Śmieci – nowe zasady gospodarowania

 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzona przez Sejm RP spowodowała, że od 1 lipca 2013 r. Miasto Radlin przejmuje gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzonymi przez właścicieli nieruchomości, które są zamieszkałe.
 Właściciele  tzw. nieruchomości niezamieszkałych czyli firm, sklepów itp. będą musieli podpisać odrębne umowy z firmą odbierającą odpady.

Dotychczasowe umowy na odbiór odpadów komunalnych, które mieszkańcy zawarli
z przedsiębiorcą odbierającym odpady, obowiązywać będą do dnia 30 czerwca 2013 r.
W związku z tym, obowiązkiem mieszkańców będzie wypowiedzenie dotychczasowych umów na odbiór śmieci. Ustawodawca nie przewidział wygaśnięcia przedmiotowych umów z mocy prawa.

Nowe zasady gospodarowania odpadami mają na celu przede wszystkim:

  • likwidację dzikich wysypisk oraz ukrócenie procederu podrzucania śmieci sąsiadom czy też wywożenia ich do lasu,

  • doprowadzenie do faktycznej segregacji odpadów i zwiększenia ilości odpadów segregowanych, przeznaczonych do dalszego przetworzenia

W zamian za przejęcie przez Miasto odpowiedzialności za wytworzone odpady, mieszkańcy będą zobowiązani do uiszczenia na rzecz Miasta opłaty.

Opłata nie będzie uzależniona od ilości oddawanych  śmieci.
Miasto odbierze od nas za tę sama opłatę, każdą ilość wytworzonych odpadów.

 Rada Miasta ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8,50 zł za odbiór odpadów segregowanych. Właściciele nieruchomości, którzy nie zdecydują się na segregację odpadów, będą płacić wyższą stawkę w wysokości 15 zł. Czy taka wysokość opłaty ostatecznie zostanie, okaże się dopiero faktycznie  po rozstrzygnięciu przetargu na wybór firmy, która będzie odbierała śmieci z terenu Radlina. Poniżej treść uchwały o wysokości opłaty:
http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=212381
Mieszkańcom nie będzie się opłacało palić śmieci, wywozić  do lasu, wrzucać do przydrożnych koszy czy podrzucać do ogólnodostępnych kubłów na osiedlach lub cmentarzach. Po prostu będziemy płacić tyle samo, niezależnie czy wystawimy śmieci do wywozu, czy podrzucimy je do lasu.
Mniej zapłacimy tylko wtedy, kiedy będziemy odpady segregować. Za worki do selektywnej zbiórki odpadów, nie będzie pobierana dodatkowa opłata.
Ważna informacja o
płata będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących posesję, a nie zameldowanych.
Często się zdarza, że ilość osób zameldowanych, nie jest identyczna z ilością osób zamieszkujących posesję. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących posesję, właściciel będzie zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.
Za każdego mieszkańca, właściciel posesji będzie płacił  ustaloną stawkę opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie kwartalnie:

  • za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,

  • za II kwartał do 15 lipca danego roku,

  • za III kwartał do 15 października danego roku,

  • za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

System wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. więc pierwszą opłatę musimy uiścić do 15 października 2013 r. Dopuszcza się również możliwość wnoszenia opłaty w ratach miesięcznych. Poniżej treść uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=210417

Właściciele nieruchomości będą zobowiązani do złożenia w Urzędzie Miasta deklaracji o wysokości opłaty, za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje będą dostarczane przez Urząd Miasta, podobnie jak dotychczas dostarczane są informacje o wysokości podatku. Pierwszą deklarację trzeba będzie złożyć do 30 kwietnia 2013 r.
Każdy właściciel posesji, będzie musiał samodzielnie wyliczyć wysokość miesięcznej opłaty i złożyć wypełnioną deklarację w Urzędzie Miasta
Wzór deklaracji znajduje się pod tym linkiem: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=210416

W imieniu mieszkańców budynków wielomieszkaniowych (osiedli) deklaracje o wysokości opłaty, złożą zarządcy budynków tj. spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.

W ramach selektywnej zbiórki odpadów prowadzony będzie odbiór : papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, szkła, odpadów zielonych, przeterminowanych leków i chemikalii, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych.
Pozostałe odpady, których nie sposób zakwalifikować do żadnej z w/w wymienionych frakcji, będziemy zobowiązani gromadzić w osobnym pojemniku na odpady zmieszane czyli jak dotychczas w kuble.

Z terenu naszych nieruchomości odbierane będą zmieszane odpady komunalne (czyli zawartość kubła) oraz odpady zbierane selektywnie tj: papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady zielone (czyli te, które zbierane będą do worków)
Częstotliwość a także szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów oraz zagospodarowania tych odpadów; w zamian za uiszczoną opłatę, dostępny jest pod linkiem: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=213910

 W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów, który powstanie przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej, będą odbierane bezpłatnie wszystkie frakcje odpadów, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów będzie konieczne poza harmonogramem zbiórki.
Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin określa regulamin dostępny pod linkiem: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=213909

 

Działki miejskie – właściciel Burmistrz Miasta Radlin i Miasto Radlin

Poniższe zdjęcia obrazują stan działek miejskich położonych w dolinie tzw. cieku Niedobczyckiego wzdłuż ul. Rydułtowskiej aż do ul. Hallera oraz w rejonie pomnika na Redenie. W sprawie uporządkowania tych działek korespondencja z UM toczy się już od sierpnia 2011r. Pisma dostępne są w zakładce Interpelacje i Pisma oraz Felietony.

 

 

Interpelacja w sprawie uporządkowania zaniedbanych działek gruntowych z dnia 26.08.2011 r.

Radlin 26.08.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera

Burmistrz Miasta Radlin
 

Dotyczy:  interpelacja w sprawie uporządkowania zaniedbanych działek gruntowych 

W nawiązaniu do apelu Burmistrza Radlina dotyczącego obowiązku wykaszania zaniedbanych działek gruntowych i niszczenia chwastów, składam interpelację na podstawie § 40 Statutu Miasta Radlin,  w sprawie przedstawienia działań jakie zamierza  podjąć Urząd Miasta w  kwestii uporządkowania zachwaszczonych i zaniedbanych od lat działek gruntowych, których właścicielem jest Miasto Radlin. Obowiązek wykaszania i niszczenia chwastów wynika z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz.U. z 2004 r. nr 121; poz 1266 ze zm.)
Ponadto, w imieniu właścicieli działek prywatnych,  graniczących bezpośrednio z gruntami Miasta Radlin  na terenie umownej dzielnicy Reden, zwracam się o niezwłoczne wykoszenie i zniszczenie chwastów na działkach miejskich położonych  w tym rejonie. Wieloletnie zaniedbywanie pielęgnacji działek miejskich, przyczyniło się  w znacznej mierze do powstawania na ich terenie dzikich  wysypisk śmieci oraz wzrostu zagrożenia pożarowego dla posesji sąsiadujących  z gruntami miejskimi. Właściwie utrzymane grunty miejskie powinny być wzorem dla pozostałych właścicieli działek.

Do wiadomości: Rada Miasta

Odpowiedź Urzędu Miasta