Pismo w sprawie usunięcia śmieci przy ul. Rydułtowskiej

Radlin 2.05.2013 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

 

                                                                     Sz. P.

                                                                     mgr inż. Czesław Brachmański
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie

Dotyczy: usunięcia śmieci

Zwracam się z prośbą o usunięcie śmieci, zalegających na skarpie naprzeciwko wyjścia z budynku komunalnego przy ul. Rydułtowskiej 43 , oraz na na przeciwległej skarpie, od wiaty przystankowej przystanku Reden, w kierunku do przepustu cieku Niedobczyckiego.

Pismo w sprawie ścieżki rekreacyjnej Biedronka-Reden

Radlin 24.04.2013 r.

 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

 Pan
mgr  Zbigniew Podleśny
Zastępca Burmistrza Miasta Radlin

Szanowny Panie Burmistrzu !

W związku z przekazaniem tematu projektu ścieżki rekreacyjnej, położonej pomiędzy sklepem Biedronka a parkiem na Redenie; do wydziału Urbanistyki i Inwestycji, rezygnuję z dalszego udziału w pracach grupy osób, zaangażowanych w przygotowanie propozycji i koncepcji dla tego projektu. W mojej ocenie, przekazanie prowadzenia projektu do wydziału UI, nie gwarantuje prawidłowego wykonania projektu.
Ponadto na dzień dzisiejszy, nie widzę możliwości porozumienia z Panią Naczelnik Grażyną Janeta, w podstawowej kwestii odprowadzenia wód deszczowych z boiska przy ul. Rydułtowskiej oraz terenów przyległych, przez które miałaby przebiegać trasa ścieżki.
Po wizji lokalnej na ul. Spacerowej w dniu 17.04.2013 r. na której obecna była również Pani Naczelnik,  padły stwierdzenia, że odprowadzenie wód opadowych z
ul. Spacerowej i Matejki, w ilości ok. 100 l/s nie będzie miało wpływu na dalszy odcinek cieku E i cieku Niedobczyckiego. Z takim stwierdzeniem nie mogę się zgodzić,
a dowodem na to, że Pani Naczelnik się myli; są dołączone zdjęcia boiska przy
ul. Rydułtowskiej, wykonane po opadach deszczu.
Negatywnie oceniam też dotychczasowe działania wydziału UI, związane z przygotowywaniem projektów oraz prowadzeniem inwestycji. Przykładem niech będzie to, że od wielu miesięcy mieszkańcy ul. Zapolskiej czy Spacerowej, niszczą samochody i są zmuszeni chodzić w błocie. W mojej ocenie, taki stan rzeczy jest  wyłącznie wynikiem niefrasobliwości i braku perspektywicznego myślenia.
W czasie kiedy należało przygotowywać kompleksowe projekty przebudowy
ul. Spacerowej czy Zapolskiej, pracownicy wydziału UI marnowali czas, na zbędne
z punktu widzenia mieszkańców, projekty parkingu Hallera- Sienkiewicza czy drogi Młyńska- Wypandów. Brak kompleksowych projektów przebudowy dróg, niepotrzebnie podnosi koszty inwestycji i generuje dodatkowe  koszty  m.in. w postaci  nadzorów inwestorskich nad rozdrobnionymi zadaniami  inwestycyjnymi.
Osobną kwestię stanowi  sprawa zakupu terenów prywatnych, koniecznych do zrealizowania całego ciągu ścieżki. Uważam, że ze strony Urzędu Miasta w Radlinie, zabrakło dobrej woli dla pozytywnego rozwiązania spraw związanych z zakupem działek. Brak połączenia miejskich terenów bezpośrednią ścieżką, bez konieczności korzystania z ruchliwej ul. Rydułtowskiej; stawia pod znakiem zapytania sens przygotowania tego projektu i wykonania  inwestycji.
To też jest jednym z głównych powodów mojej decyzji o rezygnacji z dalszego uczestnictwa w pracach nad założeniami do projektu.

Pismo w sprawie uporządkowania obejścia i budowy śmietnika przy budynku komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Rydułtowskiej 43

Radlin 13.03.2013 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: uporządkowania obejścia i budowy śmietnika przy budynku komunalnym, zlokalizowanym przy ul. Rydułtowskiej 43

Zwracam się z prośbą o uporządkowanie obejścia oraz wybudowanie ogrodzonego śmietnika,  w rejonie budynku komunalnego, przy ul. Rydułtowskiej 43.
Obecnie śmietnik usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie ogólnodostępnego placu zabaw   dla dzieci, a w niedalekiej odległości znajduje się również restauracja oraz park na Redenie.
Bardzo często zdarza się, że w pobliżu kubłów i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów zalegają śmieci, które roznoszone są  przez wiatr i zwierzęta po parkingu i okolicy.
Taki stan rzeczy działa na niekorzyść wizerunku właściciela posesji, czyli Urzędu Miasta w Radlinie.

Wnioski i postulaty mieszkańców zrealizowane w 2012 roku

Poniżej przedstawiam realizację  wniosków i postulatów zgłaszanych przez  mieszkańców w 2012 roku:
1. ul. Rydułtowska – budowa chodnika pomiędzy ul. Puszkina i ul. Sokolską
2. ul. Rydułtowska – budowa chodnika wzdłuż posesji nr 55 – 77
3. ul. Sokolska boczna nr 34 – 44  – budowa oświetlenia ulicznego
4. ul. Wiosenna boczna od stacji LPG – budowa oświetlenia ulicznego
5. ul. G. Zapolskiej – budowa kanalizacji deszczowej
6. ul. Rydułtowska – czyszczenie poboczy i chodników, malowanie barierek
7. ul. Wiosenna boczna od stacji LPG – przebudowa nawierzchni drogi
8. deptak Puszkina – Zapolskiej – przebudowa nawierzchni i poszerzenie
9. ul. Sokolska boczna nr 34 – 44 – naprawa nawierzchni
10. ul. Sokolska boczna nr 12 – 30 – naprawa nawierzchni

Wnioski do projektu budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Radlin 3.09.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 Pani
 mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: wnioski do projektu budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Zgodnie z  § 3. Uchwały NR BRM.0150/XLVI/357/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, wnioskuję o ujęcie w projekcie budżetu na 2013 rok następujących zadań:

1.Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynków Zespołu Szkół Sportowych           przy ul. mjr P.I. Rogozina 55, z wykorzystaniem środków finansowych z ugody zawartej w 2008 r. na usunięcie szkód górniczych
2. Wykonanie projektu zagospodarowania boiska Reden, zgodnie z notatką Komisji Społecznej z dnia 7.07.2010 r.
3. Dokończenie rozpoczętych w 2009 roku prac związanych z zagospodarowaniem terenów wokół pomnika na Redenie, ujętych w projekcie „Zagospodarowanie terenu Reden przy ul. Rydułtowskiej w Radlinie” z 2009 roku
4. Zagospodarowanie terenów miejskich, położonych wzdłuż cieku Niedobczyckiego, pomiędzy ulicami Hallera i Rydułtowską
5. Odtworzenie granic działek miejskich wraz z osadzeniem znaków granicznych, w celu rozgraniczenia działek miejskich i prywatnych, położonych pomiędzy ulicami Hallera, Rydułtowską i Matejki
6. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Narutowicza część północno- zachodnia
7. Budowa kanalizacji sanitarnej Narutowicza- Sokolska- Młyńska
8. Przebudowa ulicy bocznej Sokolskiej 34 – 44
9. Przebudowa części ulicy Gabrieli Zapolskiej na odcinku poza zrealizowanym w 2011 roku odtworzeniem drogi po budowie kanalizacji sanitarnej z Funduszu Spójności
10. Usunięcie dzikich wysypisk śmieci z terenów miejskich wokół pomnika na Redenie

 

Budowa chodnika przy ul. Rydułtowskiej

Na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. ukazało się ogłoszenie o przetargu na budowę dwóch odcinków chodnika wzdłuż ul. Rydułtowskiej. Pierwszy odcinek chodnika będzie budowany pomiędzy ul. Puszkina i Sokolską, drugi od posesji nr 55 do posesji nr 77. Zainteresowani mieszkańcy mogą zapoznać się na tej stronie z dokumentacją projektową. Miasto Radlin będzie partycypowało w 50% kosztów budowy chodnika. Działania w sprawie budowy chodnika podjąłem w styczniu 2011 roku.
http://radlin-info.pl/pismo-w-sprawie-poprawy-bezpieczenstwa-drogowego-w-ciagu-ulicy-rydultowskiej-z-dnia-31-01-2011r/
Poniżej adres strony internetowej PZD w Wodzisławiu Śl. z zamieszczonym ogłoszeniem o przetargu.
http://pzd.bip.powiatwodzislawski.pl/index.jsp?bipkod=/010/001

Pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu w sprawie prac w rejonie ul. Sokolskiej i Rydułtowskiej

Radlin 16.05.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 Sz. P.
 mgr Tomasz Wójcik
 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śl.
 ul. Raciborska 3
44-361 Syrynia

 Dotyczy: pisma PZD z dnia 10.05.2012 r. w sprawie wykonania prac utrzymaniowych na terenie miasta Radlin, w rejonie ulicy Sokolskiej i Rydułtowskiej.

 

Dziękuję za przekazanie informacji dotyczących terminu wykonania prac, związanych   z utrzymaniem ul. Rydułtowskiej i ul. Sokolskiej w Radlinie. W piśmie tym została podana m.in. informacja o wykonanym już usunięciu warstwy ziemi, zalegającej na części chodnika wzdłuż ul. Sokolskiej. Chciałbym nadmienić, że taka praca nie została dotychczas wykonana i ziemia nadal zalega na części chodników. Nie ma też żadnych śladów, wskazujących na prowadzenie przez PZD jakichkolwiek prac w rejonie tej ulicy. W związku z tym, podaję poniżej mój numer telefonu, w celu umówienia ewentualnego spotkania i przekazania uwag przedstawicielowi PZD, dotyczących wykonania koniecznych prac w rejonie tej ulicy.
Tel. 604 642 943

Odpowiedź PZD

 

Pismo w sprawie wykonania prac przy ul. Rydułtowskiej i Sokolskiej

Radlin 20.03.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: wykonania prac przy ul. Rydułtowskiej i Sokolskiej.

Zwracam się z prośbą o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. o wykonanie niezbędnych prac  na niżej wymienionych drogach powiatowych:
ulica Rydułtowska
1. usunięcie z poboczy garbów z piasku i  zanieczyszczeń, powodujących  brak
możliwości naturalnego odpływu wód deszczowych do rowów przydrożnych.
2. wyczyszczenie chodników z piasku i innych nieczystości, które w niektórych miejscach zalegają  kilkucentymetrową warstwą  na nawierzchni chodników
3. usunięcie gałęzi po dokonanej przez PZD obcince drzew i krzewów, zalegających na poboczach drogi od ponad 2 miesięcy
4. zabudowa bariery ochronnej wzdłuż skarpy pomiędzy posesjami nr 18- 24
ulica Sokolska

1. usunięcie grubej warstwy ziemi porośniętej trawą, z części chodnika położonego wzdłuż ul. Sokolskiej, po stronie wlotów do ulic bocznych Sokolskiej. Przejście w tym miejscu zawężone jest prawie o 1/3 szerokości chodnika. Powoduje to uciążliwość dla osób korzystających z niego, a także niebezpieczeństwo ze względu na poruszanie się pieszych w bliskiej odległości jezdni. 
2. wykonanie konserwacji i odmalowanie silnie skorodowanych barierek zabezpieczających, zabudowanych wzdłuż chodnika.

Ponadto na obydwu drogach niezbędne jest odnowienie oznakowania poziomego.

Wnioski i postulaty mieszkańców zrealizowane w 2011 roku

Poniżej przedstawiam realizację  wniosków i postulatów zgłaszanych przez  mieszkańców w 2011 roku:

1. Zabudowa trzech przejść dla pieszych na ul. Rydułtowskiej
2. Nowe oznakowania dróg gminnych
3. Dokończenie zabudowy oświetlenia ul. Zapolskiej
4. Remont koryta cieku Niedobczyckiego
5. Wykonanie dokumentacji nowych chodników na ul. Rydułtowskiej – realizacja 2012
6. Konserwacja i odmalowanie barierek na ul. Rydułtowskiej
7. Dobudowanie punktu świetlnego  w rejonie przystanku Reden na ul. Rydułtowskiej
8. Wykonanie projektów oświetlenia ulic bocznych Sokolskiej i Wiosennej – realiz. 2012

Pismo w sprawie stanu chodników położonych przy ul.Sokolskiej oraz drzew rosnących przy drogach powiatowych z dnia 31.10.2011 r.

Radlin 31.10.2011 r. 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera

Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy:  stanu chodników położonych przy ul. Sokolskiej oraz drzew rosnących przy drogach powiatowych

Zwracam się z prośbą o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. o niezwłoczne usunięcie grubej warstwy ziemi porośniętej trawą, z części chodnika położonego wzdłuż ul. Sokolskiej, po stronie wlotów do ulic   bocznych Sokolskiej. Przejście w tym miejscu zawężone jest prawie o 1/3 szerokości chodnika. Powoduje to uciążliwość dla osób korzystających z niego, a także niebezpieczeństwo ze względu na poruszanie się pieszych w bliskiej odległości jezdni.

Ponadto proszę się zwrócić do jednostki odpowiedzialnej za stan drzew rosnących wzdłuż ulicy Sokolskiej, o przycięcie koron tych drzew. Prawie na całej długości              ul. Sokolskiej, korony drzew przesłaniają lampy oświetlenia ulicznego, nie dopuszczając światła lamp do jezdni i chodnika.

Podobna sytuacja związana z wieloletnimi zaniedbaniami w utrzymaniu koron drzew rosnących wzdłuż dróg powiatowych ma miejsce również na części ul. Rydułtowskiej.

 Do wiadomości: Rada Miasta

Odpowiedź