Mniejsze wpływy do budżetu miasta w 2012 roku

Okazało się, że nasze ubiegłoroczne przewidywania, co do obniżenia wpływów do budżetu z tytułu podatku od osób fizycznych i subwencji oświatowej, były bardziej trafne niż dane posiadane przez skarbnika miasta. Informowaliśmy o tym Burmistrza Miasta we wniosku o wykreślenie inwestycji z projektu budżetu na rok 2012, oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28.11.2011 r. W naszym wspólnym wniosku radnych RDL-u zapisaliśmy m.in. takie stwierdzenie „Rok 2012 to także bardzo trudny czas, dla budżetu Państwa, o czym świadczy również obniżenie prognozy wzrostu PKB kraju do poziomu 2,5% przez Ministerstwo Finansów, ze względu na kryzys europejski i globalne spowolnienie gospodarcze. W związku z powyższym zwracamy się także z wnioskiem o urealnienie WPF na lata 2013, gdyż spadek o 1,5% PKB w roku 2012, może stanowić podstawę do obniżenie subwencji ogólnej, jak i wpływów podatkowych zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych”    Skarbnik Miasta Pan Waldemar Machnik nie uznał  naszych sugestii i wolał przyjąć optymistyczną prognozę.  W kwietniu okazało się jednak, że optymistyczną prognozę skarbnika miasta trzeba zweryfikować i obniżyć dochody budżetu o kwotę 797 182 zł. Wpływy będą więc niższe o 515 155 zł z tytułu podatków od osób fizycznych i o         282 027 zł z tytułu subwencji oświatowej. Mniejsze wpływy zwiększą deficyt budżetu, jednak zdaniem Pana Skarbnika nie ma  powodu do zmartwień, ponieważ deficyt zostanie pokryty z wolnych środków, a wszystkie zaplanowane na 2012 rok inwestycje zostaną wykonane. Brakująca kwota to mniej więcej koszt wybudowania nowej fontanny wraz z pomnikiem Matki Polki. Poniżej link do artykułu w Nowinach Wodzisławskich.
http://www.nowiny.pl/egazeta/nowiny-wodzislawskie/2012-04-24/81329-mniejsze-wplywy-z-podatku-od-osob-fizycznych.html

Projekt budżetu Miasta Radlin na rok 2012

Projekt budżetu miasta na 2012 rok zawiera kilka niespodzianek. Pierwszą z nich jest wzrost wysokości zadłużenia miasta o 9 952 000 złotych z tytułu nowych inwestycji jakie Urząd Miasta zaplanował do realizacji. W czasie kiedy wszyscy wokół martwią się kryzysem i planują w budżetach oszczędności, Pani Burmistrz planuje zaciąganie w 2012 roku dalszych obligacji na sumę 8 100 000 zł. Tłumaczy to znacznym wzrostem inwestycji zaplanowanych do realizacji w przyszłym roku .Jeśli jeszcze można się zgodzić co do konieczności inwestycji związanych z przebudową dróg, wymuszoną budową kanalizacji sanitarnej, to już niektóre propozycje do budżetu budzą znaki zapytania co do ich zasadności. Jedną z takich propozycji jest budowa nowej fontanny wraz z zagospodarowaniem placu przy fontannie za jedyne 700 000 złotych. Inwestycja trzeciorzędna, która pochłonie olbrzymią kwotę pieniędzy; nie poprawiając funkcjonalności miasta. Ponoć jednak fontanna wymaga kapitalnego remontu z powodu uszkodzeń dna niecki; pomnik „Matki Polki” też jest już w nienajlepszym stanie, więc warunkowo można zgodzić się co do konieczności wykonania tej inwestycji. Trzeba jednak mieć nadzieję, że może uda się to wykonać taniej, co nie znaczy gorzej. Zupełnym „hitem” jest jednak budowa tężni solankowej w ramach zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Wypandowie. Szacowany koszt budowy to jedynie 1 200 000 zł. Mało która gmina w Polsce, poza tymi które są uzdrowiskami może pochwalić się taką budowlą. Cel szlachetny – dbanie o zdrowie mieszkańców. Zachodzi jednak pytanie: czy w tak złożonej sytuacji ekonomicznej i zadłużeniu miasta, jest konieczna realizacja takiej drogiej inwestycji, która nie tylko że nie będzie przynosiła zysków, ale jeszcze będzie przez cały czas generować znaczne koszty m.in. energii elektrycznej, obsługi. Koszty będą związane także z dowozem soli i wytwarzaniem solanki, bo przecież źródło na Wypandowie nie jest źródłem solankowym. A generalnie tężnie  otwarte buduje się tam gdzie występują źródła solankowe i to o temperaturze solanki w granicach 30°C. Woda w wypandowskim źródle jest jednak tak zimna, że prawdopodobnie konieczne będzie stałe dogrzewanie wody w celu utrzymania krążenia solanki. Czas pokaże co z tych planów zostanie, ponieważ już w 2008 r. była opracowana koncepcja zagospodarowania Wypandowa, która do dzisiejszego dnia nie doczekała się realizacji. Podobnie jak z koncepcją zagospodarowania terenu przy pomniku na Redenie, do której nawet już wykonano projekt za 30 500 zł. Z projektu zrealizowano tylko schody i na tym inwestycję zatrzymano, a w 2012 roku upływa gwarancja na projekt i termin pozwolenia na budowę. Jak widać, dotychczas najlepiej w radlińskim magistracie wychodzi planowanie, projektowanie, natomiast gorzej jest już z realizacją.                Kwota dotycząca budowy tężni w wysokości 200 000 zł ujęta w poniższej tabelce dotyczy wykonania projektu, natomiast realizacja inwestycji przewidziana na 2013 r.                   ma kosztować 1  000 000 zł

Pytania w sprawie budowy tężni i zagospodarowaniem terenu przy pomniku na Redenie skierowane do Burmistrza dostępne są w zakładce „Interpelacje i pisma”.

Wydatki na inwestycje zaplanowane w projekcie budżetu na 2012 rok

1: 1 500 000,00 zł Przebudowa ul. Orkana – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od Zespołu szkół do ul.Korfantego, odtworzenie nawierzchni, przekładka chodnika, niezbędne przekładki i uporządkowania sieci.
2: 700 000,00 zł Przebudowa ul. Zapolskiej – budowa kanalizacji deszczowej (uzupełnienie odtwarzanej nawierzchni w ramach Funduszu Spójności przez PWIK)
3: 160 000,00 zł ul. Letnia I etap – wykupy gruntów Skarbu Państwa
4: 85 000,00 zł ul. Wańkowicza – Wrzosowa boczna 58 – wykupy gruntów zajętych pod projektowaną drogę (pozwolenie na budowę ze specustawy z 2011r. )
5: 37 000,00 zł Wiadukt ul. Mariacka – projekt przebudowy wiaduktu wg wskazań ekspertyzy
6: 1 512 941,18 zł Skrzyżowanie ul. Rymera Damrota – przebudowa skrzyżowania przy UM ( zmiana geometrii skrzyżowania z przebudową sieci)
7: 2 300 000,00 zł Przebudowa ul. Wiosennej – przebudowa drogi wg projektu szer. 3,5 m z mijankami
8: 720 000,00 zł Przebudowa ul. Matejki – kanalizacja deszczowa skojarzona z pracami przy kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności (PWIK)
9: 700 000,00 zł Fontanna, pomnik – budowa fontanny i pomnika na placu obecnej fontanny , etapizacja prac , najpierw koncepcja z wizualizacją , potem akceptacja i roboty w systemie zaprojektuj i wybuduj
10: 70 000,00 zł Parking Findera – parking w sąsiedztwie placu zabaw, na terenach miejskich
11: 200 000,00 zł Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów – tężnia na pół.-zach. stronie jaru przy źródle dolnym i zagospodarowanie terenu , nasadzenie odpowiedniej roślinności, mała architektura
12: 1 500 000,00 zł Boisko – Orlik 2012 z niezbędnymi przekładkami sieci
13: 800 000,00 zł Boisko Mariacka – budowa boiska , I etap – przygotowanie projektu , oświetlenie ( przewody) i roboty ziemne 2012, nawierzchnia, zagospodarowanie 2013
14: 250 000,00 zł Ul. Rybnicka wykonanie kanalizacji sanitarnej – roboty budowlane
15: 615 000,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Mariackiej, Hubalczyków i Rybnickiej – I etap ul.Hubalczyków
16: 42 000,00 zł Ul. Sokolska – Młyńska kanalizacja sanitarna – dokumentacja
17: 100 000,00 zł Odtworzenie rowu Akacjowa – Rymera – wzmocnienie skarp sięgacza rowu za stacją transformatorową Napierskiego wraz z przepustem po ul.Rymera boczna
18: 250 000,00 zł Wzmocnieni skarpy i budowa rowu Młyńska – Wypandów – wykonanie przebudowy odcinka od końca przepustu (p.Janeta) do ul.Młyńskiej ,umocnienie skarp, odtworzenie przepustu
19: 280 000,00 zł Rów Rymerski – przepompownia i kolektor tłoczny przy zalewisku Napierskiego
20: 150 000,00 zł Wykonanie oświetlenia Wiosenna, Sokolska (32-34), Rymera (187-189), Kominka, Słowackiego, Mielęckiego, Redem.
21: 100 000,00 zł Rewitalizacja osiedla Marcel – uporządkowanie terenu wokół Mielęckiego 13 i dawnego ogrodnictwa , przygotowanie terenu pod garaże za skarpą przy Orliku
22: 100 000,00 zł Zagospodarowanie terenu Mielęckiego 13 – uporządkowanie systemu kanalizacyjnego przy Mielęckiego 13, kanalizacja sanitarna i deszczowa,
23: 50 000,00 zł Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów – wykupy po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
24: 70 000,00 zł Przebudowa ul.Wypandów – budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul.Rogozina do P.Holonów( poprzeczny ściek kanalizacji deszczowej)
25: 95 000,00 zł Place zabaw
26: 25 000,00 zł Boiska Mikołajczyka – ściany do grafiti,zabezpieczenia placu zabaw( piłkochwyty)
27: 50 000,00 zł Budowa garażu – UM – budowa garażu dla UM (2) i OSP Biertułtowy w sąsiedztwie budynku B, w pomieszczeniach ZGK przygotowuje się pomieszczenie dla Forum Firm, w miejscu Forum utworzone zostanie punkt pośrednictwa pracy.
28: 300 000,00 zł Park technologiczny – Laboratorium
29: 35 000,00 zł Parking Hallera- Sienkiewicza – projekt techniczny