IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad IV sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 29 stycznia 2019 r. czwartek (godz. 14.30)

1. Otwarcie sesji.

2. Omówienie sytuacji mieszkaniowej na terenie miasta i gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy. Ref. Zaproszeni goście – przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „MARCEL” i „ROW”, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami. Ref. Barbara Magiera – Burmistrz Radlina.

4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Radlina w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. Ref. Krystyna Kryszewska- Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

5. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr S.0007.095.2018 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 5 grudnia 2018r.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia nieodpłatnego wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Ref. Krystyna Kryszewska – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.

6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”. Ref. Halina Mizia- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Radlinie do składu Komisji do spraw nagród i wyróżnień Burmistrza Radlina za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej. Ref. Halina Mizia- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Radlinie do składu Zespołu ds. Stypendiów Burmistrza Radlina za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radlin. Ref. Halina Mizia- Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia przedstawiciela do Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju. Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy finansowej Międzygminnemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim. Ref. Marcin Król – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.

11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2019. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

12. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

13. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości za rok 2019. Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.

14. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad określających wysokość diet dla radnych. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.

15. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji za rok 2018: – Komisja Infrastruktury, – Komisja Budżetu, – Komisja ds. Społecznych. Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji.

16. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Miejskiej na rok 2019: – Komisja Infrastruktury, – Komisja Budżetu, – Komisja ds. Społecznych. Ref. Przewodniczący poszczególnych Komisji.
17. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami. Ref. Gabriela Chromik – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radlinie.
18. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji w dniu 20 grudnia 2018 r.
19. Wolne głosy i wnioski – rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
20. Zamknięcie sesji.