Pismo w sprawie ścieżki rekreacyjnej Biedronka-Reden

Radlin 24.04.2013 r.

 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

 Pan
mgr  Zbigniew Podleśny
Zastępca Burmistrza Miasta Radlin

Szanowny Panie Burmistrzu !

W związku z przekazaniem tematu projektu ścieżki rekreacyjnej, położonej pomiędzy sklepem Biedronka a parkiem na Redenie; do wydziału Urbanistyki i Inwestycji, rezygnuję z dalszego udziału w pracach grupy osób, zaangażowanych w przygotowanie propozycji i koncepcji dla tego projektu. W mojej ocenie, przekazanie prowadzenia projektu do wydziału UI, nie gwarantuje prawidłowego wykonania projektu.
Ponadto na dzień dzisiejszy, nie widzę możliwości porozumienia z Panią Naczelnik Grażyną Janeta, w podstawowej kwestii odprowadzenia wód deszczowych z boiska przy ul. Rydułtowskiej oraz terenów przyległych, przez które miałaby przebiegać trasa ścieżki.
Po wizji lokalnej na ul. Spacerowej w dniu 17.04.2013 r. na której obecna była również Pani Naczelnik,  padły stwierdzenia, że odprowadzenie wód opadowych z
ul. Spacerowej i Matejki, w ilości ok. 100 l/s nie będzie miało wpływu na dalszy odcinek cieku E i cieku Niedobczyckiego. Z takim stwierdzeniem nie mogę się zgodzić,
a dowodem na to, że Pani Naczelnik się myli; są dołączone zdjęcia boiska przy
ul. Rydułtowskiej, wykonane po opadach deszczu.
Negatywnie oceniam też dotychczasowe działania wydziału UI, związane z przygotowywaniem projektów oraz prowadzeniem inwestycji. Przykładem niech będzie to, że od wielu miesięcy mieszkańcy ul. Zapolskiej czy Spacerowej, niszczą samochody i są zmuszeni chodzić w błocie. W mojej ocenie, taki stan rzeczy jest  wyłącznie wynikiem niefrasobliwości i braku perspektywicznego myślenia.
W czasie kiedy należało przygotowywać kompleksowe projekty przebudowy
ul. Spacerowej czy Zapolskiej, pracownicy wydziału UI marnowali czas, na zbędne
z punktu widzenia mieszkańców, projekty parkingu Hallera- Sienkiewicza czy drogi Młyńska- Wypandów. Brak kompleksowych projektów przebudowy dróg, niepotrzebnie podnosi koszty inwestycji i generuje dodatkowe  koszty  m.in. w postaci  nadzorów inwestorskich nad rozdrobnionymi zadaniami  inwestycyjnymi.
Osobną kwestię stanowi  sprawa zakupu terenów prywatnych, koniecznych do zrealizowania całego ciągu ścieżki. Uważam, że ze strony Urzędu Miasta w Radlinie, zabrakło dobrej woli dla pozytywnego rozwiązania spraw związanych z zakupem działek. Brak połączenia miejskich terenów bezpośrednią ścieżką, bez konieczności korzystania z ruchliwej ul. Rydułtowskiej; stawia pod znakiem zapytania sens przygotowania tego projektu i wykonania  inwestycji.
To też jest jednym z głównych powodów mojej decyzji o rezygnacji z dalszego uczestnictwa w pracach nad założeniami do projektu.

Wnioski do projektu budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Radlin 3.09.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 Pani
 mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: wnioski do projektu budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Zgodnie z  § 3. Uchwały NR BRM.0150/XLVI/357/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, wnioskuję o ujęcie w projekcie budżetu na 2013 rok następujących zadań:

1.Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynków Zespołu Szkół Sportowych           przy ul. mjr P.I. Rogozina 55, z wykorzystaniem środków finansowych z ugody zawartej w 2008 r. na usunięcie szkód górniczych
2. Wykonanie projektu zagospodarowania boiska Reden, zgodnie z notatką Komisji Społecznej z dnia 7.07.2010 r.
3. Dokończenie rozpoczętych w 2009 roku prac związanych z zagospodarowaniem terenów wokół pomnika na Redenie, ujętych w projekcie „Zagospodarowanie terenu Reden przy ul. Rydułtowskiej w Radlinie” z 2009 roku
4. Zagospodarowanie terenów miejskich, położonych wzdłuż cieku Niedobczyckiego, pomiędzy ulicami Hallera i Rydułtowską
5. Odtworzenie granic działek miejskich wraz z osadzeniem znaków granicznych, w celu rozgraniczenia działek miejskich i prywatnych, położonych pomiędzy ulicami Hallera, Rydułtowską i Matejki
6. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Narutowicza część północno- zachodnia
7. Budowa kanalizacji sanitarnej Narutowicza- Sokolska- Młyńska
8. Przebudowa ulicy bocznej Sokolskiej 34 – 44
9. Przebudowa części ulicy Gabrieli Zapolskiej na odcinku poza zrealizowanym w 2011 roku odtworzeniem drogi po budowie kanalizacji sanitarnej z Funduszu Spójności
10. Usunięcie dzikich wysypisk śmieci z terenów miejskich wokół pomnika na Redenie