Pismo w sprawie robót konserwacyjnych na cieku Niedobczyckim i cieku E

Radlin 30.04.2013 r.

 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

  Pani
 mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

 Dotyczy: robót konserwacyjnych na cieku Niedobczyckim i cieku E

W nawiązaniu do informacji podanych na sesji Rady Miasta w dniu 25.04.2013 r. odnośnie pozwolenia wodnoprawnego dla odprowadzenia wód z ul. Spacerowej do cieku E, zwracam się z prośbą o udostępnienie kopii korespondencji Urzędu Miasta w Radlinie z Marszałkiem Województwa  oraz Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, dotyczących wykonania robót konserwacyjnych
i naprawczych  na w/w ciekach.
W szczególności interesuje mnie korespondencja prowadzona w latach 2010-2013, dotycząca cieku Niedobczyckiego na odcinku od boiska przy ul. Rydułtowskiej,
do przepustu pod dojazdem do pomnika na Redenie oraz cieku E, na odcinku od miejsca włączenia do cieku Niedobczyckiego aż do ul. Matejki.

 

 

 

 

Wnioski i postulaty mieszkańców zrealizowane w 2011 roku

Poniżej przedstawiam realizację  wniosków i postulatów zgłaszanych przez  mieszkańców w 2011 roku:

1. Zabudowa trzech przejść dla pieszych na ul. Rydułtowskiej
2. Nowe oznakowania dróg gminnych
3. Dokończenie zabudowy oświetlenia ul. Zapolskiej
4. Remont koryta cieku Niedobczyckiego
5. Wykonanie dokumentacji nowych chodników na ul. Rydułtowskiej – realizacja 2012
6. Konserwacja i odmalowanie barierek na ul. Rydułtowskiej
7. Dobudowanie punktu świetlnego  w rejonie przystanku Reden na ul. Rydułtowskiej
8. Wykonanie projektów oświetlenia ulic bocznych Sokolskiej i Wiosennej – realiz. 2012

Wniosek o wykreślenie inwestycji z projektu budżetu na rok 2012, oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28.11.2011 r.

Radlin dnia 28.11.2011r

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

Burmistrz Miasta Radlin
Barbara Magiera
44-310 Radlin
ul.Rymera 15

 

Wniosek o wykreślenie Inwestycji z projektu budżetu na rok 2012, oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2012 prognozuje się dochody w wysokości 52.140.000.00 zł, a wydatki w wysokości 62.092.000,00zł, czego efektem jest zwiększenie deficytu budżetowego z kwoty 6.136.760,00zł projektowanej w roku 2011 do kwoty 9.952.000,00 zł. W toku analizy przedstawionych założeń inwestycyjnych wnioskujemy o usuniecie następujących przedsięwzięć budżetowych:

 • Zagospodarowanie placu przy fontannie – 700.000 zł
 • Hallera-Sienkiewicza z parkingiem przy ul. Sienkiewicza – 1.660.000,00zł w latach 2013-2014
 • Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów – 200.000 zł
 •  Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów – 50.000zł + 800.000 w roku
  2013
 • Budowa boiska ul. Mariacka – 800.000zł + 1.500.000zł w roku 2013 – przesuniecie na rok 2013 – 2014  
 • Przebudowa skrzyżowania Damrota-Rymera – 1.512.941,18

Uzasadnienie inwestycyjne:

 1. Hallera – Sienkiewicza z parkingiem przy ul. Sienkiewicza – inwestycja budowy połączenia drogowego Hallera Sienkiewicza z parkingiem przy ul. Sienkiewicza wprowadzona została do budżetu w 2003 r. i do dnia dzisiejszego nie wyszła poza strefę rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Ze względu na praktycznie niemożliwe do spełnienia przez projektantów warunki budowy parkingu kaskadowego w trudnym terenie oraz niebezpiecznego połączenia drogowego pomiędzy ul. Sienkiewicza i Hallera ze względu na znaczne nachylenie; dotychczas z projektowania parkingu wycofały się już dwie firmy. Dodatkowym argumentem przeciwko kontynuowaniu procedur związanych z inwestycją budowy parkingu może być problem z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do cieku niedobczyckiego ze względu na brak możliwości przejęcia przez ciek niedobczycki wód odprowadzanych w ramach tej inwestycji, a co za tym idzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
 2. Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów – inwestycja budowy drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów jest kontynuowana bez zgody właścicieli terenów przez który ma przebiegać, pomimo iż właściciele łąk położonych na terenie przebiegu inwestycji wystąpili do Urzędu Miasta z propozycją alternatywnego jej  przebiegu. Proponowany alternatywny przebieg drogi nie doprowadzi do degradacji terenów rolniczych. Dodatkowym argumentem przeciwko kontynuowaniu procedur związanych z inwestycją budowy  drogi jest problem z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do cieku niedobczyckiego w ramach planowanej  inwestycji, ze względu na brak możliwości przejęcia przez ciek Niedobczycki wód odprowadzanych do jego koryta. Na  konieczność ustalenia w sposób nie budzący wątpliwości, że ciek Niedobczycki przejmie wody opadowe i roztopowe odprowadzane w ramach planowanej inwestycji, przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego wskazał Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Starosta Wodzisławski w pismach skierowanych m.in. do Urzędu Miasta w Radlinie
 3. Zagospodarowanie placu przy fontannie – w chwili obecnej jest to inwestycja z kategorii inwestycji trzeciorzędnych, nie wpływających na poprawę funkcjonalności użytecznej miasta. Dodatkowym minusem jest koszt inwestycji, który stanowi barierę zaporową i ekonomiczną do realizacji przedsięwzięcia.
 4. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypadnów – Podobnie jak  w przypadku inwestycji powyżej,jest to inwestycja, która nie jest niezbędna dla mieszkańców lub, która wpływałaby na poprawy rozwiązań komunikacyjnych, czy posiadała dodatkową wartość ekonomiczną dla Miasta.
 5. Budowa boiska ul. Mariacka – W związku z realizacją przedsięwzięcia Orlik 2012, nie widzimy uzasadnienia dla realizacji w jednym roku budżetowym budowy dwóch boisk spełniających co prawda różne funkcje, jednak znajdujących się w tej samej kategorii użyteczności. Proponujemy przeniesieni inwestycji na lata 2013-2014.
 6. Przebudowa skrzyżowania Damrota-Rymera – Ze względu na brak rozstrzygnięć  i rozwiązań co do wylotu ul. Letniej, wydaje się bezzasadne przebudowa powyższych ul.Damrota-Rymera ze względu na możliwe zmiany przebiegu trasy ul. Letniej.

Uzasadnienie ekonomiczne:

Powyższe zmiany będą skutkować zmniejszeniem wydatków o kwotę 3.262.941,80zł  w roku 2012 oraz 3.150.000zł w roku 2013. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych spowoduje zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty 6.689.058,20zł, co stanowi obniżenie zadłużenia z kwoty 20.957.821,56 (24.157.821,56 – 3.200.000 niewyemitowane obligacje 2011)  do kwoty 17.694.879,76zł oraz wpłynie na zmianę współczynnika łącznego zadłużenia z  40,19% (46,3%) do poziomu 33,93%. W stosunku do roku 2011, po zmianach byłby to współczynnik gorszy o ok. 3,9%. Nadmienić również należy, że w przypadku pozostawienia zamieszczonych zadań inwestycyjnych łączne zadłużenie wraz z poręczeniami stanowi kwotę  38.404.595zł (41.604.595zł – 3.200.000zł) i stanowi 73,65% ogólnych dochodów miasta, natomiast po zmianach 35.141.653,76 – 67,39%.

Rok 2012 to także bardzo trudny czas, dla budżetu Państwa, o czym świadczy również obniżenie prognozy wzrostu PKB kraju do poziomu 2,5% przez Ministerstwo Finansów, ze względu na kryzys europejskie i globalne spowolnienie gospodarcze. W związku z powyższym zwracamy się także z wnioskiem o urealnienie WPF na lata 2013, gdyż spadek o 1,5% PKB w roku 2012, może stanowić podstawę do obniżenie subwencji ogólnej, jak i wpływów podatkowych zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych.

Do wiadomości: Rada Miasta

 

Pismo w sprawie odbudowy koryta cieku Niedobczyckiego w rejonie posesji nr 55 przy ul. Rydułtowskiej w Radlinie z dnia 28.03.2011 r.

Radlin 28.03.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Burmistrz Miasta Radlin
mgr Barbara Magiera

ul. Rymera 15
44-310
Radlin

Dotyczy: cieku Niedobczyckiego w rejonie posesji nr 55 przy ul. Rydułtowskiej       w Radlinie

W nawiązaniu do korespondencji Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych   w Katowicach, oraz pisma Pana Adama Serwotki do Komisji Infrastruktury (pisma w załączeniu) dotyczących wykonania robót konserwacyjnych na cieku Niedobczyckim w rejonie posesji nr 55 przy ul.Rydułtowskiej, zwracam się z prośbą o podjęcie przez UM Radlin zdecydowanych działań w celu doprowadzenia do odbudowy cieku w 2011 roku.

Pracownicy UM w Radlinie dwukrotnie brali udział w wizji lokalnej w rejonie zdegradowanego koryta cieku w sierpniu i grudniu 2009 roku. W wyniku tych oględzin potwierdzono wtedy konieczność odbudowy cieku Niedobczyckiego.Po opadach deszczu latem 2010 roku, stan cieku uległ dalszej, bardzo dużej degradacji, ze znacznym poszerzeniem koryta cieku, spowodowanym podmyciem linii brzegowej. Taki stan terenu położonego wzdłuż cieku, spowoduje w niedalekiej przyszłości poważne problemy przy budowie kanalizacji sanitarnej, związane z destabilizacją gruntu  i obsuwaniem się terenu do niezabezpieczonego koryta cieku. Budowa planowanej nitki kanalizacji  sanitarnej S, będzie prowadzona po terenie jaru, wzdłuż koryta cieku Niedobczyckiego, w jego bardzo bliskiej odległości. W związku z powyższymi faktami, konieczna jest ponowna wizja lokalna przeprowadzona przez pracowników UM Radlin, przy udziale przedstawiciela Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Urząd Miasta w Radlinie powinien podjąć zdecydowane działania wobec administratora cieku, prowadzące do niezwłocznej odbudowy koryta cieku, ponieważ dalsze odwlekanie odbudowy koryta cieku spowoduje poważne problemy przy budowie
kanalizacji sanitarnej w tym rejonie.
Link:

http://bip.slaskie.pl/jednostki/zamowienienew.php?idzamowienia=1321947052&zm=210
http://www.nowiny.pl/76525-obiecanki-cacanki-a-rzeka-dalej-niszczy.html

Odpowiedź