Stanowisko Radnych Ruchu Demokracji Lokalnej w sprawie projektu budżetu na 2014 rok

                                                                                                                       Radlin dnia 17.12.2013 r.

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

                                                                                                                                            Burmistrz Miasta Radlin
                                                                                                                                           mgr Barbara Magiera

                                                                                             

 Stanowisko Radnych Ruchu Demokracji Lokalnej w sprawie projektu budżetu na 2014 r.

       W związku z przedstawionym projektem budżetu miasta Radlin na rok 2014, Radni Ruchu Demokracji Lokalnej wyrażają swoje negatywne stanowisko w sprawie przyjętych założeń do budżetu, planowanego deficytu i zadłużenia, oraz przedstawionej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata 2014-2023, wraz z częścią inwestycji ujętych w wykazie na lata 2014-2017.

1. Spadające dochody bieżące miasta (sprawozdanie rb-NBS o nadwyżce/deficycie po III kwartałach jednostki samorządu terytorialnego) rok 2012 – plan 55.431.885,89 zł, wykon  41.589.863,29 zł; rok 2013 – plan 52.476.822,41 zł, wykon 37.254.649,42 zł; oraz planowane na rok 2014 – 51.484.185,00 zł, przy świadomym zwiększaniu zadłużeniu Miasta w roku wyborczym – deficyt budżetowy w roku 2012 – plan 5.972.816,93 zł; w roku 2013 deficyt budżetowy – plan 12.335.572,84 zł; planowany deficyt na rok 2014 – 15.183.115,00 zł, powoduje wzrost kwoty ogólnego zadłużenia Miasta Radlin do wysokości  30 988 971,78 zł, tj. 59,73 % wskaźnika zadłużenia do dochodów ( przy dopuszczalnych 60%)Osiągnięcie górnego pułapu zadłużenia,spowoduje w przyszłości brak możliwości zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny, który jest warunkiem pozyskania funduszy, w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020. Należy również wskazać fakt, iż mimo przyjętego wzrostu dochodów z podatków CIT, PIT czy nieruchomości – co wcale nie jest takie oczywiste; widać m.in. malejącą tendencję z tytułu opłaty od przedsiębiorstw górniczych, oraz pewne dochody mogące być sporne w postaci prowadzonych postępowań podatkowych.
2.
W projekcie budżetu na rok 2014 przyjęto kolejną emisję obligacji, tym razem na kwotę 10.600.000 zł, co przy planowanym w przyszłym roku rozpoczęciu cyklu podwyżek stóp procentowych, zwiększy obciążenia związane z obsługą zadłużenia, z planowanej na 2013 r. kwoty 668.700 zł do prognozowanego poziomu w 2014 r. – 978.000 zł. Również ogólne planowane zadłużenie w roku 2014 z tytułu wyemitowanych obligacji i kredytów ma wynieść 20.860.316,96 zł, co stanowi przeszło 40% dochodów ogółem. Nadmienić również należy, iż w 2013 r. emisja obligacji na kwotę 8.500.000 zł będzie miała najprawdopodobniej mniejszą skalę – co spowoduje pewne zmniejszenie kwoty zadłużenia, a spowodowane to jest po raz kolejny, znacznie niższym wykonaniem zadań majątkowych, oraz przesunięciami inwestycji na kolejne lata. W projekcie budżetu przyjęto wzrost podatków o 0,9%, co uzasadnione byłoby w roku ubiegłym, a na co wskazywaliśmy w naszym stanowisku odnośnie projektu budżetu z roku 2012, jednakże w roku obecnym wzrost podatków, przy niesłusznej stawce podatku od wywozu śmieci (stawka 8,5 zł przy realnym koszcie na poziomie 6 zł) świadczy iż ponownie budżet Miasta ma zostać załatany z pieniędzy podatników, bądź też zaplanowano obniżkę tej stawki podatkowej w drugim półroczu 2014 r., jako gest wyborczy.
3.
Dużą pozycję budżetową stanowi również kwota wolnych środków w wysokości 5.054.460,18 zł, co świadczy o rozminięciu się w prognozach realizacji inwestycji na rok 2013. Nie jest to jednak już tak dziwne, w przypadku dokonania analizy Wieloletniej Prognozy Finansowej z roku 2013. Powyższa prognoza zakładała m.in. iż w roku 2014 dochody ogółem wyniosą 55 mln zł, wydatki ogółem 61 mln zł, a deficyt 6,6 mln zł, Równie ciekawa jest prognoza na rok 2015, gdyż bez podania jakichkolwiek wyjaśnień zostało przyjęte: wzrost dochodów bieżących o 4,5 mln zł, kiedy w latach następnych dla takiej dynamiki wzrostu wskazuje się okres 4 lat; spadek wydatków ogółem o 9 mln zł, kiedy w latach następnych należałoby przyjąć prawie dekadę dla takiej dynamiki spadków; oraz wykazanie nadwyżki finansowej w wysokości 3 mln zł już od roku 2016. Przedstawienie takich założeń świadczy, albo o bardzo dużej kreatywności zapisów tego dokumentu, albo o braku chęci wykorzystania i sięgnięcia po środki unijne z nowej perspektywy unijnej 2014-2020, gdyż inaczej tak duży spadek wydatków majątkowych nie miałby racji bytu.
4.
Nierealna jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023 w pozycjach dotyczących różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi tj. pkt.8.1 oraz 8.2 WPF, brak jest realnego uzasadnienia dla tak dużej dynamiki wzrostu w roku 2015 w stosunku do roku 2014, a przedstawiony zapis to jedynie puste cyfry w kontekście spełnienia wymogów i wskaźników ustawy.
5.
Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej wykazu planowanych przedsięwzięć, od lat jest dokumentem, zawierającym zbędne przedsięwzięcia, które w przypadku realizacji, będą zwiększały wyłącznie koszty bieżące. Część inwestycji, pomimo tego, iż od lat gotowe są projekty; nie została nawet wprowadzona do WPF lub też została usunięta z tego dokumentu. Z tego też powodu część gotowych projektów utraciła już okres gwarancji, a środki finansowe przeznaczone na ich wykonanie, zostały bezpowrotnie zmarnowane.
6.
Z przedstawionego wykazu przedsięwzięć do WPF wynika, że największa kwota w 2014 roku zostanie przeznaczona na dwie inwestycje związane z rozbudową bazy przedszkolnej. Obydwie inwestycje znalazły się w WPF dopiero po protestach rodziców. Brak natomiast w budżecie kolejnej inwestycji, poprawiającej w znacznym stopniu funkcjonowanie bazy szkolnej tj. rozbudowy zaplecza kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Sportowych, która nie została ujęta w budżecie pomimo wniosku radnych, a w ostatnim okresie wywołała  protesty rodziców i pracowników Zespołu Szkół Sportowych.
7.
Kolejny już raz zostały w WPF przesunięte terminy budowy kanalizacji sanitarnej, tak potrzebnej i oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji, pozwalającej na ochronę i poprawę środowiska naturalnego.
8.
Skandaliczne i nacechowane brakiem wyobraźni, jest kolejne przesunięcie terminu remontu kapitalnego wiaduktu przy ul. Mariackiej, dopiero na lata 2015-2016. Ekspertyza specjalistyczna wykonana na zlecenie Urzędu Miasta w Radlinie w styczniu 2011 roku, która posłużyła również do opracowania projektu; zawiera zalecenie „przeprowadzenie remontu w czasie najbliższych trzech lat” tj. licząc od daty wykonania ekspertyzy, w okresie do stycznia 2014 r. Ponadto w ekspertyzie zapisano że „dalsze odsuwanie w czasie remontu wiaduktu, a także jego eksploatowanie w  obecnym stanie, może doprowadzić do systematycznego i szybkiego pogarszania się stopnia jego zniszczenia i w konsekwencji do awarii”
Narastanie uszkodzeń,  wynikających z odsuwania w czasie remontu kapitalnego wiaduktu, spowoduje dodatkowe podniesienie kosztów jego remontu.

Podsumowując przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 do 2023 oraz projekt uchwały budżetowej Miasta Radlin na 2014 rok stwierdzamy co następuje:

– w roku 2014 planuje się zwiększyć zadłużenie miasta do kwoty 30 988 971,78 zł, tj. 59,73 % wskaźnika zadłużenia do dochodów. Osiągnięcie górnego pułapu zadłużenia, spowoduje w przyszłości brak możliwości zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny, który jest warunkiem pozyskania funduszy, w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020.
W konsekwencji doprowadzi to do stagnacji rozwoju miasta. Spowoduje też wzrost kosztów obsługi zadłużenia, co bezpośrednio doprowadzi do znacznego wzrostu obciążeń podatkowych mieszkańców
– przedsięwzięcia inwestycyjne wprowadzane są do WPF, w sposób chaotyczny i nieprzemyślany,
a realizacja prowadzona jest bez podziału na ważność zadań.
Dwie największe obecnie realizowane inwestycje tj. budowa przedszkoli, którymi to tak szczyci się Urząd Miasta; zostały wprowadzone do WPF, dopiero po protestach mieszkańców. Inwestycje te nie były nawet ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Radlin na lata 2006-2013
– brak inwestycji przynoszących dochody dla miasta, co w konsekwencji wysokiego zadłużenia i stale malejącej tendencji dochodów, przełoży się na konieczność wprowadzenia znacznych oszczędności w wydatkach bieżących i majątkowych oraz braku środków na utrzymanie infrastruktury i bezpieczeństwa w mieście