Mniejsze wpływy do budżetu miasta w 2012 roku

Okazało się, że nasze ubiegłoroczne przewidywania, co do obniżenia wpływów do budżetu z tytułu podatku od osób fizycznych i subwencji oświatowej, były bardziej trafne niż dane posiadane przez skarbnika miasta. Informowaliśmy o tym Burmistrza Miasta we wniosku o wykreślenie inwestycji z projektu budżetu na rok 2012, oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28.11.2011 r. W naszym wspólnym wniosku radnych RDL-u zapisaliśmy m.in. takie stwierdzenie „Rok 2012 to także bardzo trudny czas, dla budżetu Państwa, o czym świadczy również obniżenie prognozy wzrostu PKB kraju do poziomu 2,5% przez Ministerstwo Finansów, ze względu na kryzys europejski i globalne spowolnienie gospodarcze. W związku z powyższym zwracamy się także z wnioskiem o urealnienie WPF na lata 2013, gdyż spadek o 1,5% PKB w roku 2012, może stanowić podstawę do obniżenie subwencji ogólnej, jak i wpływów podatkowych zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych”    Skarbnik Miasta Pan Waldemar Machnik nie uznał  naszych sugestii i wolał przyjąć optymistyczną prognozę.  W kwietniu okazało się jednak, że optymistyczną prognozę skarbnika miasta trzeba zweryfikować i obniżyć dochody budżetu o kwotę 797 182 zł. Wpływy będą więc niższe o 515 155 zł z tytułu podatków od osób fizycznych i o         282 027 zł z tytułu subwencji oświatowej. Mniejsze wpływy zwiększą deficyt budżetu, jednak zdaniem Pana Skarbnika nie ma  powodu do zmartwień, ponieważ deficyt zostanie pokryty z wolnych środków, a wszystkie zaplanowane na 2012 rok inwestycje zostaną wykonane. Brakująca kwota to mniej więcej koszt wybudowania nowej fontanny wraz z pomnikiem Matki Polki. Poniżej link do artykułu w Nowinach Wodzisławskich.
http://www.nowiny.pl/egazeta/nowiny-wodzislawskie/2012-04-24/81329-mniejsze-wplywy-z-podatku-od-osob-fizycznych.html

Radlin zaszaleje na jubileusz – na czyj koszt?

„Radlin zaszaleje na jubileusz – zbuduje tężnię i nową fontannę” – pod takim tytułem  w  lokalnych mediach ukazała się informacja o planowanych inwestycjach Urzędu Miasta w Radlinie, w 2012 roku. Skąd weźmie na to pieniądze? Więcej na ten temat w zakładce Felietony.
Poniżej link do artykułu prasowego:http://www.nowiny.pl/80668-radlin-zaszaleje-na-jubileusz-zbuduje-teznie-i-nowa-fontanne.html

Radlin zaszaleje na jubileusz – na czyj koszt?

„Radlin zaszaleje na jubileusz- zbuduje tężnię i nową fontannę” – pod takim tytułem, w lokalnej prasie; po raz pierwszy ukazała się informacja Urzędu Miasta w Radlinie, o planowanych inwestycjach w 2012 roku. Dziwne, że mieszkańcy o najważniejszych inwestycjach w mieście dowiadują się z prasy lokalnej, zamiast  z oficjalnych mediów Urzędu Miasta w Radlinie. Jeszcze bardziej dziwne jest, że w artykule nie ma ani jednego słowa na temat finansowania tych „szaleństw”. Takimi informacjami jednak Urząd Miasta w Radlinie chyba nie zamierza się „pochwalić” przed mieszkańcami.
A wynika to z faktu, że inwestycje te będą finansowane z emisji obligacji, zaciągania kredytów i pożyczek na łączną sumę 10 602 775 zł. Planowane zadłużenie miasta na koniec roku 2012, to kwota 20 957 821 zł czyli 40,2% dochodów. I tu Władze Miasta koniecznie powinny zadać sobie pytanie: czy konieczne jest aż tak wysokie zadłużanie miasta i czy nie ma w mieście ważniejszych inwestycji, które lepiej posłużą mieszkańcom?  Kredyty ani pożyczki nie są za darmo- kiedyś trzeba je spłacić i to z odsetkami. Może też wypadałoby, aby włodarze miasta zapytali mieszkańców, czy nie mają innych pomysłów na wydatkowanie pieniędzy, pochodzących głównie z ich podatków. Może zamiast wydawać więcej pieniędzy, wystarczy tylko wydawać je lepiej!
http://www.nowiny.pl/80668-radlin-zaszaleje-na-jubileusz-zbuduje-teznie-i-nowa-fontanne.html

Pomysł na tężnię – proste pytanie, skomplikowana odpowiedź. Komentarz do odpowiedzi Urzędu Miasta w Radlinie

Na wstępie komentarza chcę zaznaczyć, że nie jestem przeciwny pomysłowi budowy tężni, bądź też jakiemukolwiek pomysłowi zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Wypandowie. Każde zagospodarowanie miejskich terenów, dziś najczęściej mocno zdegradownych, o czym świadczą zdjęcia zamieszczone w zakładce Galeria; jest lepsze niż dalsze utrzymywanie stanu obecnego. Przeciwny natomiast jestem wprowadzaniu do budżetu pomysłów, mogących budzić kontrowersje; bez konsultacji z radnymi, a także bez zasięgnięcia opinii mieszkańców, chociażby za pośrednictwem Biuletynu Radlin czy serwisu internetowego miasta. A szczególnie, przeciwny jestem  udzielaniu odpowiedzi mieszkańcom przez Urząd Miasta w Radlinie, w sposób lekceważący ich; noszący cechy arogancji władzy. Wykład z zakresu zarządzania i pobudzania kreatywności urzędników miejskich, w zamian odpowiedzi na krótkie pytanie jest nie na miejscu. Autor, wnioskodawca, czy też wymieniony w piśmie lider, tak  rzadkiego i oryginalnego pomysłu budowy tężni solankowej, powinien być znany zarówno radnym jak i mieszkańcom. Miasto Radlin nie jest prywatną własnością Burmistrza i Urzędu Miasta, a mieszkańcom należy się świadomość, kto będzie stał za powodzeniem lub niepowodzeniem tego projektu, wiążącego się oczywiście z wydatkowaniem według wstępnych szacunków 1 200 000 zł z ich podatków. Poniżej link do artykułu w Nowinach Wodzisławskich.
http://www.nowiny.pl/80668-radlin-zaszaleje-na-jubileusz-zbuduje-teznie-i-nowa-fontanne.html

Projekt budżetu Miasta Radlin na rok 2012

Projekt budżetu miasta na 2012 rok zawiera kilka niespodzianek. Pierwszą z nich jest wzrost wysokości zadłużenia miasta o 9 952 000 złotych z tytułu nowych inwestycji jakie Urząd Miasta zaplanował do realizacji. W czasie kiedy wszyscy wokół martwią się kryzysem i planują w budżetach oszczędności, Pani Burmistrz planuje zaciąganie w 2012 roku dalszych obligacji na sumę 8 100 000 zł. Tłumaczy to znacznym wzrostem inwestycji zaplanowanych do realizacji w przyszłym roku .Jeśli jeszcze można się zgodzić co do konieczności inwestycji związanych z przebudową dróg, wymuszoną budową kanalizacji sanitarnej, to już niektóre propozycje do budżetu budzą znaki zapytania co do ich zasadności. Jedną z takich propozycji jest budowa nowej fontanny wraz z zagospodarowaniem placu przy fontannie za jedyne 700 000 złotych. Inwestycja trzeciorzędna, która pochłonie olbrzymią kwotę pieniędzy; nie poprawiając funkcjonalności miasta. Ponoć jednak fontanna wymaga kapitalnego remontu z powodu uszkodzeń dna niecki; pomnik „Matki Polki” też jest już w nienajlepszym stanie, więc warunkowo można zgodzić się co do konieczności wykonania tej inwestycji. Trzeba jednak mieć nadzieję, że może uda się to wykonać taniej, co nie znaczy gorzej. Zupełnym „hitem” jest jednak budowa tężni solankowej w ramach zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Wypandowie. Szacowany koszt budowy to jedynie 1 200 000 zł. Mało która gmina w Polsce, poza tymi które są uzdrowiskami może pochwalić się taką budowlą. Cel szlachetny – dbanie o zdrowie mieszkańców. Zachodzi jednak pytanie: czy w tak złożonej sytuacji ekonomicznej i zadłużeniu miasta, jest konieczna realizacja takiej drogiej inwestycji, która nie tylko że nie będzie przynosiła zysków, ale jeszcze będzie przez cały czas generować znaczne koszty m.in. energii elektrycznej, obsługi. Koszty będą związane także z dowozem soli i wytwarzaniem solanki, bo przecież źródło na Wypandowie nie jest źródłem solankowym. A generalnie tężnie  otwarte buduje się tam gdzie występują źródła solankowe i to o temperaturze solanki w granicach 30°C. Woda w wypandowskim źródle jest jednak tak zimna, że prawdopodobnie konieczne będzie stałe dogrzewanie wody w celu utrzymania krążenia solanki. Czas pokaże co z tych planów zostanie, ponieważ już w 2008 r. była opracowana koncepcja zagospodarowania Wypandowa, która do dzisiejszego dnia nie doczekała się realizacji. Podobnie jak z koncepcją zagospodarowania terenu przy pomniku na Redenie, do której nawet już wykonano projekt za 30 500 zł. Z projektu zrealizowano tylko schody i na tym inwestycję zatrzymano, a w 2012 roku upływa gwarancja na projekt i termin pozwolenia na budowę. Jak widać, dotychczas najlepiej w radlińskim magistracie wychodzi planowanie, projektowanie, natomiast gorzej jest już z realizacją.                Kwota dotycząca budowy tężni w wysokości 200 000 zł ujęta w poniższej tabelce dotyczy wykonania projektu, natomiast realizacja inwestycji przewidziana na 2013 r.                   ma kosztować 1  000 000 zł

Pytania w sprawie budowy tężni i zagospodarowaniem terenu przy pomniku na Redenie skierowane do Burmistrza dostępne są w zakładce „Interpelacje i pisma”.

Wydatki na inwestycje zaplanowane w projekcie budżetu na 2012 rok

1: 1 500 000,00 zł Przebudowa ul. Orkana – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od Zespołu szkół do ul.Korfantego, odtworzenie nawierzchni, przekładka chodnika, niezbędne przekładki i uporządkowania sieci.
2: 700 000,00 zł Przebudowa ul. Zapolskiej – budowa kanalizacji deszczowej (uzupełnienie odtwarzanej nawierzchni w ramach Funduszu Spójności przez PWIK)
3: 160 000,00 zł ul. Letnia I etap – wykupy gruntów Skarbu Państwa
4: 85 000,00 zł ul. Wańkowicza – Wrzosowa boczna 58 – wykupy gruntów zajętych pod projektowaną drogę (pozwolenie na budowę ze specustawy z 2011r. )
5: 37 000,00 zł Wiadukt ul. Mariacka – projekt przebudowy wiaduktu wg wskazań ekspertyzy
6: 1 512 941,18 zł Skrzyżowanie ul. Rymera Damrota – przebudowa skrzyżowania przy UM ( zmiana geometrii skrzyżowania z przebudową sieci)
7: 2 300 000,00 zł Przebudowa ul. Wiosennej – przebudowa drogi wg projektu szer. 3,5 m z mijankami
8: 720 000,00 zł Przebudowa ul. Matejki – kanalizacja deszczowa skojarzona z pracami przy kanalizacji sanitarnej w ramach Funduszu Spójności (PWIK)
9: 700 000,00 zł Fontanna, pomnik – budowa fontanny i pomnika na placu obecnej fontanny , etapizacja prac , najpierw koncepcja z wizualizacją , potem akceptacja i roboty w systemie zaprojektuj i wybuduj
10: 70 000,00 zł Parking Findera – parking w sąsiedztwie placu zabaw, na terenach miejskich
11: 200 000,00 zł Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów – tężnia na pół.-zach. stronie jaru przy źródle dolnym i zagospodarowanie terenu , nasadzenie odpowiedniej roślinności, mała architektura
12: 1 500 000,00 zł Boisko – Orlik 2012 z niezbędnymi przekładkami sieci
13: 800 000,00 zł Boisko Mariacka – budowa boiska , I etap – przygotowanie projektu , oświetlenie ( przewody) i roboty ziemne 2012, nawierzchnia, zagospodarowanie 2013
14: 250 000,00 zł Ul. Rybnicka wykonanie kanalizacji sanitarnej – roboty budowlane
15: 615 000,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Mariackiej, Hubalczyków i Rybnickiej – I etap ul.Hubalczyków
16: 42 000,00 zł Ul. Sokolska – Młyńska kanalizacja sanitarna – dokumentacja
17: 100 000,00 zł Odtworzenie rowu Akacjowa – Rymera – wzmocnienie skarp sięgacza rowu za stacją transformatorową Napierskiego wraz z przepustem po ul.Rymera boczna
18: 250 000,00 zł Wzmocnieni skarpy i budowa rowu Młyńska – Wypandów – wykonanie przebudowy odcinka od końca przepustu (p.Janeta) do ul.Młyńskiej ,umocnienie skarp, odtworzenie przepustu
19: 280 000,00 zł Rów Rymerski – przepompownia i kolektor tłoczny przy zalewisku Napierskiego
20: 150 000,00 zł Wykonanie oświetlenia Wiosenna, Sokolska (32-34), Rymera (187-189), Kominka, Słowackiego, Mielęckiego, Redem.
21: 100 000,00 zł Rewitalizacja osiedla Marcel – uporządkowanie terenu wokół Mielęckiego 13 i dawnego ogrodnictwa , przygotowanie terenu pod garaże za skarpą przy Orliku
22: 100 000,00 zł Zagospodarowanie terenu Mielęckiego 13 – uporządkowanie systemu kanalizacyjnego przy Mielęckiego 13, kanalizacja sanitarna i deszczowa,
23: 50 000,00 zł Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów – wykupy po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
24: 70 000,00 zł Przebudowa ul.Wypandów – budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul.Rogozina do P.Holonów( poprzeczny ściek kanalizacji deszczowej)
25: 95 000,00 zł Place zabaw
26: 25 000,00 zł Boiska Mikołajczyka – ściany do grafiti,zabezpieczenia placu zabaw( piłkochwyty)
27: 50 000,00 zł Budowa garażu – UM – budowa garażu dla UM (2) i OSP Biertułtowy w sąsiedztwie budynku B, w pomieszczeniach ZGK przygotowuje się pomieszczenie dla Forum Firm, w miejscu Forum utworzone zostanie punkt pośrednictwa pracy.
28: 300 000,00 zł Park technologiczny – Laboratorium
29: 35 000,00 zł Parking Hallera- Sienkiewicza – projekt techniczny

Wniosek o wykreślenie inwestycji z projektu budżetu na rok 2012, oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 28.11.2011 r.

Radlin dnia 28.11.2011r

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

Burmistrz Miasta Radlin
Barbara Magiera
44-310 Radlin
ul.Rymera 15

 

Wniosek o wykreślenie Inwestycji z projektu budżetu na rok 2012, oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2012 prognozuje się dochody w wysokości 52.140.000.00 zł, a wydatki w wysokości 62.092.000,00zł, czego efektem jest zwiększenie deficytu budżetowego z kwoty 6.136.760,00zł projektowanej w roku 2011 do kwoty 9.952.000,00 zł. W toku analizy przedstawionych założeń inwestycyjnych wnioskujemy o usuniecie następujących przedsięwzięć budżetowych:

 • Zagospodarowanie placu przy fontannie – 700.000 zł
 • Hallera-Sienkiewicza z parkingiem przy ul. Sienkiewicza – 1.660.000,00zł w latach 2013-2014
 • Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów – 200.000 zł
 •  Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów – 50.000zł + 800.000 w roku
  2013
 • Budowa boiska ul. Mariacka – 800.000zł + 1.500.000zł w roku 2013 – przesuniecie na rok 2013 – 2014  
 • Przebudowa skrzyżowania Damrota-Rymera – 1.512.941,18

Uzasadnienie inwestycyjne:

 1. Hallera – Sienkiewicza z parkingiem przy ul. Sienkiewicza – inwestycja budowy połączenia drogowego Hallera Sienkiewicza z parkingiem przy ul. Sienkiewicza wprowadzona została do budżetu w 2003 r. i do dnia dzisiejszego nie wyszła poza strefę rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Ze względu na praktycznie niemożliwe do spełnienia przez projektantów warunki budowy parkingu kaskadowego w trudnym terenie oraz niebezpiecznego połączenia drogowego pomiędzy ul. Sienkiewicza i Hallera ze względu na znaczne nachylenie; dotychczas z projektowania parkingu wycofały się już dwie firmy. Dodatkowym argumentem przeciwko kontynuowaniu procedur związanych z inwestycją budowy parkingu może być problem z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do cieku niedobczyckiego ze względu na brak możliwości przejęcia przez ciek niedobczycki wód odprowadzanych w ramach tej inwestycji, a co za tym idzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
 2. Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów – inwestycja budowy drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów jest kontynuowana bez zgody właścicieli terenów przez który ma przebiegać, pomimo iż właściciele łąk położonych na terenie przebiegu inwestycji wystąpili do Urzędu Miasta z propozycją alternatywnego jej  przebiegu. Proponowany alternatywny przebieg drogi nie doprowadzi do degradacji terenów rolniczych. Dodatkowym argumentem przeciwko kontynuowaniu procedur związanych z inwestycją budowy  drogi jest problem z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do cieku niedobczyckiego w ramach planowanej  inwestycji, ze względu na brak możliwości przejęcia przez ciek Niedobczycki wód odprowadzanych do jego koryta. Na  konieczność ustalenia w sposób nie budzący wątpliwości, że ciek Niedobczycki przejmie wody opadowe i roztopowe odprowadzane w ramach planowanej inwestycji, przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego wskazał Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i Starosta Wodzisławski w pismach skierowanych m.in. do Urzędu Miasta w Radlinie
 3. Zagospodarowanie placu przy fontannie – w chwili obecnej jest to inwestycja z kategorii inwestycji trzeciorzędnych, nie wpływających na poprawę funkcjonalności użytecznej miasta. Dodatkowym minusem jest koszt inwestycji, który stanowi barierę zaporową i ekonomiczną do realizacji przedsięwzięcia.
 4. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypadnów – Podobnie jak  w przypadku inwestycji powyżej,jest to inwestycja, która nie jest niezbędna dla mieszkańców lub, która wpływałaby na poprawy rozwiązań komunikacyjnych, czy posiadała dodatkową wartość ekonomiczną dla Miasta.
 5. Budowa boiska ul. Mariacka – W związku z realizacją przedsięwzięcia Orlik 2012, nie widzimy uzasadnienia dla realizacji w jednym roku budżetowym budowy dwóch boisk spełniających co prawda różne funkcje, jednak znajdujących się w tej samej kategorii użyteczności. Proponujemy przeniesieni inwestycji na lata 2013-2014.
 6. Przebudowa skrzyżowania Damrota-Rymera – Ze względu na brak rozstrzygnięć  i rozwiązań co do wylotu ul. Letniej, wydaje się bezzasadne przebudowa powyższych ul.Damrota-Rymera ze względu na możliwe zmiany przebiegu trasy ul. Letniej.

Uzasadnienie ekonomiczne:

Powyższe zmiany będą skutkować zmniejszeniem wydatków o kwotę 3.262.941,80zł  w roku 2012 oraz 3.150.000zł w roku 2013. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych spowoduje zmniejszenie deficytu budżetowego do kwoty 6.689.058,20zł, co stanowi obniżenie zadłużenia z kwoty 20.957.821,56 (24.157.821,56 – 3.200.000 niewyemitowane obligacje 2011)  do kwoty 17.694.879,76zł oraz wpłynie na zmianę współczynnika łącznego zadłużenia z  40,19% (46,3%) do poziomu 33,93%. W stosunku do roku 2011, po zmianach byłby to współczynnik gorszy o ok. 3,9%. Nadmienić również należy, że w przypadku pozostawienia zamieszczonych zadań inwestycyjnych łączne zadłużenie wraz z poręczeniami stanowi kwotę  38.404.595zł (41.604.595zł – 3.200.000zł) i stanowi 73,65% ogólnych dochodów miasta, natomiast po zmianach 35.141.653,76 – 67,39%.

Rok 2012 to także bardzo trudny czas, dla budżetu Państwa, o czym świadczy również obniżenie prognozy wzrostu PKB kraju do poziomu 2,5% przez Ministerstwo Finansów, ze względu na kryzys europejskie i globalne spowolnienie gospodarcze. W związku z powyższym zwracamy się także z wnioskiem o urealnienie WPF na lata 2013, gdyż spadek o 1,5% PKB w roku 2012, może stanowić podstawę do obniżenie subwencji ogólnej, jak i wpływów podatkowych zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych.

Do wiadomości: Rada Miasta

 

Projekt budżetu Miasta Radlin na rok 2012

Projekt budżetu miasta na 2012 rok zawiera kilka niespodzianek. Pierwszą z nich jest wzrost wysokości zadłużenia miasta o 9 952 000 złotych z tytułu nowych inwestycji jakie Urząd Miasta zaplanował do realizacji. W czasie kiedy wszyscy wokół martwią się kryzysem i planują w budżetach oszczędności, Pani Burmistrz planuje zaciąganie w 2012 roku dalszych obligacji na sumę 8 100 000 zł. Tłumaczy to znacznym wzrostem inwestycji zaplanowanych do realizacji w przyszłym roku .Jeśli jeszcze można się zgodzić co do konieczności inwestycji związanych z przebudową dróg, wymuszoną budową kanalizacji sanitarnej, to już niektóre propozycje do budżetu budzą znaki zapytania co do ich zasadności. Jedną z takich propozycji jest budowa nowej fontanny wraz z zagospodarowaniem placu przy fontannie za jedyne 700 000 złotych. Drugą sztandarową inwestycją, będącą zupełnym hitem w regionie, jest budowa tężni solankowej w ramach zagospodarowania terenów rekreacyjnych na Wypandowie.Koszt budowy tężni solankowej to tylko 1 200 000 zł.  Z innych ciekawych inwestycji które zostały ujęte w projekcie budżetu to: budowa parkingu kaskadowego na zboczu pod nowym cmentarzem wraz z drogą dojazdową od ul. Hallera i Sienkiewicza za 1 700 000 zł; budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul.Wypandów o szerokości 6 metrów, prowadzona po terenie polnej ścieżki służącej jako dojazd do pól i łąk na Wypandowie za 850 000 zł, a także budowa dwóch boisk – boiska przy ul. Mariackiej za 2 330 000 zł       i boiska Orlik 2012 w rejonie tzw. Szluchty czyli w niewielkiej odległości od boiska przy   ul. Mariackiej. Koszt budowy Orlika  z budżetu miasta wynosi 833 000 zł.

Więcej informacji o tych i innych inwestycjach można znaleźć w zakładkach Interpelacje i pisma oraz Felietony