Interpelacja w sprawie kontynuacji prac związanych z zagospodarowaniem terenu Reden z dnia 15.12.2011 r.

Radlin 15.12.2011 r.

Andrzej Gaca                                                                                                                      Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: interpelacja w sprawie kontynuacji prac związanych z zagospodarowaniem terenu Reden przy ul. Rydułtowskiej w Radlinie 

W związku z wstrzymaniem od 2010 roku prac związanych z zagospodarowaniem terenu Reden,składam interpelację  na podstawie § 40 Statutu Miasta Radlin, w sprawie przedstawienia działań jakie zamierza podjąć Urząd Miasta w  kwestii kontynuowania prac ujętych w projekcie zagospodarowania terenu wokół pomnika na Redenie. Koszt wykonania projektu wynosił 30500 zł a termin gwarancji projektu upływa w 2012 roku. Pozwolenie na budowę dla tej inwestycji Urząd Miasta otrzymał 15 września 2009 r.  i w tym też roku wykonano jedynie schody.
W związku z tym że ważność pozwolenia na budowę upływa  po trzech latach od przerwania robót, a w budżecie na 2012 r. nie zaplanowano żadnych środków  na kontynuację prac; zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

  1. Dlaczego w latach poprzednich wstrzymano dalszą  realizację projektu?
  2. Dlaczego nie przewidziano w budżecie na 2012 rok środków na kontynuację              i zakończenie inwestycji?
  3. Czy Urząd Miasta ma zamiar dokończyć realizację tej inwestycji, a jeśli tak to         w jakim terminie?
  4. Dlaczego w budżecie na 2012 rok zaplanowano środki na kolejną podobną inwestycję ( zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów) a nie na dokończenie rozpoczętej w 2009 roku inwestycji?
  5. Kto poniesie konsekwencje w przypadku utraty gwarancji na projekt i pozwolenia na budowę?

    Odpowiedź: