Pismo w sprawie wydania opinii prawnej w sprawie członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie

Radlin 1.03.2012 r.

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch
Radni Rady Miejskiej

 Pani
mgr Lidia Chrzan
Radca Prawny Urzędu Miasta Radlin
44-310 Radlin
ul. Rymera 15

Dotyczy: wydania opinii prawnej w sprawie członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie

Zwracamy się z prośbą o wydanie opinii prawnej w następującej sprawie:
czy radni Rady Miejskiej w Radlinie, pełniący funkcje we władzach i zarządach stowarzyszeń użyteczności publicznej, które korzystają z dotacji Miasta Radlin na wsparcie realizacji zadań publicznych w dzidzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży,kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz ochrony zdrowiamogą
być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej? W rozdziale III Statutu Miasta Radlin, będącym jednocześnie regulaminem komisji rewizyjnej, określającym zasady i tryb
działania komisji; w § 45 ust.1 zapisano że:
członkowie komisji podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach komisji w
sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub
interesowność”
Obecnie w pięcioosobowym składzie Komisji Rewizyjnej, zasiada czterech radnych, pełniących funkcje  we władzach i zarządach stowarzyszeń, korzystających z dotacji publicznych, udzielanych przez Miasto Radlin. Osoby te pełnią w stowarzyszeniach funkcje prezesa,  wiceprezesa, skarbnika i dyrektora. Taki skład Komisji Rewizyjnej, nie gwarantuje prawidłowego jej działania w przypadku rozliczania dotacji przyznanych dla tych stowarzyszeń, ponieważ zgodnie z wyżej cytowaną  treścią § 45 Statutu Miasta Radlin, może powstać w stosunku do członków komisji podejrzenie o stronniczość i interesowność.

 

Komisja Rewizyjna ?

Zgodnie ze Statutem Miasta Radlin Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej jest stałą komisją powoływaną w celu kontrolowania działalności Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych. Głównym zadaniem komisji jest więc kontrolowanie wydatkowania publicznych pieniędzy. Więcej na temat obecnego składu i działania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Radlinie w zakładce Felietony.

Komisja Rewizyjna?

Głównym celem działania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, jest w szczególności kontrolowanie gospodarki finansowej miasta.Takie zadanie nakłada na komisję § 46 Statutu Miasta Radlin. W kadencji 2010-2014 w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni:
1. Chromik Gabriela – przewodnicząca
2. Hetman Piotr – v-ce przewodniczący
3. Blanik Ludwik – członek
4. Muszer Anna – członek
5. Szweda Feliks – członek
Zaznaczenie  pogrubioną czcionką niektórych członków Komisji Rewizyjnej nie jest przypadkowe, ponieważ  radni Ci pełnią również funkcje w zarządach stowarzyszeń, które otrzymują niemałe dotacje z Urzędu Miasta na prowadzoną działalność. I tak w Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych Pani Gabriela Chromik jest v-ce prezesem stowarzyszenia, a Pani Anna Muszer skarbnikiem. W 2011 roku SKA otrzymało z Urzędu Miasta dotację w wysokości 10 800 zł natomiast w 2012 roku ma zagwarantowane 14 000 zł. Radny Ludwik Blanik, który jest członkiem Komisji Rewizyjnej, równocześnie jest prezesem Klubu Gimnastycznego w Radlinie. Wysokość dotacji dla KG Radlin w 2011 roku wyniosła 63 000 zł, zaś na 2012 rok przewidziano już 70 000 zł dotacji z budżetu miasta. Jak zarząd Klubu Gimnastycznego w Radlinie dysponował kwotą dotacji, wykazała kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzona w 2010 roku. W protokóle RIO z kontroli wyrywkowej niektórych dokumentów, dotyczących przyznanej w 2009 r. dotacji dla KG Radlin w wysokości 70 000 zł, kontrolerzy wskazali na wiele nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy. I tak m.in. Urząd Miasta nie przeprowadził kontroli wykonywania zleconych zadań i oceny realizacji zadania, co nakłada ustawa o działalności pożytku publicznego.W wyjaśnieniach udzielonych RIO przez Burmistrza Miasta, Barbarę Magiera zapisano że „treningi, zawody sportowe kontrolowane były w trakcie ich realizacji poprzez bezpośredni udział dotującego w tych imprezach i przedsięwzięciach.Dodatkowym potwierdzeniem prawidłowej i rzetelnej realizacji zadań był liczny udział dzieci i młodzieży w szkoleniu sportowym jak też bardzo dobre wyniki sportowe uzyskiwane na zawodach sportowych.Z udziału w tych działaniach nie sporządzono notatek służbowych.” Z tłumaczenia Pani Burmistrz wynika więc, że Urząd Miasta nie sprawuje żadnej kontroli nad wydatkowaniem publicznych pieniędzy przeznaczonych na dotacje dla stowarzyszeń, a udział niektórych przedstawicieli Urzędu Miasta w imprezach organizowanych przez prezesa KG Radlin w Sokolni, jest traktowany jako wystarczający dowód do rozliczenia  70 000 zł  publicznych środków. Kontrola RIO wykazała też, że pracownicy Urzędu Miasta przyjęli bez zastrzeżeń sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego przez KG Radlin za 2009 rok, w którym m.in.uwzględniono faktury i rachunki  wystawione zarówno przed, jak i po terminie realizacji zadania, a także przyjęto dokumenty księgowania (wypłaty trenerów) które nie wskazywały okresów i rodzajów kosztów, których dotyczyły. Wyżej opisane nieprawidłowości w gospodarowaniu pieniędzmi publicznymi przez zarząd Klubu Gimnastycznego wyniosły łącznie 37 964 zł,  a więc ponad 50% dotacji.Jako część wyjaśnienia nieprawidłowości finansowych niech posłuży jedno zdanie podane do RIO przez Burmistrza „Sumaryczne wydatki klubu pokryte z dotacji, nie przekroczyły kwoty określonej w umowie” Zdaniem Pani Burmistrz, nieważne więc jest jak i na co wydaje się w KG Radlin publiczne pieniądze, byle zgadzała się kwota sumaryczna. Jest to bardzo ciekawe podejście do gospodarowania środkami publicznymi, pochodzącymi głównie z podatków mieszkańców. Takie podejście Burmistrza Miasta do wydawania publicznych pieniędzy, w połączeniu z obecnym składem Komisji Rewizyjnej nie gwarantuje, że kiedykolwiek, w rzetelny sposób Komisja Rewizyjna zajmie się rozliczeniem przyznanych dotacji dla stowarzyszeń. No bo jak tu rzetelnie skontrolować samego siebie, będąc jednocześnie członkiem zarządu stowarzyszenia, który dysponuje środkami publicznymi oraz członkiem Komisji Rewizyjnej która kontroluje wydawanie tych środków?Zgodnie z § 45 pkt. 1. Statutu Miasta Radlin członkowie komisji podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.Tak więc w przypadku kontroli rozliczenia przyznanych dotacji dla stowarzyszeń, prawie całość komisji musiałaby zostać wyłączona z udziału  w tej kontroli.

Wniosek do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

Radlin 27.12.2011 r.

Leszek Bednorz                                                                                                                 Andrzej Gaca
Henryk Rduch

                                                                                                                                           Pan
mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta Radlin

Dotyczy: planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie do planu pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2012 kontroli w następującym zakresie:
Kontrola dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem Klubu Gimnastycznego „Radlin” z siedzibą w Radlinie przy ul. Sokolskiej 6.

Uzasadnienie:
W związku z przeprowadzoną kontrolą kompleksową Regionalnej Izby Obrachunkowej   w Katowicach, w dniach od 28 października do 10 grudnia 2010r, w wyniku zaistniałych zastrzeżeń w protokole z powyższej kontroli odnośnie Klubu Gimnastycznego „Radlin”    w zakresie:
– przyjęcia i realizacji niekompletnej oferty złożonej przez Klub – brak deklaracji                  o odpłatnym lub nieodpłatnym wykonaniu zadania

– różnicy w zaktualizowanej ofercie z dnia 20 stycznia 2009 w stosunku do oferty              z 24 lutego 2009 w dodatku złożonej po terminie

– braku przeprowadzonej kontroli wykonywania zadań zleconych przez organ administracji publicznej zlecający zadania publiczne

–  przyjęcia bez zastrzeżeń sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, w którym uwzględniono dowody źródłowe wystawione przed oraz po terminie realizacji zadania

– braku dotrzymania płatności transz przelewu wynikających z umowy

 istnieje  podstawa do zweryfikowania, poprawy funkcjonowania organu administracji publicznej w powyższym zakresie oraz realizacji udzielania dotacji w roku 2011r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.

Radlin 21.11.2011 r.

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch
Radni Rady Miejskiej


Pan
mgr inż. Jacek Sobik

Przewodniczący Rady Miasta Radlin

Dotyczy:  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok                                         

Na podstawie § 42 pkt 1 i 2 oraz § 46 pkt 1 i 2 Statutu Miasta Radlin,                zwracamy się o wprowadzenie do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok następujących zagadnień:

  • dokonania działań kontrolnych z realizowania Zarządzenia Burmistrza Radlina  NR – S.0152 – 0027/10 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 000 euro, w roku 2011.

Kontrola realizacji ustaleń zawartych w zarządzeniach dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 000 euro, nie była dotychczas przedmiotem badania Komisji Rewizyjnej.
Badanie w szczególności gospodarki finansowej, nakłada na Komisję Rewizyjną § 46 pkt 2 Statutu Miasta Radlin.

  • dokonania kontroli właścicielskiej nad Zgromadzeniem Wspólników Radlińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, w szczególności  z uwzględnieniem protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, pisemnych uzasadnień wysokości dywidend      oraz podejmowanych decyzji nadzorczych w latach 2009 – 2011

Kontrola nadzorcza w w/w temacie nie była dotychczas przedmiotem badania Komisji Rewizyjnej.