Protokoły z sesji Rady Miasta

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, dotyczącymi spraw omawianych w trakcie sesji Rady Miejskiej; umieściłem na stronie nową zakładkę Protokoły.
W zakładce tej, dostępne są linki do protokołów z sesji Rady Miasta, a także raporty z głosowań poszczególnych radnych, nad uchwałami podejmowanymi w trakcie sesji. Zachęcam do zapoznania się z treścią protokołów, ze względu na możliwość zapoznania się, ze sprawami omawianymi w trakcie obrad Rady Miasta.

Śmieci – nowe zasady gospodarowania

 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzona przez Sejm RP spowodowała, że od 1 lipca 2013 r. Miasto Radlin przejmuje gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzonymi przez właścicieli nieruchomości, które są zamieszkałe.
 Właściciele  tzw. nieruchomości niezamieszkałych czyli firm, sklepów itp. będą musieli podpisać odrębne umowy z firmą odbierającą odpady.

Dotychczasowe umowy na odbiór odpadów komunalnych, które mieszkańcy zawarli
z przedsiębiorcą odbierającym odpady, obowiązywać będą do dnia 30 czerwca 2013 r.
W związku z tym, obowiązkiem mieszkańców będzie wypowiedzenie dotychczasowych umów na odbiór śmieci. Ustawodawca nie przewidział wygaśnięcia przedmiotowych umów z mocy prawa.

Nowe zasady gospodarowania odpadami mają na celu przede wszystkim:

  • likwidację dzikich wysypisk oraz ukrócenie procederu podrzucania śmieci sąsiadom czy też wywożenia ich do lasu,

  • doprowadzenie do faktycznej segregacji odpadów i zwiększenia ilości odpadów segregowanych, przeznaczonych do dalszego przetworzenia

W zamian za przejęcie przez Miasto odpowiedzialności za wytworzone odpady, mieszkańcy będą zobowiązani do uiszczenia na rzecz Miasta opłaty.

Opłata nie będzie uzależniona od ilości oddawanych  śmieci.
Miasto odbierze od nas za tę sama opłatę, każdą ilość wytworzonych odpadów.

 Rada Miasta ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8,50 zł za odbiór odpadów segregowanych. Właściciele nieruchomości, którzy nie zdecydują się na segregację odpadów, będą płacić wyższą stawkę w wysokości 15 zł. Czy taka wysokość opłaty ostatecznie zostanie, okaże się dopiero faktycznie  po rozstrzygnięciu przetargu na wybór firmy, która będzie odbierała śmieci z terenu Radlina. Poniżej treść uchwały o wysokości opłaty:
http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=212381
Mieszkańcom nie będzie się opłacało palić śmieci, wywozić  do lasu, wrzucać do przydrożnych koszy czy podrzucać do ogólnodostępnych kubłów na osiedlach lub cmentarzach. Po prostu będziemy płacić tyle samo, niezależnie czy wystawimy śmieci do wywozu, czy podrzucimy je do lasu.
Mniej zapłacimy tylko wtedy, kiedy będziemy odpady segregować. Za worki do selektywnej zbiórki odpadów, nie będzie pobierana dodatkowa opłata.
Ważna informacja o
płata będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących posesję, a nie zameldowanych.
Często się zdarza, że ilość osób zameldowanych, nie jest identyczna z ilością osób zamieszkujących posesję. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących posesję, właściciel będzie zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.
Za każdego mieszkańca, właściciel posesji będzie płacił  ustaloną stawkę opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie kwartalnie:

  • za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,

  • za II kwartał do 15 lipca danego roku,

  • za III kwartał do 15 października danego roku,

  • za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

System wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. więc pierwszą opłatę musimy uiścić do 15 października 2013 r. Dopuszcza się również możliwość wnoszenia opłaty w ratach miesięcznych. Poniżej treść uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=210417

Właściciele nieruchomości będą zobowiązani do złożenia w Urzędzie Miasta deklaracji o wysokości opłaty, za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje będą dostarczane przez Urząd Miasta, podobnie jak dotychczas dostarczane są informacje o wysokości podatku. Pierwszą deklarację trzeba będzie złożyć do 30 kwietnia 2013 r.
Każdy właściciel posesji, będzie musiał samodzielnie wyliczyć wysokość miesięcznej opłaty i złożyć wypełnioną deklarację w Urzędzie Miasta
Wzór deklaracji znajduje się pod tym linkiem: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=210416

W imieniu mieszkańców budynków wielomieszkaniowych (osiedli) deklaracje o wysokości opłaty, złożą zarządcy budynków tj. spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.

W ramach selektywnej zbiórki odpadów prowadzony będzie odbiór : papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, szkła, odpadów zielonych, przeterminowanych leków i chemikalii, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych.
Pozostałe odpady, których nie sposób zakwalifikować do żadnej z w/w wymienionych frakcji, będziemy zobowiązani gromadzić w osobnym pojemniku na odpady zmieszane czyli jak dotychczas w kuble.

Z terenu naszych nieruchomości odbierane będą zmieszane odpady komunalne (czyli zawartość kubła) oraz odpady zbierane selektywnie tj: papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady zielone (czyli te, które zbierane będą do worków)
Częstotliwość a także szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów oraz zagospodarowania tych odpadów; w zamian za uiszczoną opłatę, dostępny jest pod linkiem: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=213910

 W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów, który powstanie przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej, będą odbierane bezpłatnie wszystkie frakcje odpadów, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów będzie konieczne poza harmonogramem zbiórki.
Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin określa regulamin dostępny pod linkiem: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=213909

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 roku

W dniu 27.11.2012 r. Rada Miejska w Radlinie, podjęła uchwałę w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli za wywóz śmieci; która będzie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Stawka opłaty za odpady komunalne, zbierane i odbierane w sposób selektywny; będzie wynosiła  8,50 zł/ osobę/ m-c. Natomiast opłata za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych, czyli bez prowadzonej segregacji; została ustalona w wysokości 15,00 zł/ osobę/ m-c. Firma, która na zlecenie Urzędu Miasta w Radlinie, dokonywała szczegółowych wyliczeń kosztów związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów; wyliczyła opłatę za odbiór odpadów segregowanych, w wysokości 10,87 zł/ osobę/ m-c. Rada Miasta zdecydowała w podjętej uchwale, o obniżeniu opłaty do wysokości 8,50 zł/ osobę/ m-c, ze względu na brak szczegółowych danych w opracowaniu, dotyczących ilości odbieranych śmieci z terenu Radlina, w latach poprzednich.
W ramach opłaty będą odbierane :
1. zmieszane odpady komunalne
– z zabudowy jednorodzinnej – 2 razy w m-cu (propozycja1 raz w m-cu)
– z zabudowy wielorodzinnej – 3 razy w tygodniu
2. segregowane odpady komunalne (plastik, szkło, metal, papier, opakowania wielomateriałowe)
– z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz w m-cu
– z zabudowy wielorodzinnej – 1 raz w tygodniu
3. odpady biodegradowalne ( w tym odpady zielone)
– z zabudowy jednorodzinnej – 2 razy w m-cu (propozycja 1 raz w m-cu)
– z zabudowy wielorodzinnej – 3 razy w tygodniu
4. meble i odpady wielkogabarytowe
– co najmniej 1 raz na kwartał (propozycja 1 raz na półrocze) zgodnie z podanym harmonogramem
 5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony i chemikalia
– co najmniej 1 raz na kwartał ( propozycja 1 raz na półrocze) w miejscach i terminach podanych w harmonogramie
Szczegółowy zakres odbioru odpadów, zostanie podany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin. Poniżej linki do przyjętych uchwał Rady Miejskiej w Radlinie, dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi:
http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=212381
http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=210417
http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=210416

Pismo w sprawie wydania opinii prawnej w sprawie członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie

Radlin 1.03.2012 r.

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch
Radni Rady Miejskiej

 Pani
mgr Lidia Chrzan
Radca Prawny Urzędu Miasta Radlin
44-310 Radlin
ul. Rymera 15

Dotyczy: wydania opinii prawnej w sprawie członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Radlinie

Zwracamy się z prośbą o wydanie opinii prawnej w następującej sprawie:
czy radni Rady Miejskiej w Radlinie, pełniący funkcje we władzach i zarządach stowarzyszeń użyteczności publicznej, które korzystają z dotacji Miasta Radlin na wsparcie realizacji zadań publicznych w dzidzinie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży,kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz ochrony zdrowiamogą
być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej? W rozdziale III Statutu Miasta Radlin, będącym jednocześnie regulaminem komisji rewizyjnej, określającym zasady i tryb
działania komisji; w § 45 ust.1 zapisano że:
członkowie komisji podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach komisji w
sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub
interesowność”
Obecnie w pięcioosobowym składzie Komisji Rewizyjnej, zasiada czterech radnych, pełniących funkcje  we władzach i zarządach stowarzyszeń, korzystających z dotacji publicznych, udzielanych przez Miasto Radlin. Osoby te pełnią w stowarzyszeniach funkcje prezesa,  wiceprezesa, skarbnika i dyrektora. Taki skład Komisji Rewizyjnej, nie gwarantuje prawidłowego jej działania w przypadku rozliczania dotacji przyznanych dla tych stowarzyszeń, ponieważ zgodnie z wyżej cytowaną  treścią § 45 Statutu Miasta Radlin, może powstać w stosunku do członków komisji podejrzenie o stronniczość i interesowność.

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej – ciąg dalszy

Wojewoda Śląski w piśmie z dnia 16.02.2012 r. zawiadomił Urząd Miasta w Radlinie o wszczęciu postępowania nadzorczego, dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Radlinie, w sprawie przekazania Ogniska Pracy Pozaszkolnej, jako niezgodnej z art.18 ust. 2 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym. Termin na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego upływa z dniem 8 marca 2012 r. Poniżej pismo Wojewody i odpowiedź Burmistrza Miasta Radlina. W zakładce Felietony więcej na temat Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Radlinie.