Pismo w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

                                                                                                                          Radlin 13.11.2013 r.

 Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

                                                                                               Pan
mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta

 

 Dotyczy: przedstawienia sprawozdania z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

         Zwracamy się z prośbą, o wystąpienie do Burmistrza Miasta z wnioskiem, o przedstawienie  Radzie Miasta, cokwartalnego sprawozdania z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdanie w formie pisemnej powinno zawierać  informacje dotyczące:

 •  ilości złożonych deklaracji
 •  ilości osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za wywóz odpadów
 •  ilości osób, które wniosły opłatę w wymaganym  terminie
 •  wysokości wniesionych opłat za wywóz odpadów, kwartalnie i narastająco
 •  kwocie przelanej na konto firmy realizującej wywóz odpadów, kwartalnie i narastająco
 •  ilości zebranych odpadów, kwartalnie i narastająco
 •  ilości toczących się postępowań windykacyjnych i wysokości kwot, których dotyczą   postępowania windykacyjne
 • łącznych kosztów poniesionych w danym kwartale i narastająco przez Urząd Miasta, w związku z realizacją ustawy jak w tytule 

   

   

   

   

   

   

   

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.

Radlin 21.11.2011 r.

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch
Radni Rady Miejskiej


Pan
mgr inż. Jacek Sobik

Przewodniczący Rady Miasta Radlin

Dotyczy:  planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok                                         

Na podstawie § 42 pkt 1 i 2 oraz § 46 pkt 1 i 2 Statutu Miasta Radlin,                zwracamy się o wprowadzenie do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok następujących zagadnień:

 • dokonania działań kontrolnych z realizowania Zarządzenia Burmistrza Radlina  NR – S.0152 – 0027/10 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 000 euro, w roku 2011.

Kontrola realizacji ustaleń zawartych w zarządzeniach dotyczących zasad udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 000 euro, nie była dotychczas przedmiotem badania Komisji Rewizyjnej.
Badanie w szczególności gospodarki finansowej, nakłada na Komisję Rewizyjną § 46 pkt 2 Statutu Miasta Radlin.

 • dokonania kontroli właścicielskiej nad Zgromadzeniem Wspólników Radlińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, w szczególności  z uwzględnieniem protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej, pisemnych uzasadnień wysokości dywidend      oraz podejmowanych decyzji nadzorczych w latach 2009 – 2011

Kontrola nadzorcza w w/w temacie nie była dotychczas przedmiotem badania Komisji Rewizyjnej.

Pismo dotyczące omawiania bezpieczeństwa na sesji w dniu 25.01.2011

Radlin 10.01.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

                                                                            Przewodniczący Rady Miasta Radlin       mgr inż Jacek Sobik 

W nawiązaniu do zaplanowanego na miesiąc styczeń 2011 roku tematu sesji Rady Miasta, dotyczącego analizy stanu bezpieczeństwa w mieście, zwracam się do Pana Przewodniczącego z sugestią zaproszenia na to posiedzenie przedstawicieli firm ESOX oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. celem zapoznania  Radnych z  informacją, o stanie hydrantów ulicznych w kontekście bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańców. Ponadto proponuję zaprosić również przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. celem zapoznania Radnych z informacją o podejmowanych działaniach przez PZD w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych, znajdujących się  w granicach Radlina.
Wnioskuję również, żeby na sesji Rady Miasta podobną informację dotyczącą dróg gminnych przedstawił Zarząd Miasta Radlina. Informacje takie dotychczas nie były prezentowane na sesji Rady Miasta, a są to jedne z ważniejszych tematów dotyczących bezpieczeństwa  mieszkańców.