Odpowiedź w sprawie korespondencji dotyczącej utrzymania działek stanowiących własność Miasta Radlin

Radlin 2.01.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pan
mgr Zbigniew Podleśny
Zastępca Burmistrza Miasta Radlin

Dotyczy: pisma z dnia 2.12.2011 r. w sprawie korespondencji dotyczącej utrzymania działek stanowiących własność Miasta Radlin

Szanowny Panie !
Z dużym zdziwieniem przyjąłem fakt udzielenia mi przez Pana odpowiedzi na moje pismo z dnia 21.11.2011 r. skierowane bezpośrednio do Pani Burmistrz Miasta Radlin, jako właściciela nieruchomości będących przedmiotem korespondencji. Skoro jednak odpowiedział Pan na moje pismo z upoważnienia Burmistrza, to pozwolę sobie odnieść do niektórych spraw poruszonych w Pańskiej odpowiedzi. Przede wszystkim chciałbym zauważyć, że w moim piśmie z dnia 21.11.2011 r. generalnie odnoszę się do wieloletnich zaszłości, wynikiem których jest obecny stan działek, a z którym nigdy nie utożsamiałem Pańskiej osoby, z racji niedługiego stażu na zajmowanym stanowisku zastępcy burmistrza. Chciałbym nadmienić, że mój pogląd dotyczący utrzymania działek miejskich opiera się na ustaleniach zawartych w Uchwale nr XL/395/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin. Zapewniam Pana również, że moje działania w tej sprawie nie są incydentalne, wybiórcze, a także nie wyolbrzymiają stanu faktycznego dotyczącego utrzymania działek.Na dowód tego pozwolę sobie powołać się na pisma Panów Antoniego Poloka i Jana Rotkegla, skierowane niedawno do Burmistrza Miasta; w których również poruszany jest stan utrzymania działek miejskich w rejonie Głożyn. Jak widać jest to stan, na który zaczyna zwracać uwagę coraz więcej mieszkańców, zamieszkałych poza ścisłym centrum miasta. Ze stanem działek miejskich może Pan też zapoznać się na zdjęciach, umieszczonych na stronie internetowej www.radlin-info.pl Co do użytego sformułowania, dotyczącego działań pod naciskiem; domyślam się że dotyczy to kontroli terenu w dniu 7.11.2011 r. przeprowadzonego w mojej obecności przez Straż Miejską. Takie działanie jednak należy do zadań Straży Miejskiej, zgodnie z § 30 pkt 3,7,8,9,10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Radlin. Zapewniam raz jeszcze Pana, że mimo rocznego stażu w Radzie Miasta, ze zrozumieniem przyjąłem Pana inicjatywę  i działania prowadzone w kierunku uporządkowania spraw związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej i reorganizacją Zakładu Gospodarki Komunalnej,    ale jak już na wstępie zaznaczyłem, moje pismo z dnia 21.11.2011 r. dotyczyło zaniedbań z przeszłości i nie odnosiło się do Pana osoby. Ponadto podejmowane przeze mnie działania, związane z pełnieniem mandatu radnego; dotyczą postulatów mieszkańców, z którymi jestem zobowiązany utrzymywać stały kontakt  i przekazywać ich sprawy organom gminy do rozpatrzenia, zgodnie z Art. 23 Ustawy o samorządzie gminnym. Z tego też powodu zwróciłem się z prośbą o spotkanie w terenie do Pani Burmistrz, jako właściciela działek miejskich; którego celem byłoby ustalenie dalszych działań Urzędu Miasta w stosunku do oczekiwań mieszkańców, których jako radny reprezentuję. Z treści Pana odpowiedzi udzielonej mi z upoważnienia Burmistrza Miasta wywnioskowałem jednak, że Pani Burmistrz nie wyraża zainteresowania spotkaniem z przedstawicielem mieszkańców. W mojej ocenie, takie postępowanie jest przejawem lekceważenia mieszkańców, a często bywa też kojarzone z arogancją władzy. Odnosząc się do Pana stwierdzenia o osobistym zapoznawaniu się ze stanem miejskich nieruchomości lub też w asyście pracowników Urzędu Miasta – mam nadzieję, że w przyszłości zmieni Pan zdanie i wspólnie z przedstawicielem mieszkańców zapozna się z postulatami zgłaszanymi przez nich. Chyba, że Pani Burmistrz nie udzieli Panu upoważnienia do takiego działania.

Wyrażam też nadzieję, że nasza dalsza współpraca będzie kontynuowana jak dotychczas, ze zrozumieniem i poszanowaniem racji wszystkich zainteresowanych dobrem gminnej wspólnoty.