Pismo w sprawie kosztów tablicy pamiątkowej upamiętniającej nadanie imienia Leszka Blanika budynkowi Sokolni

Radlin 20.03.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin


Dotyczy: udostępnienia kserokopii dokumentów dotyczących tablicy pamiątkowej, upamiętniającej nadanie imienia Leszka Blanika obiektowi
gimnastycznemu „Sokolnia”  przy ul. Sokolskiej 6

Zwracam się z prośbą o udostępnienie kserokopii następujących dokumentów:
1. wyboru wykonawcy tablicy pamiątkowej, dokonanego zgodnie z Zarządzeniem
Burmistrza Radlina  NR – S.0152 – 0027/10 z dnia 24 marca 2010 r.
2. umowy zawartej z wykonawcą na wykonanie tablicy pamiątkowej
3. faktury za wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej