Budżet Miasta Radlin na 2013 rok

W dniu 19.12.2012 r. Rada Miasta uchwaliła budżet miasta na 2013 rok.            

Planowane dochody budżetu – 51 242 832,00 zł   (2012 r. – 52 140 000,00 zł)
Planowane wydatki budżetu   – 63 551 380,00 zł  (2012 r. –  62 742 775,00 zł)
Deficyt budżetu miasta       –  12 308 548,00 zł     (2012 r. – 10 602 775,00 zł)
Całość uchwały budżetowej dostępna jest pod linkiem: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=213905

Stanowisko Radnych Ruchu Demokracji Lokalnej w sprawie projektu budżetu Miasta Radlin na 2013r.

Radlin 13.12.2012 r.

 

Andrzej Gaca
Leszek Bednorz
Henryk Rduch

 

 

                                                                          Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Stanowisko Radnych Ruchu Demokracji Lokalnej w sprawie projektu budżetu Miasta Radlin na 2013r.

W związku z przedstawionym projektem budżetu miasta Radlin na rok 2013, Radni Ruchu Demokracji Lokalnej wyrażają swoje negatywne stanowisko w sprawie przyjętych w projekcie założeń wzrostu podatków i zadłużenia oraz realizacji części inwestycji, ujętych w wykazie do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej na lata 2013 – 2016.

  1. Przyjęte założenia podatkowe na rok 2013, (według uzasadnienia o kwotę inflacji w wysokości 4%), stanowią realną podwyżkę podatków, gdyż projekcja inflacyjna na rok 2013, według Narodowego Banku Polskiego będzie oscylować średnio na poziomie 2,5%. Dodatkowo można już zauważyć wyraźny spadek inflacji w gospodarce realnej, który  w październiku wyniósł 3,0% (odczyt listopadowy), natomiast inflacja z wyłączeniem cen żywności i energii 1,9%. Potwierdza to tylko fakt, że przyjęcie do budżetu stawek podatkowych, nie jest podwyżką o kwotę inflacji, a podwyżką, która ma za zadanie ratować spadające wpływy podatkowe budżetu miasta np. z opłaty eksploatacyjnej. Dodatkowo spadek tempa PKB kraju (odczyt za III kwartał na poziomie 1,4%, co przy założeniu, że w czwartym kwartale PKB będzie na poziomie 1,2% daje średnią 2,125% i jest niższe od zakładanej w budżecie centralnym na poziomie 2,5% w 2012 r.) wpływać może na zmniejszenie i obcięcie m.in. subwencji ogólnej, oraz powinno przełożyć się na spadek podatku CIT do budżetu. Przyjęte przez Radę Miasta większością głosów podwyżki podatków, uderzają zarówno  w mieszkańców, jak i przedsiębiorców oraz rolników ( mimo iż podatki są na stosunkowo niskim poziomie, w stosunku do gmin ościennych)
    Podwyższenie stawek podatkowych o 2% zamiast 4% spowodowałby obniżenie wpływów do budżetu  w wysokości ok. 150 000 zł, co równa się mniej więcej 1-1,5% ubytkowi wydatków majątkowych, które i tak są realizowane średnio na poziomie 70-80%, gdyż realizacja części inwestycji jest corocznie przesuwana na następny rok.  W 2013 r. nastąpi kolejny dla większości gospodarstw domowych (głównie domów jednorodzinnych) wzrost obciążeń podatkowych, w związku z wejściem tzw. ustawy „śmieciowej” Należy też nadmienić, że już w poprzednich latach, mieszkańcy Radlina zostali obciążeni wysokim wzrostem podatku, spowodowanym modernizacją ewidencji gruntów, przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. Dla niektórych osób, obciążenie z tytułu wzrostu podatków po modernizacji ewidencji gruntów, wzrosło o kilkaset procent. Wpływy z tytułu modernizacji ewidencji gruntów zasiliły budżet Miasta Radlin.

     W planie wydatków budżetu Miasta Radlin na 2013 rok, uwzględniono wydatki finansowe na inwestycje, które od wielu lat znajdują się w fazie  projektowania.  Dotyczy to drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów oraz budowy parkingu Hallera – Sienkiewicza,  z połączeniem drogowym z ul. Hallera.  W naszej ocenie, obydwie inwestycje kontynuowane są tylko z powodów ambicjonalnych, tym bardziej, że ich realizacja została kolejny raz przesunięta; tym razem do roku 2016. Uważamy, że poważnym  błędem jest projektowanie w/w nowych dróg,  podczas  gdy dla istniejących (Spacerowa, Zapolskiej) nie wykonano projektów przebudowy,  chociaż  o konieczności ich przebudowy wiedziano ze znacznym wyprzedzeniem. Brak wcześniej przygotowanych projektów i wynikające z tego opóźnienia, skutkują obecnie problemami w zimowym utrzymaniu tych dróg. Również znacznie wydłużają  uciążliwości dla mieszkańców, związane z przedłużającymi się robotami.

  1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej  brak jest jasnego sprecyzowania inwestycji priorytetowych, które powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności. Do takich inwestycji należy przede wszystkim zaliczyć budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę dróg. Tymczasem zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej przy
    ul. Mariackiej-Hubalczyków-Rybnickiej oraz Młyńska-Sokolska wydłużono  z roku 2014 do roku 2016.
    Do roku 2016 nie uwzględniono też środków finansowych, na ważną z punktu widzenia m.in. bezpieczeństwa; przebudowę ul. Matejki, na którą jest już gotowy projekt. Jako priorytetowe uznano natomiast zadania związane z budową boiska przy ul. Mariackiej oraz zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na Wypandowie. Na obydwie inwestycje zaplanowano w budżecie 3 mln złotych, czyli ponad połowę kwoty potrzebnej na przebudowę ul. Matejki.

Projekt budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

W dniu 15.11.2012 r. Urząd Miasta w Radlinie przedstawił projekt budżetu na 2013 rok. Dochody w budżecie zostały skalkulowane na kwotę 51 242 832,00 złotych, natomiast wydatki na sumę  63 431 180,00 zł. Planowany deficyt budżetu wynosi 12 188 348,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu ma być głównie emisja obligacji na kwotę 9 500 000,00 zł. Pozostała część zadłużenia w wysokości 2 688 348,00 zł. ma zostać pokryta z wolnych środków, pożyczek i kredytów. Głównym źródłem generującym deficyt budżetowy są wydatki majątkowe, czyli wydatki związane z inwestycjami. Do większych inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2013 r. należy zaliczyć m.in. przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Mariackiej – 1 000 000 zł; budowę chodnika przy ul. Narutowicza – 430 000 zł; przebudowę Przedszkola nr 3 w Biertułtowach – 500 000 zł; rozbudowę Szkoły Podstawowej na Głożynach o przedszkole, kuchnię i salę gimnastyczną – 1 500 000 zł; budowę boiska przy ul. Mariackiej – 1 500 000 zł. Na realizację w 2013 r. czeka też słynna już budowa tężni solankowej , w ramach zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Wypandowie za 1 500 000 zł. Z inwestycji, które od dłuższego czasu figurują w Wieloletniej Prognozy  Finansowej, przesunięto na późniejszy okres budowę drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów  (Nowiny Wodzisławskie) oraz parkingu kaskadowego Hallera – Sienkiewicza. Droga łącząca ul. Młyńską z ul. Wypandów znajduje się w fazie projektowania już od 2009 r. Jak na drogę, która ma mieć zaledwie 450 m długości, rozłożenie jej budowy aż do 2016 roku, może skutkować tym, że nigdy nie powstanie. Podobnie może być z projektowaniem i budową parkingu kaskadowego Hallera – Sienkiewicza, który ma być zlokalizowany pod nową częścią cmentarza parafialnego w Biertułtowach. Koncepcję budowy parkingu Urząd Miasta przedstawił jeszcze w 2006 r. Od tego czasu projektowaniem parkingu zajmuje się już trzecia firma i nadal nie widać końca prac projektowych, chociaż termin ich zakończenia upłynął 31 sierpnia br. Również w tym przypadku budowę parkingu przesunięto do roku 2016.