Stanowisko w sprawie nadania imienia obiektowi gimnastycznemu „Sokolnia”

Radlin 19.10.2011 r.

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch
Radni Rady Miejskiej

 Pan
mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta Radlin
Rada Miasta Radlin

Stanowisko Radnych Rady Miejskiej w Radlinie reprezentujących Ruch Demokracji Lokalnej w sprawie nadania obiektowi gimnastycznemu „SOKOLNIA” imienia Leszka Blanika

Jako radni Rady Miejskiej w Radlinie reprezentujący Ruch Demokracji Lokalnej, stanowczo sprzeciwiamy się nadawaniu imion osób żyjących obiektom, których właścicielem  jest  miasto Radlin. Sprzeciw nasz wynika z faktu, że zarówno biografia jak i życiorys osoby żyjącej nie są jeszcze zamknięte, co w przyszłości może stanowić poważny problem dla Władz Miasta i Rady Miejskiej.W historii nieraz zdarzało się że po pewnym czasie duma zamieniała się we wstyd. Rada Miasta Radlina przyjmując uchwałę o nadaniu imienia osoby żyjącej obiektowi miejskiemu, stworzy precedens na skalę całego kraju.Ponadto nadanie imienia odbywa się na wniosek Klubu Gimnastycznego „RADLIN” oraz Komisji Społecznej Rady Miasta. W tym miejscu pragniemy przypomnieć że Prezesem Klubu Gimnastycznego „RADLIN” a także członkiem Komisji Społecznej  Rady Miejskiej, jest ojciec  osoby której imię ma być nadane. Fakt ten budzi duże wątpliwości natury etycznej i moralnej.Również,w związku z faktem poparcia przez Pana Leszka Blanika, w ubiegłorocznych wyborach samorządowych osoby obecnego Burmistrza Miasta, rodzi się pytanie: czy nadanie imienia obiektowi miejskiemu nie jest formą podziękowania za udzielone poparcie?Wyżej przytoczone fakty budzą w wielu mieszkańcach naszego miasta, mieszane uczucia w stosunku do działań Władz Miasta i Rady Miejskiej Radlina, zwłaszcza że obiekt, który jest siedzibą klubu gimnastycznego, nosił od początku swego istnienia nazwę„Sokolnia” i w świadomości Radlinian, od wielu pokoleń kojarzy się tylko z tą nazwą.Pan Leszek Blanik w żaden sposób nie przyczynił się do powstania tego obiektu, a na przyznanie prestiżowej nagrody „Marka Śląskie” za zasługi w dziedzinie promocji śląskiego regionu, pracowały całe pokolenia radlińskich gimnastyków i trenerów. Uhonorowanie tylko jednej osoby z całego grona osób, które przez kilka pokoleń budowały prestiż i markę klubu i uczyniły,że Radlin od lat dwudziestych ubiegłego wieku znajduje się na sportowej mapie Polski,  doprowadzi do niepotrzebnego konfliktu społecznego ze względu na opisane wyżej zależności rodzinne i polityczne.

Wystąpienie w trakcie sesji Rady Miasta w dniu 25.10.2011 r. – fragment z protokołu.

„Radny Andrzej Gaca – nie negujemy i nigdy nie negowaliśmy bezspornego faktu, że Pan Leszek Blanik jest najlepszym zawodnikiem w dotychczasowej historii gimnastyki polskiej. Nie negujemy również faktu, że Pan Leszek Blanik powinien zostać uhonorowany za swoje zasługi. Stanowczo natomiast sprzeciwiamy się nadawaniu imion osób żyjących obiektom, których właścicielem jest miasto Radlin. Sprzeciw nasz wynika z faktu, że zarówno biografia, jak i życiorys osoby żyjącej nie są jeszcze zamknięte, co w przyszłości może stanowić poważny problem. Spór, jaki toczy się w Radzie miasta nie dotyczy problemu, czy należy uhonorować Pana Leszka Blanika ale sposobu w jaki chce się to zrobić. Z naszej strony proponowaliśmy i nadal proponujemy, aby Pana Leszka Blanika uhonorować nadaniem tytułu honorowego obywatela miasta Radlina, pierwszego takiego tytułu w historii naszego miasta. Proponowaliśmy również, aby nadanie tytułu odbyło się w ramach obchodów 15-lecia powstania naszego miasta, co byłoby dużą promocją miasta, z uwagi na większą skalę uroczystości niż proponowana przez Zarząd Klubu, organizowana corocznie, skromna uroczystość gwiazdkowa dla członków klubu przy współudziale władz miasta. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej zadecydował jednak inaczej. W dniu 2 czerwca br. wystosował pismo do Wiceprezesa Klubu Pana Alfreda Kucharczyka, w którym w imieniu Rady Miasta złożzapewnienie o przychyleniu się Rady Miejskiej do wniosku cyt. „ Rada Miejska przychyliła się do stanowiska Komisji ds. Społecznych, która na posiedzeniu w dniu  27 maja 2011 r. pozytywnie odniosła się do wniosku klubu”.  Pismo to wystosował bez zgody Rady Miejskiej i jeszcze przed uzyskaniem opinii prawnej w tej kwestii. Opinia prawna nosi datę 21 czerwca. Zapewne dla części radnych fakt ten jest nieznany, bo Pan Przewodniczący tego pisma nie ujawnił. Pan Przewodniczący składając zapewnienie w imieniu Rady, naruszył tym samym art. 19 pkt 2 u.o.s.g. cyt. „Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie prac Rady oraz prowadzenie obrad Rady”. Kierujemy do Pana pytanie – kto Panu dał upoważnienie o wystąpienie w imieniu Rady z pismem, w którym Rada Miejska przychyla się do stanowiska Komisji ds. Społecznych w sprawie nadania obiektowi „Sokolnia” imienia Leszka Blanika. Proszę wskazać taki punkt w protokole z sesji Rady Miejskiej z dnia 31 maja 2011 r. albo też inny dokument, w którym Rada Miejska wyraziła taką wolę. Takim działaniem naruszył Pan też art. 23 ustawy o samorządzie gminnym cyt. „Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy”. W tym przypadku kierował się Pan tylko interesem wąskiej grupy osób zainteresowanych nadaniem obiektowi „Sokolni” imienia Leszka Blanika, a inspirowanych do takiego działania przez Prezesa Klubu Gimnastycznego „Radlin”. Swoim działaniem Przewodniczący Rady Miejskiej nadużył swojego stanowiska, a także zaufania radnych. W związku z przytoczonymi faktami dot. naruszenia art. 19 pkt 2 oraz art. 23 u.o.s.g. składamy ponownie wniosek o wycofanie z obrad sesji pkt dotyczącego nadania imienia obiektowi do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości zaistniałych w trakcie procedowania tej uchwały. Równocześnie składamy na ręce Radcy Prawnego pismo z wnioskiem o interpretację prawną z uzasadnieniem w sprawie nadużycia stanowiska przez Przewodniczącego Rady i naruszenia art. 19 pkt 2 oraz art. 23 u.o.s.g. Jak Pan doskonale wiedział, stanowisko nas trzech było inne. W tej kwestii rozmawialiśmy na ten temat na początku czerwca i zapewniał mnie Pan, że w tej sprawie jeszcze żadna decyzja nie zapadła.Tymczasem 2 czerwca już Pan wysłał pismo, w którym zapewnia Pan Klub Gimnastyczny w Radlinie, że Rada Miejska podjęła taką decyzję”.

Pismo do Radcy Prawnego o wydanie opinii prawnej

Radlin 25.10.2011 r.

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch
Radni Miasta Radlin

Pani

mgr Lidia Chrzan
Radca prawny 
Urząd Miasta Radlin

Dotyczy: wydania opinii prawnej w sprawie naruszenia art. 19 pkt 2 oraz art 23 Ustawy o samorządzie gminnym przez Przewodniczącego Rady Miasta Radlin.

Przewodniczący Rady Miasta w piśmie z dnia 2.06.2011 r. do Pana Alfreda Kucharczyka, wiceprezesa Klubu Gimnastycznego Radlin, w imieniu Rady Miasta złożył zapewnienie, o przychyleniu się Rady Miasta do wniosku klubu,  o nadanie imienia
obiektowi położonemu przy ul. Sokolskiej 6. Zapewnienia takiego dokonał bez uprawnienia do tego  ze strony  Rady Miasta, czym naruszył art. 19 pkt 2 oraz art. 23 Ustawy o samorządzie gminnym. W związku z powyższym wnioskujemy o wydanie opinii prawnej wraz z uzasadnieniem, dotyczącej legalności działań podjętych przez Przewodniczącego Rady Miasta w tym zakresie.

Opinia prawna

 

Odpowiedź na opinię prawną

Radlin 28.11.2011 r.

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch
Radni Rady Miejskiej

                                                                                                                                   Pani

mgr Lidia Chrzan
Radca Prawny
Urzędu Miasta Radlin

Dotyczy: opinii prawnej zawartej w piśmie Nr RP.074.017.2011 z dnia 10 listopada 2011 r.

Odnosząc się do wydanej opinii prawnej jak w tytule, udzielona przez Panią Radcę odpowiedź w trybie przypuszczającym że „ być może pismo zostało niezręcznie zredagowane, natomiast nie naruszono przepisów ustawy” w naszej ocenie nie odpowiada na postawiony przez nas wniosek. W tym miejscu chcieliśmy przypomnieć, że wnosiliśmy o ustalenie w opinii prawnej, czy Przewodniczący Rady Miasta składając zapewnienie w imieniu Rady Miasta w piśmie z dnia 2.06.2011 r. przekroczył swoje kompetencje, czym naruszył art.19 pkt 2 oraz art. 23 Ustawy o samorządzie gminnym.  W naszej ocenie doszło do takiego naruszenia w ewidentny sposób, ponieważ Pan Przewodniczący w dniu 2.06.2011 r. nie znał jeszcze pisemnej treści opinii prawnej,
a stwierdzenia zawarte w Pani opinii z dnia 10.11.2011 r. o ustnych ustaleniach, dotyczących kwestii kompetencji Rady Miasta w sprawie nadawania imion obiektom miejskim; nie stanowią żadnego dowodu na zaistnienie takich ustaleń i są niemożliwe do zweryfikowania.
Przewodniczący Rady Miasta powinien przede wszystkim wystąpić w formie pisemnej     o wydanie opinii w tak ważnej sprawie, jak nadanie imienia osoby żyjącej obiektowi miejskiemu, ponieważ jest to temat bardzo rzadko spotykany w działaniu samorządów gminnych. Również Pani Radca potwierdziła nieznajomość zagadnienia w trakcie sesji w dniu 25.10.2011 r. w odpowiedzi na pytanie dotyczące znanych sobie obiektów miejskich, którym nadano imiona osób żyjących, stwierdzając że takim obiektem jest skocznia im. A. Małysza w Wiśle Malince; która jak wiadomo nie mieści się w kategorii obiektów miejskich. Komisja d/s Społecznych do której o wydanie opinii o wniosku Klubu Gimnastycznego zwrócił się Przewodniczący Rady; przed wydaniem takiej opinii powinna zasięgnąć porady prawnej ze względów opisanych powyżej. W treści protokołów Komisji Rady Miasta i sesji Rady Miasta z maja br. nie ma wzmianki o przychyleniu się Rady Miasta do wniosku Komisji d/s Społecznych, ponieważ żadna dyskusja nie było przeprowadzona w przedmiotowej sprawie. Ponadto nieprawdziwe jest stwierdzenie o braku sprzeciwu ze strony radnych, ponieważ o sprzeciwie radnych Ruchu Demokracji Lokalnej Przewodniczący Rady został poinformowany; sprzeciw taki został również wyrażony na posiedzeniu Komisji Infrastruktury, co zostało odnotowane w protokole. Powołanie się w opinii prawnej na analogię do działania Przewodniczącego jako pełnomocnika, nie ma umocowania prawnego w Ustawie o samorządzie gminnym czy Statucie Miasta. Zastosowanie takiego porównania jest także bezprawne, ze względu na brak dokumentu potwierdzającego udzielenie przez Radę pełnomocnictwa, co jest w takim przypadku wymagane. W tym miejscu pozwalamy sobie przytoczyć treść art. 96 Kodeksu Cywilnego
Art. 96. Umocowanie do działania w czyimś imieniu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo)
Przytaczanie przez Panią Radcę w wydanej opinii spraw związanych z pełnomocnictwem oraz wyroku Sądu Apelacyjnego jest tylko próbą zagmatwania całości sprawy. W konkluzji opinii znajduje się również stwierdzenie że organizacja prac rady jest podstawowym obowiązkiem Przewodniczącego. Z uwagą tą w zupełności się zgadzamy; jednak z zastrzeżeniem, że nie upoważnia to Przewodniczącego do występowaniu w imieniu Rady Miasta bez jej zgody.
Pragniemy również zwrócić uwagę na użycie w opinii niewłaściwej daty sesji Rady Miasta, która odbyła się w dniu 25 a nie 27 października, jak napisano w opinii. Wierzymy że jest to tylko zwykły błąd w pisowni, nie wynikający z braku dbałości o stan faktyczny.
Opinia prawna z dnia 10.11.2011 r. nie precyzuje jednoznacznego stanowiska w sprawie legalności działań podjętych przez Przewodniczącego Rady Miasta i przekroczenia uprawnień. Ponadto opinia opiera się na przypuszczeniach i prawnie niewłaściwej analogii do działania Przewodniczącego jako pełnomocnika Rady Miejskiej.
W związku z powyższym, ponownie wnosimy o wydanie kompetentnej opinii prawnej, zgodnie z naszym wnioskiem z dnia 25.10.2011 r.

W odpowiedzi na powyższy wniosek Radca Prawny Urzędu Miasta w Radlinie     Pani mgr Lidia Chrzan odpowiedziała w jednym zdaniu że podtrzymuje swoją opinię z dnia 10.11.2011 r.

W zakładce Linki dostępne są linki do artykułów prasowych dotyczących nadania obiektowi gimnastycznemu „SOKOLNIA” imienia Leszka Blanika