Poniżej znajduje się lista interpelacji i pism związanych z Miastem Radlin, w których odnosiłem się do problemów mieszkańców:

 1. Pismo w sprawie braku miejsc w przedszkolach

 2. Pismo w sprawie kosztów wykonania dokumentacji projektowej parkingu Hallera-Sienkiewicza

 3. Pismo w sprawie odpowiedzi dot. strategii inwestycji infrastrukturalnych oraz interpelacji w sprawie przedstawienia działań radnych w planowaniu inwestycji w rejonie Redeny

 4. Pismo w sprawie wykonania prac przy ul. Rydułtowskiej i Sokolskiej

 5. Pismo w sprawie naprawy nawierzchni ulicy bocznej Sokolskiej nr 34 – 44

 6. Pismo w sprawie naprawy nawierzchni ulicy bocznej Sokolskiej nr 12- 30

 7. Pismo w sprawie udostępnienia informacji o zadłużeniu Miasta Radlin

 8. Pismo w sprawie wydania opinii prawnej w sprawie członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie

 9. Pismo w sprawie kosztów tablicy pamiątkowej upamiętniającej nadanie imienia Leszka Blanika budynkowi Sokolni

 10. Interpelacja w sprawie przedstawienia działań radnych w planowaniu inwestycji w rejonie Redeny

 11. Pismo do Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie Strategii Inwestycji Infrastrukturalnych

 12. Pismo w sprawie termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Sportowych z dnia 13.02.2012 r.

 13. Pismo w sprawie termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Sportowych z dnia 15.12.2011 r.

 14. Korespondencja mailowa z Wydziałem GKiE w sprawie działek miejskich

 15. Odpowiedź na pismo zastępcy Burmistrza z dnia 2.12.2011 r. w sprawie utrzymania działek miejskich
 16. Wniosek do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok
 17. Wniosek o wykreślenie inwestycji z projektu budżetu na rok 2012, oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28.11.2011 r.
 18. Pismo w sprawie organizacji Straży Miejskiej z dnia 12.10.2011 r.
 19. Pismo w sprawie budowy tężni solankowej w ramach zagospodarowania terenów rekreacyjnych Wypandów z dnia 15.12.2011 r.
 20. Interpelacja w sprawie kontynuacji prac związanych  z zagospodarowaniem terenu Reden z dnia 15.12.2011 r.
 21. Pismo w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego na ulicach bocznej Wiosennej i bocznej Sokolskie z dnia 26.01.2011 r.
 22. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.
 23. Pismo w sprawie odpowiedzi na interpelację dotyczącą zaniedbanych działek gruntowych będących własnością Miasta Radlin z dnia 21.11.2011 r.
 24. Pismo w sprawie naprawy chodnika pomiędzy ul. Puszkina i ul. Zapolskiej z dnia 21.11.2011 r.
 25. Pismo w sprawie kapliczki przydrożnej przy ul. Wiosennej z dnia 15.11.2011 r.
 26. Pismo w sprawie stanu chodników położonych przy ul.Sokolskiej oraz drzew rosnących przy drogach powiatowych z dnia 31.10.2011 r.
 27. Pismo w sprawie naprawy chodnika na przejściu pomiędzy ul. Puszkina                    i ul. G.Zapolskiej z dnia 10.10.2011 r.
 28. Interpelacja w sprawie aktów wandalizmu i dewastacji mienia komunalnego z dnia 26.08.2011 r.
 29. Interpelacja w sprawie uporządkowania zaniedbanych działek gruntowych z dnia 26.08.2011 r.
 30. Pismo w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Sokolskiej z dnia 12.08.2011r.
 31. Pismo w sprawie odbudowy koryta cieku Niedobczyckiego w rejonie posesji nr 55 przy ul. Rydułtowskiej w Radlinie z dnia 28.03.2011 r.
 32. Pismo w sprawie wyczyszczenia poboczy,studzienek kanalizacji deszczowej i chodników przy ul. Rydułtowskiej z dnia 12.05.2011 r.
 33. Pismo w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ciągu ul. Rydułtowskiej z dnia 12.04.2011 r.
 34. Pismo w sprawie dokończenia przebudowy drogi bocznej Wiosennej z dnia 12.04.2011 r.
 35. Odpowiedź z dnia 1.03.2011 r. na pismo w sprawie oznakowania pionowego dróg
 36. Pismo w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu ulicy Rydułtowskiej z dnia 31.01.2011r.
 37. Pismo do Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu ulicy Rydułtowskiej w Radlinie zdnia 21.02.2011 r.
 38. Interpelacja w sprawie wykazu niezrealizowanych projektów z dnia 25.02.2011 r.
 39. Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu ul. Rydułtowskiej
 40. Pismo do Starostwa Powiatowego w sprawie wyznaczenia przejść dla pieszych na ul. Rydułtowskiej
 41. Interpelacja w sprawie budowy kanalizacji deszczowej na ul. G. Zapolskiej z dnia 7.01.2011 r.
 42. Pismo dotyczące omawiania bezpieczeństwa na sesji w dniu 25.01.2011