Pismo w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

                                                                                                                          Radlin 13.11.2013 r.

 Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

                                                                                               Pan
mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta

 

 Dotyczy: przedstawienia sprawozdania z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

         Zwracamy się z prośbą, o wystąpienie do Burmistrza Miasta z wnioskiem, o przedstawienie  Radzie Miasta, cokwartalnego sprawozdania z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdanie w formie pisemnej powinno zawierać  informacje dotyczące:

  •  ilości złożonych deklaracji
  •  ilości osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za wywóz odpadów
  •  ilości osób, które wniosły opłatę w wymaganym  terminie
  •  wysokości wniesionych opłat za wywóz odpadów, kwartalnie i narastająco
  •  kwocie przelanej na konto firmy realizującej wywóz odpadów, kwartalnie i narastająco
  •  ilości zebranych odpadów, kwartalnie i narastająco
  •  ilości toczących się postępowań windykacyjnych i wysokości kwot, których dotyczą   postępowania windykacyjne
  • łącznych kosztów poniesionych w danym kwartale i narastająco przez Urząd Miasta, w związku z realizacją ustawy jak w tytule