Odpowiedź w sprawie korespondencji dotyczącej utrzymania działek stanowiących własność Miasta Radlin

Radlin 2.01.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pan
mgr Zbigniew Podleśny
Zastępca Burmistrza Miasta Radlin

Dotyczy: pisma z dnia 2.12.2011 r. w sprawie korespondencji dotyczącej utrzymania działek stanowiących własność Miasta Radlin

Szanowny Panie !
Z dużym zdziwieniem przyjąłem fakt udzielenia mi przez Pana odpowiedzi na moje pismo z dnia 21.11.2011 r. skierowane bezpośrednio do Pani Burmistrz Miasta Radlin, jako właściciela nieruchomości będących przedmiotem korespondencji. Skoro jednak odpowiedział Pan na moje pismo z upoważnienia Burmistrza, to pozwolę sobie odnieść do niektórych spraw poruszonych w Pańskiej odpowiedzi. Przede wszystkim chciałbym zauważyć, że w moim piśmie z dnia 21.11.2011 r. generalnie odnoszę się do wieloletnich zaszłości, wynikiem których jest obecny stan działek, a z którym nigdy nie utożsamiałem Pańskiej osoby, z racji niedługiego stażu na zajmowanym stanowisku zastępcy burmistrza. Chciałbym nadmienić, że mój pogląd dotyczący utrzymania działek miejskich opiera się na ustaleniach zawartych w Uchwale nr XL/395/2001 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 25.10.2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Radlin. Zapewniam Pana również, że moje działania w tej sprawie nie są incydentalne, wybiórcze, a także nie wyolbrzymiają stanu faktycznego dotyczącego utrzymania działek.Na dowód tego pozwolę sobie powołać się na pisma Panów Antoniego Poloka i Jana Rotkegla, skierowane niedawno do Burmistrza Miasta; w których również poruszany jest stan utrzymania działek miejskich w rejonie Głożyn. Jak widać jest to stan, na który zaczyna zwracać uwagę coraz więcej mieszkańców, zamieszkałych poza ścisłym centrum miasta. Ze stanem działek miejskich może Pan też zapoznać się na zdjęciach, umieszczonych na stronie internetowej www.radlin-info.pl Co do użytego sformułowania, dotyczącego działań pod naciskiem; domyślam się że dotyczy to kontroli terenu w dniu 7.11.2011 r. przeprowadzonego w mojej obecności przez Straż Miejską. Takie działanie jednak należy do zadań Straży Miejskiej, zgodnie z § 30 pkt 3,7,8,9,10 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Radlin. Zapewniam raz jeszcze Pana, że mimo rocznego stażu w Radzie Miasta, ze zrozumieniem przyjąłem Pana inicjatywę  i działania prowadzone w kierunku uporządkowania spraw związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej i reorganizacją Zakładu Gospodarki Komunalnej,    ale jak już na wstępie zaznaczyłem, moje pismo z dnia 21.11.2011 r. dotyczyło zaniedbań z przeszłości i nie odnosiło się do Pana osoby. Ponadto podejmowane przeze mnie działania, związane z pełnieniem mandatu radnego; dotyczą postulatów mieszkańców, z którymi jestem zobowiązany utrzymywać stały kontakt  i przekazywać ich sprawy organom gminy do rozpatrzenia, zgodnie z Art. 23 Ustawy o samorządzie gminnym. Z tego też powodu zwróciłem się z prośbą o spotkanie w terenie do Pani Burmistrz, jako właściciela działek miejskich; którego celem byłoby ustalenie dalszych działań Urzędu Miasta w stosunku do oczekiwań mieszkańców, których jako radny reprezentuję. Z treści Pana odpowiedzi udzielonej mi z upoważnienia Burmistrza Miasta wywnioskowałem jednak, że Pani Burmistrz nie wyraża zainteresowania spotkaniem z przedstawicielem mieszkańców. W mojej ocenie, takie postępowanie jest przejawem lekceważenia mieszkańców, a często bywa też kojarzone z arogancją władzy. Odnosząc się do Pana stwierdzenia o osobistym zapoznawaniu się ze stanem miejskich nieruchomości lub też w asyście pracowników Urzędu Miasta – mam nadzieję, że w przyszłości zmieni Pan zdanie i wspólnie z przedstawicielem mieszkańców zapozna się z postulatami zgłaszanymi przez nich. Chyba, że Pani Burmistrz nie udzieli Panu upoważnienia do takiego działania.

Wyrażam też nadzieję, że nasza dalsza współpraca będzie kontynuowana jak dotychczas, ze zrozumieniem i poszanowaniem racji wszystkich zainteresowanych dobrem gminnej wspólnoty.

Zmiany w działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie

Wprowadzenie zmian w prowadzeniu działalności ZGK, od dłuższego już czasu było przedmiotem wielu dyskusji prowadzonych na forum Rady Miasta. Jednak opór ze strony byłego już zastępcy Burmistrza, któremu podlegał ZGK nie pozwalał na dokonanie zmian. Dobrze że wraz ze zmianą na stanowisku zastępcy Burmistrza od 2011 r. zmieniło się też spojrzenie na dotychczasową działalność ZGK, co zaowocowało podjęciem decyzji   o zmianie profilu działania Zakładu, który ma zająć się przede wszystkim bieżącym utrzymaniem miasta, czyli np. sprzątaniem ulic, koszeniem trawy, odśnieżaniem. Po wielu już interwencjach mieszkańców, nareszcie dotarło do władz miasta, że Radlin pod względem estetycznym kuleje. Szczególnie pod względem estetyki zaniedbane są peryferyjne części miasta i znacznie odbiegają wizerunkiem od ścisłego centrum. Stąd też moja korespondencja prowadzona z Urzędem Miasta, dotycząca utrzymania działek miejskich, zlokalizowanych na terenie umownej dzielnicy Reden. Jak się okazało po szczegółowym przeglądnięciu map, Urząd Miasta posiada w tym rejonie prawie                7 hektarów niezabudowanych działek, które położone są generalnie na łąkach wzdłuż cieku Niedobczyckiego, pomiędzy ul. Rydułtowską i Hallera.W skład tych działek wchodzi też boisko na Redenie i bardzo szeroki teren wokół pomnika na Redenie. Wszystkie te działki znajdują się w wykazie działek do letniego utrzymania (wykaszania), według którego ZGK ma wykonywać prace związane z utrzymaniem tych działek. Jak się jednak okazuje przez prawie 14 lat funkcjonowania miasta nigdy nie został określony tzw. operat utrzymania działek, w którym określono by wymagania w zakresie utrzymania działek, czyli m.in. częstotliwości koszenia. W efekcie doprowadziło to do niekontrolowanego rozrostu chwastów, samosiejek drzew i degradacji działek na których dodatkowo zlokalizowane są dzikie wysypiska śmieci.
Po ukazaniu się w lipcowym numerze Biuletynu Radlin apelu Burmistrza Miasta Radlin     o wykaszanie chwastów http://www.um.radlin.pl/setup.php?p=p_2179 zwróciłem się z pismem do Burmistrza o uporządkowanie w pierwszej kolejności działek miejskich, a tym samym danie przykładu mieszkańcom. Korespondencja w tej sprawie dostępna jest w zakładce Interpelacje i pisma. Wkrótce ma zostać opracowany nowy operat, w którym zostaną określone kompleksowo sprawy utrzymania działek miejskich. Pozostaje więc tylko żywić nadzieję, że powoli uda się uporządkować tereny miejskie, tak by mogli korzystać z nich także mieszkańcy, a nie tylko dzikie zwierzęta leśne. Z obecnym stanem działek miejskich można też zapoznać się w zakładce Galeria.

Poniżej linki do artykułów prasowych dotyczących ZGK w Radlinie.
http://www.nowiny.pl/79118-likwidacja-niewydolnego-zgk-radlin.html
http://www.nowiny.pl/79493-komunalka-nie-moze-dorobic-zgk-radlin-cd.html

Działki miejskie – właściciel Burmistrz Miasta Radlin i Miasto Radlin

Poniższe zdjęcia obrazują stan działek miejskich położonych w dolinie tzw. cieku Niedobczyckiego wzdłuż ul. Rydułtowskiej aż do ul. Hallera oraz w rejonie pomnika na Redenie. W sprawie uporządkowania tych działek korespondencja z UM toczy się już od sierpnia 2011r. Pisma dostępne są w zakładce Interpelacje i Pisma oraz Felietony.

 

 

Pismo w sprawie odpowiedzi na interpelację dotyczącą zaniedbanych działek gruntowych będących własnością Miasta Radlin z dnia 21.11.2011 r.

Radlin 21.11.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera

Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację w sprawie uporządkowania zaniedbanych działek gruntowych będących własnością Miasta Radlin

Szanowna Pani Burmistrz           

W nawiązaniu do kolejnej już odpowiedzi Urzędu Miasta w sprawie jak w tytule, pragnę poinformować Panią Burmistrz, iż mieszkańców miasta nieszczególnie interesują sprawy związane z przekształceniem ZGK, czy sprawowania nadzoru nad realizacją zadań przez poszczególne wydziały UM.To są wewnętrzne sprawy administracyjne Urzędu Miasta.Mieszkańcy oczekują przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa, czystości, ładu i porządku w mieście.To, że do dnia dzisiejszego nie został określony standard utrzymania działek miejskich; pomimo corocznego sporządzania wykazu działek do letniego utrzymania, jest wynikiem braku dbałości o mienie gminy oraz braku wyobraźni ze strony Władz miasta, do czego mogą doprowadzić wieloletnie zaniedbania  w tym zakresie. Nieprawdziwe są stwierdzenia o niekoszeniu działek z powodu braku dojazdu,  ponieważ do większości działek miejskich, zlokalizowanych    w rejonie umownej dzielnicy Reden, dojazd jest możliwy.
To, że obecnie nie ma możliwości koszenia działek  zadrzewionych zakrzewionych, jest spowodowane wieloletnim, niekontrolowanym rozrostem samosiejek drzew i krzewów na terenach, które do niedawna były pozbawione tego typu roślinności. W głównej mierze jest to spowodowane jakimkolwiek brakiem zainteresowania stanem działek ze strony właściciela.
Do  mieszkańców nie przemawia również stwierdzenie, o ograniczonych możliwościach finansowych i osobowych ZGK i rezygnacji z utrzymania działek, ze względu na konieczność użycia ręcznych wykaszarek. Skoro Zakład nie posiadał takich możliwości; a zajmował się innym rodzajem działalności, należało rozważyć wykonanie tych usług przez firmy zewnętrzne.Ze strony Urzędu jednak nigdy taka propozycja nie padła, ponieważ Urząd Miasta nie zdawał i nadal nie zdaje sobie sprawy, w jakim stanie jest większość działek miejskich, położonych poza  ścisłym centrum miasta. Tłumaczenia niektórych urzędników miejskich, o koniecznej ochronie terenów wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako strefa E2   tj. teren dolin i cieków wodnych, również mijają się z ustaleniami zawartymi  w tym Planie.  Zapis w PZP dopuszcza rolnicze użytkowanie zieleni łęgowej, przez które należy rozumieć także wykaszanie  i porządkowanie zieleni, a w szczególności niszczenie chwastów, głównie zarastających te tereny.
Niedopuszczalne; zgodnie z ustaleniami ujętymi w PZP, jest  zalesianie tych terenów, ze względu  na tworzenie przegród dla spływu mas powietrza. Obecnie na tych działkach dochodzi do niekontrolowanego, samoczynnego zalesiania, poprzez rozrost samosiejek drzew i krzewów, a co za tym idzie, do tworzenia barier dla swobodnego spływu powietrza.
Spora część terenu pokryta jest zbutwiałymi  pniami, powalonych od wielu lat drzew  i żywcem przypomina krajobraz  puszczy leśnej.
Na części działek miejskich położonych w rejonie pomnika Ofiar Szybu Reden, wyznaczono w Planie Zagospodarowania Przestrzennego teren zieleni urządzonej ZU, z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń parkową. Głównym elementem zieleni parkowej w tym rejonie są od lat niepielęgnowane krzewy  i drzewa, z uschniętymi i połamanymi konarami, a także samosiejki drzew zarastające powoli teren wokół pomnika. Całości krajobrazu parku w tym rejonie dopełniają  rozpadające się murki ogrodzenia, nieczynne i  połamane słupy oświetlenia oraz dzikie wysypiska śmieci.
Taki, utrzymywany od wielu lat stan działek, a także brak jakiegokolwiek nadzoru ze strony  Urzędu Miasta nad swoją własnością, wprost zachęca do lokowania na ich terenie śmieci. Stwierdzenie zawarte w odpowiedzi; dotyczące niewkraczania na tereny będące naturalnym siedliskiem zwierząt, rodzi pytanie: czy miasto jest naturalnym siedliskiem dla dziko żyjących zwierząt leśnych jak np. sarny, których całe stada od kilku lat niszczą uprawy rolne?
Jeszcze parę lat temu sarny nie były spotykane na terenie miasta. Dziś skutecznie niszczą zasiewy i inne uprawy do tego stopnia, że wielu właścicieli pól  i działek  rezygnuje z dalszego ich uprawiania, powiększając tym samym za przykładem Urzędu Miasta powierzchnię zaniedbanych i zdegradowanych rolniczo terenów.

Wiele wskazuje na to, że przy takim tempie zalesiania miasta i tworzeniu dogodnych  warunków do stałego wzrostu populacji dzikich zwierząt leśnych, Władzom miasta uda się  w niedalekiej przyszłości przekształcenie  Radlina z gminy miejskiej        w nowy rodzaj jednostki samorządu terytorialnego – gminę leśną.

W związku z powyższymi faktami, zwracam się z prośbą do Pani Burmistrz jako właściciela działek miejskich w rejonie umownej dzielnicy Reden, o niezwłoczne spotkanie w terenie,  w celu zapoznania się z obecnym  stanem tych  działek. Celem spotkania powinno być też ustalenie dalszych działań Urzędu Miasta, w stosunku do oczekiwań mieszkańców dotyczących czystości, porządku i bezpieczeństwa pożarowego na terenach miejskich sąsiadujących  z prywatnymi posesjami.

Do wiadomości: Rada Miasta
Zdjęcia obrazujące stan działek miejskich znajdujących się w rejonie umownej dzielnicy Reden znajdują się w zakładce Galeria

Odpowiedź