Pismo w sprawie przejęcia działki przy ul. Sokolskiej

Radlin 29.04.2013 r.

 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
 mgr  Barbara Magiera
 Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: przejęcia działki nr 1767/223 przy ul. Sokolskiej

Zwracam się z prośbą, o rozpatrzenie możliwości przejęcia na rzecz Miasta Radlin, działki nr 1767/223 przy ul. Sokolskiej, będącej obecnie własnością Skarbu Państwa.
Do ubiegłego roku, na terenie tej działki, znajdowały się urządzenia oczyszczalni ścieków. Obecnie urządzenia oczyszczalni zostały wyburzone, a teren działki został uporządkowany i zrekultywowany. Działka ta posiada bezpośredni dojazd od
ul. Sokolskiej, drogą wykonaną z kostki granitowej; miejsce na parking oraz uzbrojenie w energię elektryczną.
Ze względu na swoje położenie i dużą powierzchnię, istnieje możliwość zagospodarowania działki do celów rekreacyjnych i uzyskania dodatkowej powierzchni zielonej, tak cennej w naszym mieście. Uważam, że pozostawienie działki w rękach Starostwa Powiatowego, doprowadzi do jej stopniowej degradacji i zniszczenia.

Pismo w sprawie wpływów podatkowych z modernizacji ewidencji gruntów

                                                                                                           Radlin 10.12.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

  Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

 

Dotyczy: wpływów podatkowych z modernizacji ewidencji gruntów

W związku z przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. modernizacją ewidencji gruntów na terenie miasta Radlin, zwracam się z prośbą o podanie informacji, dotyczącej wzrostu wpływów podatkowych do budżetu miasta z tego tytułu, w poszczególnych latach od rozpoczęcia procedury modernizacji.
W informacji proszę podać zarówno wysokość kwot, jak i wzrost procentowy wpływów do budżetu miasta.

Odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie: