Pismo w sprawie odmalowania poręczy chodnikowych przy ul. Sokolskiej

Radlin 29.04.2013 r.

 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

 

Dotyczy:  odmalowania poręczy chodnikowych przy ul. Sokolskiej.

Zwracam się z prośbą o dokończenie malowania skorodowanych poręczy chodnikowych, zabudowanych wzdłuż ul. Sokolskiej.
Urząd Miasta w Radlinie m.in. w powyższej kwestii, zwracał się w ubiegłym roku pismem z dnia 05.04.2012 r. do PZD w Wodzisławiu Śl. po moim piśmie skierowanym do tut. Urzędu. Poręcze zostały częściowo odmalowane przez PZD,  jednak prac nie dokończono, ze względu na niesprzyjającą pogodę.
Do odmalowania pozostało kilkadziesiąt metrów poręczy od strony granicy z Miastem Rybnik.

 

Pismo w sprawie przejęcia działki przy ul. Sokolskiej

Radlin 29.04.2013 r.

 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
 mgr  Barbara Magiera
 Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: przejęcia działki nr 1767/223 przy ul. Sokolskiej

Zwracam się z prośbą, o rozpatrzenie możliwości przejęcia na rzecz Miasta Radlin, działki nr 1767/223 przy ul. Sokolskiej, będącej obecnie własnością Skarbu Państwa.
Do ubiegłego roku, na terenie tej działki, znajdowały się urządzenia oczyszczalni ścieków. Obecnie urządzenia oczyszczalni zostały wyburzone, a teren działki został uporządkowany i zrekultywowany. Działka ta posiada bezpośredni dojazd od
ul. Sokolskiej, drogą wykonaną z kostki granitowej; miejsce na parking oraz uzbrojenie w energię elektryczną.
Ze względu na swoje położenie i dużą powierzchnię, istnieje możliwość zagospodarowania działki do celów rekreacyjnych i uzyskania dodatkowej powierzchni zielonej, tak cennej w naszym mieście. Uważam, że pozostawienie działki w rękach Starostwa Powiatowego, doprowadzi do jej stopniowej degradacji i zniszczenia.

Pismo w sprawie przycięcia konarów drzew przy ul. Sokolskiej

Radlin 5.02.2013 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

  Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

 

Dotyczy: przycięcia konarów drzew przy ul. Sokolskiej

  Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji o sposobie załatwienia sprawy, dotyczącej przycięcia niebezpiecznych konarów drzew przy ul. Sokolskiej,
na działce leżącej po stronie Miasta Rybnik. W sprawie tej zwracałem się ustnie w listopadzie ubiegłego roku, do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii.
Odpowiedź Urzędu Miasta:

Wnioski i postulaty mieszkańców zrealizowane w 2012 roku

Poniżej przedstawiam realizację  wniosków i postulatów zgłaszanych przez  mieszkańców w 2012 roku:
1. ul. Rydułtowska – budowa chodnika pomiędzy ul. Puszkina i ul. Sokolską
2. ul. Rydułtowska – budowa chodnika wzdłuż posesji nr 55 – 77
3. ul. Sokolska boczna nr 34 – 44  – budowa oświetlenia ulicznego
4. ul. Wiosenna boczna od stacji LPG – budowa oświetlenia ulicznego
5. ul. G. Zapolskiej – budowa kanalizacji deszczowej
6. ul. Rydułtowska – czyszczenie poboczy i chodników, malowanie barierek
7. ul. Wiosenna boczna od stacji LPG – przebudowa nawierzchni drogi
8. deptak Puszkina – Zapolskiej – przebudowa nawierzchni i poszerzenie
9. ul. Sokolska boczna nr 34 – 44 – naprawa nawierzchni
10. ul. Sokolska boczna nr 12 – 30 – naprawa nawierzchni

Wnioski do projektu budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Radlin 3.09.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 Pani
 mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: wnioski do projektu budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Zgodnie z  § 3. Uchwały NR BRM.0150/XLVI/357/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, wnioskuję o ujęcie w projekcie budżetu na 2013 rok następujących zadań:

1.Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynków Zespołu Szkół Sportowych           przy ul. mjr P.I. Rogozina 55, z wykorzystaniem środków finansowych z ugody zawartej w 2008 r. na usunięcie szkód górniczych
2. Wykonanie projektu zagospodarowania boiska Reden, zgodnie z notatką Komisji Społecznej z dnia 7.07.2010 r.
3. Dokończenie rozpoczętych w 2009 roku prac związanych z zagospodarowaniem terenów wokół pomnika na Redenie, ujętych w projekcie „Zagospodarowanie terenu Reden przy ul. Rydułtowskiej w Radlinie” z 2009 roku
4. Zagospodarowanie terenów miejskich, położonych wzdłuż cieku Niedobczyckiego, pomiędzy ulicami Hallera i Rydułtowską
5. Odtworzenie granic działek miejskich wraz z osadzeniem znaków granicznych, w celu rozgraniczenia działek miejskich i prywatnych, położonych pomiędzy ulicami Hallera, Rydułtowską i Matejki
6. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Narutowicza część północno- zachodnia
7. Budowa kanalizacji sanitarnej Narutowicza- Sokolska- Młyńska
8. Przebudowa ulicy bocznej Sokolskiej 34 – 44
9. Przebudowa części ulicy Gabrieli Zapolskiej na odcinku poza zrealizowanym w 2011 roku odtworzeniem drogi po budowie kanalizacji sanitarnej z Funduszu Spójności
10. Usunięcie dzikich wysypisk śmieci z terenów miejskich wokół pomnika na Redenie

 

Pismo do Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu w sprawie prac w rejonie ul. Sokolskiej i Rydułtowskiej

Radlin 16.05.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 Sz. P.
 mgr Tomasz Wójcik
 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Wodzisławiu Śl.
 ul. Raciborska 3
44-361 Syrynia

 Dotyczy: pisma PZD z dnia 10.05.2012 r. w sprawie wykonania prac utrzymaniowych na terenie miasta Radlin, w rejonie ulicy Sokolskiej i Rydułtowskiej.

 

Dziękuję za przekazanie informacji dotyczących terminu wykonania prac, związanych   z utrzymaniem ul. Rydułtowskiej i ul. Sokolskiej w Radlinie. W piśmie tym została podana m.in. informacja o wykonanym już usunięciu warstwy ziemi, zalegającej na części chodnika wzdłuż ul. Sokolskiej. Chciałbym nadmienić, że taka praca nie została dotychczas wykonana i ziemia nadal zalega na części chodników. Nie ma też żadnych śladów, wskazujących na prowadzenie przez PZD jakichkolwiek prac w rejonie tej ulicy. W związku z tym, podaję poniżej mój numer telefonu, w celu umówienia ewentualnego spotkania i przekazania uwag przedstawicielowi PZD, dotyczących wykonania koniecznych prac w rejonie tej ulicy.
Tel. 604 642 943

Odpowiedź PZD

 

Pismo w sprawie wykonania prac przy ul. Rydułtowskiej i Sokolskiej

Radlin 20.03.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: wykonania prac przy ul. Rydułtowskiej i Sokolskiej.

Zwracam się z prośbą o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. o wykonanie niezbędnych prac  na niżej wymienionych drogach powiatowych:
ulica Rydułtowska
1. usunięcie z poboczy garbów z piasku i  zanieczyszczeń, powodujących  brak
możliwości naturalnego odpływu wód deszczowych do rowów przydrożnych.
2. wyczyszczenie chodników z piasku i innych nieczystości, które w niektórych miejscach zalegają  kilkucentymetrową warstwą  na nawierzchni chodników
3. usunięcie gałęzi po dokonanej przez PZD obcince drzew i krzewów, zalegających na poboczach drogi od ponad 2 miesięcy
4. zabudowa bariery ochronnej wzdłuż skarpy pomiędzy posesjami nr 18- 24
ulica Sokolska

1. usunięcie grubej warstwy ziemi porośniętej trawą, z części chodnika położonego wzdłuż ul. Sokolskiej, po stronie wlotów do ulic bocznych Sokolskiej. Przejście w tym miejscu zawężone jest prawie o 1/3 szerokości chodnika. Powoduje to uciążliwość dla osób korzystających z niego, a także niebezpieczeństwo ze względu na poruszanie się pieszych w bliskiej odległości jezdni. 
2. wykonanie konserwacji i odmalowanie silnie skorodowanych barierek zabezpieczających, zabudowanych wzdłuż chodnika.

Ponadto na obydwu drogach niezbędne jest odnowienie oznakowania poziomego.

Pismo w sprawie naprawy nawierzchni ulicy bocznej Sokolskiej nr 34 – 44

Radlin 26.03.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: naprawy nawierzchni ulicy bocznej Sokolskiej nr 34 – 44

Zwracam się z prośbą o rozpatrzenie możliwości niezwłocznej naprawy
nawierzchni ulicy bocznej Sokolskiej nr 34 – 44.  Korzystanie z drogi wiąże się z poważnym  utrudnieniem, związanym z jednostronnym zapadaniem się nawierzchni drogi w w kierunku skarpy. Nawierzchnia drogi wykonanej z kostki betonowej zapadła się już w niektórych miejscach na głębokość ok. 20-30 cm. Uniemożliwia  to bezpieczne poruszanie się pieszych, a także powoduje uszkodzenia samochodów.

Odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie

Pismo w sprawie naprawy nawierzchni ulicy bocznej Sokolskiej nr 12- 30

Radlin 26.03.2012 r.

  Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

 Dotyczy: naprawy nawierzchni ulicy bocznej Sokolskiej nr 12- 30

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie nawierzchni asfaltowej na ul. bocznej
Sokolskiej nr 12 -30, w miejscu wykonanych w ubiegłym roku wykopów, związanych z naprawą zapadającej się nawierzchni drogi. W powyższej sprawie zwracałem się ustnie do Wydziału GKiE jeszcze w ubiegłym roku i do dnia dzisiejszego nie zostały podjęte żadne działania zmierzające do usunięcia utrudnień dla mieszkańców i właścicieli ogródków działkowych, znajdujących się przy  tej ulicy.

Wnioski i postulaty mieszkańców zrealizowane w 2011 roku

Poniżej przedstawiam realizację  wniosków i postulatów zgłaszanych przez  mieszkańców w 2011 roku:

1. Zabudowa trzech przejść dla pieszych na ul. Rydułtowskiej
2. Nowe oznakowania dróg gminnych
3. Dokończenie zabudowy oświetlenia ul. Zapolskiej
4. Remont koryta cieku Niedobczyckiego
5. Wykonanie dokumentacji nowych chodników na ul. Rydułtowskiej – realizacja 2012
6. Konserwacja i odmalowanie barierek na ul. Rydułtowskiej
7. Dobudowanie punktu świetlnego  w rejonie przystanku Reden na ul. Rydułtowskiej
8. Wykonanie projektów oświetlenia ulic bocznych Sokolskiej i Wiosennej – realiz. 2012