Stanowisko Radnych Ruchu Demokracji Lokalnej w sprawie projektu budżetu Miasta Radlin na 2013r.

Radlin 13.12.2012 r.

 

Andrzej Gaca
Leszek Bednorz
Henryk Rduch

 

 

                                                                          Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Stanowisko Radnych Ruchu Demokracji Lokalnej w sprawie projektu budżetu Miasta Radlin na 2013r.

W związku z przedstawionym projektem budżetu miasta Radlin na rok 2013, Radni Ruchu Demokracji Lokalnej wyrażają swoje negatywne stanowisko w sprawie przyjętych w projekcie założeń wzrostu podatków i zadłużenia oraz realizacji części inwestycji, ujętych w wykazie do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej na lata 2013 – 2016.

 1. Przyjęte założenia podatkowe na rok 2013, (według uzasadnienia o kwotę inflacji w wysokości 4%), stanowią realną podwyżkę podatków, gdyż projekcja inflacyjna na rok 2013, według Narodowego Banku Polskiego będzie oscylować średnio na poziomie 2,5%. Dodatkowo można już zauważyć wyraźny spadek inflacji w gospodarce realnej, który  w październiku wyniósł 3,0% (odczyt listopadowy), natomiast inflacja z wyłączeniem cen żywności i energii 1,9%. Potwierdza to tylko fakt, że przyjęcie do budżetu stawek podatkowych, nie jest podwyżką o kwotę inflacji, a podwyżką, która ma za zadanie ratować spadające wpływy podatkowe budżetu miasta np. z opłaty eksploatacyjnej. Dodatkowo spadek tempa PKB kraju (odczyt za III kwartał na poziomie 1,4%, co przy założeniu, że w czwartym kwartale PKB będzie na poziomie 1,2% daje średnią 2,125% i jest niższe od zakładanej w budżecie centralnym na poziomie 2,5% w 2012 r.) wpływać może na zmniejszenie i obcięcie m.in. subwencji ogólnej, oraz powinno przełożyć się na spadek podatku CIT do budżetu. Przyjęte przez Radę Miasta większością głosów podwyżki podatków, uderzają zarówno  w mieszkańców, jak i przedsiębiorców oraz rolników ( mimo iż podatki są na stosunkowo niskim poziomie, w stosunku do gmin ościennych)
  Podwyższenie stawek podatkowych o 2% zamiast 4% spowodowałby obniżenie wpływów do budżetu  w wysokości ok. 150 000 zł, co równa się mniej więcej 1-1,5% ubytkowi wydatków majątkowych, które i tak są realizowane średnio na poziomie 70-80%, gdyż realizacja części inwestycji jest corocznie przesuwana na następny rok.  W 2013 r. nastąpi kolejny dla większości gospodarstw domowych (głównie domów jednorodzinnych) wzrost obciążeń podatkowych, w związku z wejściem tzw. ustawy „śmieciowej” Należy też nadmienić, że już w poprzednich latach, mieszkańcy Radlina zostali obciążeni wysokim wzrostem podatku, spowodowanym modernizacją ewidencji gruntów, przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. Dla niektórych osób, obciążenie z tytułu wzrostu podatków po modernizacji ewidencji gruntów, wzrosło o kilkaset procent. Wpływy z tytułu modernizacji ewidencji gruntów zasiliły budżet Miasta Radlin.

   W planie wydatków budżetu Miasta Radlin na 2013 rok, uwzględniono wydatki finansowe na inwestycje, które od wielu lat znajdują się w fazie  projektowania.  Dotyczy to drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów oraz budowy parkingu Hallera – Sienkiewicza,  z połączeniem drogowym z ul. Hallera.  W naszej ocenie, obydwie inwestycje kontynuowane są tylko z powodów ambicjonalnych, tym bardziej, że ich realizacja została kolejny raz przesunięta; tym razem do roku 2016. Uważamy, że poważnym  błędem jest projektowanie w/w nowych dróg,  podczas  gdy dla istniejących (Spacerowa, Zapolskiej) nie wykonano projektów przebudowy,  chociaż  o konieczności ich przebudowy wiedziano ze znacznym wyprzedzeniem. Brak wcześniej przygotowanych projektów i wynikające z tego opóźnienia, skutkują obecnie problemami w zimowym utrzymaniu tych dróg. Również znacznie wydłużają  uciążliwości dla mieszkańców, związane z przedłużającymi się robotami.

 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej  brak jest jasnego sprecyzowania inwestycji priorytetowych, które powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności. Do takich inwestycji należy przede wszystkim zaliczyć budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę dróg. Tymczasem zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej przy
  ul. Mariackiej-Hubalczyków-Rybnickiej oraz Młyńska-Sokolska wydłużono  z roku 2014 do roku 2016.
  Do roku 2016 nie uwzględniono też środków finansowych, na ważną z punktu widzenia m.in. bezpieczeństwa; przebudowę ul. Matejki, na którą jest już gotowy projekt. Jako priorytetowe uznano natomiast zadania związane z budową boiska przy ul. Mariackiej oraz zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na Wypandowie. Na obydwie inwestycje zaplanowano w budżecie 3 mln złotych, czyli ponad połowę kwoty potrzebnej na przebudowę ul. Matejki.

Wniosek o wykreślenie inwestycji z projektu budżetu na rok 2012, oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28.11.2011 r.

Radlin dnia 28.11.2011r

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

Burmistrz Miasta Radlin
Barbara Magiera
44-310 Radlin
ul.Rymera 15

 

Wniosek o wykreślenie Inwestycji z projektu budżetu na rok 2012, oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2012 prognozuje się dochody w wysokości 52.140.000.00 zł, a wydatki w wysokości 62.092.000,00zł, czego efektem jest zwiększenie deficytu budżetowego z kwoty 6.136.760,00zł projektowanej w roku 2011 do kwoty 9.952.000,00 zł. W toku analizy przedstawionych założeń inwestycyjnych wnioskujemy o usuniecie następujących przedsięwzięć budżetowych:

 • Zagospodarowanie placu przy fontannie – 700.000 zł
 • Hallera-Sienkiewicza z parkingiem przy ul. Sienkiewicza – 1.660.000,00zł w latach 2013-2014
 • Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów – 200.000 zł
 •  Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów – 50.000zł + 800.000 w roku
  2013
 • Budowa boiska ul. Mariacka – 800.000zł + 1.500.000zł w roku 2013 – przesuniecie na rok 2013 – 2014  
 • Przebudowa skrzyżowania Damrota-Rymera – 1.512.941,18

Uzasadnienie inwestycyjne:

 1. Hallera – Sienkiewicza z parkingiem przy ul. Sienkiewicza – inwestycja budowy połączenia drogowego Hallera Sienkiewicza z parkingiem przy ul. Sienkiewicza wprowadzona została do budżetu w 2003 r. i do dnia dzisiejszego nie wyszła poza strefę rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Ze względu na praktycznie niemożliwe do spełnienia przez projektantów warunki budowy parkingu kaskadowego w trudnym terenie oraz niebezpiecznego połączenia drogowego pomiędzy ul. Sienkiewicza i Hallera ze względu na znaczne nachylenie; dotychczas z projektowania parkingu wycofały się już dwie firmy. Dodatkowym argumentem przeciwko kontynuowaniu procedur związanych z inwestycją budowy parkingu może być problem z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do cieku niedobczyckiego ze względu na brak możliwości przejęcia przez ciek niedobczycki wód odprowadzanych w ramach tej inwestycji, a co za tym idzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
 2. Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów – inwestycja budowy drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów jest kontynuowana bez zgody właścicieli terenów przez który ma przebiegać, pomimo iż właściciele łąk położonych na terenie przebiegu inwestycji wystąpili do Urzędu Miasta z propozycją alternatywnego jej  przebiegu. Proponowany alternatywny przebieg drogi nie doprowadzi do degradacji terenów rolniczych. Dodatkowym argumentem przeciwko kontynuowaniu procedur związanych z inwestycją budowy  drogi jest problem z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do cieku niedobczyckiego w ramach planowanej  inwestycji, ze względu na brak możliwości przejęcia przez ciek Niedobczycki wód odprowadzanych do jego koryta. Na  konieczność ustalenia w sposób nie budzący wątpliwości, że ciek Niedobczycki przejmie wody opadowe i roztopowe odprowadzane w ramach planowanej inwestycji, przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego wskazał Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Starosta Wodzisławski w pismach skierowanych m.in. do Urzędu Miasta w Radlinie
 3. Zagospodarowanie placu przy fontannie – w chwili obecnej jest to inwestycja z kategorii inwestycji trzeciorzędnych, nie wpływających na poprawę funkcjonalności użytecznej miasta. Dodatkowym minusem jest koszt inwestycji, który stanowi barierę zaporową i ekonomiczną do realizacji przedsięwzięcia.
 4. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypadnów – Podobnie jak  w przypadku inwestycji powyżej,jest to inwestycja, która nie jest niezbędna dla mieszkańców lub, która wpływałaby na poprawy rozwiązań komunikacyjnych, czy posiadała dodatkową wartość ekonomiczną dla Miasta.
 5. Budowa boiska ul. Mariacka – W związku z realizacją przedsięwzięcia Orlik 2012, nie widzimy uzasadnienia dla realizacji w jednym roku budżetowym budowy dwóch boisk spełniających co prawda różne funkcje, jednak znajdujących się w tej samej kategorii użyteczności. Proponujemy przeniesieni inwestycji na lata 2013-2014.
 6. Przebudowa skrzyżowania Damrota-Rymera – Ze względu na brak rozstrzygnięć  i rozwiązań co do wylotu ul. Letniej, wydaje się bezzasadne przebudowa powyższych ul.Damrota-Rymera ze względu na możliwe zmiany przebiegu trasy ul. Letniej.

Uzasadnienie ekonomiczne:

Powyższe zmiany będą skutkować zmniejszeniem wydatków o kwotę 3.262.941,80zł  w roku 2012 oraz 3.150.000zł w roku 2013. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych spowoduje zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty 6.689.058,20zł, co stanowi obniżenie zadłużenia z kwoty 20.957.821,56 (24.157.821,56 – 3.200.000 niewyemitowane obligacje 2011)  do kwoty 17.694.879,76zł oraz wpłynie na zmianę współczynnika łącznego zadłużenia z  40,19% (46,3%) do poziomu 33,93%. W stosunku do roku 2011, po zmianach byłby to współczynnik gorszy o ok. 3,9%. Nadmienić również należy, że w przypadku pozostawienia zamieszczonych zadań inwestycyjnych łączne zadłużenie wraz z poręczeniami stanowi kwotę  38.404.595zł (41.604.595zł – 3.200.000zł) i stanowi 73,65% ogólnych dochodów miasta, natomiast po zmianach 35.141.653,76 – 67,39%.

Rok 2012 to także bardzo trudny czas, dla budżetu Państwa, o czym świadczy również obniżenie prognozy wzrostu PKB kraju do poziomu 2,5% przez Ministerstwo Finansów, ze względu na kryzys europejskie i globalne spowolnienie gospodarcze. W związku z powyższym zwracamy się także z wnioskiem o urealnienie WPF na lata 2013, gdyż spadek o 1,5% PKB w roku 2012, może stanowić podstawę do obniżenie subwencji ogólnej, jak i wpływów podatkowych zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych.

Do wiadomości: Rada Miasta

 

Projekt budżetu Miasta Radlin na rok 2012

Projekt budżetu miasta na 2012 rok zawiera kilka niespodzianek. Pierwszą z nich jest wzrost wysokości zadłużenia miasta o 9 952 000 złotych z tytułu nowych inwestycji jakie Urząd Miasta zaplanował do realizacji. W czasie kiedy wszyscy wokół martwią się kryzysem i planują w budżetach oszczędności, Pani Burmistrz planuje zaciąganie w 2012 roku dalszych obligacji na sumę 8 100 000 zł. Tłumaczy to znacznym wzrostem inwestycji zaplanowanych do realizacji w przyszłym roku .Jeśli jeszcze można się zgodzić co do konieczności inwestycji związanych z przebudową dróg, wymuszoną budową kanalizacji sanitarnej, to już niektóre propozycje do budżetu budzą znaki zapytania co do ich zasadności. Jedną z takich propozycji jest budowa nowej fontanny wraz z zagospodarowaniem placu przy fontannie za jedyne 700 000 złotych. Drugą sztandarową inwestycją, będącą zupełnym hitem w regionie, jest budowa tężni solankowej w ramach zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Wypandowie.Koszt budowy tężni solankowej to tylko 1 200 000 zł.  Z innych ciekawych inwestycji które zostały ujęte w projekcie budżetu to: budowa parkingu kaskadowego na zboczu pod nowym cmentarzem wraz z drogą dojazdową od ul. Hallera i Sienkiewicza za 1 700 000 zł; budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul.Wypandów o szerokości 6 metrów, prowadzona po terenie polnej ścieżki służącej jako dojazd do pól i łąk na Wypandowie za 850 000 zł, a także budowa dwóch boisk – boiska przy ul. Mariackiej za 2 330 000 zł       i boiska Orlik 2012 w rejonie tzw. Szluchty czyli w niewielkiej odległości od boiska przy   ul. Mariackiej. Koszt budowy Orlika  z budżetu miasta wynosi 833 000 zł.

Więcej informacji o tych i innych inwestycjach można znaleźć w zakładkach Interpelacje i pisma oraz Felietony