Budowa chodnika przy ul. Narutowicza

Radlin 30.07.2012 r.

 Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin


Pani
                                                                                                       mgr  Barbara Magiera
                                                                                                   Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: budowy chodnika w rejonie ulicy Narutowicza

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców ulicy Narutowicza, w sprawie  budowy chodnika wzdłuż tej ulicy; zwracam się z prośbą o podanie przyczyn opóźnienia w realizacji tej inwestycji. Proszę również o podanie informacji, dotyczącej przypuszczalnego terminu rozpoczęcia robót.

Odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie:

Pismo w sprawie naprawy chodnika pomiędzy ul. Puszkina i ul. Zapolskiej z dnia 21.11.2011 r.

Radlin 21.11.2011 r.

Andrzej Gaca                                                                                                                   Radny Miasta Radlin                                                                                                             ul. G.Zapolskiej 25 B

Pani
mgr Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: odpowiedzi na pismo w sprawie naprawy chodnika na przejściu pomiędzy ul. Puszkina i ul. G. Zapolskiej

W odpowiedzi Urzędu Miasta z dnia 24.10.2011 r. w sprawie jak w tytule, użyto stwierdzenia  o planowanym w przyszłym roku, sukcesywnym remoncie połączeń pomiędzy niektórymi ulicami na terenie miasta.  Chciałbym w tym miejscu przypomnieć, że w swoim piśmie z dnia 10.10.2011 r. zwracałem się  w imieniu mieszkańców z prośbą, o poprawienie ułożenia płyt chodnikowych na przejściu, w związku z ich niebezpiecznym nachyleniem, powodującym upadki osób, szczególnie w okresie zimowym. Wykonanie takich doraźnych prac, mogących poprawić bezpieczeństwo, nie wymaga  nakładu dużych środków finansowych i mocy przerobowych, zwłaszcza że dotyczy poprawy ułożenia około 30 sztuk płyt chodnikowych o wymiarach 50x 75 cm.
Do wykonania  poziomowania płyt  nie jest też konieczne  użycie specjalistycznego sprzętu, a jedynie nieskomplikowanych narzędzi pracy, jakimi są łopaty. Ponadto poprawienie ułożenia kilkudziesięciu płyt chodnikowych, nie zachwieje budżetem miasta, a może znaleźć duże uznanie przez mieszkańców w ocenie działań Urzędu Miasta.

Odpowiedź

Pismo w sprawie stanu chodników położonych przy ul.Sokolskiej oraz drzew rosnących przy drogach powiatowych z dnia 31.10.2011 r.

Radlin 31.10.2011 r. 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera

Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy:  stanu chodników położonych przy ul. Sokolskiej oraz drzew rosnących przy drogach powiatowych

Zwracam się z prośbą o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. o niezwłoczne usunięcie grubej warstwy ziemi porośniętej trawą, z części chodnika położonego wzdłuż ul. Sokolskiej, po stronie wlotów do ulic   bocznych Sokolskiej. Przejście w tym miejscu zawężone jest prawie o 1/3 szerokości chodnika. Powoduje to uciążliwość dla osób korzystających z niego, a także niebezpieczeństwo ze względu na poruszanie się pieszych w bliskiej odległości jezdni.

Ponadto proszę się zwrócić do jednostki odpowiedzialnej za stan drzew rosnących wzdłuż ulicy Sokolskiej, o przycięcie koron tych drzew. Prawie na całej długości              ul. Sokolskiej, korony drzew przesłaniają lampy oświetlenia ulicznego, nie dopuszczając światła lamp do jezdni i chodnika.

Podobna sytuacja związana z wieloletnimi zaniedbaniami w utrzymaniu koron drzew rosnących wzdłuż dróg powiatowych ma miejsce również na części ul. Rydułtowskiej.

 Do wiadomości: Rada Miasta

Odpowiedź

Pismo w sprawie naprawy chodnika na przejściu pomiędzy ul. Puszkina i ul. G.Zapolskiej z dnia 10.10.2011 r.

Radlin 10.10.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera

Burmistrz Miasta Radlin
 

Dotyczy: naprawy chodnika na przejściu pomiędzy ul. Puszkina i ul. G. Zapolskiej

W imieniu mieszkańców ulic Puszkina i G. Zapolskiej zwracam się z prośbą  o poprawienie ułożenia płyt chodnikowych na części chodnika położonego na działce nr 2864/229, będącej własnością Miasta Radlin. Obecny stan chodnika stwarza zagrożenie dla osób korzystających z niego, ze względu na niebezpieczne nachylenie płyt chodnikowych w kierunku skarpy, co powoduje upadki szczególnie w okresie zimowym.

Proszę również o rozpatrzenie zabudowy poręczy wzdłuż tej części chodnika zabezpieczającej przed upadkiem ze skarpy.

Odpowiedź

Pismo w sprawie wyczyszczenia poboczy,studzienek kanalizacji deszczowej i chodników przy ul. Rydułtowskiej z dnia 12.05.2011 r.

Radlin 12.05.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy:   wyczyszczenia poboczy, studzienek kanalizacji deszczowej i chodników  przy ul.Rydułtowskiej.

Zwracam się z prośbą o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg  w Wodzisławiu Śl.  o niezwłoczne usunięcie zagrożenia dla użytkowników drogi, spowodowanego brakiem możliwości  odpływu wody deszczowej z jezdni, a także niedrożnością studzienek kanalizacji deszczowej  na ul. Rydułtowskiej. Na części poboczy wzdłuż ul. Rydułtowskiej utworzyły sięgarby z piasku  i  zanieczyszczeń,powodujące  brak możliwości naturalnego odpływu wód deszczowych do rowów przydrożnych.
Powoduje to tworzenie się na jezdni podczas opadów deszczu rozlewisk, często dużych rozmiarów. Taki stan stwarza duże zagrożenie zarówno dla kierowców, jak i pieszych korzystających z tej drogi. Ponadto proszę zwrócić się również o wyczyszczenie chodników z piasku i innych nieczystości, które w niektórych miejscach zalegają już kilkucentymetrową warstwą  na nawierzchni chodników.
Jako mieszkaniec tej części Radlina, nie przypominam sobie faktu czyszczenia chodników przy  ul. Rydułtowskiej od czasu ich wybudowania kilka lat temu.

Odpowiedź Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl.

Pismo do Starostwa Powiatowego w sprawie wyznaczenia przejść dla pieszych na ul. Rydułtowskiej

Radlin 23.02.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin
tel. 604642943

Pan
Arkadiusz Łuszczak
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śl.

Dotyczy: poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu ulicy Rydułtowskiej              w Radlinie.

W imieniu mieszkańców ulicy Rydułtowskiej w Radlinie, zwracam się do Pana  Naczelnika z prośbą  o podjęcie skutecznych działań  dotyczących poprawy bezpieczeństwa drogowego w ciągu drogi powiatowej tj. ulicy Rydułtowskiej.

Obecnie, wzdłuż całej długości ul. Rydułtowskiej, brak jest jakiegokolwiek oznakowanego przejścia dla pieszych. Działania Wydziału Komunikacji i Transportu  Starostwa Powiatowego dotyczące poprawy bezpieczeństwa powinny  w szczególności  dotyczyć:

  • wyznaczenia i oznakowania  przejść dla pieszych w miejscach gdzie następuje zmiana położenia chodnika wzdłuż drogi, powodująca konieczność przejścia przez ulicę
  • wyznaczenia i oznakowania przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowań ul. Rydułtowskiej    z ul. Puszkina, Zapolskiej i Matejki,  tj. w miejscach gdzie chodnik jest położony po przeciwnej stronie od wylotów  tych ulic.

Ulica Rydułtowska jest jedną z najbardziej niebezpiecznych dróg w Radlinie, przy której doszło już do kilku wypadków śmiertelnych oraz potrąceń pieszych. Do ostatniego niebezpiecznego zdarzenia, którego wynikiem było potrącenie dziecka przechodzącego przez ulicę, doszło w dniu 18 lutego br.

Odpowiedź