Komisja Rewizyjna ?

Zgodnie ze Statutem Miasta Radlin Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej jest stałą komisją powoływaną w celu kontrolowania działalności Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych. Głównym zadaniem komisji jest więc kontrolowanie wydatkowania publicznych pieniędzy. Więcej na temat obecnego składu i działania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w Radlinie w zakładce Felietony.

Komisja Rewizyjna?

Głównym celem działania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, jest w szczególności kontrolowanie gospodarki finansowej miasta.Takie zadanie nakłada na komisję § 46 Statutu Miasta Radlin. W kadencji 2010-2014 w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni:
1. Chromik Gabriela – przewodnicząca
2. Hetman Piotr – v-ce przewodniczący
3. Blanik Ludwik – członek
4. Muszer Anna – członek
5. Szweda Feliks – członek
Zaznaczenie  pogrubioną czcionką niektórych członków Komisji Rewizyjnej nie jest przypadkowe, ponieważ  radni Ci pełnią również funkcje w zarządach stowarzyszeń, które otrzymują niemałe dotacje z Urzędu Miasta na prowadzoną działalność. I tak w Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych Pani Gabriela Chromik jest v-ce prezesem stowarzyszenia, a Pani Anna Muszer skarbnikiem. W 2011 roku SKA otrzymało z Urzędu Miasta dotację w wysokości 10 800 zł natomiast w 2012 roku ma zagwarantowane 14 000 zł. Radny Ludwik Blanik, który jest członkiem Komisji Rewizyjnej, równocześnie jest prezesem Klubu Gimnastycznego w Radlinie. Wysokość dotacji dla KG Radlin w 2011 roku wyniosła 63 000 zł, zaś na 2012 rok przewidziano już 70 000 zł dotacji z budżetu miasta. Jak zarząd Klubu Gimnastycznego w Radlinie dysponował kwotą dotacji, wykazała kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzona w 2010 roku. W protokóle RIO z kontroli wyrywkowej niektórych dokumentów, dotyczących przyznanej w 2009 r. dotacji dla KG Radlin w wysokości 70 000 zł, kontrolerzy wskazali na wiele nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy. I tak m.in. Urząd Miasta nie przeprowadził kontroli wykonywania zleconych zadań i oceny realizacji zadania, co nakłada ustawa o działalności pożytku publicznego.W wyjaśnieniach udzielonych RIO przez Burmistrza Miasta, Barbarę Magiera zapisano że „treningi, zawody sportowe kontrolowane były w trakcie ich realizacji poprzez bezpośredni udział dotującego w tych imprezach i przedsięwzięciach.Dodatkowym potwierdzeniem prawidłowej i rzetelnej realizacji zadań był liczny udział dzieci i młodzieży w szkoleniu sportowym jak też bardzo dobre wyniki sportowe uzyskiwane na zawodach sportowych.Z udziału w tych działaniach nie sporządzono notatek służbowych.” Z tłumaczenia Pani Burmistrz wynika więc, że Urząd Miasta nie sprawuje żadnej kontroli nad wydatkowaniem publicznych pieniędzy przeznaczonych na dotacje dla stowarzyszeń, a udział niektórych przedstawicieli Urzędu Miasta w imprezach organizowanych przez prezesa KG Radlin w Sokolni, jest traktowany jako wystarczający dowód do rozliczenia  70 000 zł  publicznych środków. Kontrola RIO wykazała też, że pracownicy Urzędu Miasta przyjęli bez zastrzeżeń sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego przez KG Radlin za 2009 rok, w którym m.in.uwzględniono faktury i rachunki  wystawione zarówno przed, jak i po terminie realizacji zadania, a także przyjęto dokumenty księgowania (wypłaty trenerów) które nie wskazywały okresów i rodzajów kosztów, których dotyczyły. Wyżej opisane nieprawidłowości w gospodarowaniu pieniędzmi publicznymi przez zarząd Klubu Gimnastycznego wyniosły łącznie 37 964 zł,  a więc ponad 50% dotacji.Jako część wyjaśnienia nieprawidłowości finansowych niech posłuży jedno zdanie podane do RIO przez Burmistrza „Sumaryczne wydatki klubu pokryte z dotacji, nie przekroczyły kwoty określonej w umowie” Zdaniem Pani Burmistrz, nieważne więc jest jak i na co wydaje się w KG Radlin publiczne pieniądze, byle zgadzała się kwota sumaryczna. Jest to bardzo ciekawe podejście do gospodarowania środkami publicznymi, pochodzącymi głównie z podatków mieszkańców. Takie podejście Burmistrza Miasta do wydawania publicznych pieniędzy, w połączeniu z obecnym składem Komisji Rewizyjnej nie gwarantuje, że kiedykolwiek, w rzetelny sposób Komisja Rewizyjna zajmie się rozliczeniem przyznanych dotacji dla stowarzyszeń. No bo jak tu rzetelnie skontrolować samego siebie, będąc jednocześnie członkiem zarządu stowarzyszenia, który dysponuje środkami publicznymi oraz członkiem Komisji Rewizyjnej która kontroluje wydawanie tych środków?Zgodnie z § 45 pkt. 1. Statutu Miasta Radlin członkowie komisji podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.Tak więc w przypadku kontroli rozliczenia przyznanych dotacji dla stowarzyszeń, prawie całość komisji musiałaby zostać wyłączona z udziału  w tej kontroli.