 r. (godz. 14.30)
1.Otwarcie sesji.

2.Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.
Omówienie sytuacji oświaty w mieście na początku roku szkolnego 2018/2019.

3.Wręczenie stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniów.
Ref. Halina Mizia, NaczelnikWydziału Edukacji i Spraw Społecznych

4.Przedstawienie raportu o stanie Miasta Radlin.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

5.Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.

Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

6.Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin”.

Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji

7.Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Świerklany w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Specjalnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Żorach.

Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

8.Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2018.

Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

9.Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2018 do 2032.

Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

10.Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radlin.

Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta

11.Zapoznanie się z protokołem kontroli realizacji inwestycji pn. „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Mariackiej – odcinek od nr 30 do wiaduktu wraz z budową ronda”.

Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

12.Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.

Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

13.Przyjęcie protokołów z sesji w dniach:

a/ 28 sierpnia 2018 r.,

b/ 11 września 2018 r.

14.Wolne głosy i wnioski

– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

15.Zamknięcie sesji.

XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 11 września 2018 r. (godz. 14.30)

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Wypandów. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
3. Zamknięcie sesji.

XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

1. Otwarcie sesji.

2. Omówienie działalności w zakresie ochrony środowiska i przyrody w Mieście. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii i zaproszeni goście

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2018 r. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2032. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przejęcia w zarząd odcinków dróg zlokalizowanych wzdłuż DK – 78 na terenie Miasta Radlin. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dra Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim. Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Aleksandra Puszkina. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Wrzosowej. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza i Wypandów (MP12). Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Matejki (MP13). Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Rydułtowskiej (MP14). Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Józefa Rymera i Głożyńskiej (MP15). Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji

14. Przypomnienie o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych. Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta

15. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej 16. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 czerwca 2018 r.

17. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

18. Zamknięcie sesji.

XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 26 czerwca 2018 roku (wtorek) odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.14.30. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście, w szczególności bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ref. Andrzej Porębski, Komendant Straży Miejskiej i zaproszeni goście

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki „Radlińska Strefa Aktywności Gospodarczej” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radlinie. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2018 r. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2032. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej położonej na terenie Radlina. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Ref. Anna Pawlińska, Inspektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Radlin. Ref. Justyna Sobik, Kierownik Referatu Działalności Gospodarczej

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Gabriela Narutowicza. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Modrzewiowej. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Polnej. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Józefa Rymera i Domeyki (MP7). Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Matejki (MP8). Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Spacerowej (MP9). Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulicy Wrzosowej (MP10). Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji

18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Radlin obejmującej obszar w rejonie ulic Rybnickiej i Mikołajczyka (MP11). Ref. Grażyna Janeta, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Inwestycji

19. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej, Lidia Chrzan, Radca Prawny

20. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Irysowej. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

21. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 22. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik

23. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 22 maja 2018 r.

24. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

25. Zamknięcie sesji.

XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 22 maja 2018 roku (wtorek) odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.14.30. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.

3. a) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym;

b) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Radlina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego; Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

c) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Radlina z wykonania budżetu za 2017 r.; Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

d) Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie; Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

e) Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radlin za 2017 r.; Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

f) Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radlina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022”. Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia od Powiatu Wodzisławskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radlin współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków funduszu spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy rondu położonemu na terenie miasta Radlin. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Radlina w sprawie stanu ścieżki łączącej ul. Hubalczyków ze Szkołą Podstawową nr 4 w Radlinie. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2018 r. Ref. Skarbnik Miasta, Waldemar Machnik

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2032. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

11. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik

12. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 24 kwietnia 2018 r.

13. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
14. Zamknięcie sesji.

XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 24 kwietnia 2018 roku (wtorek) odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.14.30. Poniżej porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie informacji na temat świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Radlina.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej i zaproszeni goście

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

4. Omówienie sytuacji pomocy społecznej. Przedstawienie sprawozdania z działalności ośrodka, potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz planów na przyszłość.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

5. Przedstawienie raportu z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

6. Przedstawienie oceny zasobów i potrzeb pomocy społecznej.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 3 w Radlinie.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem Radlin a Miastem Rohatyn (Ukraina).
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Referatu Rozwoju

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2018 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Miasta Radlin na stałe obwody głosowania.
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta

12. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

13. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 marca 2018 r.