Pismo w sprawie wykonania prac przy ul. Rydułtowskiej i Sokolskiej

Radlin 20.03.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: wykonania prac przy ul. Rydułtowskiej i Sokolskiej.

Zwracam się z prośbą o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. o wykonanie niezbędnych prac  na niżej wymienionych drogach powiatowych:
ulica Rydułtowska
1. usunięcie z poboczy garbów z piasku i  zanieczyszczeń, powodujących  brak
możliwości naturalnego odpływu wód deszczowych do rowów przydrożnych.
2. wyczyszczenie chodników z piasku i innych nieczystości, które w niektórych miejscach zalegają  kilkucentymetrową warstwą  na nawierzchni chodników
3. usunięcie gałęzi po dokonanej przez PZD obcince drzew i krzewów, zalegających na poboczach drogi od ponad 2 miesięcy
4. zabudowa bariery ochronnej wzdłuż skarpy pomiędzy posesjami nr 18- 24
ulica Sokolska

1. usunięcie grubej warstwy ziemi porośniętej trawą, z części chodnika położonego wzdłuż ul. Sokolskiej, po stronie wlotów do ulic bocznych Sokolskiej. Przejście w tym miejscu zawężone jest prawie o 1/3 szerokości chodnika. Powoduje to uciążliwość dla osób korzystających z niego, a także niebezpieczeństwo ze względu na poruszanie się pieszych w bliskiej odległości jezdni. 
2. wykonanie konserwacji i odmalowanie silnie skorodowanych barierek zabezpieczających, zabudowanych wzdłuż chodnika.

Ponadto na obydwu drogach niezbędne jest odnowienie oznakowania poziomego.