Pismo w sprawie realizacji inwestycji pn. Budowa parkingu przy cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza z połączeniem z ulicą Hallera w Radlinie

Radlin 25.11.2013 r.

                                                                                   

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

                                                                                                           
                                                                                                       Burmistrz Miasta Radlin
                                                                                                           Barbara Magiera

                                                                           

 dot. realizacji inwestycji pn. Budowa parkingu przy cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza, z połączeniem z ulicą Hallera w Radlinie.

     Na realizację w/w przedsięwzięcia Urząd Miasta zawarł umowę na wykonanie projektu
nr 52.272.1.UI.GJ.2011 z dnia 6.12.2011 r.
W związku z powyższym prosimy o informację:
–  czy po zawarciu aneksu do umowy w dniu 29.08.2012 r. z prolongatą jej zakończenia w dniu 15.11.2012 r. umowa została wykonana w terminie. O ile nie została wykonana, czy wykonawca złożył pisemne wyjaśnienie, dlaczego nie została zrealizowana. Jeśli tak prosimy o jego udostępnienie.
–  czy za brak realizacji umowy w terminie gmina nalicza odsetki karne ?
–  czy z uwagi na brak zrealizowania umowy,  powyższa umowa została rozwiązana, jeśli tak, to jakim dokumentem; prosimy o jego udostępnienie.
–  dlaczego przed przystąpieniem do projektowania, nie przeprowadzono w Powiatowym Zarządzie Dróg rozeznania w kwestii uzyskania zgody na włączenie do ul. Hallera, pomimo posiadanej wcześniej wiedzy, że skrzyżowanie będzie zlokalizowane w bardzo niebezpiecznym miejscu.
W piśmie z dnia 23.08.2013 r. jakie przekazał nam Przewodniczący Rady Miejskiej  Jacek Sobik, zastępca Burmistrza  informuje o realizacji nowej inwestycji w tym terenie.
Prosimy o podanie podstawy prawnej wszczęcia takiego zadania inwestycyjnego,
oraz przedstawienie zawartej umowy na realizację nowej inwestycji. Ponadto prosimy o podanie całkowitych kosztów projektowania i realizacji tego zadania.
W piśmie poinformowano Przewodniczącego Rady Miejskiej, że do dnia 30.09.2013 r. zostanie wykonana dokumentacja utwardzenia terenu przy cmentarzu, w związku z powyższym  prosimy o jej udostępnienie. W tym samym piśmie zastępca Burmistrza poinformował o planowanym wykonaniu utwardzenia terenu na podstawie wykonanej dokumentacji, w terminie do końca października 2013 r. W związku z tym, że zadanie nie zostało wykonane do dnia dzisiejszego, prosimy o podanie przyczyn braku realizacji zadania.
Odpowiedź UM w Radlinie:

Nie będzie parkingu kaskadowego Hallera-Sienkiewicza

W Nowinach Wodzisławskich ukazał się artykuł, informujący o odstąpieniu przez Urząd Miasta w Radlinie, od budowy parkingu kaskadowego, który miał być usytuowany pod nową częścią cmentarza, na zboczu Wypandowa. Informacje podane w artykule, nie do końca przedstawiają faktyczne przyczyny wstrzymania budowy parkingu i trwające od wielu lat perypetie z przygotowaniem projektu. Kuriozalny pomysł budowy parkingu kaskadowego, który miał kosztować 1 698 500 zł,  został zapoczątkowany jeszcze w 2006 r. i jest kolejnym przykładem na marnowanie naszych  pieniędzy. Poniesione dotychczas koszty, to koszt zakupu działki – 38.294,60 zł, koszty zakupu i aktualizacji map, odwiertów geologicznych, i wynagrodzenia  przewodniczącego sądu konkursowego – 17.995,90 zł. Nie są znane jeszcze koszty, poniesione na wykonanie obecnego projektu, ale zapewne też będą liczone w dziesiątkach tysięcy złotych. Nikt nie jest też w stanie, oszacować kosztów czasu pracy urzędników UM w Radlinie, straconych na prace nad założeniami do przetargów.
Dodatkowego  jeszcze smaczku sprawie dodaje  fakt, że działka należała do krewnego jednego z radnych.
Pierwsza firma, która zabrała się za projektowanie parkingu w 2006 r. zgodziła się wykonać tę usługę za 112.000 zł. Firma jednak usługi nie wykonała, ze względu na to, jak to ujęto w piśmie do UM w Radlinie  „temat wyjątkowo trudny pod względem projektowym i na pograniczu wykonalności pod względem realizacyjnym”
Firma splajtowała, a kwota 28 000 zł którą wypłacono za część projektu, nie została do dziś odzyskana, pomimo wyroku sądowego, nakazującego firmie zwrot pieniędzy za niedokończony projekt. Druga firma, która wygrała przetarg  w sierpniu 2011 r. chciała wykonać projekt parkingu, tylko za kwotę 27 244,50 zł, ale po zapoznaniu się z terenem, na którym miałby powstać przyszły parking; zrezygnowała z projektowania i nie podpisała umowy z UM w Radlinie. Pomimo znanych trudności, zapewne ze względów ambicjonalnych niektórych osób w urzędzie; w październiku 2011 r. po raz kolejny ogłoszono przetarg na wykonanie projektu parkingu. Za projekt firma zażyczyła sobie 34 440 zł, a później jeszcze UM „dorzucił” 4060 zł na przygotowanie map.
W tym czasie było już znane stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu, o czym informowaliśmy m. in. na sesji Rady Miasta (prot. z sesji RM pkt 16 str.28). Sprawę oczywiście zbagatelizowano, chociaż Pani Burmistrz zapowiedziała że „rozezna sprawę”  Na słowach się skończyło, bo nie z własnej kieszeni płaci za błędne decyzje. Zgodnie z zapowiedzią,  dyrektor PZD oraz naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu, wydali decyzję negatywną dla projektu włączenia się do ul. Hallera, ze względu na niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Urząd Miasta w Radlinie odwołał się od tej decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które jednak decyzją z dnia 19.10.2012  podtrzymało stanowisko PZD i Wydziału Komunikacji. Dopiero wtedy wyszło na jaw, jaką niebezpieczną niespodziankę kierowcom szykowały władze i urzędnicy. Nachylenie zjazdu przekraczające 15°( dozwolone przepisami 12° ) podwójna linia ciągła na skrzyżowaniu z ul. Hallera, uniemożliwiająca lewoskręty, ograniczenie widoczności,
to tylko część zarzutów, o których można przekonać się, czytając dokumenty zaprezentowane w zakładce Pisma. Dziś próbuje się mamić radnych informacjami (prot. z sesji RM str. 19 pkt.11), o stworzeniu namiastki parkingu i czekaniu na lepsze czasy (zmianę poglądów PZD) co jest nierealne, ze względu na  niepodważalną nawet w przyszłości decyzję SKO.
I tak od lat, trwa „brazylijski serial” z parkingiem kaskadowym w roli głównej, finansowany z pieniędzy radlińskiego podatnika.

Pismo w sprawie budowy parkingu kaskadowego Hallera-Sienkiewicza

 

Radlin 14.01.2013 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

 Pani
 mgr  Barbara Magiera
 Burmistrz Miasta Radlin


Dotyczy: połączenia drogowego parkingu Hallera – Sienkiewicza z ul. Hallera

W nawiązaniu do informacji podanej na sesji w dniu 19.12. 2012 r. w sprawie braku możliwości połączenia komunikacyjnego projektowanego parkingu kaskadowego z ul. Hallera, zwracam się  z prośbą, o udostępnienie kopii pism Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śląskim, Urzędu Miasta w Radlinie i Samorządowego Kolegium Odwoławczego, dotyczących tej sprawy.
Odpowiedź Urzędu Miasta:

 

Stanowisko Radnych Ruchu Demokracji Lokalnej w sprawie projektu budżetu Miasta Radlin na 2013r.

Radlin 13.12.2012 r.

 

Andrzej Gaca
Leszek Bednorz
Henryk Rduch

 

 

                                                                          Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Stanowisko Radnych Ruchu Demokracji Lokalnej w sprawie projektu budżetu Miasta Radlin na 2013r.

W związku z przedstawionym projektem budżetu miasta Radlin na rok 2013, Radni Ruchu Demokracji Lokalnej wyrażają swoje negatywne stanowisko w sprawie przyjętych w projekcie założeń wzrostu podatków i zadłużenia oraz realizacji części inwestycji, ujętych w wykazie do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej na lata 2013 – 2016.

  1. Przyjęte założenia podatkowe na rok 2013, (według uzasadnienia o kwotę inflacji w wysokości 4%), stanowią realną podwyżkę podatków, gdyż projekcja inflacyjna na rok 2013, według Narodowego Banku Polskiego będzie oscylować średnio na poziomie 2,5%. Dodatkowo można już zauważyć wyraźny spadek inflacji w gospodarce realnej, który  w październiku wyniósł 3,0% (odczyt listopadowy), natomiast inflacja z wyłączeniem cen żywności i energii 1,9%. Potwierdza to tylko fakt, że przyjęcie do budżetu stawek podatkowych, nie jest podwyżką o kwotę inflacji, a podwyżką, która ma za zadanie ratować spadające wpływy podatkowe budżetu miasta np. z opłaty eksploatacyjnej. Dodatkowo spadek tempa PKB kraju (odczyt za III kwartał na poziomie 1,4%, co przy założeniu, że w czwartym kwartale PKB będzie na poziomie 1,2% daje średnią 2,125% i jest niższe od zakładanej w budżecie centralnym na poziomie 2,5% w 2012 r.) wpływać może na zmniejszenie i obcięcie m.in. subwencji ogólnej, oraz powinno przełożyć się na spadek podatku CIT do budżetu. Przyjęte przez Radę Miasta większością głosów podwyżki podatków, uderzają zarówno  w mieszkańców, jak i przedsiębiorców oraz rolników ( mimo iż podatki są na stosunkowo niskim poziomie, w stosunku do gmin ościennych)
    Podwyższenie stawek podatkowych o 2% zamiast 4% spowodowałby obniżenie wpływów do budżetu  w wysokości ok. 150 000 zł, co równa się mniej więcej 1-1,5% ubytkowi wydatków majątkowych, które i tak są realizowane średnio na poziomie 70-80%, gdyż realizacja części inwestycji jest corocznie przesuwana na następny rok.  W 2013 r. nastąpi kolejny dla większości gospodarstw domowych (głównie domów jednorodzinnych) wzrost obciążeń podatkowych, w związku z wejściem tzw. ustawy „śmieciowej” Należy też nadmienić, że już w poprzednich latach, mieszkańcy Radlina zostali obciążeni wysokim wzrostem podatku, spowodowanym modernizacją ewidencji gruntów, przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. Dla niektórych osób, obciążenie z tytułu wzrostu podatków po modernizacji ewidencji gruntów, wzrosło o kilkaset procent. Wpływy z tytułu modernizacji ewidencji gruntów zasiliły budżet Miasta Radlin.

     W planie wydatków budżetu Miasta Radlin na 2013 rok, uwzględniono wydatki finansowe na inwestycje, które od wielu lat znajdują się w fazie  projektowania.  Dotyczy to drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów oraz budowy parkingu Hallera – Sienkiewicza,  z połączeniem drogowym z ul. Hallera.  W naszej ocenie, obydwie inwestycje kontynuowane są tylko z powodów ambicjonalnych, tym bardziej, że ich realizacja została kolejny raz przesunięta; tym razem do roku 2016. Uważamy, że poważnym  błędem jest projektowanie w/w nowych dróg,  podczas  gdy dla istniejących (Spacerowa, Zapolskiej) nie wykonano projektów przebudowy,  chociaż  o konieczności ich przebudowy wiedziano ze znacznym wyprzedzeniem. Brak wcześniej przygotowanych projektów i wynikające z tego opóźnienia, skutkują obecnie problemami w zimowym utrzymaniu tych dróg. Również znacznie wydłużają  uciążliwości dla mieszkańców, związane z przedłużającymi się robotami.

  1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej  brak jest jasnego sprecyzowania inwestycji priorytetowych, które powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności. Do takich inwestycji należy przede wszystkim zaliczyć budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę dróg. Tymczasem zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej przy
    ul. Mariackiej-Hubalczyków-Rybnickiej oraz Młyńska-Sokolska wydłużono  z roku 2014 do roku 2016.
    Do roku 2016 nie uwzględniono też środków finansowych, na ważną z punktu widzenia m.in. bezpieczeństwa; przebudowę ul. Matejki, na którą jest już gotowy projekt. Jako priorytetowe uznano natomiast zadania związane z budową boiska przy ul. Mariackiej oraz zagospodarowaniem terenów rekreacyjnych na Wypandowie. Na obydwie inwestycje zaplanowano w budżecie 3 mln złotych, czyli ponad połowę kwoty potrzebnej na przebudowę ul. Matejki.

Pismo w sprawie kosztów wykonania dokumentacji projektowej parkingu Hallera-Sienkiewicza

Radlin 25.04.2012 r.

 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

  Pani

                                                                                            mgr  Barbara Magiera

                                                                                        Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: kosztów wykonania dokumentacji projektowej parkingu Hallera – Sienkiewicza

Zwracam się z prośbą o uzasadnienie wzrostu kosztów wykonania dokumentacji projektowej dla budowy parkingu Hallera – Sienkiewicza. Dodatkowe środki finansowe w kwocie 560 zł oraz 3500 zł na wykonanie tego zadania, zostały uwzględnione odpowiednio w zmianach WPF z marca i kwietnia br.

Zgodnie z podpisaną umową firma  Bud Serwis zobowiązała się do wykonania przedmiotu umowy za cenę 34 440 zł.

Odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie