Interpelacja w sprawie aktów wandalizmu i dewastacji mienia komunalnego z dnia 26.08.2011 r.

Radlin 26.08.2011 r. 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera

Burmistrz Miasta Radlin
 

Dotyczy: interpelacja w sprawie aktów wandalizmu i dewastacji mienia komunalnego 

W związku z występującym w  ostatnich miesiącach wzrostem ilości przypadków aktów wandalizmu i dewastacji mienia komunalnego na terenie miasta, składam interpelację na podstawie § 40 Statutu Miasta Radlin,  w sprawie przedstawienia działań jakie podejmuje Urząd Miasta oraz Komendant Straży Miejskiej, w celu ograniczenia i skutecznego wyeliminowania dalszych przypadków aktów wandalizmu i dewastacji mienia, a także poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Ponadto proszę o przedstawienie przez Komendanta Straży Miejskiej informacji, dotyczącej ilości wykrytych w 2011 r. sprawców przypadków niszczenia mienia  oraz zastosowanych sankcji.

 Do wiadomości: Rada Miasta

Odpowiedź