Pismo w sprawie ścieżki rekreacyjnej Biedronka-Reden

Radlin 24.04.2013 r.

 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

 Pan
mgr  Zbigniew Podleśny
Zastępca Burmistrza Miasta Radlin

Szanowny Panie Burmistrzu !

W związku z przekazaniem tematu projektu ścieżki rekreacyjnej, położonej pomiędzy sklepem Biedronka a parkiem na Redenie; do wydziału Urbanistyki i Inwestycji, rezygnuję z dalszego udziału w pracach grupy osób, zaangażowanych w przygotowanie propozycji i koncepcji dla tego projektu. W mojej ocenie, przekazanie prowadzenia projektu do wydziału UI, nie gwarantuje prawidłowego wykonania projektu.
Ponadto na dzień dzisiejszy, nie widzę możliwości porozumienia z Panią Naczelnik Grażyną Janeta, w podstawowej kwestii odprowadzenia wód deszczowych z boiska przy ul. Rydułtowskiej oraz terenów przyległych, przez które miałaby przebiegać trasa ścieżki.
Po wizji lokalnej na ul. Spacerowej w dniu 17.04.2013 r. na której obecna była również Pani Naczelnik,  padły stwierdzenia, że odprowadzenie wód opadowych z
ul. Spacerowej i Matejki, w ilości ok. 100 l/s nie będzie miało wpływu na dalszy odcinek cieku E i cieku Niedobczyckiego. Z takim stwierdzeniem nie mogę się zgodzić,
a dowodem na to, że Pani Naczelnik się myli; są dołączone zdjęcia boiska przy
ul. Rydułtowskiej, wykonane po opadach deszczu.
Negatywnie oceniam też dotychczasowe działania wydziału UI, związane z przygotowywaniem projektów oraz prowadzeniem inwestycji. Przykładem niech będzie to, że od wielu miesięcy mieszkańcy ul. Zapolskiej czy Spacerowej, niszczą samochody i są zmuszeni chodzić w błocie. W mojej ocenie, taki stan rzeczy jest  wyłącznie wynikiem niefrasobliwości i braku perspektywicznego myślenia.
W czasie kiedy należało przygotowywać kompleksowe projekty przebudowy
ul. Spacerowej czy Zapolskiej, pracownicy wydziału UI marnowali czas, na zbędne
z punktu widzenia mieszkańców, projekty parkingu Hallera- Sienkiewicza czy drogi Młyńska- Wypandów. Brak kompleksowych projektów przebudowy dróg, niepotrzebnie podnosi koszty inwestycji i generuje dodatkowe  koszty  m.in. w postaci  nadzorów inwestorskich nad rozdrobnionymi zadaniami  inwestycyjnymi.
Osobną kwestię stanowi  sprawa zakupu terenów prywatnych, koniecznych do zrealizowania całego ciągu ścieżki. Uważam, że ze strony Urzędu Miasta w Radlinie, zabrakło dobrej woli dla pozytywnego rozwiązania spraw związanych z zakupem działek. Brak połączenia miejskich terenów bezpośrednią ścieżką, bez konieczności korzystania z ruchliwej ul. Rydułtowskiej; stawia pod znakiem zapytania sens przygotowania tego projektu i wykonania  inwestycji.
To też jest jednym z głównych powodów mojej decyzji o rezygnacji z dalszego uczestnictwa w pracach nad założeniami do projektu.

Wnioski do projektu budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Radlin 3.09.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 Pani
 mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: wnioski do projektu budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Zgodnie z  § 3. Uchwały NR BRM.0150/XLVI/357/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, wnioskuję o ujęcie w projekcie budżetu na 2013 rok następujących zadań:

1.Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynków Zespołu Szkół Sportowych           przy ul. mjr P.I. Rogozina 55, z wykorzystaniem środków finansowych z ugody zawartej w 2008 r. na usunięcie szkód górniczych
2. Wykonanie projektu zagospodarowania boiska Reden, zgodnie z notatką Komisji Społecznej z dnia 7.07.2010 r.
3. Dokończenie rozpoczętych w 2009 roku prac związanych z zagospodarowaniem terenów wokół pomnika na Redenie, ujętych w projekcie „Zagospodarowanie terenu Reden przy ul. Rydułtowskiej w Radlinie” z 2009 roku
4. Zagospodarowanie terenów miejskich, położonych wzdłuż cieku Niedobczyckiego, pomiędzy ulicami Hallera i Rydułtowską
5. Odtworzenie granic działek miejskich wraz z osadzeniem znaków granicznych, w celu rozgraniczenia działek miejskich i prywatnych, położonych pomiędzy ulicami Hallera, Rydułtowską i Matejki
6. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Narutowicza część północno- zachodnia
7. Budowa kanalizacji sanitarnej Narutowicza- Sokolska- Młyńska
8. Przebudowa ulicy bocznej Sokolskiej 34 – 44
9. Przebudowa części ulicy Gabrieli Zapolskiej na odcinku poza zrealizowanym w 2011 roku odtworzeniem drogi po budowie kanalizacji sanitarnej z Funduszu Spójności
10. Usunięcie dzikich wysypisk śmieci z terenów miejskich wokół pomnika na Redenie

 

Czy w Radlinie są „gorsze” i „lepsze” dzieci ?

Już za dwa tygodnie Dzień Dziecka. Ciekawe, czy z tej okazji Pani Burmistrz i Urząd Miasta w Radlinie, zdobędą się na malutki prezent dla dzieci, w postaci piasku do piaskownicy; na placu zabaw przy ul. Hallera 32-34. Dziwne jest, że miasto które jest właścicielem kopalni piasku, nie potrafi zapewnić piasku do piaskownicy. Więcej na temat placów zabaw dla dzieci i boiska na Redenie w zakładce Felietony. Poniżej zdjęcia „placu zabaw” przy ul Hallera 32-34 czyli na tzw. Maszynioku.

Pismo w sprawie odpowiedzi dot. strategii inwestycji infrastrukturalnych oraz interpelacji w sprawie przedstawienia działań radnych w planowaniu inwestycji w rejonie Redeny

Radlin 19.04.2012 r.

 Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 Pan
mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta Radlin

Dotyczy: odpowiedzi w sprawie strategii inwestycji infrastrukturalnych oraz interpelacji  w sprawie przedstawienia działań radnych w planowaniu inwestycji w rejonie Redeny.

Szanowny Panie Przewodniczący!

Udzielone przez Pana Przewodniczącego odpowiedzi, dotyczące tematów jak w tytule, nie są satysfakcjonujące zarówno dla mieszkańców jak i mojej osoby. Użyte w piśmie  skierowanym do mieszkańców Redeny sformułowanie o „przyjęciu strategii inwestycji infrastrukturalnych” sugerowało, że Rada Miasta przyjęła dokument, lub też ewentualnie stanowisko; co powinno zostać w jakiś sposób udokumentowane. Natomiast z Pana wyjaśnienia wynika, że Rada Miasta przyjęła „wizję przyszłych działań” bez jakiegokolwiek udokumentowania tego faktu. Takie stwierdzenie jest dla mnie i mieszkańców niezrozumiałe. W tym wypadku należało użyć sformułowania, że „Rada Miasta miała wizje przyszłych działań, będące strategią inwestycji infrastrukturalnych” Przyjęcie przez Radę wizji, które mieli poszczególni radni, nie wymagałoby wtedy udokumentowania, ponieważ przeważnie wizje nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. W kwestii udzielonej odpowiedzi na interpelację, w której sugeruje Pan, że nie dotyczy spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze; chciałbym przypomnieć Panu Przewodniczącemu, że interpelacja dotyczyła przedstawienia działań,  jakie podjęte zostały w latach 2006 – 2011 przez dziesięciu radnych, na rzecz inwestycji w rejonie Redeny. W związku z tym proszę o odpowiedź na pytanie: czy  działania dziesięciu radnych włącznie z Przewodniczącym Rady na rzecz inwestycji, które dotyczą prawie tysiąca mieszkańców; stanowią sprawę dotyczącą gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze? Proszę również o udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy manipulowanie przez dziesięciu radnych,  istotnymi dla tak dużej grupy mieszkańców informacjami, a dotyczącymi najważniejszego dokumentu jakim jest uchwała budżetowa; stanowi sprawę dotyczącą gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze?
W mojej ocenie celowo uchylił się Pan od odpowiedzi na pytanie zadane w interpelacji, ze względu na fakt, że zarówno Pan jak i pozostali radni, którzy złożyli podpisy pod pismem do mieszkańców Redeny, nie podjęli z własnej inicjatywy żadnych działań na rzecz inwestycji wskazanych w w/w piśmie.

Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miasta

 

 

 

 

Interpelacja w sprawie przedstawienia działań radnych w planowaniu inwestycji w rejonie Redeny

Radlin 13.03.2012 r.

  Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

Pan
mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta Radlin

 Dotyczy: interpelacja w sprawie przedstawienia działań radnych w planowaniu inwestycji w rejonie Redeny

 W związku z informacjami zawartymi w piśmie adresowanym do mieszkańców Redeny z marca br. pod którym widnieje również Pański podpis, składam interpelację na podstawie  § 40 Statutu Miasta Radlin,  w sprawie przedstawienia ilości interpelacji i pism, złożonych zarówno przez Pana jak i pozostałych Radnych, którzy złożyli podpisy pod pismem; dotyczących niżej przedstawionych inwestycji:

1. budowy chodników i przejść dla pieszych na ul. Rydułtowskiej
2. remontu i wzmocnienia drogi bocznej Wiosennej za stacją LPG
3. przebudowy ul. G. Zapolskiej połączonej z zabudową kanalizacji deszczowej
4. remontu deptaka pomiędzy ul. Puszkina i ul. G. Zapolskiej
5. rozbudowy oświetlenia ulicznego na ulicach: bocznej Sokolskiej i bocznej
Wiosennej
6. remontu cieku Niedobczyckiego przy ul. Rydułtowskiej, w rejonie posesji nr 55

Interpelacja dotyczy działań Radnych, podejmowanych w sprawie inwestycji w
rejonie Redeny, w kadencji 2006 – 2010 oraz w roku 2011. W przypadku stwierdzenia istnienia takich dokumentów proszę o udostępnienie ich kserokopii.

Mrówcza praca dziesięciu radnych- odpowiedź na pismo do „mieszkańców Redenu”

Mrówczą pracą zajęło się ostatnio 10 radnych z ugrupowań Radlin Naszym Domem i Sport dla Radlina. Od listopada ubiegłego roku, do marca tego roku, wspólnie w dziesięć osób napisali aż 3 pisma (słownie trzy) Pierwsze pismo dotyczyło przekazania (likwidacji) Ośrodka Pracy Pozaszkolnej. Szkopuł w tym, że taka placówka w Radlinie nigdy nie istniała. Swoim pismem chcieli więc „zlikwidować” coś co nie istnieje. Drugim wspólnym pismem 10 radnych było pismo, w którym wyjaśniali wielokrotną pomyłkę w nazwie placówki, jakiej użyli w poprzednim piśmie. Pod tym pismem skierowanym do Przewodniczącego Rady Miasta podpisał się też Przewodniczący Rady Miasta (!!!) czyli sam sobie wyjaśnił swoją pomyłkę. Nic dodać nic ująć. Na szczęście Wojewoda Śląski przerwał tę błazenadę i obydwa, z takim trudem spłodzone pisma „wsadził” do kosza, stwierdzając że radni podejmując uchwałę, przekroczyli swoje kompetencje i złamali ustawę o samorządzie gminnym. Ciekawe, jakie może mieć zdanie Wojewoda  o 10 radnych, którzy nie zadali sobie nawet odrobiny wysiłku, by sprawdzić pod czym się podpisują. Trzecie wspólne pismo tychże 10 radnych było skierowane do „mieszkańców Redenu” Trochę dziwnie brzmi, bo chyba powinno być skierowane do „mieszkańców Redeny” Ale tego pisma Wojewoda nie będzie czytał, więc nie będzie wstydu na całe województwo, a tylko najwyżej trochę wstydu „na Redenu” W treści tego pisma radni sugerują, że gdyby nie ich odpowiedzialna postawa w głosowaniu nad ustawą budżetową na 2012 rok, to wszystkie inwestycje w rejonie Redeny nie miałyby szans na realizację. Zapomnieli tylko dodać że większość inwestycji wymienionych w tym piśmie znalazła się w budżecie z mojej inicjatywy, o czym można sie przekonać w zakładce Interpelacje i pisma. Nigdy przedtem przez całe lata, nie przypomnieli sobie o chodnikach i przejściach dla pieszych przy ul. Rydułtowskiej czy deptaku pomiędzy Puszkina i Zapolskiej. Zapomnieli też dodać, że „odpowiedzialnie” głosowali nad przyjęciem uchwały budżetowej, która częściowo otrzymała opinię negatywną  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach; uchwały pełnej błędów, pomyłek kwotowych i nieścisłości. Zapewne jednak pamiętają, że w czasie sesji, Skarbnik Miasta  kilkukrotnie zmieniał dane w tabelkach i dokserowywał nowe kartki; w efekcie czego radni otrzymali pod głosowanie stertę makulatury, na której do dziś nie ma podpisu Burmistrza Miasta i Skarbnika. Radny Piotr Hetman zagłosował nawet razem z opozycyjnymi radnymi, za wnioskiem Radnego Henryka Rducha o przesunięcie głosowania nad budżetem na styczeń 2012 r. z powodu błędów i nieścisłości w przedstawionej uchwale. Dziwne zachowanie radnego, ale prawdziwe – można sprawdzić w protokołach z głosowań. Radni zapomnieli też dodać, że głosowali nad zwiększeniem zadłużenia miasta o kolejne prawie 11 000 000 złotych oraz za zbędnymi inwestycjami ( tężnia solankowa, fontanna, itd.) Dług wraz z odsetkami kiedyś trzeba będzie spłacić – ale to może nie będzie już ich zmartwieniem. Pismo pracowitych radnych, jest więc tylko nieudolną  próbą manipulacji faktami i opowiadaniem „mieszkańcom Redenu” bajek o „strategii inwestycji infrastrukturalnych i celowych zabiegach wynikających z dalekosiężnego planowania inwestycji miejskich” jak napisali w piśmie. Bajek o których nikt z mieszkańców Radlina czy „Redenu” nie słyszał. Pismem tym tylko zaszkodzili  Pani Burmistrz. Spotkanie z mieszkańcami w Sokolni nie było dla niej zbyt przyjemne. Klasyczny przykład „strzału w stopę”

Korespondencja mailowa z Wydziałem GKiE w sprawie działek miejskich

—– Original Message —–

12.01.2012 r. 
Pan mgr inż. Marcin Król
Naczelnik Wydziału GKiE UM Radlin
 
Witam, w nawiązaniu do wczorajszego spotkania na boisku na Redenie, przesyłam Panu kilka zdjęć dotyczących spraw które wymagają moim zdaniem pilnego rozwiązania :
 
1. brak kraty na wlocie do kolektora na boisku na Redenie
2. zalegający szlam na  terenie boiska, wydobyty z osadnika przed wlotem do kolektora.Szlam zalega tam już od pół roku i zdążył porosnąć trawą.
3. na skarpie poniżej skweru  na Maszynioku zalegają potężne ilości śmieci
4. poniżej parkingu Sokolni zlokalizowane wysypisko śmieci z materiałami pozostałymi po remoncie Sokolni
5. w rejonie parku na Redenie w czasie ostatniej wichury przewróciło się kolejne spróchniałe drzewo.Myślę że konieczne jest skontrolowanie drzewostanu w tym rejonie, zanim dojdzie do jakiejś tragedii.
6. wysypisko dachówek eternitowych (azbest) w rejonie pomnika na Redenie – po lewej stronie od wlotu z ul. Matejki na wzniesieniu
7. niezabezpieczony wlot studzienki przepustu na grobli dawnego stawu pod restauracją Feniks
 
Z wiekszą ilością zdjęć może się Pan zapoznać na stronie internetowej www.radlin-info.pl 
Pozdrawiam. Andrzej Gaca
 
 
 
 
 
 
 
 
16.01.2012 r.
Pan mgr inż. Marcin Król
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii UM Radlin
 
Witam, w załączeniu do maila z czwartku  ubiegłego tygodnia, załączam jeszcze parę zdjęć ukazujących stan odgałęzienia cieku niedobczyckiego, prowadzącego w kierunku byłej oczyszczalni ścieków osiedla w Niewiadomiu. Jak widać na zdjęciach, na przepuście rurowym nad rurociągiem wodnym zdążyły już wyrosnąć dorodne drzewa.Sam przepust jest zablokowany przez gałęzie, śmieci itp. co powoduje podmywanie skarpy z boku przepustu, zamulanie koryta i sukcesywne odkrywanie rurociągu stalowego. Pozdrawiam. Andrzej Gaca

Odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie