Interpelacja w sprawie budowy kanalizacji deszczowej na ul. G. Zapolskiej z dnia 7.01.2011 r.

Radlin 07.01.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Burmistrz Miasta Radlin
mgr Barbara Magiera
ul. Rymera 15
44-310 Radlin

Dotyczy: pisma mieszkańców  ulicy Gabrieli Zapolskiej z dnia  03.01.2011 r.              w sprawie zalewania posesji i podtopień budynków położonych przy tej ulicy.

Na podstawie § 40 Statutu Miasta Radlin składam interpelację w sprawie problemów poruszonych w liście mieszkańców ulicy Gabrieli Zapolskiej związanej z zalewaniem ich posesji i podtopieniami budynków wodami z opadów deszczu i roztopów.

Jak wynika z pisma mieszkańców, Urząd Miasta w Radlinie już od kilku lat prowadzi nieskuteczne działania w postaci podnoszenia poziomu drogi oraz krawężników, w celu wyeliminowania problemu zalewania ich posesji.

W tej sprawie kilkakrotnie już interweniowałem w Urzędzie Miasta. Jeszcze jako przedstawiciel mieszkańców ulicy, w dniu 27.09.2010 r. poruszyłem tę kwestię podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury z prośbą o ujęcie w projekcie budżetu na 2011 r. środków finansowych na wykonanie tej inwestycji. Prośba mieszkańców nie spotkała się wtedy z jakimkolwiek zainteresowaniem ze strony Komisji Infrastruktury. Ponownie już jako radny Rady Miejskiej, przedstawiłem problem na posiedzeniu Komisji Infrastruktury w dniu 27.12.2010 r. i wtedy też, zarówno  Przewodniczący Komisji Infrastruktury, jak i część członków komisji nie uznała tego problemu jako godnego zajęcia się nim, lekceważąc tym samym  mieszkańców ulicy Gabrieli Zapolskiej.

Uważam, że jedynym skutecznym sposobem wyeliminowania tego problemu jest wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż tej ulicy.

Oczekuję szczegółowej informacji dotyczącej działań jakie ma zamiar podjąć Urząd Miasta w Radlinie w celu  wyeliminowania ciągnącego się od wielu lat problemu mieszkańców ulicy G. Zapolskiej z zalewaniem ich posesji.

W załączeniu list mieszkańców z dnia 03.01.2011 r. wraz z załączoną listą podpisów.

Do wiadomości: Rada Miasta

Odpowiedź