Odpowiedź z dnia 1.03.2011 r. na pismo w sprawie oznakowania pionowego dróg

Radlin 21.03.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pan
mgr  Zbigniew Podleśny
Zastępca Burmistrza Miasta Radlin

 Dotyczy: odpowiedzi z dnia 1.03.2011 r. na pismo w sprawie oznakowania pionowego dróg

Nawiązując do udzielonych  w piśmie Pana Burmistrza z dnia 1.03.2011 r. wyjaśnień w sprawie zasad oznakowania dróg, informuję że na wielu drogach w Radlinie wyloty  są oznakowane znakiem D-41 „koniec strefy zamieszkania” oraz znakiem A-7 „ustąp pierwszeństwa”  Dotyczy to również przywołanych w piśmie ulic Matejki i Wiosennej.

W związku z tym faktem, uważam że nadszedł już odpowiedniczas  na uporządkowanie oznakowania dróg. Objazd dróg gminnych w mieście pod kątem m.in. oznakowania, o którym Pan wspomina w  piśmie, powinien przyczynić się do stworzenia aktualnego zestawienia oznakowania dróg i opracowania  harmonogramu uporządkowania i uzupełnienia oznakowania.

Odnośnie oznakowania dróg znakami  D-4a „droga bez przejazdu” uważam, że jest to informacja ważna dla użytkowników dróg, ponieważ pozwala omijać takie drogi  w razie konieczności objazdu wymuszonego np. wypadkiem drogowym.

Chciałbym jeszcze nadmienić, że wiele ulic w naszym mieście  posiada  podwójne ulicowskazy, zarówno z herbem Radlina jak i Wodzisławia.

Myślę, że czternaście lat jakie upłynęło od powstania Radlina było dostatecznym okresem czasu   na uporządkowanie oznakowania ulic miasta w tym zakresie, a tablice z herbem Wodzisławia powinny  w przyszłości zająć miejsce w Muzeum Historii Radlina, jeśli takie kiedyś powstanie.

Do wiadomości: Burmistrz Miasta Radlin mgr Barbara Magiera

Odpowiedź

Interpelacja w sprawie budowy kanalizacji deszczowej na ul. G. Zapolskiej z dnia 7.01.2011 r.

Radlin 07.01.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Burmistrz Miasta Radlin
mgr Barbara Magiera
ul. Rymera 15
44-310 Radlin

Dotyczy: pisma mieszkańców  ulicy Gabrieli Zapolskiej z dnia  03.01.2011 r.              w sprawie zalewania posesji i podtopień budynków położonych przy tej ulicy.

Na podstawie § 40 Statutu Miasta Radlin składam interpelację w sprawie problemów poruszonych w liście mieszkańców ulicy Gabrieli Zapolskiej związanej z zalewaniem ich posesji i podtopieniami budynków wodami z opadów deszczu i roztopów.

Jak wynika z pisma mieszkańców, Urząd Miasta w Radlinie już od kilku lat prowadzi nieskuteczne działania w postaci podnoszenia poziomu drogi oraz krawężników, w celu wyeliminowania problemu zalewania ich posesji.

W tej sprawie kilkakrotnie już interweniowałem w Urzędzie Miasta. Jeszcze jako przedstawiciel mieszkańców ulicy, w dniu 27.09.2010 r. poruszyłem tę kwestię podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury z prośbą o ujęcie w projekcie budżetu na 2011 r. środków finansowych na wykonanie tej inwestycji. Prośba mieszkańców nie spotkała się wtedy z jakimkolwiek zainteresowaniem ze strony Komisji Infrastruktury. Ponownie już jako radny Rady Miejskiej, przedstawiłem problem na posiedzeniu Komisji Infrastruktury w dniu 27.12.2010 r. i wtedy też, zarówno  Przewodniczący Komisji Infrastruktury, jak i część członków komisji nie uznała tego problemu jako godnego zajęcia się nim, lekceważąc tym samym  mieszkańców ulicy Gabrieli Zapolskiej.

Uważam, że jedynym skutecznym sposobem wyeliminowania tego problemu jest wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż tej ulicy.

Oczekuję szczegółowej informacji dotyczącej działań jakie ma zamiar podjąć Urząd Miasta w Radlinie w celu  wyeliminowania ciągnącego się od wielu lat problemu mieszkańców ulicy G. Zapolskiej z zalewaniem ich posesji.

W załączeniu list mieszkańców z dnia 03.01.2011 r. wraz z załączoną listą podpisów.

Do wiadomości: Rada Miasta

Odpowiedź

 

Pismo dotyczące omawiania bezpieczeństwa na sesji w dniu 25.01.2011

Radlin 10.01.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta Radlin       mgr inż Jacek Sobik 

W nawiązaniu do zaplanowanego na miesiąc styczeń 2011 roku tematu sesji Rady Miasta, dotyczącego analizy stanu bezpieczeństwa w mieście, zwracam się do Pana Przewodniczącego z sugestią zaproszenia na to posiedzenie przedstawicieli firm ESOX oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. celem zapoznania  Radnych z  informacją, o stanie hydrantów ulicznych w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców. Ponadto proponuję zaprosić również przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. celem zapoznania Radnych z informacją o podejmowanych działaniach przez PZD w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych, znajdujących się  w granicach Radlina.
Wnioskuję również, żeby na sesji Rady Miasta podobną informację dotyczącą dróg gminnych przedstawił Zarząd Miasta Radlina. Informacje takie dotychczas nie były prezentowane na sesji Rady Miasta, a są to jedne z ważniejszych tematów dotyczących bezpieczeństwa  mieszkańców.