II SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 5 grudnia 2018 r. (godz. 14.30)
1. Otwarcie sesji.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
Ref. Barbara Magiera – Burmistrz Radlina.

3. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023.
Ref. Beata Sowa – Starszy Specjalista Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
Ref. Beata Sowa – Starszy Specjalista Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2019.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości dotyczącego rurociągów sieci kanalizacyjnej.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia w formie hipoteki na nieruchomości.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2018.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2018 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie dzierżawy nieruchomości komunalnych.
Ref. Piotr Patała – Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

15. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

16. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

17. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

18. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Radlina.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

19. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

20. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Ludosława K. wraz z odpowiedzią na skargę.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

21. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

22. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji w dniach:
a/ 16 października 2018 r.
b/ 20 listopada 2018 r.

23. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.

24. Zamknięcie sesji.

Posiedzenie Komisji ds. Społecznych 03.12.2018 r. godz. 7.30 Posiedzenie Komisji Infrastruktury 03.12.2018 r. godz. 8.00 Posiedzenie Komisji Budżetu 03.12.2018 r. godz. 14.00