Pismo w sprawie kapliczki przydrożnej przy ul. Wiosennej z dnia 15.11.2011 r.

Radlin 15.11.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera

Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: kapliczki przydrożnej położonej przy ul. Wiosennej w rejonie
posesji nr 5
 

W imieniu mieszkańców ulicy Wiosennej, zwracam się z prośbą o niezwłoczne  zabezpieczenie kapliczki przydrożnej położonej jak w tytule, przed destrukcyjnym wpływem robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej  i deszczowej .
Fundament i ściany kapliczki doznały już w latach wcześniejszych  wielu uszkodzeń i spękań, będących wynikiem prowadzonej zabudowy kanalizacji deszczowej, wykonywanej przez Urząd Miasta  w Radlinie.
W wyniku prowadzonych obecnie prac kanalizacyjnych, pojawiły się spękania na murze kapliczki,  a  prace prowadzone w jej bezpośrednim sąsiedztwie, z użyciem ciężkiego sprzętu i ubijaków wibracyjnych do zagęszczania gruntu, spowodują dalsze pogłębianie uszkodzeń konstrukcji kapliczki, co w konsekwencji doprowadzi do jej zniszczenia.

Kapliczka ta została wybudowana ponad 100 lat temu i od tamtego czasu stanowi jeden z ważnych obiektów małej architektury sakralnej oraz  kultu religijnego w naszym mieście. W szczególności dla mieszkańców ulicy Wiosennej, nie do zaakceptowania jest fakt postępującej degradacji kapliczki i braku zainteresowania jej stanem ze strony
Urzędu Miasta.

Zwracam się ponadto  z prośbą o rozpatrzenie możliwości odrestaurowania kapliczki,
w ramach prac związanych z planowaną w przyszłym roku przebudową ulicy Wiosennej.

Do wiadomości: Rada Miasta

Odpowiedź