Stanowisko Radnych Ruchu Demokracji Lokalnej w sprawie projektu budżetu Miasta Radlin na 2013r.

Radlin 13.12.2012 r.

 

Andrzej Gaca
Leszek Bednorz
Henryk Rduch

 

 

                                                                          Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Stanowisko Radnych Ruchu Demokracji Lokalnej w sprawie projektu budżetu Miasta Radlin na 2013r.

W związku z przedstawionym projektem budżetu miasta Radlin na rok 2013, Radni Ruchu Demokracji Lokalnej wyrażają swoje negatywne stanowisko w sprawie przyjętych w projekcie założeń wzrostu podatków i zadłużenia oraz realizacji części inwestycji, ujętych w wykazie do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej na lata 2013 – 2016.

  1. Przyjęte założenia podatkowe na rok 2013, (według uzasadnienia o kwotę inflacji w wysokości 4%), stanowią realną podwyżkę podatków, gdyż projekcja inflacyjna na rok 2013, według Narodowego Banku Polskiego będzie oscylować średnio na poziomie 2,5%. Dodatkowo można już zauważyć wyraźny spadek inflacji w gospodarce realnej, który  w październiku wyniósł 3,0% (odczyt listopadowy), natomiast inflacja z wyłączeniem cen żywności i energii 1,9%. Potwierdza to tylko fakt, że przyjęcie do budżetu stawek podatkowych, nie jest podwyżką o kwotę inflacji, a podwyżką, która ma za zadanie ratować spadające wpływy podatkowe budżetu miasta np. z opłaty eksploatacyjnej. Dodatkowo spadek tempa PKB kraju (odczyt za III kwartał na poziomie 1,4%, co przy założeniu, że w czwartym kwartale PKB będzie na poziomie 1,2% daje średnią 2,125% i jest niższe od zakładanej w budżecie centralnym na poziomie 2,5% w 2012 r.) wpływać może na zmniejszenie i obcięcie m.in. subwencji ogólnej, oraz powinno przełożyć się na spadek podatku CIT do budżetu. Przyjęte przez Radę Miasta większością głosów podwyżki podatków, uderzają zarówno  w mieszkańców, jak i przedsiębiorców oraz rolników ( mimo iż podatki są na stosunkowo niskim poziomie, w stosunku do gmin ościennych)
    Podwyższenie stawek podatkowych o 2% zamiast 4% spowodowałby obniżenie wpływów do budżetu  w wysokości ok. 150 000 zł, co równa się mniej więcej 1-1,5% ubytkowi wydatków majątkowych, które i tak są realizowane średnio na poziomie 70-80%, gdyż realizacja części inwestycji jest corocznie przesuwana na następny rok.  W 2013 r. nastąpi kolejny dla większości gospodarstw domowych (głównie domów jednorodzinnych) wzrost obciążeń podatkowych, w związku z wejściem tzw. ustawy „śmieciowej” Należy też nadmienić, że już w poprzednich latach, mieszkańcy Radlina zostali obciążeni wysokim wzrostem podatku, spowodowanym modernizacją ewidencji gruntów, przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. Dla niektórych osób, obciążenie z tytułu wzrostu podatków po modernizacji ewidencji gruntów, wzrosło o kilkaset procent. Wpływy z tytułu modernizacji ewidencji gruntów zasiliły budżet Miasta Radlin.

     W planie wydatków budżetu Miasta Radlin na 2013 rok, uwzględniono wydatki finansowe na inwestycje, które od wielu lat znajdują się w fazie  projektowania.  Dotyczy to drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów oraz budowy parkingu Hallera – Sienkiewicza,  z połączeniem drogowym z ul. Hallera.  W naszej ocenie, obydwie inwestycje kontynuowane są tylko z powodów ambicjonalnych, tym bardziej, że ich realizacja została kolejny raz przesunięta; tym razem do roku 2016. Uważamy, że poważnym  błędem jest projektowanie w/w nowych dróg,  podczas  gdy dla istniejących (Spacerowa, Zapolskiej) nie wykonano projektów przebudowy,  chociaż  o konieczności ich przebudowy wiedziano ze znacznym wyprzedzeniem. Brak wcześniej przygotowanych projektów i wynikające z tego opóźnienia, skutkują obecnie problemami w zimowym utrzymaniu tych dróg. Również znacznie wydłużają  uciążliwości dla mieszkańców, związane z przedłużającymi się robotami.

  1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej  brak jest jasnego sprecyzowania inwestycji priorytetowych, które powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności. Do takich inwestycji należy przede wszystkim zaliczyć budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę dróg. Tymczasem zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej przy
    ul. Mariackiej-Hubalczyków-Rybnickiej oraz Młyńska-Sokolska wydłużono  z roku 2014 do roku 2016.
    Do roku 2016 nie uwzględniono też środków finansowych, na ważną z punktu widzenia m.in. bezpieczeństwa; przebudowę ul. Matejki, na którą jest już gotowy projekt. Jako priorytetowe uznano natomiast zadania związane z budową boiska przy ul. Mariackiej oraz zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na Wypandowie. Na obydwie inwestycje zaplanowano w budżecie 3 mln złotych, czyli ponad połowę kwoty potrzebnej na przebudowę ul. Matejki.

Pismo w sprawie budowy drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów

                                                                                                           Radlin 27.11.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

                                                                                           Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: budowy drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów

W związku z przewlekającą się realizacją projektu i kolejnym przesunięciem terminu budowy drogi, łączącej ul. Młyńską  z ul. Wypandów  do roku 2016, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Kto był wnioskodawcą i jak uzasadniono budowę drogi ?
2. Jakie parametry drogi (klasa drogi, kategoria ruchu, szerokość) przyjęto w projekcie ?
3. Kiedy podpisano umowę na projektowanie i do kiedy, zgodnie z umową; projekt drogi miał zostać zakończony ?
4. Na jakim obecnie etapie jest realizacja projektu budowy drogi ?
5. Jaką kwotę za wykonanie projektu zawarto w umowie ?
6. Czy za wykonane dotychczas prace projektowe została wypłacona należność i w jakiej wysokości ?
7. Kiedy projektant powiadomił Urząd Miasta o problemach z własnościami działek ?
8. Na jakim obecnie etapie jest procedura ustalania własności, kto ją prowadzi i jakie są dotychczasowe koszty procedury ustalania właścicieli działek ?
9. Kto zlecił rozgraniczenie istniejącej w tym terenie drogi gminnej i jaki był koszt wykonania rozgraniczenia ?
10. Na jakie działania  zostaną przeznaczone  poszczególne kwoty w latach 2013 -2016, zaplanowane  na realizację tej inwestycji w WPF ?

Odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie:

 

 

Projekt budżetu Miasta Radlin na rok 2012

Projekt budżetu miasta na 2012 rok zawiera kilka niespodzianek. Pierwszą z nich jest wzrost wysokości zadłużenia miasta o 9 952 000 złotych z tytułu nowych inwestycji jakie Urząd Miasta zaplanował do realizacji. W czasie kiedy wszyscy wokół martwią się kryzysem i planują w budżetach oszczędności, Pani Burmistrz planuje zaciąganie w 2012 roku dalszych obligacji na sumę 8 100 000 zł. Tłumaczy to znacznym wzrostem inwestycji zaplanowanych do realizacji w przyszłym roku .Jeśli jeszcze można się zgodzić co do konieczności inwestycji związanych z przebudową dróg, wymuszoną budową kanalizacji sanitarnej, to już niektóre propozycje do budżetu budzą znaki zapytania co do ich zasadności. Jedną z takich propozycji jest budowa nowej fontanny wraz z zagospodarowaniem placu przy fontannie za jedyne 700 000 złotych. Drugą sztandarową inwestycją, będącą zupełnym hitem w regionie, jest budowa tężni solankowej w ramach zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Wypandowie.Koszt budowy tężni solankowej to tylko 1 200 000 zł.  Z innych ciekawych inwestycji które zostały ujęte w projekcie budżetu to: budowa parkingu kaskadowego na zboczu pod nowym cmentarzem wraz z drogą dojazdową od ul. Hallera i Sienkiewicza za 1 700 000 zł; budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul.Wypandów o szerokości 6 metrów, prowadzona po terenie polnej ścieżki służącej jako dojazd do pól i łąk na Wypandowie za 850 000 zł, a także budowa dwóch boisk – boiska przy ul. Mariackiej za 2 330 000 zł       i boiska Orlik 2012 w rejonie tzw. Szluchty czyli w niewielkiej odległości od boiska przy   ul. Mariackiej. Koszt budowy Orlika  z budżetu miasta wynosi 833 000 zł.

Więcej informacji o tych i innych inwestycjach można znaleźć w zakładkach Interpelacje i pisma oraz Felietony