XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 23 stycznia 2018 roku (wtorek) odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.14.30. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Omówienie stanu zaopatrzenia Miasta w ciepło.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej i zaproszeni goście

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla miasta Radlin.
Ref. Marcin Król, Naczelnik GKE

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Rydułtowy na realizację zadania przy drodze gminnej – ul. Narutowicza położonej na terenie miast Radlin i Rydułtowy.
Ref. Marcin Król, Naczelnik GKE

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania przy drodze powiatowej położonej na terenie Radlina.
Ref. Marcin Król, Naczelnik GKE

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydz. ES

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik ES

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik ES

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik ES

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia “Gminnej Strategii Ochrony i Promocji Zdrowia dla Miasta Radlina 2018-2023″.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik FZ

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie dzierżawy nieruchomości komunalnych.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu GR

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 22 usytuowanego w budynku przy ul. Wojciecha Korfantego 26.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu GR

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2018 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

17. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji za rok 2017:
– Komisja Infrastruktury,
– Komisja Budżetu,
– Komisja ds. Społecznych.
Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji

18. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2018:
– Komisja Infrastruktury,
– Komisja Budżetu,
– Komisja ds. Społecznych.
Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji

19. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

20. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 grudnia 2017 r.

21. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

22. Zamknięcie sesji.

XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 28 grudnia 2017 roku (czwartek) odbędzie się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2017 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata 2017 – 2032.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Miasta Radlin na 2018 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata od 2018 do 2032 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Radlina.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Radlina (GPRR 2018-2028).
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radlin.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 r.
Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Radlinie na 2018 r.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

14. Zapoznanie się z protokołem kontroli Wydziału Urbanistyki i Inwestycji.
Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

15. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

16. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 listopada 2017 r.

17. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

18. Zamknięcie sesji.

XXXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 28 listopada 2017 roku (wtorek) odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera , Burmistrz Radlina
3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2018.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2017 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radlinie.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik ES
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w jednostkach oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik ES
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Ref. Halina Mizia, Naczelnik ES
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w ramach specjalnego funduszu nagród nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Ref. Halina Mizia, Naczelnik ES
13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych, których organem prowadzącym jest Miasto Radlin. Ref. Halina Mizia, Naczelnik ES
14. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej
15. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 31 października 2017 r.
16. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
17. Zamknięcie sesji.

XXXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 31 października 2017 roku (wtorek) odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera , Burmistrz Radlina

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Referatu Rozwoju

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Młyńskiej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Lesnictwa

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2017 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2017 do 2028.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr BRM.0007.086.2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr BRM.0007.054.2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr BRM.0007.097.2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr S.0007.037.2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr S.0007.078.2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

13. Przedstawienie informacji w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Chromik

14. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

15. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 26 września 2017 r.

16. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

17. Zamknięcie sesji.

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 26 września 2017 roku (wtorek) odbędzie się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
Omówienie sytuacji oświaty w mieście na początku roku szkolnego 2017/2018. Wręczenie stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniów.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (UM Radlin)

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Radlin.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (UM Radlin)

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Sportowych im Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie w ośmioletnią Sportową Szkołę Podstawową Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Radlinie.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (UM Radlin)

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radlinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 w Radlinie.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (UM Radlin)

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Gustawa Morcinka w Radlinie.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych (UM Radlin)

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka – termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 5 w Radlinie”.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych (UM Radlin)

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaliczania dróg do kategorii dróg gminnych.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii (UM Radlin)

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Rydułtowskiej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa (UM Radlin)

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2017 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2017 do 2028.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

15. Zapoznanie się z protokołem kontroli Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

16. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

17. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 29 sierpnia 2017 r.

18. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

19. Zamknięcie sesji.

XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 29 sierpnia 2017 roku (wtorek) odbędzie się XXXV sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Omówienie działalności przedsiębiorstw na terenie Radlina. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
4. Przedstawienie informacji na temat realizacji strategii Miasta. Ref. Katarzyna Macha, Kierownik R
5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Radlin. Ref. Halina Mizia, Nacz. ES
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Chorób Płuc im. dra Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim. Ref. Halina Mizia, Nacz. ES
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie organizacji wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Miasta Radlin. Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor MZOPO
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych w Radlinie. Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor MZOPO
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin. Ref. Marcin Król, Naczelnik GKE
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Kostki Napierskiego. Ref. Piotr Patała, Kierownik GR
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2017 r. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2017 do 2028. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
13. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej
14. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27 czerwca 2017 r.
15. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
16. Zamknięcie sesji.

XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 27 czerwca 2017 roku (wtorek) odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Analiza stanu bezpieczeństwa w mieście.
Ref. Andrzej Porębski, Komendant Straży Miejskiej w Radlinie i zaproszeni goście

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Ekologii i Spraw Społecznych

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. “Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka – termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 5 w Radlinie”.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadań przy drogach powiatowych położonych na terenie Radlina.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych ze środków budżetu Miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2017 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2017 do 2028.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy Pawła Findera na ulicę Wolności w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany nazwy ulicy Józefa Wieczorka na ulicę Józefa Wieczorka w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Wieczorka.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

18. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

19. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 30 maja 2017 r.

20. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

21. Zamknięcie sesji.

XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 30 maja 2017 roku (wtorek) odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
3. Omówienie działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie. Ref. Tomasz Miler, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Radlinie
4. Omówienie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie. Ref. Henryka Pawliczek, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radlinie
5. a) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym;
b) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Radlina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego; Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
c) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Radlina z wykonania budżetu za 2016 r.; Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
d) Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie; Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej
e) Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radlin za 2016 r.; Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta
f) Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radlina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Korfantego. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Nałkowskiej. Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia dotacji dla ochotniczych straży pożarnych w Radlinie. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr S.0007.032.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2017 r. Ref. Skarbnik Miasta, Waldemar Machnik
12. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik
13. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 25 kwietnia 2017 r.
14. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
15. Zamknięcie sesji.

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 25 kwietnia 2017 roku (wtorek) odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie informacji na temat świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Radlina. Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik i zaproszeni goście

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

4. Omówienie sytuacji pomocy społecznej. Przedstawienie sprawozdania z działalności ośrodka, potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz planów na przyszłość. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej. Raport z realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych. Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Ref. Krystyna Kryszewska, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Radlin. Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radlin, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce. Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2017 r. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 – 2028. Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia zasad i trybu konsultacji społecznych. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej, Piotr Absalon, Sekretarz Miasta

14. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

15. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 28 marca 2017 r. 16. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

17. Zamknięcie sesji.

Posiedzenie Komisji ds. Społecznych 20.04.2017 r. godz. 10.00
Posiedzenie Komisji Infrastruktury 24.04.2017 r. godz. 8.00
Posiedzenie Komisji Budżetu 24.04.2017 r. godz. 10.00

XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

W dniu 28 marca 2017 roku (wtorek) odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Radlinie. Początek obrad o godz.10.00. Poniżej porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie wyróżnień i nagród Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej.

3. Omówienie działalności sportowej i kultury fizycznej w mieście oraz działalności MOSiR.
Ref. Witold Łupiński, Dyrektor MOSiR

4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera, Burmistrz Radlina

5. Sprawozdanie z wykonania uchwały nr BRM.0007.078.2015 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 27 października 2015 roku w sprawie programu współpracy Miasta Radlin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
Ref. Katarzyna Macha, Kierownik Referatu Rozwoju

6. Przedstawienie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
Ref. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie, Krystyna Kryszewska

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Ref. Halina Mizia, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto Radlin.
Ref. Henryk Brachmański, Dyrektor MZOPO

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na prowadzenie bieżącej działalności PINB w Wodzisławiu Śl.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie aktualizacji “Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022″.
Ref. Mariusz Węglorz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na 2017 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta

12. Przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie pierwokupu nieruchomości położonej przy ul. Wojciecha Korfantego.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa

13. Zapoznanie się z protokołem kontroli Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych.
Ref. Ludwik Blanik, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

14. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej

15. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 27.02. 2017 r. oraz w dniu 21.03.2017 r.

16. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

17. Zamknięcie sesji.