Pismo w sprawie odbudowy koryta cieku Niedobczyckiego w rejonie posesji nr 55 przy ul. Rydułtowskiej w Radlinie z dnia 28.03.2011 r.

Radlin 28.03.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Burmistrz Miasta Radlin
mgr Barbara Magiera

ul. Rymera 15
44-310
Radlin

Dotyczy: cieku Niedobczyckiego w rejonie posesji nr 55 przy ul. Rydułtowskiej       w Radlinie

W nawiązaniu do korespondencji Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych   w Katowicach, oraz pisma Pana Adama Serwotki do Komisji Infrastruktury (pisma w załączeniu) dotyczących wykonania robót konserwacyjnych na cieku Niedobczyckim w rejonie posesji nr 55 przy ul.Rydułtowskiej, zwracam się z prośbą o podjęcie przez UM Radlin zdecydowanych działań w celu doprowadzenia do odbudowy cieku w 2011 roku.

Pracownicy UM w Radlinie dwukrotnie brali udział w wizji lokalnej w rejonie zdegradowanego koryta cieku w sierpniu i grudniu 2009 roku. W wyniku tych oględzin potwierdzono wtedy konieczność odbudowy cieku Niedobczyckiego.Po opadach deszczu latem 2010 roku, stan cieku uległ dalszej, bardzo dużej degradacji, ze znacznym poszerzeniem koryta cieku, spowodowanym podmyciem linii brzegowej. Taki stan terenu położonego wzdłuż cieku, spowoduje w niedalekiej przyszłości poważne problemy przy budowie kanalizacji sanitarnej, związane z destabilizacją gruntu  i obsuwaniem się terenu do niezabezpieczonego koryta cieku. Budowa planowanej nitki kanalizacji  sanitarnej S, będzie prowadzona po terenie jaru, wzdłuż koryta cieku Niedobczyckiego, w jego bardzo bliskiej odległości. W związku z powyższymi faktami, konieczna jest ponowna wizja lokalna przeprowadzona przez pracowników UM Radlin, przy udziale przedstawiciela Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Urząd Miasta w Radlinie powinien podjąć zdecydowane działania wobec administratora cieku, prowadzące do niezwłocznej odbudowy koryta cieku, ponieważ dalsze odwlekanie odbudowy koryta cieku spowoduje poważne problemy przy budowie
kanalizacji sanitarnej w tym rejonie.
Link:

http://bip.slaskie.pl/jednostki/zamowienienew.php?idzamowienia=1321947052&zm=210
http://www.nowiny.pl/76525-obiecanki-cacanki-a-rzeka-dalej-niszczy.html

Odpowiedź