Protest rodziców przeciwko propozycji utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej numer 3 w Radlinie i przeniesieniu do niego dzieci sześcioletnich z Przedszkola numer 1 w Radlinie.

 Radlin,dnia 28.05.2012 r.


Do Rady Miasta Radlina                                                                                                   

Protest rodziców przeciwko propozycji utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej numer 3 w Radlinie i przeniesieniu do niego dzieci sześcioletnich z Przedszkola numer 1 w Radlinie.

W związku z przedstawioną nam w dniu 23.05.2012 r. przez przedstawicieli miasta Radlina z Panią Burmistrz Barbarą Magiera na czele, propozycją utworzenia w Szkole Podstawowej nr 3 w Radlinie oddziału przedszkolnego dla dzieci sześcioletnich, My rodzice tych dzieci protestujemy. Nie zgadzamy się na przeniesienie zerówki z Przedszkola nr 1 do Szkoły Podstawowej nr 3.
Argumentujemy to tym iż :
1) Zapisywaliśmy Nasze dzieci do Przedszkola, a nie do szkoły. O zaistniałej sytuacji powinniśmy być poinformowani przed rekrutacją, a nie po jej zakończeniu. Każde z naszych dzieci sześcioletnich ma prawo być przyjęte do Przedszkola nr 1, bo tak stanowią przepisy i zasady rekrutacji, które rodzice znali.
2) Mamy ustawowe prawo wyboru i zgodnie z demokracją chcemy z niego korzystać.
3) Nasze dzieci mają obowiązek przedszkolny, a tym samym mają pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola przed dziećmi 3,4 letnimi dla których zabrakło w tym roku miejsc w Naszym Przedszkolu. (statut Przedszkola Publicznego nr 1 im.”Gromadki Misia Uszatka” w Radlinie Rozdział VIII & 12 pkt. 2)
4) Uważamy, że nasze dzieci sześcioletnie nie są jeszcze gotowe na codzienny i bezpośredni kontakt z uczniami Szkoły Podstawowej. Dzieci przedszkolne będą narażone na agresję ze strony dzieci szkolnych, nawet jeśli będzie ona przypadkowa i niezamierzona, a w tym przypadku to nie do uniknięcia, ponieważ dzieci będą przebywały w tym samym budynku, czy na terenie wokół szkoły.
5) Większość naszych dzieci uczęszcza do Przedszkola nr 1 kolejny rok, w związku z czym dzieci znają nauczycieli i otoczenie, zmiana może zaburzyć ich poczucie bezpieczeństwa i źle wpłynąć na ich rozwój emocjonalny.
6) Najważniejsze jest zdrowie psychiczne naszych dzieci, gdyż tylko osoba wychowana w poczuciu bezpieczeństwa ma szansę na prawidłowy rozwój osobowości.
7) Obecnie w Przedszkolu nr 1 Nasze dzieci mają wspaniałe warunki dostosowane do ich potrzeb i wieku oraz świetną kadrę pedagogiczną.
8) Naszym zdaniem przeniesienie zerówki do szkoły ogranicza Naszą wolność wyboru miejsca i sposobu edukacji Naszych dzieci, a także narusza konstytucyjne prawo wolności i równości. Zaproponowane Nam warunki dla utworzenia Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 są dla Nas, rodziców dzieci sześcioletnich nie do przyjęcia. Oddział przedszkolny jest podstawową jednostką organizacyjną przedszkola i w świetle art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póżn. zm.) nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa, w której utworzono oddział przedszkolny stanowi specyficzną jednostkę, pośrednią pomiędzy szkołą samodzielną i zespołem. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej zachowuje odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły podstawowej, na zasadach odnoszących się do oddziałów przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola.

1) Utworzenie oddziału przedszkolnego w szkole miało by obejmować podstawę programową tj. 5 godzin w specjalnie przystosowanej do tego sali , natomiast dzieci które spędzają w Przedszkolu więcej niż 5 godzin tzw. godziny nadprogramowe spędzać je mają na świetlicy szkolnej pod opieką nauczycieli szkolnych – co jest niezgodne ze statutem przedszkola (Statut Przedszkola Publicznego nr 1 im.”Gromadki Misia Uszatka” w Radlinie Rozdział IV & 8 pkt. 1 )
2) Naszym zdaniem wspólny korytarz z uczniami Szkoły Podstawowej i wspólne wejście nie zapewni dzieciom poczucia bezpieczeństwa. Jesteśmy przekonani, że szkoła Podstawowa nr 3 nie może zaoferować Naszym dzieciom takich warunków – zwłaszcza rozwoju psychicznego i społecznego – jak gwarantuje to budynek i atmosfera Naszego Przedszkola. ( Statut Przedszkola Publicznego nr 1 Rozdział II & 2 pkt. 2)
3) Nikt nas nie przekonał, iż oddział przedszkolny w szkole będzie na tyle oddzielony od tzw. gwaru szkolnego, że dzieciaki będą mogły tam spokojnie przebywać. Więc gdzie rytm dnia wyznaczony potrzebami dziecka, a nie dzwonkami i krzykliwymi przerwami?
4) Szkoła Podstawowa nr 3 nie posiada stołówki ani kuchni ( nasze dzieci miałyby korzystać z naczyń jednorazowego użytku i posiłków donoszonych z głównego budynku Przedszkola nr 1)
5) Szkoła Podstawowa nr 3 nie posiada na chwile obecną oddzielnych toalet ani szatni dla przedszkolaków i nie wierzymy, że do września 2012 roku one powstaną (Pani Burmistrz daje Nam żadnych zobowiązań pisemnych w tym zakresie).
6) Szkoła Podstawowa nr 3 nie ma możliwości lokalowych by utworzyć tam Oddział Przedszkolny. Z planu lekcji , który zamieszczony jest na stronie internetowej, jasno wynika, że już dzisiaj zajęte są wszystkie sale lekcyjne, a lekcje odbywają się nawet w świetlicy.
Na zebraniu w Przedszkolu nr 1 w dniu 23.05.2012 r. zabrali również głos rodzice dzieci, które są uczniami Szkoły Podstawowej nr 3, im również nie podoba się pomysł przeniesienia przedszkolaków do Szkoły. Zdają sobie sprawę z konsekwencji jakie poniosą ich dzieci: wydłużone godziny nauki, lekcje odbywające się np. w świetlicy, do tego hałas i rozgardiasz, który nieodzownie towarzyszy przedszkolakom, a przecież dziecko szkolne potrzebuje ciszy i skupienia podczas nauki.                                        

Rado Miasta Radlina !!!                                                                                         

W 2010 roku społeczność Radlina obdarzyła Państwa zaufaniem i powierzyła Wam do pełnienia ważną dla Nas funkcję społeczną. Teraz w 2012 roku nadszedł czas byście jako Radni zdecydowali czy problemy wyborców są dla Was ważne. Odwołujemy się do Państwa sumienia i rozsądku. Nie chcemy przenosić Naszych dzieci do Szkoły, jeszcze nie teraz, bo zgodnie z ustawą mamy wybór i czas na podjęcie takiej decyzji. Chcemy wierzyć, że Rada Miasta jest wybrana przez Nas i dla Nas.

Rozgoryczeni Rodzice dzieci sześcioletnich z Przedszkola nr 1 w Głożynach

Załączniki:
1. Lista podpisów protestujących rodziców dzieci sześcioletnich z Przedszkola nr 1 protestujących przeciwko utworzeniu Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej  nr 3 w Radlinie.
2. Lista podpisów mieszkańców Radlina popierających protest rodziców dzieci sześcioletnich z Przedszkola nr 1 w Radlinie protestujących przeciwko utworzeniu Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 w Radlinie

Do wiadomości:

Rada Miasta Radlina
Pani Barbara Magiera Burmistrz Miasta Radlina
Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Rybniku