Pismo w sprawie realizacji inwestycji pn. Budowa parkingu przy cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza z połączeniem z ulicą Hallera w Radlinie

Radlin 25.11.2013 r.

                                                                                   

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

                                                                                                           
                                                                                                       Burmistrz Miasta Radlin
                                                                                                           Barbara Magiera

                                                                           

 dot. realizacji inwestycji pn. Budowa parkingu przy cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza, z połączeniem z ulicą Hallera w Radlinie.

     Na realizację w/w przedsięwzięcia Urząd Miasta zawarł umowę na wykonanie projektu
nr 52.272.1.UI.GJ.2011 z dnia 6.12.2011 r.
W związku z powyższym prosimy o informację:
–  czy po zawarciu aneksu do umowy w dniu 29.08.2012 r. z prolongatą jej zakończenia w dniu 15.11.2012 r. umowa została wykonana w terminie. O ile nie została wykonana, czy wykonawca złożył pisemne wyjaśnienie, dlaczego nie została zrealizowana. Jeśli tak prosimy o jego udostępnienie.
–  czy za brak realizacji umowy w terminie gmina nalicza odsetki karne ?
–  czy z uwagi na brak zrealizowania umowy,  powyższa umowa została rozwiązana, jeśli tak, to jakim dokumentem; prosimy o jego udostępnienie.
–  dlaczego przed przystąpieniem do projektowania, nie przeprowadzono w Powiatowym Zarządzie Dróg rozeznania w kwestii uzyskania zgody na włączenie do ul. Hallera, pomimo posiadanej wcześniej wiedzy, że skrzyżowanie będzie zlokalizowane w bardzo niebezpiecznym miejscu.
W piśmie z dnia 23.08.2013 r. jakie przekazał nam Przewodniczący Rady Miejskiej  Jacek Sobik, zastępca Burmistrza  informuje o realizacji nowej inwestycji w tym terenie.
Prosimy o podanie podstawy prawnej wszczęcia takiego zadania inwestycyjnego,
oraz przedstawienie zawartej umowy na realizację nowej inwestycji. Ponadto prosimy o podanie całkowitych kosztów projektowania i realizacji tego zadania.
W piśmie poinformowano Przewodniczącego Rady Miejskiej, że do dnia 30.09.2013 r. zostanie wykonana dokumentacja utwardzenia terenu przy cmentarzu, w związku z powyższym  prosimy o jej udostępnienie. W tym samym piśmie zastępca Burmistrza poinformował o planowanym wykonaniu utwardzenia terenu na podstawie wykonanej dokumentacji, w terminie do końca października 2013 r. W związku z tym, że zadanie nie zostało wykonane do dnia dzisiejszego, prosimy o podanie przyczyn braku realizacji zadania.
Odpowiedź UM w Radlinie:

Pismo w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

                                                                                                                          Radlin 13.11.2013 r.

 Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

                                                                                               Pan
mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta

 

 Dotyczy: przedstawienia sprawozdania z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

         Zwracamy się z prośbą, o wystąpienie do Burmistrza Miasta z wnioskiem, o przedstawienie  Radzie Miasta, cokwartalnego sprawozdania z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdanie w formie pisemnej powinno zawierać  informacje dotyczące:

 •  ilości złożonych deklaracji
 •  ilości osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za wywóz odpadów
 •  ilości osób, które wniosły opłatę w wymaganym  terminie
 •  wysokości wniesionych opłat za wywóz odpadów, kwartalnie i narastająco
 •  kwocie przelanej na konto firmy realizującej wywóz odpadów, kwartalnie i narastająco
 •  ilości zebranych odpadów, kwartalnie i narastająco
 •  ilości toczących się postępowań windykacyjnych i wysokości kwot, których dotyczą   postępowania windykacyjne
 • łącznych kosztów poniesionych w danym kwartale i narastająco przez Urząd Miasta, w związku z realizacją ustawy jak w tytule 

   

   

   

   

   

   

   

Pismo w sprawie odpowiedzi dot. strategii inwestycji infrastrukturalnych oraz interpelacji w sprawie przedstawienia działań radnych w planowaniu inwestycji w rejonie Redeny

Radlin 19.04.2012 r.

 Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 Pan
mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta Radlin

Dotyczy: odpowiedzi w sprawie strategii inwestycji infrastrukturalnych oraz interpelacji  w sprawie przedstawienia działań radnych w planowaniu inwestycji w rejonie Redeny.

Szanowny Panie Przewodniczący!

Udzielone przez Pana Przewodniczącego odpowiedzi, dotyczące tematów jak w tytule, nie są satysfakcjonujące zarówno dla mieszkańców jak i mojej osoby. Użyte w piśmie  skierowanym do mieszkańców Redeny sformułowanie o „przyjęciu strategii inwestycji infrastrukturalnych” sugerowało, że Rada Miasta przyjęła dokument, lub też ewentualnie stanowisko; co powinno zostać w jakiś sposób udokumentowane. Natomiast z Pana wyjaśnienia wynika, że Rada Miasta przyjęła „wizję przyszłych działań” bez jakiegokolwiek udokumentowania tego faktu. Takie stwierdzenie jest dla mnie i mieszkańców niezrozumiałe. W tym wypadku należało użyć sformułowania, że „Rada Miasta miała wizje przyszłych działań, będące strategią inwestycji infrastrukturalnych” Przyjęcie przez Radę wizji, które mieli poszczególni radni, nie wymagałoby wtedy udokumentowania, ponieważ przeważnie wizje nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W kwestii udzielonej odpowiedzi na interpelację, w której sugeruje Pan, że nie dotyczy spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze; chciałbym przypomnieć Panu Przewodniczącemu, że interpelacja dotyczyła przedstawienia działań,  jakie podjęte zostały w latach 2006 – 2011 przez dziesięciu radnych, na rzecz inwestycji w rejonie Redeny. W związku z tym proszę o odpowiedź na pytanie: czy  działania dziesięciu radnych włącznie z Przewodniczącym Rady na rzecz inwestycji, które dotyczą prawie tysiąca mieszkańców; stanowią sprawę dotyczącą gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze? Proszę również o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy manipulowanie przez dziesięciu radnych,  istotnymi dla tak dużej grupy mieszkańców informacjami, a dotyczącymi najważniejszego dokumentu jakim jest uchwała budżetowa; stanowi sprawę dotyczącą gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze?
W mojej ocenie celowo uchylił się Pan od odpowiedzi na pytanie zadane w interpelacji, ze względu na fakt, że zarówno Pan jak i pozostali radni, którzy złożyli podpisy pod pismem do mieszkańców Redeny, nie podjęli z własnej inicjatywy żadnych działań na rzecz inwestycji wskazanych w w/w piśmie.

Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miasta

 

 

 

 

Strategia czy wizja? A może wizja strategii?

„Już przed 5 laty przyjęto strategię inwestycji infrastrukturalnych, zakładającą koordynację większych inwestycji drogowych z pracami związanymi z kanalizacją sanitarną” – takie zdanie znalazło się w piśmie skierowanym w marcu br. do „mieszkańców Redenu”  Oprócz dziewięciu  radnych, pismo podpisał również Przewodniczący Rady Miasta Pan Jacek Sobik. Przekonany jak większość „mieszkańców Redenu” że chodzi w tym wypadku o jakiś ważny dokument, czy też poważne opracowanie; zwróciłem się do Pana Przewodniczącego z prośbą o udostępnienie strategii inwestycji infrastrukturalnych.

Odpowiedź Pana Przewodniczącego (poniżej skan) wprawiła mnie jednocześnie w osłupienie i rozbawienie. Według Pana Przewodniczącego z tego stwierdzenia „nie wynika że Rada przyjmowała jakiś dokument. Za to każdy radny powinien kierować się wizją przyszłości miasta jako całości. Taka wizja przyszłych działań, to owa strategia”  Okazało się więc, że przed 5 laty Rada Miasta i Burmistrz przyjęli wizję przyszłych działań, po której nie ma śladu w żadnych dokumentach urzędowych. Nie wiadomo też jakie wizje mieli poszczególni radni i Pani Burmistrz, ponieważ z „wizjonerskich” spotkań nie sporządzono notatek. Nie wiadomo też czy „wizje przyszłości miasta jako całości” objawiały się Burmistrzowi i radnym na  jawie, czy tylko we śnie. Być może były to tylko konfabulacje. Takie działania, będące swego rodzaju zabawą pieniędzmi podatnika; są  działaniami prowadzonymi z pełną premedytacją. Żaden bowiem mieszkaniec nie jest w stanie rozliczyć poszczególnych radnych oraz Burmistrza z „wizji przyszłości miasta jako całości” na realizację których, być może zostaną w przyszłości wyłożone grube miliony złotych, pochodzące w znacznej mierze z ich podatków. Być może budowa słynnej już tężni solankowej też objawiła się radym i Pani Burmistrz podczas seansów wizjonerskich. Może o tym świadczyć brak autora tego wizjonerskiego pomysłu, o czym już wspominałem tu. Moim zdaniem, taniej byłoby zatrudnić jakiegoś wizjonera czy jasnowidza, po którego wizjach przynajmniej zostałby ślad na papierze. Może jeszcze ów wizjoner zgodził by się na wystawienie gwarancji czy rękojmi na cały okres realizacji „wizji przyszłości miasta jako całości”  A tak podatnicy zapłacili radnym i Burmistrzowi za sny czy też wizje, szumnie nazwane  „Strategia Inwestycji Infrastrukturalnych” po których nie pozostał żaden ślad. Ponoć marzenia nic nie kosztują. Ale nie radlińskiego podatnika, którego co jakiś czas uszczęśliwia się pomysłami budowy tężni czy parkingu kaskadowego, bez jego wiedzy i zgody. A poparcia dla wizji Pani Burmistrz jak zwykle udziela dziesięciu radnych, stanowiących swoistą  „maszynkę do głosowania”

Link do korespondencji z Przewodniczącym Rady Miasta w sprawie Strategi Inwestycji Infrastrukturalnych. Poniżej skan odpowiedzi Przewodniczącego Rady Miasta Radlina.

Komu przeszkadza Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie ?

Dziesięciu radnym Rady Miejskiej w Radlinie najwyraźniej przeszkadza funkcjonownie Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Najbardziej jednak przeszkadza radnemu Ludwikowi Blanikowi, który wystąpił z inicjatywą przekazania placówki do Powiatu Wodzisławskiego. Pozostałych dziewięciu radnych, reprezentujących ugrupowania Radlin Naszym Domem  i Sport Dla Radlina, też złożyło podpis pod pismem do Przewodniczącego Rady Miasta, Jacka Sobika. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że w piśmie będącym zgodnie z § 19 Statutu Miasta Radlin inicjatywą uchwałodawczą, ani razu nie wymieniono prawidłowej nazwy placówki, a Przewodniczący Rady Miasta był tak zaangażowany w sprawę, że złożył podpis pod pismem zaadresowanym do samego siebie. To raczej nie dziwi, bo w wyborach na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta, głosował sam na siebie, chociaż był jedynym kandydatem. Radny Ludwik Blanik, w swojej nieukrywanej wrogości do osoby dyrektora placówki Piotra Cybułki, nie był nawet w stanie sprawdzić i napisać poprawnie nazwy placówki, którą chce zlikwidować. Jak można sprawdzić na zamieszczonym poniżej skanie pisma,wielokrotnie pomylił Ognisko Pracy Pozaszkolnej z Ośrodkiem Pracy Pozaszkolnej. Pozostali radni też nie zadali sobie odrobiny trudu, by sprawdzić co podpisują. Argumentem radnych jest fakt, że pieniądze otrzymywane z Powiatu nie pokrywają kosztów prowadzenia placówki. W ubiegłym roku Powiat Wodzisławski przeznaczył na prowadzenie Ogniska 134 000 zł zaś Urząd Miasta w Radlinie dołożył do jego funkcjonowania 500 zł (słownie: pięćset złotych) Ognisko Pracy Pozaszkolnej funkcjonuje w Radlinie już od ponad 17 lat. Z jego działalności korzysta rocznie średnio ponad 200 uczniów z trzech radlińskich podstawówek. Nieoficjalnie wiadomo, że Powiat przekaże Ognisko do jednej ze szkół ponadgimnazjalnych, położonych na terenie Radlina. Spowoduje to, że uczniowie szkół podstawowych, będą mieli znacznie ograniczony dostęp do Ogniska. Wielu z nich, a zwłaszcza uczniowie ze szkół na Obszarach czy Głożynach, zrezygnuje całkowicie z zajęć prowadzonych przez Ognisko, ze względu na konieczność dojazdu do placówki. Dotychczas również w tych dwóch szkołach funkcjonowały oddziały OPP. Gmina Radlin (patrz  10 radnych) jest chyba jedyną gminą w Polsce, która nie chce środków zewnętrznych, pozwalających na rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, a także na zapewnienie pracy nauczycielom. Ościenne gminy, takie jak Rydułtowy czy Wodzisław korzystają z dotacji i jeszcze starają się o większy przydział funduszy na działanie swoich OPP, a radnym z tych gmin nie przeszkadza działanie Ognisk na ich terenie. Dziwne jest też to, że jedna z Pań radnych, która złożyła podpis pod pismem, jeszcze nie tak dawno prowadziła  zajęcia w tym ognisku i bez żadnych oporów korzystała w formie dodatkowego zarobku, z funduszy przeznaczonych na prowadzenie placówki. Działania  radnego Ludwika Blanika w imię oszczędności w budżecie miasta cechuje pełna hipokryzja; sam jako prezes klubu gimnastycznego bazuje tylko i wyłącznie na niemałych dotacjach z Urzędu Miasta.W 2012 roku jest to kwota 70 000 zł plus olbrzymie koszty utrzymania budynku Sokolni, z którego korzysta niewspółmiernie mniejsza ilość dzieci ( około 50), z których część nie jest  mieszkańcami Radlina. Urząd Miasta w Radlinie dotuje więc również dzieci z ościennych gmin, ale to już radnemu Blanikowi nie przeszkadza. Jako prezes klubu i jednocześnie radny, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, nie może prowadzić żadnej działalności gospodarczej na mieniu miasta. Dopóki więc będzie łączył funkcje prezesa i radnego nie może być mowy, o pozyskaniu jakichkolwiek środków na rozwój klubu od sponsorów zewnętrznych. Jedynym sponsorem pozostaje więc Urząd Miasta, czyli radlińscy podatnicy, płacący na działalność prowadzoną przez prezesa i zarazem radnego, pod szyldem pracy społecznej. Ciekawe, czy kiedyś tych dziesięciu radnych, będzie potrafiło spojrzeć prosto w oczy rodzicom dzieci i młodzieży, snującej się bez celu i zajęcia po Radlinie. Wiele wskazuje na to, że ze względu na podeszły wiek nie będą już radnymi; za to będą bali się wyjść spokojnie na miasto, bo jedyną rozrywką dzieci i młodzieży dla zabicia nudów, pozostanie zabawa w dewastowanie wszystkiego co napotkają na swojej drodze. Do tego może właśnie doprowadzić działanie nieodpowiedzialnych radnych, dla których liczy się tylko kilkaset złotych z miejskiej kasy, a nie przyszłość radlińskich dzieci.
http://www.nowiny.pl/radlin/80109-miasto-pozbedzie-sie-ogniska-i-cybulki.html
http://www.radio90.pl/radlin-nie-chce-opp.html