Pismo w sprawie udziału orkiestry KWK Marcel w Koncertach Noworocznych

                                                                                                         Radlin dnia 12.03.2014 r.

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

 

                                                                                             Burmistrz Miasta Radlin

                                                                                              Barbara Magiera

                                                                                              44-310 Radlin
                                                                                               ul. Rymera 15

 

                     Interpelacja

 Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Ile i jakie kwoty w latach 2011-2014 Urząd Miasta Radlin lub podległe mu jednostki wydały na organizację Koncertu Noworocznego, oraz jakie firmy i zespoły uczestniczyły w tym wydarzeniu. Prosimy również o przekazanie kserokopii dokumentów w tym zakresie.
2. Prosimy również o informację i ewentualne kserokopie dokumentów, dotyczących wydatków jakie Urząd Miasta Radlin i podległe mu jednostki poniosły na organizację innych imprez, w których brała udział orkiestra górnicza KWK „Marcel” w latach 2011-2014. Jeżeli Urząd Miasta lub podległe mu jednostki nie finansowały takich przedsięwzięć, to prosimy o informację, z czyjego polecenia i kto pokrywał koszty tych występów. 
 
Odpowiedź UM w Radlinie:

 

 

 

 

 

 

Korespondencja w sprawie opłat za śmieci

Korespondencja  z UM Radlin w sprawie obniżenia opłat za śmieci

Odpowiedź na pismo wiceburmistrza

                                                                                                           Radlin 13.01.2014 r.

 

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

 

Pan
mgr Zbigniew Podleśny
Zastępca Burmistrza Miasta Radlin

Dotyczy: odpowiedzi z dnia 23.12.2013 r. na interpelację w sprawie sprawozdania z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szanowny Panie Burmistrzu !

Również z przyjemnością odpowiadamy na Pana pismo z dnia 23.12.2013 r. Nawiązując do naszej interpelacji w sprawie jak w tytule, postaramy się trochę odświeżyć pamięć Pana Burmistrza. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 25.06.2013 r. Naczelnik Wydziału GKiE Pan Marcin Król, omawiając przygotowanie Urzędu Miasta do realizacji ustawy jak w tytule, wypowiedział następujące zdania: „ … reasumując, istnieje możliwość po wstępnych konsultacjach z Panią Burmistrz i Panem Burmistrzem na obniżenie stawki gospodarowania odpadami. My jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że nie ma takiej presji w innych gminach, żeby już zmieniać. Myślę, że takie działania można podjąć gdzieś w październiku, żeby o tym rozmawiać i jakie jest państwa podejście jako radnych do tego tematu” ( Prot. z sesji RM z dnia 25.06.2013 r. str. 4)Zarówno Pan jak i Pani Burmistrz, nie oponowaliście wówczas przeciwko takiej wypowiedzi Naczelnika GKiE, więc przyjęliśmy do wiadomości, że władze miasta wrócą do tematu zgodnie z zapowiedzią, na październikowej sesji Rady Miasta.
W związku z powyższym, z naszej strony na sesji w dniu 29.10.2013 r. zostało zadane poniższe pytanie: „czy robione są przymiarki w przyszłorocznym budżecie odnośnie obniżenia stawek za wywóz odpadów i śmieci” (Prot. z sesji RM 29.10.2013 r. str.18)
Pozwolimy sobie na zacytowanie odpowiedzi Pana Burmistrza: „To musi się bilansować i to, co chcę podkreślić wiem, że w niektórych gminach szczególnie opozycja lubi takie wnioski w okresie przed wyborami składać. To już się zadziało u sąsiadów. Ja bym chciał powiedzieć jedno, dla nas się liczy to, żeby ten system działał, a nie to czy za 50 gr ktoś nas poklepie po plecach albo nie” (Prot z sesji RM jw.)
Czytając powyższe cytaty, wyraźnie może Pan Burmistrz zauważyć, że pytanie zadane z naszej strony na sesji w październiku ubiegłego roku, było podyktowane wyłącznie chęcią poznania dalszych działań Urzędu Miasta, w kwestii opłat za wywóz i gospodarowanie odpadami; zapowiedzianych przez Naczelnika GKiE jeszcze w czerwcu 2013 r. Natomiast, to ze strony Pana Burmistrza padły uwagi o składaniu przez opozycję (wprawdzie w sąsiednich gminach, ale w domyśle włącznie z Radlinem) wniosków przedwyborczych, w kontekście obniżenia stawek za wywóz odpadów. Również Pan, w odpowiedzi na naszą interpelację, zarzuca nam maksymalny ładunek złej woli oraz czynienie z „reformy śmieciowej” przedmiotu gry wyborczej i przedkładanie dezinformacji i nieprawdy, służących doraźnym celom, nad dobro publiczne.
Pragniemy Pana zapewnić, że dalecy jesteśmy od czynienia zabawy przedwyborczej z ważnych
dla mieszkańców problemów, jak Pan to ujął w swoim piśmie. Nie przypominamy sobie również, żebyśmy namawiali Pana do udziału w bawieniu się problemami mieszkańców – a tak by wynikało z treści z Pańskiego pisma, skoro odmawia Pan udziału w takiej zabawie.
Jako radni Rady Miejskiej w Radlinie, zwracamy się więc do Szanownego Pana Burmistrza z prośbą, o powstrzymanie się od udzielania odpowiedzi na interpelacje w takim stylu, w jakim odpowiedział Pan na naszą interpelację z dnia 25.11.2013 r. oraz komentowania na forum publicznym naszych działań. Przypominamy również, że publiczne komentowanie działań radnych, nie leży w Pana kompetencjach; nie jest też ujęte w zakresie czynności Zastępcy Burmistrza Miasta Radlin oraz w upoważnieniu dla Zastępcy Burmistrza Radlina wydanym przez Burmistrza Miasta. Jako urzędnik samorządowy, powinien Pan także przestrzegać Art. 24.2 pkt 3 i 5 Ustawy o pracownikach samorządowych.
Ponadto nadal oczekujemy na ustosunkowanie się do naszych założeń i wyliczeń, przedstawionych w interpelacji z dnia 25.11.2013 r.

Odpowiedź wiceburmistrza:

 

Od 1 lipca śmieci już po nowemu

Tematem głównym ostatniej sesji było przedstawienie stanu przygotowania Miasta do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami. Na sesji byli obecni prezesi firm EKO i TRANSGÓR z Rybnika, które jako konsorcjum, wygrały przetarg na wywóz odpadów z terenu Radlina. Umowa na wywóz odpadów została podpisana w dniu 17 czerwca br. i będzie obowiązywała do końca 2015 r. Konsorcjum przedstawiło ofertę na wywóz odpadów w wysokości  2 032 831,08 zł. za cały okres 30 miesięcy, na który obowiązuje podpisana umowa. Urząd Miasta przewidywał, że przy obowiązującej stawce 8,50 zł/ na osobę, za wywóz odpadów segregowanych, kwota ta będzie wynosiła 5 000 000 zł. W związku z tym, że w przetargu doszło do znacznego obniżenia kwoty, prawdopodobnie od przyszłego roku odpłatność za wywóz odpadów zostanie obniżona.
Do jakiej wysokości zostanie obniżona stawka, zostanie ustalone zgodnie z zapowiedzią Naczelnika Wydziału GKiE, do końca br. po rozliczeniu wszystkich dodatkowych kosztów, jakie musi ponieść Urząd Miasta, w związku z wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami. Będzie to jednak wiązało się z koniecznością ponownego złożenia przez mieszkańców deklaracji, ponieważ ustawa nie przewiduje automatycznego skorygowania wysokości wyliczonej już opłaty. Do końca bieżącego miesiąca, do wszystkich właścicieli posesji i zarządców budynków wielorodzinnych; mają zostać dostarczone harmonogramy wywozu śmieci. Budynki jednorodzinne zostaną na początek wyposażone przez firmę nieodpłatnie w 2 komplety worków do segregacji, a wielorodzinne w pojemniki do prowadzenia segregacji. Ponadto dodatkowe worki do segregacji można będzie otrzymać w Urzędzie Miasta bezpłatnie. Do mieszkańców dostarczone zostaną również pisma z indywidualnym numerem konta, na które należy będzie uiszczać opłatę za wywóz odpadów.
Poniżej link do harmonogramu wywozu odpadów z  Radlina do końca 2013 r.
http://www.um.radlin.pl/files/harmonogram%20Radlin.pdf

Śmieci – nowe zasady gospodarowania

 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzona przez Sejm RP spowodowała, że od 1 lipca 2013 r. Miasto Radlin przejmuje gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzonymi przez właścicieli nieruchomości, które są zamieszkałe.
 Właściciele  tzw. nieruchomości niezamieszkałych czyli firm, sklepów itp. będą musieli podpisać odrębne umowy z firmą odbierającą odpady.

Dotychczasowe umowy na odbiór odpadów komunalnych, które mieszkańcy zawarli
z przedsiębiorcą odbierającym odpady, obowiązywać będą do dnia 30 czerwca 2013 r.
W związku z tym, obowiązkiem mieszkańców będzie wypowiedzenie dotychczasowych umów na odbiór śmieci. Ustawodawca nie przewidział wygaśnięcia przedmiotowych umów z mocy prawa.

Nowe zasady gospodarowania odpadami mają na celu przede wszystkim:

  • likwidację dzikich wysypisk oraz ukrócenie procederu podrzucania śmieci sąsiadom czy też wywożenia ich do lasu,

  • doprowadzenie do faktycznej segregacji odpadów i zwiększenia ilości odpadów segregowanych, przeznaczonych do dalszego przetworzenia

W zamian za przejęcie przez Miasto odpowiedzialności za wytworzone odpady, mieszkańcy będą zobowiązani do uiszczenia na rzecz Miasta opłaty.

Opłata nie będzie uzależniona od ilości oddawanych  śmieci.
Miasto odbierze od nas za tę sama opłatę, każdą ilość wytworzonych odpadów.

 Rada Miasta ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8,50 zł za odbiór odpadów segregowanych. Właściciele nieruchomości, którzy nie zdecydują się na segregację odpadów, będą płacić wyższą stawkę w wysokości 15 zł. Czy taka wysokość opłaty ostatecznie zostanie, okaże się dopiero faktycznie  po rozstrzygnięciu przetargu na wybór firmy, która będzie odbierała śmieci z terenu Radlina. Poniżej treść uchwały o wysokości opłaty:
http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=212381
Mieszkańcom nie będzie się opłacało palić śmieci, wywozić  do lasu, wrzucać do przydrożnych koszy czy podrzucać do ogólnodostępnych kubłów na osiedlach lub cmentarzach. Po prostu będziemy płacić tyle samo, niezależnie czy wystawimy śmieci do wywozu, czy podrzucimy je do lasu.
Mniej zapłacimy tylko wtedy, kiedy będziemy odpady segregować. Za worki do selektywnej zbiórki odpadów, nie będzie pobierana dodatkowa opłata.
Ważna informacja - o
płata będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących posesję, a nie zameldowanych.
Często się zdarza, że ilość osób zameldowanych, nie jest identyczna z ilością osób zamieszkujących posesję. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących posesję, właściciel będzie zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.
Za każdego mieszkańca, właściciel posesji będzie płacił  ustaloną stawkę opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie kwartalnie:

  • za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,

  • za II kwartał do 15 lipca danego roku,

  • za III kwartał do 15 października danego roku,

  • za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

System wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. więc pierwszą opłatę musimy uiścić do 15 października 2013 r. Dopuszcza się również możliwość wnoszenia opłaty w ratach miesięcznych. Poniżej treść uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=210417

Właściciele nieruchomości będą zobowiązani do złożenia w Urzędzie Miasta deklaracji o wysokości opłaty, za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje będą dostarczane przez Urząd Miasta, podobnie jak dotychczas dostarczane są informacje o wysokości podatku. Pierwszą deklarację trzeba będzie złożyć do 30 kwietnia 2013 r.
Każdy właściciel posesji, będzie musiał samodzielnie wyliczyć wysokość miesięcznej opłaty i złożyć wypełnioną deklarację w Urzędzie Miasta
Wzór deklaracji znajduje się pod tym linkiem: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=210416

W imieniu mieszkańców budynków wielomieszkaniowych (osiedli) deklaracje o wysokości opłaty, złożą zarządcy budynków tj. spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.

W ramach selektywnej zbiórki odpadów prowadzony będzie odbiór : papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, szkła, odpadów zielonych, przeterminowanych leków i chemikalii, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych.
Pozostałe odpady, których nie sposób zakwalifikować do żadnej z w/w wymienionych frakcji, będziemy zobowiązani gromadzić w osobnym pojemniku na odpady zmieszane czyli jak dotychczas w kuble.

Z terenu naszych nieruchomości odbierane będą zmieszane odpady komunalne (czyli zawartość kubła) oraz odpady zbierane selektywnie tj: papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady zielone (czyli te, które zbierane będą do worków)
Częstotliwość a także szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów oraz zagospodarowania tych odpadów; w zamian za uiszczoną opłatę, dostępny jest pod linkiem: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=213910

 W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów, który powstanie przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej, będą odbierane bezpłatnie wszystkie frakcje odpadów, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów będzie konieczne poza harmonogramem zbiórki.
Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin określa regulamin dostępny pod linkiem: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=213909

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 roku

W dniu 27.11.2012 r. Rada Miejska w Radlinie, podjęła uchwałę w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli za wywóz śmieci; która będzie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Stawka opłaty za odpady komunalne, zbierane i odbierane w sposób selektywny; będzie wynosiła  8,50 zł/ osobę/ m-c. Natomiast opłata za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych, czyli bez prowadzonej segregacji; została ustalona w wysokości 15,00 zł/ osobę/ m-c. Firma, która na zlecenie Urzędu Miasta w Radlinie, dokonywała szczegółowych wyliczeń kosztów związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów; wyliczyła opłatę za odbiór odpadów segregowanych, w wysokości 10,87 zł/ osobę/ m-c. Rada Miasta zdecydowała w podjętej uchwale, o obniżeniu opłaty do wysokości 8,50 zł/ osobę/ m-c, ze względu na brak szczegółowych danych w opracowaniu, dotyczących ilości odbieranych śmieci z terenu Radlina, w latach poprzednich.
W ramach opłaty będą odbierane :
1. zmieszane odpady komunalne
- z zabudowy jednorodzinnej - 2 razy w m-cu (propozycja1 raz w m-cu)
- z zabudowy wielorodzinnej – 3 razy w tygodniu
2. segregowane odpady komunalne (plastik, szkło, metal, papier, opakowania wielomateriałowe)
- z zabudowy jednorodzinnej - 1 raz w m-cu
- z zabudowy wielorodzinnej - 1 raz w tygodniu
3. odpady biodegradowalne ( w tym odpady zielone)
- z zabudowy jednorodzinnej - 2 razy w m-cu (propozycja 1 raz w m-cu)
- z zabudowy wielorodzinnej – 3 razy w tygodniu
4. meble i odpady wielkogabarytowe
- co najmniej 1 raz na kwartał (propozycja 1 raz na półrocze) zgodnie z podanym harmonogramem
 5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony i chemikalia
- co najmniej 1 raz na kwartał ( propozycja 1 raz na półrocze) w miejscach i terminach podanych w harmonogramie
Szczegółowy zakres odbioru odpadów, zostanie podany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin. Poniżej linki do przyjętych uchwał Rady Miejskiej w Radlinie, dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi:
http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=212381
http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=210417
http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=210416

Pismo w sprawie budowy drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów

                                                                                                           Radlin 27.11.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

                                                                                           Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: budowy drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów

W związku z przewlekającą się realizacją projektu i kolejnym przesunięciem terminu budowy drogi, łączącej ul. Młyńską  z ul. Wypandów  do roku 2016, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Kto był wnioskodawcą i jak uzasadniono budowę drogi ?
2. Jakie parametry drogi (klasa drogi, kategoria ruchu, szerokość) przyjęto w projekcie ?
3. Kiedy podpisano umowę na projektowanie i do kiedy, zgodnie z umową; projekt drogi miał zostać zakończony ?
4. Na jakim obecnie etapie jest realizacja projektu budowy drogi ?
5. Jaką kwotę za wykonanie projektu zawarto w umowie ?
6. Czy za wykonane dotychczas prace projektowe została wypłacona należność i w jakiej wysokości ?
7. Kiedy projektant powiadomił Urząd Miasta o problemach z własnościami działek ?
8. Na jakim obecnie etapie jest procedura ustalania własności, kto ją prowadzi i jakie są dotychczasowe koszty procedury ustalania właścicieli działek ?
9. Kto zlecił rozgraniczenie istniejącej w tym terenie drogi gminnej i jaki był koszt wykonania rozgraniczenia ?
10. Na jakie działania  zostaną przeznaczone  poszczególne kwoty w latach 2013 -2016, zaplanowane  na realizację tej inwestycji w WPF ?

Odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie:

 

 

Spotkania Burmistrza Miasta z mieszkańcami Radlina- podsumowanie

Dobiegły końca jesienne spotkania Pani Burmistrz z mieszkańcami Radlina.  Najważniejszym tematem spotkań i jednocześnie wzbudzającym najwięcej kontrowersji, było wprowadzenie tzw. ustawy śmieciowej oraz ściśle z tym związanej opłaty za wywóz odpadów. Temat obszerny, wymagający ogromu pracy i dużego zaangażowania ze strony pracowników Urzędu Miasta. Mieszkańcom bowiem, w całej tej „rewolucji śmieciowej” pozostanie jedynie wypełnienie deklaracji o ilości zamieszkałych osób, a później wystawianie śmieci i terminowe uiszczanie opłaty do kasy miejskiej. Celem organizowanych spotkań, było przede wszystkim bezpośrednie dotarcie do mieszkańców, z informacją  o wprowadzanych zmianach i wyjaśnienie wielu wątpliwości. Szkoda tylko, że nie zadbano o frekwencję, która podobnie jak w wiosennej rundzie spotkań, była wyjątkowo niska. Na spotkanie zorganizowane w OSP Głożyny przybyło 22 mieszkańców, do Hali Zbornej  Koksowni Radlin 8 osób, a w MOK-u  w spotkaniu udział wzięło 34 mieszkańców. Natomiast na spotkanie w Sokolni przyszło ponad 100 osób; część z nich nawet nie dostała się do środka budynku, ze względu na brak miejsca. Ale w tym konkretnym przypadku, wysoka frekwencja nie była zasługą pracowników Referatu Rozwoju UM w Radlinie, których to obowiązkiem jest informowanie mieszkańców o wszystkich ważnych sprawach, w tym m.in. o spotkaniach Burmistrza z mieszkańcami. Bądź co bądź, takie spotkania organizowane są po raz pierwszy od 15 lat, więc tym bardziej należało zadbać o ich obszerne rozpropagowanie. Jednak przez prawie miesiąc, nawet w miejskich gablotach informacyjnych nie umieszczono ogłoszeń o spotkaniach. Dopiero po mojej interwencji u Sekretarza Miasta, stosowna informacja ukazała się w gablotach w dniu 22 października, tj. w czasie kiedy trwały już spotkania. Ponadto, w ramach niemałych środków przeznaczonych na promocję; można było  wydrukować choćby 100 plakatów informacyjnych o spotkaniach. Również październikowe wydanie Biuletynu Radlin mogło się ukazać się trochę wcześniej, z powtórzeniem  informacji o planowanych spotkaniach, jakie ukazały się jeszcze we  wrześniowym numerze. Jak było widać po frekwencji, internet czy też facebook, twitter oraz nk, nie docierają jeszcze do wszystkich zainteresowanych. Szkoda, że ciężka praca kilkunastu pracowników Urzędu Miasta, zaangażowanych do przygotowania materiałów oraz spotkań; została przedstawiona tylko garstce mieszkańców Radlina. Pani Burmistrz zapowiedziała kontynuację spotkań wiosną przyszłego roku, będzie więc kolejna szansa na podjęcie działań poprawiających frekwencję.
Poniżej linki do informacji o spotkaniach jakie ukazały się w Nowinach Wodzisławskich oraz telewizji TVT
http://www.nowiny.pl/86824-burmistrz-magiera-w-ogniu-pytan.html
http://www.telewizjatvt.pl/raport/2012-10-24/7671

Czy w Radlinie są „gorsze” i „lepsze” dzieci ?

Już za dwa tygodnie Dzień Dziecka. Ciekawe, czy z tej okazji Pani Burmistrz i Urząd Miasta w Radlinie, zdobędą się na malutki prezent dla dzieci, w postaci piasku do piaskownicy; na placu zabaw przy ul. Hallera 32-34. Dziwne jest, że miasto które jest właścicielem kopalni piasku, nie potrafi zapewnić piasku do piaskownicy. Więcej na temat placów zabaw dla dzieci i boiska na Redenie w zakładce Felietony. Poniżej zdjęcia „placu zabaw” przy ul Hallera 32-34 czyli na tzw. Maszynioku.

Pismo w sprawie braku miejsc w przedszkolach

Radlin 4.05.2012 r.

Andrzej Gaca
Leszek Bednorz
Henryk Rduch
Radni Miasta Radlin

Pan
mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta Radlin

Dotyczy: przedstawienia informacji w sprawie braku miejsc w przedszkolach

Zwracamy się z prośbą do Pana Przewodniczącego, o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Miasta w maju br. punktu dotyczącego, przedstawienia przez Burmistrza  szczegółowych informacji,  w sprawie działań podejmowanych przez Urząd Miasta; mających na celu rozwiązanie   problemu braku miejsc w przedszkolach.
Prosimy również o przedstawienie przez Burmistrza, propozycji lokalizacji nowych oddziałów przedszkolnych wraz z wyliczeniem szczegółowych kosztów  przystosowania obiektów.

Pismo w sprawie kosztów wykonania dokumentacji projektowej parkingu Hallera-Sienkiewicza

Radlin 25.04.2012 r.

 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

  Pani

                                                                                            mgr  Barbara Magiera

                                                                                        Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: kosztów wykonania dokumentacji projektowej parkingu Hallera – Sienkiewicza

Zwracam się z prośbą o uzasadnienie wzrostu kosztów wykonania dokumentacji projektowej dla budowy parkingu Hallera – Sienkiewicza. Dodatkowe środki finansowe w kwocie 560 zł oraz 3500 zł na wykonanie tego zadania, zostały uwzględnione odpowiednio w zmianach WPF z marca i kwietnia br.

Zgodnie z podpisaną umową firma  Bud Serwis zobowiązała się do wykonania przedmiotu umowy za cenę 34 440 zł.

Odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie

Pismo w sprawie termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Sportowych z dnia 13.02.2012 r.

Radlin 13.02.2012 r.

 Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 Pan

mgr Henryk Brachmański

Dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
Urząd Miasta
Radlin

 Dotyczy: odpowiedzi z dnia 13.01.2012 r. w sprawie termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Sportowych w Radlinie przy ul. mjr P. I. Rogozina 55

W nawiązaniu do otrzymanej odpowiedzi w sprawie jak w tytule, zwracam się z prośbą o udzielenie informacji w kwestii planowanych dalszych działań termomodernizacyjnych, w odniesieniu do budynku Zespołu Szkół Sportowych. Jak wiadomo, Zespół Szkół Sportowych jest największą szkołą w naszym mieście, do której uczęszcza prawie 750 uczniów. W mojej ocenie, podany przez Pana Dyrektora brak szczegółowych wyliczeń w zakresie kosztów i zysków z ewentualnej termomodernizacji, nie pozwala na faktyczne ustalenie priorytetów w termomodernizacji budynków miejskich. Przy braku takich danych, Urząd Miasta dokonuje przypadkowej kwalifikacji  budynków miejskich do termomodernizacji. W opinii bardzo wielu mieszkańców, bardziej zasadne byłoby wykonanie termomodernizacji budynku szkoły, niż np.równie dużego kubaturowo obiektu Sokolni, z którego korzysta znacznie mniejsza ilość dzieci (około 50)  i to w dużo mniejszym wymiarze czasu. W związku z tym, w szczególności proszę o odpowiedź czy, a jeśli tak to kiedy, Urząd Miasta  w Radlinie planuje wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku ZSS, w celu ograniczenia zużycia ciepła i zmniejszenia coraz większych kosztów ogrzewania?  Ponadto proszę o informację dotyczącą  terminu naprawy szkód górniczych w budynku ZSS, zgodnie z zawartą ugodą TMG-UMZ/85/08/36-004/85/08 z dnia 1.12.2008r. Termin naprawy szkód został przesunięty na 2012 rok, jednak w budżecie na br.nie przewidziano środków na  50% partycypację w kosztach robót przez Urząd Miasta w Radlinie.

Odpowiedź:

Pismo w sprawie termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Sportowych z dnia 15.12.2011 r.

Radlin15.12.2011 r.

 Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

Pan

mgr Henryk Brachmański

      Dyrektor Miejskiego Zespołu  Obsługi Placówek Oświatowych
Urząd Miasta
Radlin

 

Dotyczy: termomodernizacji obiektu Zespołu Szkół Sportowych w Radlinie przy ul. mjr P. I. Rogozina 55

W trakcie posiedzenia połączonych komisji Rady Miasta w dniu 7.12.2011 r. na których omawiano założenia do projektu budżetu na 2012 rok, wyraził Pan opinię dotyczącą termomodernizacji budynków ZSS, stwierdzając że wykonanie termomodernizacji nie przyniesie pożądanych efektów ekonomicznych ze względu na stały wzrost kosztów ogrzewania, który pochłonie ewentualny zysk uzyskany z oszczędności ciepła.                W związku z powyższym proszę o podanie informacji, czy zostały przeprowadzone obliczenia, dotyczące zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię cieplną w przypadku termomodernizacji budynków ZSS i na jakich założeniach oparł Pan stwierdzenie o nieopłacalności  ewentualnej termomodernizacji ze względu na wzrost cen ciepła.
Odpowiedź:

Korespondencja mailowa z Wydziałem GKiE w sprawie działek miejskich

—– Original Message —–

12.01.2012 r. 
Pan mgr inż. Marcin Król
Naczelnik Wydziału GKiE UM Radlin
 
Witam, w nawiązaniu do wczorajszego spotkania na boisku na Redenie, przesyłam Panu kilka zdjęć dotyczących spraw które wymagają moim zdaniem pilnego rozwiązania :
 
1. brak kraty na wlocie do kolektora na boisku na Redenie
2. zalegający szlam na  terenie boiska, wydobyty z osadnika przed wlotem do kolektora.Szlam zalega tam już od pół roku i zdążył porosnąć trawą.
3. na skarpie poniżej skweru  na Maszynioku zalegają potężne ilości śmieci
4. poniżej parkingu Sokolni zlokalizowane wysypisko śmieci z materiałami pozostałymi po remoncie Sokolni
5. w rejonie parku na Redenie w czasie ostatniej wichury przewróciło się kolejne spróchniałe drzewo.Myślę że konieczne jest skontrolowanie drzewostanu w tym rejonie, zanim dojdzie do jakiejś tragedii.
6. wysypisko dachówek eternitowych (azbest) w rejonie pomnika na Redenie – po lewej stronie od wlotu z ul. Matejki na wzniesieniu
7. niezabezpieczony wlot studzienki przepustu na grobli dawnego stawu pod restauracją Feniks
 
Z wiekszą ilością zdjęć może się Pan zapoznać na stronie internetowej www.radlin-info.pl 
Pozdrawiam. Andrzej Gaca
 
 
 
 
 
 
 
 
16.01.2012 r.
Pan mgr inż. Marcin Król
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ekologii UM Radlin
 
Witam, w załączeniu do maila z czwartku  ubiegłego tygodnia, załączam jeszcze parę zdjęć ukazujących stan odgałęzienia cieku niedobczyckiego, prowadzącego w kierunku byłej oczyszczalni ścieków osiedla w Niewiadomiu. Jak widać na zdjęciach, na przepuście rurowym nad rurociągiem wodnym zdążyły już wyrosnąć dorodne drzewa.Sam przepust jest zablokowany przez gałęzie, śmieci itp. co powoduje podmywanie skarpy z boku przepustu, zamulanie koryta i sukcesywne odkrywanie rurociągu stalowego. Pozdrawiam. Andrzej Gaca

Odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie

Komu przeszkadza Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie ?

Dziesięciu radnym Rady Miejskiej w Radlinie najwyraźniej przeszkadza funkcjonownie Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Najbardziej jednak przeszkadza radnemu Ludwikowi Blanikowi, który wystąpił z inicjatywą przekazania placówki do Powiatu Wodzisławskiego. Pozostałych dziewięciu radnych, reprezentujących ugrupowania Radlin Naszym Domem  i Sport Dla Radlina, też złożyło podpis pod pismem do Przewodniczącego Rady Miasta, Jacka Sobika. Smaczku całej sprawie dodaje fakt, że w piśmie będącym zgodnie z § 19 Statutu Miasta Radlin inicjatywą uchwałodawczą, ani razu nie wymieniono prawidłowej nazwy placówki, a Przewodniczący Rady Miasta był tak zaangażowany w sprawę, że złożył podpis pod pismem zaadresowanym do samego siebie. To raczej nie dziwi, bo w wyborach na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta, głosował sam na siebie, chociaż był jedynym kandydatem. Radny Ludwik Blanik, w swojej nieukrywanej wrogości do osoby dyrektora placówki Piotra Cybułki, nie był nawet w stanie sprawdzić i napisać poprawnie nazwy placówki, którą chce zlikwidować. Jak można sprawdzić na zamieszczonym poniżej skanie pisma,wielokrotnie pomylił Ognisko Pracy Pozaszkolnej z Ośrodkiem Pracy Pozaszkolnej. Pozostali radni też nie zadali sobie odrobiny trudu, by sprawdzić co podpisują. Argumentem radnych jest fakt, że pieniądze otrzymywane z Powiatu nie pokrywają kosztów prowadzenia placówki. W ubiegłym roku Powiat Wodzisławski przeznaczył na prowadzenie Ogniska 134 000 zł zaś Urząd Miasta w Radlinie dołożył do jego funkcjonowania 500 zł (słownie: pięćset złotych) Ognisko Pracy Pozaszkolnej funkcjonuje w Radlinie już od ponad 17 lat. Z jego działalności korzysta rocznie średnio ponad 200 uczniów z trzech radlińskich podstawówek. Nieoficjalnie wiadomo, że Powiat przekaże Ognisko do jednej ze szkół ponadgimnazjalnych, położonych na terenie Radlina. Spowoduje to, że uczniowie szkół podstawowych, będą mieli znacznie ograniczony dostęp do Ogniska. Wielu z nich, a zwłaszcza uczniowie ze szkół na Obszarach czy Głożynach, zrezygnuje całkowicie z zajęć prowadzonych przez Ognisko, ze względu na konieczność dojazdu do placówki. Dotychczas również w tych dwóch szkołach funkcjonowały oddziały OPP. Gmina Radlin (patrz  10 radnych) jest chyba jedyną gminą w Polsce, która nie chce środków zewnętrznych, pozwalających na rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, a także na zapewnienie pracy nauczycielom. Ościenne gminy, takie jak Rydułtowy czy Wodzisław korzystają z dotacji i jeszcze starają się o większy przydział funduszy na działanie swoich OPP, a radnym z tych gmin nie przeszkadza działanie Ognisk na ich terenie. Dziwne jest też to, że jedna z Pań radnych, która złożyła podpis pod pismem, jeszcze nie tak dawno prowadziła  zajęcia w tym ognisku i bez żadnych oporów korzystała w formie dodatkowego zarobku, z funduszy przeznaczonych na prowadzenie placówki. Działania  radnego Ludwika Blanika w imię oszczędności w budżecie miasta cechuje pełna hipokryzja; sam jako prezes klubu gimnastycznego bazuje tylko i wyłącznie na niemałych dotacjach z Urzędu Miasta.W 2012 roku jest to kwota 70 000 zł plus olbrzymie koszty utrzymania budynku Sokolni, z którego korzysta niewspółmiernie mniejsza ilość dzieci ( około 50), z których część nie jest  mieszkańcami Radlina. Urząd Miasta w Radlinie dotuje więc również dzieci z ościennych gmin, ale to już radnemu Blanikowi nie przeszkadza. Jako prezes klubu i jednocześnie radny, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, nie może prowadzić żadnej działalności gospodarczej na mieniu miasta. Dopóki więc będzie łączył funkcje prezesa i radnego nie może być mowy, o pozyskaniu jakichkolwiek środków na rozwój klubu od sponsorów zewnętrznych. Jedynym sponsorem pozostaje więc Urząd Miasta, czyli radlińscy podatnicy, płacący na działalność prowadzoną przez prezesa i zarazem radnego, pod szyldem pracy społecznej. Ciekawe, czy kiedyś tych dziesięciu radnych, będzie potrafiło spojrzeć prosto w oczy rodzicom dzieci i młodzieży, snującej się bez celu i zajęcia po Radlinie. Wiele wskazuje na to, że ze względu na podeszły wiek nie będą już radnymi; za to będą bali się wyjść spokojnie na miasto, bo jedyną rozrywką dzieci i młodzieży dla zabicia nudów, pozostanie zabawa w dewastowanie wszystkiego co napotkają na swojej drodze. Do tego może właśnie doprowadzić działanie nieodpowiedzialnych radnych, dla których liczy się tylko kilkaset złotych z miejskiej kasy, a nie przyszłość radlińskich dzieci.
http://www.nowiny.pl/radlin/80109-miasto-pozbedzie-sie-ogniska-i-cybulki.html
http://www.radio90.pl/radlin-nie-chce-opp.html

Radlin zaszaleje na jubileusz – na czyj koszt?

„Radlin zaszaleje na jubileusz – zbuduje tężnię i nową fontannę” – pod takim tytułem  w  lokalnych mediach ukazała się informacja o planowanych inwestycjach Urzędu Miasta w Radlinie, w 2012 roku. Skąd weźmie na to pieniądze? Więcej na ten temat w zakładce Felietony.
Poniżej link do artykułu prasowego:http://www.nowiny.pl/80668-radlin-zaszaleje-na-jubileusz-zbuduje-teznie-i-nowa-fontanne.html

Radlin zaszaleje na jubileusz – na czyj koszt?

„Radlin zaszaleje na jubileusz- zbuduje tężnię i nową fontannę” – pod takim tytułem, w lokalnej prasie; po raz pierwszy ukazała się informacja Urzędu Miasta w Radlinie, o planowanych inwestycjach w 2012 roku. Dziwne, że mieszkańcy o najważniejszych inwestycjach w mieście dowiadują się z prasy lokalnej, zamiast  z oficjalnych mediów Urzędu Miasta w Radlinie. Jeszcze bardziej dziwne jest, że w artykule nie ma ani jednego słowa na temat finansowania tych „szaleństw”. Takimi informacjami jednak Urząd Miasta w Radlinie chyba nie zamierza się „pochwalić” przed mieszkańcami.
A wynika to z faktu, że inwestycje te będą finansowane z emisji obligacji, zaciągania kredytów i pożyczek na łączną sumę 10 602 775 zł. Planowane zadłużenie miasta na koniec roku 2012, to kwota 20 957 821 zł czyli 40,2% dochodów. I tu Władze Miasta koniecznie powinny zadać sobie pytanie: czy konieczne jest aż tak wysokie zadłużanie miasta i czy nie ma w mieście ważniejszych inwestycji, które lepiej posłużą mieszkańcom?  Kredyty ani pożyczki nie są za darmo- kiedyś trzeba je spłacić i to z odsetkami. Może też wypadałoby, aby włodarze miasta zapytali mieszkańców, czy nie mają innych pomysłów na wydatkowanie pieniędzy, pochodzących głównie z ich podatków. Może zamiast wydawać więcej pieniędzy, wystarczy tylko wydawać je lepiej!
http://www.nowiny.pl/80668-radlin-zaszaleje-na-jubileusz-zbuduje-teznie-i-nowa-fontanne.html

Pomysł na tężnię – proste pytanie, skomplikowana odpowiedź.

W piśmie z dnia 15.12.2011 r. skierowanym do Burmistrza Miasta Radlina zadałem m.in. pytanie:
Kto jest autorem pomysłu lub wnioskodawcą budowy tężni solankowej na Wypandowie?

Poniżej odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie:
„W tut. Urzędzie nigdy nie prowadzono ewidencji autorów pomysłów, które rodziły się najczęściej w drodze wymiany myśli, uwag, poglądów, analizy potrzeb. Podstawą rozwoju każdej jednostki organizacyjnej jest pobudzanie kreatywności członków zespołów zadaniowych. Kreatywności mieszkańcy mają prawo oczekiwać zarówno od liderów jak i innych osób biorących udział w pracach zespołów. Często więc nie sposób z imienia i nazwiska wskazać pomysłodawcę nawet najbardziej oryginalnego przedsięwzięcia. Prawdą jest, że za jego powodzenie lub niepowodzenie zawsze odpowiada lider”

Komentarz do odpowiedzi Urzędu Miasta w zakładce Felietony. Całość korespondencji w tym temacie w zakładce Interpelacje i pisma. Poniżej link do artykułu w Nowinach Wodzisławskich.
http://www.nowiny.pl/80668-radlin-zaszaleje-na-jubileusz-zbuduje-teznie-i-nowa-fontanne.html

Tereny rekreacyjne na Wypandowie – stan obecny

Poniższe zdjęcia przedstawiają obecny stan przyszłych terenów rekreacyjnych na Wypandowie, w miejscu gdzie kiedyś był zlokalizowany basen, a teraz znajduje się źródełko i punkt pobierania wody. W tym miejscu ma być zbudowany obiekt profilaktyki zdrowotnej – tężnia solankowa. Nim do tego dojdzie, Urząd Miasta będzie musiał uporać się z ogromną ilością śmieci, zarówno na swoich działkach jak i na działkach prywatnych okalających jar. Na trawniku zalegają dziesiątki opon samochodowych, porośniętych mchem i trawnikiem. W miejsce położone w pobliżu źródełka, odprowadzane są też ścieki. Stan niepielęgnowanego od lat drzewostanu, porastającego zbocza jaru; stanowi źródło zagrożenia – sporo drzew jest spróchniałych. Taki jest dzisiejszy obraz „dbałości” właściciela, czyli Urzędu Miasta w Radlinie o swoje działki gruntowe.

Czy mieszkańcy Redeny i okolicy nie zasługują na więcej…?

Czy mieszkańcy Redeny i okolicy nie zasługują na więcej zainteresowania ze strony Urzędu Miasta w Radlinie? Widocznie nie zasługują. Ostatnią większą inwestycją wykonaną  w tym rejonie, nie licząc schodów do pomnika na Redenie; była przebudowa ulicy Puszkina. Przez całe 14 lat istnienia Radlina, żadna większa inwestycja w tym rejonie nie była prowadzona. A w tych okolicach Miasto Radlin jest właścicielem ponad 7 hektarów działek, które ciągną się  po łąkach od ul. Hallera wzdłuż ul. Rydułtowskiej  i kończą się na łąkach naprzeciwko sklepu na Redenie. Swym zasięgiem obejmują m.in. skwer na Maszynioku, boisko na Redenie oraz szeroki obszar terenu wokół pomnika na Redenie. Są to tereny, które przy właściwym pomyśle na zagospodarowanie, mogą stać się miejscem wypoczynku i spędzania wolnego czasu, nawet przez cały rok, dla dużej ilości mieszkańców. Tym bardziej, że z centrum Biertułtów można poprowadzić ścieżkę, której początek zlokalizowany byłby przy Biedronce, a którą po terenie działek miejskich można dotrzeć na boisko na Redenie w ciągu 10 minut. Można również doprowadzić dalej ścieżkę, aż w rejon pomnika na Redenie. Może to być zarówno ścieżka rowerowa jak i do nordic-walkingu, tak teraz popularnego.Obecnie są to tereny niewykorzystane, w większości porośnięte chwastami, gęsto usiane dzikimi wysypiskami śmieci. Boisko na Redenie po większych opadach deszczu nie nadaje się do użytkowania, zdewastowana wiata na boisku przyciąga tylko amatorów piwa i innych napojów wyskokowych, płyta boiska często służy do urządzania wyścigów samochodowych i motocyklowych, a teren wokół pomnika na Redenie od lat nie może doczekać się na realizację projektu jego zagospodarowania, wykonanego jeszcze w 2009 roku. Ciekawe jak długo jeszcze teren ten będzie dla Urzędu Miasta „dzikim zachodem” Radlina, zwłaszcza że położony jest w zachodniej części miasta. Poniżej linki do artukułu prasowego, projektu zagospodarowania Redeny, pisma i odpowiedzi UM w sprawie projektu zagospodarowania Redeny i kilka zdjęć obrazujących obecny stan zapomnianych terenów miejskich. Więcej zdjęć w zakładce Galeria

http://www.nowiny.pl/75849-jak-zagospodarowac-teren-rekreacyjny-z-boiskiem-na-redenie.html
http://www.radlin.pl/old2009/910,PRZETARG-NIEOGRANICZONY-(PZP-341-10-UIR-2009).html
Interpelacja w sprawie kontynuacji prac związanych  z zagospodarowaniem terenu Reden z dnia 15.12.2011 r.

Kanalizacja ul. Sokolska, Narutowicza, Młyńska

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczącymi budowy kanalizacji sanitarnej dla budynków położonych przy ul.Sokolskiej, Narutowicza i Młyńskiej informuję, że w chwili obecnej wykonywany jest projekt kanalizacji dla tych ulic. Z ogłoszeniem o przetargu na wykonanie projektu kanalizacji oraz z mapką ukazującą zasięg budowy kanalizacji można zapoznać się pod poniższym linkiem:
http://www.um.radlin.pl/setup.php?p=p_2277
W zakładce Interpelacje i pisma znajduje się też pismo i odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie dotyczące budowy kanalizacji w tym rejonie miasta. Budowa kanalizacji będzie prowadzona ze środków budżetowych Miasta Radlin, ponieważ rejon ten nie spełnia wymogów finansowania inwestycji z Funduszu Spójności (120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej) budowanej przez PWiK w Wodzisławiu Śl.

Działki miejskie – właściciel Burmistrz Miasta Radlin i Miasto Radlin

Poniższe zdjęcia obrazują stan działek miejskich położonych w dolinie tzw. cieku Niedobczyckiego wzdłuż ul. Rydułtowskiej aż do ul. Hallera oraz w rejonie pomnika na Redenie. W sprawie uporządkowania tych działek korespondencja z UM toczy się już od sierpnia 2011r. Pisma dostępne są w zakładce Interpelacje i Pisma oraz Felietony.