Pismo w sprawie poprawy bezpieczeństwa w ciągu ul. Rydułtowskiej z dnia 12.04.2011 r.

Radlin 12.04.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera

Burmistrz Miasta Radlin
 

Dotyczy: odpowiedzi z dnia 21.03.2011 r. na interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa  drogowego w ciągu ul. Rydułtowskiej.

Nawiązując do udzielonych  w piśmie Z-cy  Burmistrza z dnia 21.03.2011 r. wyjaśnień w sprawie podejmowanych  przez Urząd Miasta w Radlinie działań dotyczących  poprawy bezpieczeństwa  drogowego w ciągu ul. Rydułtowskiej  informuję, że w wyniku  interwencji podjętych w lutym br. zarówno w Wydziale Komunikacji  i Transportu Starostwa Powiatowego oraz w Radzie Powiatu Wodzisławskiego, została wyznaczona lokalizacja trzech przejść dla pieszych  na ul. Rydułtowskiej. Ponadto w pismach Starosty Wodzisławskiego i Naczelnika Wydziału Komunikacji  i Transportu, zostały podane informacje dotyczące podjęcia dodatkowych działań poprawiających bezpieczeństwo drogowe  w rejonie ul. Rydułtowskiej.

Pisma Starosty Wodzisławskiego oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w załączeniu.

 Do wiadomości: Rada Miasta

Pismo w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu ulicy Rydułtowskiej z dnia 31.01.2011r.

Radlin 31.01.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Burmistrz Miasta Radlin
mgr Barbara Magiera

ul. Rymera 15
44-310  Radlin

Dotyczy: poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu ulicy Rydułtowskiej              w Radlinie.

W nawiązaniu do informacji przekazanych na sesji Rady Miasta w dniu 25.01.2011 r. przez przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. w kwestii bezpieczeństwa na drogach powiatowych, wnoszę o zwrócenie się do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o przeprowadzeniedziałań spowodujących poprawę bezpieczeństwa drogowego w ciągu  ulicy Rydułtowskiej. Działania Starostwa Powiatowego dotyczące poprawy bezpieczeństwa powinny dotyczyć:

 • wyznaczenia i oznakowania  przejść dla pieszych w miejscach gdzie następuje zmiana położenia chodnika wzdłuż drogi, powodująca konieczność przejścia przez ulicę
 •  wyznaczenia i oznakowania przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowań                 ul. Rydułtowskiej  z ul. Puszkina, Zapolskiej i Matejki,  tj. w miejscach gdzie chodnik jest położony po przeciwnej stronie od wylotów  tych ulic. Obecnie wzdłuż całej      ul. Rydułtowskiej brak jest jakiegokolwiek oznakowanego przejścia dla pieszych
 • zabudowy chodnika wzdłuż ul. Rydułtowskiej na odcinku pomiędzy ul. Puszkina        i ul. Sokolską,  w celu ograniczenia konieczności dwukrotnego przechodzenia przez ulicę  na krótkim odcinku drogi, dla dojścia do przystanku autobusowego
 • zabudowy chodnika wzdłuż ul. Rydułtowskiej na wysokości posesji nr 55 – 77.       W miejscu tym występuje duże  zagęszczenie budynków, a w wyniku braku chodnika doszło już do potrącenia pieszych, którzy nie mają możliwości bezpiecznego poruszania się wzdłuż ulicy i bezpiecznego przejścia przez drogę     w tym rejonie.
 • zabudowy barier ochronnych na całej długości  niebezpiecznych skarp.
 • Ponadto konieczne jest wykonanie naprawy i odmalowanie silnie skorodowanych barierek zabezpieczających dla pieszych, zabudowanych wzdłuż części chodnika przy ul. Rydułtowskiej. Wnoszę również o zwrócenie się do Starostwa Powiatowego  w Wodzisławiu Śl. z wnioskiem  o likwidację występujących szkód górniczych i wykonaniu remontu nawierzchni jezdni  ul. Rydułtowskiej na całej długości, tak jak było to wykonane w przypadku ul. Głożyńskiej. Ulica Rydułtowska jest jedną z bardziej niebezpiecznych drógw Radlinie, przy której doszło już  dokilku wypadków śmiertelnych oraz potrąceń pieszych.

Odpowiedź

 

 

Pismo do Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu ulicy Rydułtowskiej w Radlinie zdnia 21.02.2011 r.

Radlin 21.02.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin           

Pan Piotr Cybułka
Radny Powiatu Wodzisławskiego

 

Dotyczy: poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu ulicy Rydułtowskiej              w Radlinie.

W imieniu mieszkańców ulicy Rydułtowskiej w Radlinie, zwracam się do Pana Radnego  z prośbą  o podjęcie  skutecznych działań w  Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śl.
dotyczących poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu  ulicy Rydułtowskiej. Działania Starostwa Powiatowego dotyczące poprawy bezpieczeństwa powinny dotyczyć:

 • wyznaczenia i oznakowania  przejść dla pieszych w miejscach gdzie następuje zmiana położenia chodnika wzdłuż drogi, powodująca konieczność przejścia przez ulicę
 • wyznaczenia i oznakowania przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowań                  ul. Rydułtowskiej  z ul. Puszkina, Zapolskiej i Matejki,  tj. w miejscach gdzie chodnik jest położony po przeciwnej stronie od wylotów  tych ulic. Obecnie wzdłuż całej      ul. Rydułtowskiej brak jest jakiegokolwiek oznakowanego przejścia dla pieszych
 • zabudowy chodnika wzdłuż ul. Rydułtowskiej na odcinku pomiędzy ul. Puszkin          i ul. Sokolską,  w celu ograniczenia konieczności dwukrotnego przechodzenia przez ulicę  na krótkim odcinku drogi, dla dojścia do przystanku autobusowego
 • zabudowy chodnika wzdłuż ul. Rydułtowskiej na wysokości posesji nr 55 – 77.       W miejscu tym występuje duże  zagęszczenie budynków, a w wyniku braku chodnika doszło już do potrącenia pieszych, którzy nie mają możliwości bezpiecznego poruszania się wzdłuż ulicy i bezpiecznego przejścia przez drogę     w tym rejonie.
 • zabudowy barier ochronnych na całej długości  niebezpiecznych skarp.

Ponadto konieczne jest wykonanie naprawy i odmalowanie silnie skorodowanych barierek zabezpieczających dla pieszych, zabudowanych wzdłuż części chodnika przy                ul. Rydułtowskiej.
Proszę również o zwrócenie się do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. z wnioskiem, o wykonanie nowej warstwy ścieralnej  nawierzchni jezdni  na całej jej długości. Ostatnia wymiana wierzchniej warstwy asfaltu była wykonana ponad 40 lat temu, a prowadzone przez kilkanaście lat łatanie dziur, doprowadziło do powstania niebezpiecznych wybojów.  W wyniku silnych drgań wywoływanych przez przejeżdżające po tych wybojach samochody ciężarowe, dochodzi do pękania ścian domów położonych w pobliżu drogi. Ulica Rydułtowska jest jedną z najbardziej niebezpiecznych dróg w Radlinie, przy której doszło już do kilku wypadków śmiertelnych oraz potrąceń pieszych. Do ostatniego niebezpiecznego zdarzenia którego wynikiem było potrącenie dziecka doszło w dniu 18 lutego br.

Odpowiedź

 

Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu ul. Rydułtowskiej

Radlin 24.02.2011 r.

 Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Burmistrz Miasta Radlin
mgr Barbara Magiera

ul.  Rymera 15
44-310 Radlin

Dotyczy: działań Urzędu Miasta Radlina w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu ul. Rydułtowskiej.

Na podstawie § 40 Statutu Miasta Radlin, składam interpelację w sprawie przedstawienia przez Urząd Miasta w Radlinie działań jakie zostały podjęte w kadencji 2006 – 2010 r.w zakresie poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu  ul. Rydułtowskiej. W związku z wypadkiem drogowym do jakiego doszło w dniu 18.02.2011 r. na ul. Rydułtowskiej, ( potrącenie dziecka ) proszę również o podanie informacji, czy Urząd Miasta   podejmował w tym okresie działania dotyczące w szczególności wyznaczenia i oznakowania przejść dla pieszych, w  wymaganych przepisami miejscach na w/w ulicy.

 Do wiadomości: Rada Miasta

Odpowiedź

Pismo dotyczące omawiania bezpieczeństwa na sesji w dniu 25.01.2011

Radlin 10.01.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta Radlin       mgr inż Jacek Sobik 

W nawiązaniu do zaplanowanego na miesiąc styczeń 2011 roku tematu sesji Rady Miasta, dotyczącego analizy stanu bezpieczeństwa w mieście, zwracam się do Pana Przewodniczącego z sugestią zaproszenia na to posiedzenie przedstawicieli firm ESOX oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. celem zapoznania  Radnych z  informacją, o stanie hydrantów ulicznych w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców. Ponadto proponuję zaprosić również przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. celem zapoznania Radnych z informacją o podejmowanych działaniach przez PZD w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych, znajdujących się  w granicach Radlina.
Wnioskuję również, żeby na sesji Rady Miasta podobną informację dotyczącą dróg gminnych przedstawił Zarząd Miasta Radlina. Informacje takie dotychczas nie były prezentowane na sesji Rady Miasta, a są to jedne z ważniejszych tematów dotyczących bezpieczeństwa  mieszkańców.