Pismo w sprawie organizacji Koncertów Noworocznych z udziałem orkiestry KWK Marcel

                                                                                                                                              Radlin 17.04.2014 r.
Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

                                                                                                             Burmistrz Miasta Radlin

                                                                                                                                         Barbara Magiera

dot. organizacji koncertów noworocznych w latach 2012, 2013 i 2014

 W nawiązaniu do pisma z dnia 2.04.2014 r. w sprawie uczestnictwa orkiestry KWK Marcel w koncertach noworocznych w latach 2012, 2013 i 2014, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

 – na jakich zasadach dokonano w w/w latach wyboru przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Kultury wykonawców koncertu tj. podmiotów pn. Agencja Artystyczna Music Group Hanna Magiera oraz Agencja Artystyczna Music Group Marcin Magiera ?

Pismo w sprawie udziału orkiestry KWK Marcel w Koncertach Noworocznych

                                                                                                         Radlin dnia 12.03.2014 r.

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

 

                                                                                             Burmistrz Miasta Radlin

                                                                                              Barbara Magiera

                                                                                              44-310 Radlin
                                                                                               ul. Rymera 15

 

                     Interpelacja

 Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Ile i jakie kwoty w latach 2011-2014 Urząd Miasta Radlin lub podległe mu jednostki wydały na organizację Koncertu Noworocznego, oraz jakie firmy i zespoły uczestniczyły w tym wydarzeniu. Prosimy również o przekazanie kserokopii dokumentów w tym zakresie.
2. Prosimy również o informację i ewentualne kserokopie dokumentów, dotyczących wydatków jakie Urząd Miasta Radlin i podległe mu jednostki poniosły na organizację innych imprez, w których brała udział orkiestra górnicza KWK „Marcel” w latach 2011-2014. Jeżeli Urząd Miasta lub podległe mu jednostki nie finansowały takich przedsięwzięć, to prosimy o informację, z czyjego polecenia i kto pokrywał koszty tych występów. 
 
Odpowiedź UM w Radlinie:

 

 

 

 

 

 

Budżet Radlina na rok 2014 – budżet na miarę reelekcji burmistrza?

W dniu 19 grudnia br. został uchwalony budżet miasta na 2014 rok. Za uchwaleniem budżetu głosowało 11 radnych, 3 było przeciw (Leszek Bednorz, Andrzej Gaca, Henryk Rduch) 1 radny był nieobecny na sesji. Kolejny już raz głosowaliśmy przeciwko przedstawionemu przez Burmistrza Miasta budżetowi, z uwagi na zaproponowane
w nim powiększenie zadłużenia, tym razem już do granic możliwości.
W 2014 roku zadłużenie miasta ma sięgnąć, zgodnie z przedstawionymi założeniami, astronomicznej wręcz kwoty 30 988 971,78 zł, tj. 59,73 % wskaźnika zadłużenia do dochodów, przy dopuszczalnych 60 % Zapisy w uchwale budżetowej miasta na 2014 rok, świadczą o bardzo dużej kreatywności osób tworzących ten dokument; co nawet pośrednio przyznał również Skarbnik miasta, przyznając się do nieujęcia niektórych kwot w poszczególnych rubrykach tabelek, gdyż jak się wyraził „miałoby to wpływ na wskaźnik zadłużenia” Takie działanie nosi już znamiona przestępstwa.
Przed omawianiem dokumentów, Skarbnik miasta pochwalił się pozytywną opinią
w sprawie budżetu, uzyskaną w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Widocznie kontrolerzy z RIO w Katowicach mieli „słabszy dzień” i nie zauważyli błędów,  mających na celu kreatywne „poprawienie” wskaźników.
Całość dyskusji nad budżetem na 2014 rok podsumował radny Ludwik Blanik, gratulując Pani Burmistrz reelekcji w przyszłorocznych wyborach samorządowych; stwierdzając, że zapewne nikt nie będzie chciał kandydować na to stanowisko, w związku z fatalnym stanem finansów  miasta.
Urząd Miasta na swojej stronie internetowej również przedstawia tylko lakoniczny komunikat o uchwaleniu budżetu, odsyłając zainteresowanych linkiem do uchwały budżetowej, która jest raczej mało czytelna dla mieszkańców. Ani słowa o zadłużeniu,
a zamieszczone pod informacją zdjęcie bardzo cienkiego portfela, też nie napawa optymizmem.

Podsumowując przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 do 2023 oraz projekt uchwały budżetowej Miasta Radlin
na 2014 rok stwierdzamy co następuje:
osiągnięcie górnego pułapu zadłużenia w 2014 roku, spowoduje w przyszłości brak możliwości zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny, który jest warunkiem pozyskania funduszy, w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020.
W konsekwencji doprowadzi to do stagnacji rozwoju miasta. Spowoduje też wzrost kosztów obsługi zadłużenia, co bezpośrednio doprowadzi do znacznego wzrostu obciążeń podatkowych mieszkańców
przedsięwzięcia inwestycyjne wprowadzane są do Wieloletniej Prognozy Finansowej w sposób chaotyczny i nieprzemyślany (zwracaliśmy na to uwagę już w zeszłym roku w naszym stanowisku)  a realizacja prowadzona jest bez podziału na ważność zadań. Przykładem  może tu być priorytetowa budowa tężni, która jest ważniejsza od remontu stołówki szkolnej w ZSS, gotującej obiady dla prawie  400 dzieci; a której, jak przyznał dyrektor MZOPO; w każdej chwili grozi zamknięcie przez Sanepid.
dwie największe obecnie realizowane inwestycje tj. budowa przedszkoli, którymi to tak szczyci się Urząd Miasta; zostały wprowadzone do WPF, dopiero po protestach rodziców. Inwestycje te nie były nawet ujęte  w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Radlin na lata 2006 – 2013
brak inwestycji przynoszących dochody dla miasta, co w konsekwencji wysokiego zadłużenia i utrzymującej się od dłuższego czasu malejącej tendencji przychodów, przełoży się na konieczność wprowadzenia znacznych oszczędności w wydatkach na bieżące utrzymanie miasta i prowadzenie inwestycji. Grozi to też brakiem środków na utrzymanie infrastruktury i bezpieczeństwa w mieście. Od wielu lat za to, utrzymywane są w budżecie zbędne z punktu widzenia mieszkańców inwestycje, jak droga łącząca ul. Młyńską z ul. Wypandów czy też parking kaskadowy.
Całość naszego stanowiska przedstawiona jest w zakładce Pisma

 

 

 

 

Stanowisko Radnych Ruchu Demokracji Lokalnej w sprawie projektu budżetu na 2014 rok

                                                                                                                       Radlin dnia 17.12.2013 r.

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

                                                                                                                                            Burmistrz Miasta Radlin
                                                                                                                                           mgr Barbara Magiera

                                                                                             

 Stanowisko Radnych Ruchu Demokracji Lokalnej w sprawie projektu budżetu na 2014 r.

       W związku z przedstawionym projektem budżetu miasta Radlin na rok 2014, Radni Ruchu Demokracji Lokalnej wyrażają swoje negatywne stanowisko w sprawie przyjętych założeń do budżetu, planowanego deficytu i zadłużenia, oraz przedstawionej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata 2014-2023, wraz z częścią inwestycji ujętych w wykazie na lata 2014-2017.

1. Spadające dochody bieżące miasta (sprawozdanie rb-NBS o nadwyżce/deficycie po III kwartałach jednostki samorządu terytorialnego) rok 2012 – plan 55.431.885,89 zł, wykon  41.589.863,29 zł; rok 2013 – plan 52.476.822,41 zł, wykon 37.254.649,42 zł; oraz planowane na rok 2014 – 51.484.185,00 zł, przy świadomym zwiększaniu zadłużeniu Miasta w roku wyborczym – deficyt budżetowy w roku 2012 – plan 5.972.816,93 zł; w roku 2013 deficyt budżetowy – plan 12.335.572,84 zł; planowany deficyt na rok 2014 – 15.183.115,00 zł, powoduje wzrost kwoty ogólnego zadłużenia Miasta Radlin do wysokości  30 988 971,78 zł, tj. 59,73 % wskaźnika zadłużenia do dochodów ( przy dopuszczalnych 60%)Osiągnięcie górnego pułapu zadłużenia,spowoduje w przyszłości brak możliwości zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny, który jest warunkiem pozyskania funduszy, w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020. Należy również wskazać fakt, iż mimo przyjętego wzrostu dochodów z podatków CIT, PIT czy nieruchomości – co wcale nie jest takie oczywiste; widać m.in. malejącą tendencję z tytułu opłaty od przedsiębiorstw górniczych, oraz pewne dochody mogące być sporne w postaci prowadzonych postępowań podatkowych.
2.
W projekcie budżetu na rok 2014 przyjęto kolejną emisję obligacji, tym razem na kwotę 10.600.000 zł, co przy planowanym w przyszłym roku rozpoczęciu cyklu podwyżek stóp procentowych, zwiększy obciążenia związane z obsługą zadłużenia, z planowanej na 2013 r. kwoty 668.700 zł do prognozowanego poziomu w 2014 r. – 978.000 zł. Również ogólne planowane zadłużenie w roku 2014 z tytułu wyemitowanych obligacji i kredytów ma wynieść 20.860.316,96 zł, co stanowi przeszło 40% dochodów ogółem. Nadmienić również należy, iż w 2013 r. emisja obligacji na kwotę 8.500.000 zł będzie miała najprawdopodobniej mniejszą skalę – co spowoduje pewne zmniejszenie kwoty zadłużenia, a spowodowane to jest po raz kolejny, znacznie niższym wykonaniem zadań majątkowych, oraz przesunięciami inwestycji na kolejne lata. W projekcie budżetu przyjęto wzrost podatków o 0,9%, co uzasadnione byłoby w roku ubiegłym, a na co wskazywaliśmy w naszym stanowisku odnośnie projektu budżetu z roku 2012, jednakże w roku obecnym wzrost podatków, przy niesłusznej stawce podatku od wywozu śmieci (stawka 8,5 zł przy realnym koszcie na poziomie 6 zł) świadczy iż ponownie budżet Miasta ma zostać załatany z pieniędzy podatników, bądź też zaplanowano obniżkę tej stawki podatkowej w drugim półroczu 2014 r., jako gest wyborczy.
3.
Dużą pozycję budżetową stanowi również kwota wolnych środków w wysokości 5.054.460,18 zł, co świadczy o rozminięciu się w prognozach realizacji inwestycji na rok 2013. Nie jest to jednak już tak dziwne, w przypadku dokonania analizy Wieloletniej Prognozy Finansowej z roku 2013. Powyższa prognoza zakładała m.in. iż w roku 2014 dochody ogółem wyniosą 55 mln zł, wydatki ogółem 61 mln zł, a deficyt 6,6 mln zł, Równie ciekawa jest prognoza na rok 2015, gdyż bez podania jakichkolwiek wyjaśnień zostało przyjęte: wzrost dochodów bieżących o 4,5 mln zł, kiedy w latach następnych dla takiej dynamiki wzrostu wskazuje się okres 4 lat; spadek wydatków ogółem o 9 mln zł, kiedy w latach następnych należałoby przyjąć prawie dekadę dla takiej dynamiki spadków; oraz wykazanie nadwyżki finansowej w wysokości 3 mln zł już od roku 2016. Przedstawienie takich założeń świadczy, albo o bardzo dużej kreatywności zapisów tego dokumentu, albo o braku chęci wykorzystania i sięgnięcia po środki unijne z nowej perspektywy unijnej 2014-2020, gdyż inaczej tak duży spadek wydatków majątkowych nie miałby racji bytu.
4.
Nierealna jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023 w pozycjach dotyczących różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi tj. pkt.8.1 oraz 8.2 WPF, brak jest realnego uzasadnienia dla tak dużej dynamiki wzrostu w roku 2015 w stosunku do roku 2014, a przedstawiony zapis to jedynie puste cyfry w kontekście spełnienia wymogów i wskaźników ustawy.
5.
Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej wykazu planowanych przedsięwzięć, od lat jest dokumentem, zawierającym zbędne przedsięwzięcia, które w przypadku realizacji, będą zwiększały wyłącznie koszty bieżące. Część inwestycji, pomimo tego, iż od lat gotowe są projekty; nie została nawet wprowadzona do WPF lub też została usunięta z tego dokumentu. Z tego też powodu część gotowych projektów utraciła już okres gwarancji, a środki finansowe przeznaczone na ich wykonanie, zostały bezpowrotnie zmarnowane.
6.
Z przedstawionego wykazu przedsięwzięć do WPF wynika, że największa kwota w 2014 roku zostanie przeznaczona na dwie inwestycje związane z rozbudową bazy przedszkolnej. Obydwie inwestycje znalazły się w WPF dopiero po protestach rodziców. Brak natomiast w budżecie kolejnej inwestycji, poprawiającej w znacznym stopniu funkcjonowanie bazy szkolnej tj. rozbudowy zaplecza kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Sportowych, która nie została ujęta w budżecie pomimo wniosku radnych, a w ostatnim okresie wywołała  protesty rodziców i pracowników Zespołu Szkół Sportowych.
7.
Kolejny już raz zostały w WPF przesunięte terminy budowy kanalizacji sanitarnej, tak potrzebnej i oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji, pozwalającej na ochronę i poprawę środowiska naturalnego.
8.
Skandaliczne i nacechowane brakiem wyobraźni, jest kolejne przesunięcie terminu remontu kapitalnego wiaduktu przy ul. Mariackiej, dopiero na lata 2015-2016. Ekspertyza specjalistyczna wykonana na zlecenie Urzędu Miasta w Radlinie w styczniu 2011 roku, która posłużyła również do opracowania projektu; zawiera zalecenie „przeprowadzenie remontu w czasie najbliższych trzech lat” tj. licząc od daty wykonania ekspertyzy, w okresie do stycznia 2014 r. Ponadto w ekspertyzie zapisano że „dalsze odsuwanie w czasie remontu wiaduktu, a także jego eksploatowanie w  obecnym stanie, może doprowadzić do systematycznego i szybkiego pogarszania się stopnia jego zniszczenia i w konsekwencji do awarii”
Narastanie uszkodzeń,  wynikających z odsuwania w czasie remontu kapitalnego wiaduktu, spowoduje dodatkowe podniesienie kosztów jego remontu.

Podsumowując przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 do 2023 oraz projekt uchwały budżetowej Miasta Radlin na 2014 rok stwierdzamy co następuje:

– w roku 2014 planuje się zwiększyć zadłużenie miasta do kwoty 30 988 971,78 zł, tj. 59,73 % wskaźnika zadłużenia do dochodów. Osiągnięcie górnego pułapu zadłużenia, spowoduje w przyszłości brak możliwości zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny, który jest warunkiem pozyskania funduszy, w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020.
W konsekwencji doprowadzi to do stagnacji rozwoju miasta. Spowoduje też wzrost kosztów obsługi zadłużenia, co bezpośrednio doprowadzi do znacznego wzrostu obciążeń podatkowych mieszkańców
– przedsięwzięcia inwestycyjne wprowadzane są do WPF, w sposób chaotyczny i nieprzemyślany,
a realizacja prowadzona jest bez podziału na ważność zadań.
Dwie największe obecnie realizowane inwestycje tj. budowa przedszkoli, którymi to tak szczyci się Urząd Miasta; zostały wprowadzone do WPF, dopiero po protestach mieszkańców. Inwestycje te nie były nawet ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Radlin na lata 2006-2013
– brak inwestycji przynoszących dochody dla miasta, co w konsekwencji wysokiego zadłużenia i stale malejącej tendencji dochodów, przełoży się na konieczność wprowadzenia znacznych oszczędności w wydatkach bieżących i majątkowych oraz braku środków na utrzymanie infrastruktury i bezpieczeństwa w mieście 

Interpelacja w sprawie przetargu na budowę tężni solankowej wraz z tarniną w systemie zaprojektuj i wybuduj.

                                                                                                         Radlin dnia 25.11.2013 r.

 

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

                                                                                                           Burmistrz Miasta Radlin
                                                                                                           Barbara Magiera
                                                                                                           ul. Rymera 15
                                                                                                           44-310 Radlin

 

 Dotyczy: interpelacja w sprawie przetargu na budowę tężni solankowej wraz z tarniną w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kserokopii załączników nr 2, 5 i 7 do specyfikacji SIWZ, złożonych w  trzech przetargach przez firmę Rudeks Anna Łazarz, na zadanie inwestycyjne  –  „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów – tężnia solankowa z tarniną w Radlinie przy ul. Wypandów – zaprojektowanie i wykonanie ”

Prosimy również o szczegółową informację na temat:
–  przyczyn odrzucenia oferty firmy Rudeks w pierwszym i drugim przetargu
–  zmian dokonanych przez firmę Rudeks w ofercie do trzeciego przetargu, w wyniku  którego przyjęto ofertę tej firmy
–  zmian dokonanych w SIWZ, w kolejnych ogłoszeniach o przetargu
–  przedstawienia informacji w zakresie pkt. III.3.2.b. SIWZ, w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia przez firmę Rudeks,
a mianowicie wykonania  co najmniej dwóch robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  polegających na zaprojektowaniu i budowie tężni solankowych z tarniną o długości min. 20m i wysokości 5m
–  przyczyn dokonanej zmiany w pkt. IV.2.1 w ogłoszeniach o kolejnych przetargach,
w których zmieniono kryterium wyboru w stosunku do pierwotnego przetargu (80% najniższa cena, 20% okres gwarancji)  na 100% najniższa cena; natomiast w SIWZ do wszystkich  przetargów pozostawiono wymóg 80% najniższa cena, 20% okres gwarancji
– dlaczego został postawiony tak minimalny zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (pkt. III.3.5) min. 800.000 zł jeżeli wartość zamówienia wynosi ponad 1,4 mln zł

Odpowiedź UM w Radlinie:

Pismo w sprawie realizacji inwestycji pn. Budowa parkingu przy cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza z połączeniem z ulicą Hallera w Radlinie

Radlin 25.11.2013 r.

                                                                                   

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

                                                                                                           
                                                                                                       Burmistrz Miasta Radlin
                                                                                                           Barbara Magiera

                                                                           

 dot. realizacji inwestycji pn. Budowa parkingu przy cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza, z połączeniem z ulicą Hallera w Radlinie.

     Na realizację w/w przedsięwzięcia Urząd Miasta zawarł umowę na wykonanie projektu
nr 52.272.1.UI.GJ.2011 z dnia 6.12.2011 r.
W związku z powyższym prosimy o informację:
–  czy po zawarciu aneksu do umowy w dniu 29.08.2012 r. z prolongatą jej zakończenia w dniu 15.11.2012 r. umowa została wykonana w terminie. O ile nie została wykonana, czy wykonawca złożył pisemne wyjaśnienie, dlaczego nie została zrealizowana. Jeśli tak prosimy o jego udostępnienie.
–  czy za brak realizacji umowy w terminie gmina nalicza odsetki karne ?
–  czy z uwagi na brak zrealizowania umowy,  powyższa umowa została rozwiązana, jeśli tak, to jakim dokumentem; prosimy o jego udostępnienie.
–  dlaczego przed przystąpieniem do projektowania, nie przeprowadzono w Powiatowym Zarządzie Dróg rozeznania w kwestii uzyskania zgody na włączenie do ul. Hallera, pomimo posiadanej wcześniej wiedzy, że skrzyżowanie będzie zlokalizowane w bardzo niebezpiecznym miejscu.
W piśmie z dnia 23.08.2013 r. jakie przekazał nam Przewodniczący Rady Miejskiej  Jacek Sobik, zastępca Burmistrza  informuje o realizacji nowej inwestycji w tym terenie.
Prosimy o podanie podstawy prawnej wszczęcia takiego zadania inwestycyjnego,
oraz przedstawienie zawartej umowy na realizację nowej inwestycji. Ponadto prosimy o podanie całkowitych kosztów projektowania i realizacji tego zadania.
W piśmie poinformowano Przewodniczącego Rady Miejskiej, że do dnia 30.09.2013 r. zostanie wykonana dokumentacja utwardzenia terenu przy cmentarzu, w związku z powyższym  prosimy o jej udostępnienie. W tym samym piśmie zastępca Burmistrza poinformował o planowanym wykonaniu utwardzenia terenu na podstawie wykonanej dokumentacji, w terminie do końca października 2013 r. W związku z tym, że zadanie nie zostało wykonane do dnia dzisiejszego, prosimy o podanie przyczyn braku realizacji zadania.
Odpowiedź UM w Radlinie:

Pismo w sprawie sprawozdania z działalności Burmistrza między sesjami

Radlin 2.05.2013 r.

 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

 

                                                                                          Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

 

Dotyczy: sprawozdania z działalności Burmistrza między sesjami.

W sprawozdaniu Burmistrza z działalności pomiędzy sesjami, przedstawionym w czasie sesji Rady Miasta, w dniu 25.04.2013 r. zabrakło informacji, o uczestnictwie Burmistrza Radlina w posiedzeniu Śląsko-Sudeckiego Konwentu Samorządowego, które odbyło się w dniach 11-12 kwietnia 2013 r. w Pszczynie. W związku z powyższym zwracam się z prośbą, o udzielenie informacji w następujących kwestiach:

  1. co było tematem konwentu ?
  2. jaki był koszt uczestnictwa w konwencie i czy był pokrywany ze środków publicznych ?
  3. dlaczego w sprawozdaniu Burmistrza pominięto informację o uczestnictwie w konwencie ?

 

Pismo w sprawie budowy parkingu kaskadowego Hallera-Sienkiewicza

 

Radlin 14.01.2013 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

 Pani
 mgr  Barbara Magiera
 Burmistrz Miasta Radlin


Dotyczy: połączenia drogowego parkingu Hallera – Sienkiewicza z ul. Hallera

W nawiązaniu do informacji podanej na sesji w dniu 19.12. 2012 r. w sprawie braku możliwości połączenia komunikacyjnego projektowanego parkingu kaskadowego z ul. Hallera, zwracam się  z prośbą, o udostępnienie kopii pism Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim, Urzędu Miasta w Radlinie i Samorządowego Kolegium Odwoławczego, dotyczących tej sprawy.
Odpowiedź Urzędu Miasta:

 

Pismo w sprawie budowy mijanki przy ul. Gabrieli Zapolskiej

 

Radlin 19.02.2013 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin


Dotyczy: budowy mijanki dla samochodów przy ul. Gabrieli Zapolskiej

W imieniu mieszkańców ulicy Gabrieli Zapolskiej, zwracam się z prośbą o rozpatrzenie możliwości wybudowania mijanki na działce nr 2184/214, będącej własnością Miasta Radlin i przylegającej bezpośrednio do działki drogowej.
Ulica G. Zapolskiej, na długości ok. 250 m (co stanowi prawie 1/3 długości drogi) tj. na odcinku od posesji nr 36 do skrzyżowania z ul. Narutowicza;  posiada szerokość
3.5 metra. Taka szerokość drogi, nie pozwala na wymijanie się samochodów i utrudnia prowadzenie bezpiecznego ruchu.
Wybudowanie mijanki w znaczny sposób przyczyniłoby się do usprawnienia ruchu i poprawienia bezpieczeństwa.

 

Pismo w sprawie przebudowy ul. Gabrieli Zapolskiej

Radlin 5.02.2013 r.

 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

 Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: przebudowy ul. Gabrieli Zapolskiej

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie informacji, dotyczącej kategorii ruchu KR,
jaka została przyjęta dla ul. G. Zapolskiej. W piśmie Urzędu Miasta w Radlinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie przebudowy tej drogi, informacja dotycząca tego parametru  nie została podana.
Ponadto zwracam się z prośbą o udostępnienie kopii protokołu konieczności z dnia
16 października 2012 r. oraz przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na roboty dodatkowe, dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa kanalizacji deszczowej w Radlinie w ulicy G. Zapolskiej”
Odpowiedź Urzędu Miasta: