Budowa chodnika przy ul. Rydułtowskiej

Na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. ukazało się ogłoszenie o przetargu na budowę dwóch odcinków chodnika wzdłuż ul. Rydułtowskiej. Pierwszy odcinek chodnika będzie budowany pomiędzy ul. Puszkina i Sokolską, drugi od posesji nr 55 do posesji nr 77. Zainteresowani mieszkańcy mogą zapoznać się na tej stronie z dokumentacją projektową. Miasto Radlin będzie partycypowało w 50% kosztów budowy chodnika. Działania w sprawie budowy chodnika podjąłem w styczniu 2011 roku.
http://radlin-info.pl/pismo-w-sprawie-poprawy-bezpieczenstwa-drogowego-w-ciagu-ulicy-rydultowskiej-z-dnia-31-01-2011r/
Poniżej adres strony internetowej PZD w Wodzisławiu Śl. z zamieszczonym ogłoszeniem o przetargu.
http://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl/index.jsp?bipkod=/010/001

Pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu w sprawie prac w rejonie ul. Sokolskiej i Rydułtowskiej

Radlin 16.05.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 Sz. P.
 mgr Tomasz Wójcik
 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śl.
 ul. Raciborska 3
44-361 Syrynia

 Dotyczy: pisma PZD z dnia 10.05.2012 r. w sprawie wykonania prac utrzymaniowych na terenie miasta Radlin, w rejonie ulicy Sokolskiej i Rydułtowskiej.

 

Dziękuję za przekazanie informacji dotyczących terminu wykonania prac, związanych   z utrzymaniem ul. Rydułtowskiej i ul. Sokolskiej w Radlinie. W piśmie tym została podana m.in. informacja o wykonanym już usunięciu warstwy ziemi, zalegającej na części chodnika wzdłuż ul. Sokolskiej. Chciałbym nadmienić, że taka praca nie została dotychczas wykonana i ziemia nadal zalega na części chodników. Nie ma też żadnych śladów, wskazujących na prowadzenie przez PZD jakichkolwiek prac w rejonie tej ulicy. W związku z tym, podaję poniżej mój numer telefonu, w celu umówienia ewentualnego spotkania i przekazania uwag przedstawicielowi PZD, dotyczących wykonania koniecznych prac w rejonie tej ulicy.
Tel. 604 642 943

Odpowiedź PZD

 

Pismo w sprawie wykonania prac przy ul. Rydułtowskiej i Sokolskiej

Radlin 20.03.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: wykonania prac przy ul. Rydułtowskiej i Sokolskiej.

Zwracam się z prośbą o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. o wykonanie niezbędnych prac  na niżej wymienionych drogach powiatowych:
ulica Rydułtowska
1. usunięcie z poboczy garbów z piasku i  zanieczyszczeń, powodujących  brak
możliwości naturalnego odpływu wód deszczowych do rowów przydrożnych.
2. wyczyszczenie chodników z piasku i innych nieczystości, które w niektórych miejscach zalegają  kilkucentymetrową warstwą  na nawierzchni chodników
3. usunięcie gałęzi po dokonanej przez PZD obcince drzew i krzewów, zalegających na poboczach drogi od ponad 2 miesięcy
4. zabudowa bariery ochronnej wzdłuż skarpy pomiędzy posesjami nr 18- 24
ulica Sokolska

1. usunięcie grubej warstwy ziemi porośniętej trawą, z części chodnika położonego wzdłuż ul. Sokolskiej, po stronie wlotów do ulic bocznych Sokolskiej. Przejście w tym miejscu zawężone jest prawie o 1/3 szerokości chodnika. Powoduje to uciążliwość dla osób korzystających z niego, a także niebezpieczeństwo ze względu na poruszanie się pieszych w bliskiej odległości jezdni. 
2. wykonanie konserwacji i odmalowanie silnie skorodowanych barierek zabezpieczających, zabudowanych wzdłuż chodnika.

Ponadto na obydwu drogach niezbędne jest odnowienie oznakowania poziomego.

Pismo w sprawie wyczyszczenia poboczy,studzienek kanalizacji deszczowej i chodników przy ul. Rydułtowskiej z dnia 12.05.2011 r.

Radlin 12.05.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy:   wyczyszczenia poboczy, studzienek kanalizacji deszczowej i chodników  przy ul.Rydułtowskiej.

Zwracam się z prośbą o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg  w Wodzisławiu Śl.  o niezwłoczne usunięcie zagrożenia dla użytkowników drogi, spowodowanego brakiem możliwości  odpływu wody deszczowej z jezdni, a także niedrożnością studzienek kanalizacji deszczowej  na ul. Rydułtowskiej. Na części poboczy wzdłuż ul. Rydułtowskiej utworzyły sięgarby z piasku  i  zanieczyszczeń,powodujące  brak możliwości naturalnego odpływu wód deszczowych do rowów przydrożnych.
Powoduje to tworzenie się na jezdni podczas opadów deszczu rozlewisk, często dużych rozmiarów. Taki stan stwarza duże zagrożenie zarówno dla kierowców, jak i pieszych korzystających z tej drogi. Ponadto proszę zwrócić się również o wyczyszczenie chodników z piasku i innych nieczystości, które w niektórych miejscach zalegają już kilkucentymetrową warstwą  na nawierzchni chodników.
Jako mieszkaniec tej części Radlina, nie przypominam sobie faktu czyszczenia chodników przy  ul. Rydułtowskiej od czasu ich wybudowania kilka lat temu.

Odpowiedź Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl.