IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

Porządek obrad IX sesji Rady Miejskiej w Radlinie
w dniu 28 maja 2019 r. wtorek (godz. 14.30):

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Radlina między sesjami.
3. Debata nad raportem o stanie Miasta.
Ref. Burmistrz Radlina.
4. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi
Radlina.
Ref. Piotr Absalon, Sekretarz Miasta.
5. a) Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego oraz zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
b) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym
przez Burmistrza Radlina sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
c) Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Radlina z wykonania budżetu za 2018 r.
Ref. Adam Cyran, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
d) Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Radlinie.
Ref. Gabriela Chromik, Przewodnicząca Rady Miejskiej.
e) Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Radlin za 2018 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
f) Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrzowi Radlina
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
Ref. Waldemar Machnik, Skarbnik Miasta.
6. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie podjęcia przez Rząd RP skutecznych działań
wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.
Ref. Marcin Król, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
7. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Kwiatowej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
8. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie nabycia nieruchomości przy ul. Gabriela
Narutowicza.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na
nieruchomości przy ul. Spacerowej.
Ref. Piotr Patała, Kierownik Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.
10. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2019.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.
11. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Radlin na lata od 2019 do 2032.
Ref. Waldemar Machnik – Skarbnik Miasta.
12. Informacja z prac Rady Miejskiej między sesjami.
Ref. Przewodnicząca Rady Miejskiej, Gabriela Chromik.
13. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 09 i 30 kwietnia 2019 r.
14. Wolne głosy i wnioski
– rozpatrzenie pism, które wpłynęły między sesjami.
15. Zamknięcie sesji