Komisja Rewizyjna ?

Zgodnie ze Statutem Miasta Radlin Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej jest stałą komisją powoływaną w celu kontrolowania działalności Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych. Głównym zadaniem komisji jest więc kontrolowanie wydatkowania publicznych pieniędzy. Więcej na temat obecnego składu i działania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Radlinie w zakładce Felietony.

Komisja Rewizyjna?

Głównym celem działania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, jest w szczególności kontrolowanie gospodarki finansowej miasta.Takie zadanie nakłada na komisję § 46 Statutu Miasta Radlin. W kadencji 2010-2014 w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni:
1. Chromik Gabriela – przewodnicząca
2. Hetman Piotr – v-ce przewodniczący
3. Blanik Ludwik – członek
4. Muszer Anna – członek
5. Szweda Feliks – członek
Zaznaczenie  pogrubioną czcionką niektórych członków Komisji Rewizyjnej nie jest przypadkowe, ponieważ  radni Ci pełnią również funkcje w zarządach stowarzyszeń, które otrzymują niemałe dotacje z Urzędu Miasta na prowadzoną działalność. I tak w Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych Pani Gabriela Chromik jest v-ce prezesem stowarzyszenia, a Pani Anna Muszer skarbnikiem. W 2011 roku SKA otrzymało z Urzędu Miasta dotację w wysokości 10 800 zł natomiast w 2012 roku ma zagwarantowane 14 000 zł. Radny Ludwik Blanik, który jest członkiem Komisji Rewizyjnej, równocześnie jest prezesem Klubu Gimnastycznego w Radlinie. Wysokość dotacji dla KG Radlin w 2011 roku wyniosła 63 000 zł, zaś na 2012 rok przewidziano już 70 000 zł dotacji z budżetu miasta. Jak zarząd Klubu Gimnastycznego w Radlinie dysponował kwotą dotacji, wykazała kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzona w 2010 roku. W protokóle RIO z kontroli wyrywkowej niektórych dokumentów, dotyczących przyznanej w 2009 r. dotacji dla KG Radlin w wysokości 70 000 zł, kontrolerzy wskazali na wiele nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy. I tak m.in. Urząd Miasta nie przeprowadził kontroli wykonywania zleconych zadań i oceny realizacji zadania, co nakłada ustawa o działalności pożytku publicznego.W wyjaśnieniach udzielonych RIO przez Burmistrza Miasta, Barbarę Magiera zapisano że „treningi, zawody sportowe kontrolowane były w trakcie ich realizacji poprzez bezpośredni udział dotującego w tych imprezach i przedsięwzięciach.Dodatkowym potwierdzeniem prawidłowej i rzetelnej realizacji zadań był liczny udział dzieci i młodzieży w szkoleniu sportowym jak też bardzo dobre wyniki sportowe uzyskiwane na zawodach sportowych.Z udziału w tych działaniach nie sporządzono notatek służbowych.” Z tłumaczenia Pani Burmistrz wynika więc, że Urząd Miasta nie sprawuje żadnej kontroli nad wydatkowaniem publicznych pieniędzy przeznaczonych na dotacje dla stowarzyszeń, a udział niektórych przedstawicieli Urzędu Miasta w imprezach organizowanych przez prezesa KG Radlin w Sokolni, jest traktowany jako wystarczający dowód do rozliczenia  70 000 zł  publicznych środków. Kontrola RIO wykazała też, że pracownicy Urzędu Miasta przyjęli bez zastrzeżeń sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego przez KG Radlin za 2009 rok, w którym m.in.uwzględniono faktury i rachunki  wystawione zarówno przed, jak i po terminie realizacji zadania, a także przyjęto dokumenty księgowania (wypłaty trenerów) które nie wskazywały okresów i rodzajów kosztów, których dotyczyły. Wyżej opisane nieprawidłowości w gospodarowaniu pieniędzmi publicznymi przez zarząd Klubu Gimnastycznego wyniosły łącznie 37 964 zł,  a więc ponad 50% dotacji.Jako część wyjaśnienia nieprawidłowości finansowych niech posłuży jedno zdanie podane do RIO przez Burmistrza „Sumaryczne wydatki klubu pokryte z dotacji, nie przekroczyły kwoty określonej w umowie” Zdaniem Pani Burmistrz, nieważne więc jest jak i na co wydaje się w KG Radlin publiczne pieniądze, byle zgadzała się kwota sumaryczna. Jest to bardzo ciekawe podejście do gospodarowania środkami publicznymi, pochodzącymi głównie z podatków mieszkańców. Takie podejście Burmistrza Miasta do wydawania publicznych pieniędzy, w połączeniu z obecnym składem Komisji Rewizyjnej nie gwarantuje, że kiedykolwiek, w rzetelny sposób Komisja Rewizyjna zajmie się rozliczeniem przyznanych dotacji dla stowarzyszeń. No bo jak tu rzetelnie skontrolować samego siebie, będąc jednocześnie członkiem zarządu stowarzyszenia, który dysponuje środkami publicznymi oraz członkiem Komisji Rewizyjnej która kontroluje wydawanie tych środków?Zgodnie z § 45 pkt. 1. Statutu Miasta Radlin członkowie komisji podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.Tak więc w przypadku kontroli rozliczenia przyznanych dotacji dla stowarzyszeń, prawie całość komisji musiałaby zostać wyłączona z udziału  w tej kontroli.

Komu przeszkadza Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie ?

Na sesji Rady Miasta w dniu 31 stycznia 2012 roku, 10 radnych reprezentujących ugrupowania Radlin Naszym Domem i Sport Dla Radlina zagłosowało za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie Powiatowi Wodzisławskiemu. Decyzja ta praktycznie likwiduje Ognisko Pracy Pozaszkolnej, funkcjonujące w Radlinie od 38 lat.  Likwidacja placówki uniemożliwi ponad 200 uczniom korzystanie z  różnorodnych form edukacji pozaszkolnej i rozwijanie swoich pasji. Więcej na temat Ogniska Pracy Pozaszkolnej w zakładce Felietony. Poniżej linki do informacji w lokalnych mediach mediach
http://www.nowiny.pl/radlin/80109-miasto-pozbedzie-sie-ogniska-i-cybulki.html
http://www.radio90.pl/radlin-nie-chce-opp.html

Komu przeszkadza Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie ?

Dziesięciu radnym Rady Miejskiej w Radlinie najwyraźniej przeszkadza funkcjonownie Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Najbardziej jednak przeszkadza radnemu Ludwikowi Blanikowi, który wystąpił z inicjatywą przekazania placówki do Powiatu Wodzisławskiego. Pozostałych dziewięciu radnych, reprezentujących ugrupowania Radlin Naszym Domem  i Sport Dla Radlina, też złożyło podpis pod pismem do Przewodniczącego Rady Miasta, Jacka Sobika. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że w piśmie będącym zgodnie z § 19 Statutu Miasta Radlin inicjatywą uchwałodawczą, ani razu nie wymieniono prawidłowej nazwy placówki, a Przewodniczący Rady Miasta był tak zaangażowany w sprawę, że złożył podpis pod pismem zaadresowanym do samego siebie. To raczej nie dziwi, bo w wyborach na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta, głosował sam na siebie, chociaż był jedynym kandydatem. Radny Ludwik Blanik, w swojej nieukrywanej wrogości do osoby dyrektora placówki Piotra Cybułki, nie był nawet w stanie sprawdzić i napisać poprawnie nazwy placówki, którą chce zlikwidować. Jak można sprawdzić na zamieszczonym poniżej skanie pisma,wielokrotnie pomylił Ognisko Pracy Pozaszkolnej z Ośrodkiem Pracy Pozaszkolnej. Pozostali radni też nie zadali sobie odrobiny trudu, by sprawdzić co podpisują. Argumentem radnych jest fakt, że pieniądze otrzymywane z Powiatu nie pokrywają kosztów prowadzenia placówki. W ubiegłym roku Powiat Wodzisławski przeznaczył na prowadzenie Ogniska 134 000 zł zaś Urząd Miasta w Radlinie dołożył do jego funkcjonowania 500 zł (słownie: pięćset złotych) Ognisko Pracy Pozaszkolnej funkcjonuje w Radlinie już od ponad 17 lat. Z jego działalności korzysta rocznie średnio ponad 200 uczniów z trzech radlińskich podstawówek. Nieoficjalnie wiadomo, że Powiat przekaże Ognisko do jednej ze szkół ponadgimnazjalnych, położonych na terenie Radlina. Spowoduje to, że uczniowie szkół podstawowych, będą mieli znacznie ograniczony dostęp do Ogniska. Wielu z nich, a zwłaszcza uczniowie ze szkół na Obszarach czy Głożynach, zrezygnuje całkowicie z zajęć prowadzonych przez Ognisko, ze względu na konieczność dojazdu do placówki. Dotychczas również w tych dwóch szkołach funkcjonowały oddziały OPP. Gmina Radlin (patrz  10 radnych) jest chyba jedyną gminą w Polsce, która nie chce środków zewnętrznych, pozwalających na rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, a także na zapewnienie pracy nauczycielom. Ościenne gminy, takie jak Rydułtowy czy Wodzisław korzystają z dotacji i jeszcze starają się o większy przydział funduszy na działanie swoich OPP, a radnym z tych gmin nie przeszkadza działanie Ognisk na ich terenie. Dziwne jest też to, że jedna z Pań radnych, która złożyła podpis pod pismem, jeszcze nie tak dawno prowadziła  zajęcia w tym ognisku i bez żadnych oporów korzystała w formie dodatkowego zarobku, z funduszy przeznaczonych na prowadzenie placówki. Działania  radnego Ludwika Blanika w imię oszczędności w budżecie miasta cechuje pełna hipokryzja; sam jako prezes klubu gimnastycznego bazuje tylko i wyłącznie na niemałych dotacjach z Urzędu Miasta.W 2012 roku jest to kwota 70 000 zł plus olbrzymie koszty utrzymania budynku Sokolni, z którego korzysta niewspółmiernie mniejsza ilość dzieci ( około 50), z których część nie jest  mieszkańcami Radlina. Urząd Miasta w Radlinie dotuje więc również dzieci z ościennych gmin, ale to już radnemu Blanikowi nie przeszkadza. Jako prezes klubu i jednocześnie radny, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, nie może prowadzić żadnej działalności gospodarczej na mieniu miasta. Dopóki więc będzie łączył funkcje prezesa i radnego nie może być mowy, o pozyskaniu jakichkolwiek środków na rozwój klubu od sponsorów zewnętrznych. Jedynym sponsorem pozostaje więc Urząd Miasta, czyli radlińscy podatnicy, płacący na działalność prowadzoną przez prezesa i zarazem radnego, pod szyldem pracy społecznej. Ciekawe, czy kiedyś tych dziesięciu radnych, będzie potrafiło spojrzeć prosto w oczy rodzicom dzieci i młodzieży, snującej się bez celu i zajęcia po Radlinie. Wiele wskazuje na to, że ze względu na podeszły wiek nie będą już radnymi; za to będą bali się wyjść spokojnie na miasto, bo jedyną rozrywką dzieci i młodzieży dla zabicia nudów, pozostanie zabawa w dewastowanie wszystkiego co napotkają na swojej drodze. Do tego może właśnie doprowadzić działanie nieodpowiedzialnych radnych, dla których liczy się tylko kilkaset złotych z miejskiej kasy, a nie przyszłość radlińskich dzieci.
http://www.nowiny.pl/radlin/80109-miasto-pozbedzie-sie-ogniska-i-cybulki.html
http://www.radio90.pl/radlin-nie-chce-opp.html

Wniosek do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

Radlin 27.12.2011 r.

Leszek Bednorz                                                                                                                 Andrzej Gaca
Henryk Rduch

                                                                                                                                           Pan
mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta Radlin

Dotyczy: planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie do planu pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2012 kontroli w następującym zakresie:
Kontrola dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem Klubu Gimnastycznego „Radlin” z siedzibą w Radlinie przy ul. Sokolskiej 6.

Uzasadnienie:
W związku z przeprowadzoną kontrolą kompleksową Regionalnej Izby Obrachunkowej   w Katowicach, w dniach od 28 października do 10 grudnia 2010r, w wyniku zaistniałych zastrzeżeń w protokole z powyższej kontroli odnośnie Klubu Gimnastycznego „Radlin”    w zakresie:
– przyjęcia i realizacji niekompletnej oferty złożonej przez Klub – brak deklaracji                  o odpłatnym lub nieodpłatnym wykonaniu zadania

– różnicy w zaktualizowanej ofercie z dnia 20 stycznia 2009 w stosunku do oferty              z 24 lutego 2009 w dodatku złożonej po terminie

– braku przeprowadzonej kontroli wykonywania zadań zleconych przez organ administracji publicznej zlecający zadania publiczne

–  przyjęcia bez zastrzeżeń sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, w którym uwzględniono dowody źródłowe wystawione przed oraz po terminie realizacji zadania

– braku dotrzymania płatności transz przelewu wynikających z umowy

 istnieje  podstawa do zweryfikowania, poprawy funkcjonowania organu administracji publicznej w powyższym zakresie oraz realizacji udzielania dotacji w roku 2011r.