Pismo w sprawie udziału orkiestry KWK Marcel w Koncertach Noworocznych

                                                                                                         Radlin dnia 12.03.2014 r.

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

 

                                                                                             Burmistrz Miasta Radlin

                                                                                              Barbara Magiera

                                                                                              44-310 Radlin
                                                                                               ul. Rymera 15

 

                     Interpelacja

 Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Ile i jakie kwoty w latach 2011-2014 Urząd Miasta Radlin lub podległe mu jednostki wydały na organizację Koncertu Noworocznego, oraz jakie firmy i zespoły uczestniczyły w tym wydarzeniu. Prosimy również o przekazanie kserokopii dokumentów w tym zakresie.
2. Prosimy również o informację i ewentualne kserokopie dokumentów, dotyczących wydatków jakie Urząd Miasta Radlin i podległe mu jednostki poniosły na organizację innych imprez, w których brała udział orkiestra górnicza KWK „Marcel” w latach 2011-2014. Jeżeli Urząd Miasta lub podległe mu jednostki nie finansowały takich przedsięwzięć, to prosimy o informację, z czyjego polecenia i kto pokrywał koszty tych występów. 
 
Odpowiedź UM w Radlinie:

 

 

 

 

 

 

Korespondencja w sprawie opłat za śmieci

Korespondencja  z UM Radlin w sprawie obniżenia opłat za śmieci

Odpowiedź na pismo wiceburmistrza

                                                                                                           Radlin 13.01.2014 r.

 

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

 

Pan
mgr Zbigniew Podleśny
Zastępca Burmistrza Miasta Radlin

Dotyczy: odpowiedzi z dnia 23.12.2013 r. na interpelację w sprawie sprawozdania z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szanowny Panie Burmistrzu !

Również z przyjemnością odpowiadamy na Pana pismo z dnia 23.12.2013 r. Nawiązując do naszej interpelacji w sprawie jak w tytule, postaramy się trochę odświeżyć pamięć Pana Burmistrza. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 25.06.2013 r. Naczelnik Wydziału GKiE Pan Marcin Król, omawiając przygotowanie Urzędu Miasta do realizacji ustawy jak w tytule, wypowiedział następujące zdania: „ … reasumując, istnieje możliwość po wstępnych konsultacjach z Panią Burmistrz i Panem Burmistrzem na obniżenie stawki gospodarowania odpadami. My jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że nie ma takiej presji w innych gminach, żeby już zmieniać. Myślę, że takie działania można podjąć gdzieś w październiku, żeby o tym rozmawiać i jakie jest państwa podejście jako radnych do tego tematu” ( Prot. z sesji RM z dnia 25.06.2013 r. str. 4)Zarówno Pan jak i Pani Burmistrz, nie oponowaliście wówczas przeciwko takiej wypowiedzi Naczelnika GKiE, więc przyjęliśmy do wiadomości, że władze miasta wrócą do tematu zgodnie z zapowiedzią, na październikowej sesji Rady Miasta.
W związku z powyższym, z naszej strony na sesji w dniu 29.10.2013 r. zostało zadane poniższe pytanie: „czy robione są przymiarki w przyszłorocznym budżecie odnośnie obniżenia stawek za wywóz odpadów i śmieci” (Prot. z sesji RM 29.10.2013 r. str.18)
Pozwolimy sobie na zacytowanie odpowiedzi Pana Burmistrza: „To musi się bilansować i to, co chcę podkreślić wiem, że w niektórych gminach szczególnie opozycja lubi takie wnioski w okresie przed wyborami składać. To już się zadziało u sąsiadów. Ja bym chciał powiedzieć jedno, dla nas się liczy to, żeby ten system działał, a nie to czy za 50 gr ktoś nas poklepie po plecach albo nie” (Prot z sesji RM jw.)
Czytając powyższe cytaty, wyraźnie może Pan Burmistrz zauważyć, że pytanie zadane z naszej strony na sesji w październiku ubiegłego roku, było podyktowane wyłącznie chęcią poznania dalszych działań Urzędu Miasta, w kwestii opłat za wywóz i gospodarowanie odpadami; zapowiedzianych przez Naczelnika GKiE jeszcze w czerwcu 2013 r. Natomiast, to ze strony Pana Burmistrza padły uwagi o składaniu przez opozycję (wprawdzie w sąsiednich gminach, ale w domyśle włącznie z Radlinem) wniosków przedwyborczych, w kontekście obniżenia stawek za wywóz odpadów. Również Pan, w odpowiedzi na naszą interpelację, zarzuca nam maksymalny ładunek złej woli oraz czynienie z „reformy śmieciowej” przedmiotu gry wyborczej i przedkładanie dezinformacji i nieprawdy, służących doraźnym celom, nad dobro publiczne.
Pragniemy Pana zapewnić, że dalecy jesteśmy od czynienia zabawy przedwyborczej z ważnych
dla mieszkańców problemów, jak Pan to ujął w swoim piśmie. Nie przypominamy sobie również, żebyśmy namawiali Pana do udziału w bawieniu się problemami mieszkańców – a tak by wynikało z treści z Pańskiego pisma, skoro odmawia Pan udziału w takiej zabawie.
Jako radni Rady Miejskiej w Radlinie, zwracamy się więc do Szanownego Pana Burmistrza z prośbą, o powstrzymanie się od udzielania odpowiedzi na interpelacje w takim stylu, w jakim odpowiedział Pan na naszą interpelację z dnia 25.11.2013 r. oraz komentowania na forum publicznym naszych działań. Przypominamy również, że publiczne komentowanie działań radnych, nie leży w Pana kompetencjach; nie jest też ujęte w zakresie czynności Zastępcy Burmistrza Miasta Radlin oraz w upoważnieniu dla Zastępcy Burmistrza Radlina wydanym przez Burmistrza Miasta. Jako urzędnik samorządowy, powinien Pan także przestrzegać Art. 24.2 pkt 3 i 5 Ustawy o pracownikach samorządowych.
Ponadto nadal oczekujemy na ustosunkowanie się do naszych założeń i wyliczeń, przedstawionych w interpelacji z dnia 25.11.2013 r.

Odpowiedź wiceburmistrza:

 

Od 1 lipca śmieci już po nowemu

Tematem głównym ostatniej sesji było przedstawienie stanu przygotowania Miasta do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami. Na sesji byli obecni prezesi firm EKO i TRANSGÓR z Rybnika, które jako konsorcjum, wygrały przetarg na wywóz odpadów z terenu Radlina. Umowa na wywóz odpadów została podpisana w dniu 17 czerwca br. i będzie obowiązywała do końca 2015 r. Konsorcjum przedstawiło ofertę na wywóz odpadów w wysokości  2 032 831,08 zł. za cały okres 30 miesięcy, na który obowiązuje podpisana umowa. Urząd Miasta przewidywał, że przy obowiązującej stawce 8,50 zł/ na osobę, za wywóz odpadów segregowanych, kwota ta będzie wynosiła 5 000 000 zł. W związku z tym, że w przetargu doszło do znacznego obniżenia kwoty, prawdopodobnie od przyszłego roku odpłatność za wywóz odpadów zostanie obniżona.
Do jakiej wysokości zostanie obniżona stawka, zostanie ustalone zgodnie z zapowiedzią Naczelnika Wydziału GKiE, do końca br. po rozliczeniu wszystkich dodatkowych kosztów, jakie musi ponieść Urząd Miasta, w związku z wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami. Będzie to jednak wiązało się z koniecznością ponownego złożenia przez mieszkańców deklaracji, ponieważ ustawa nie przewiduje automatycznego skorygowania wysokości wyliczonej już opłaty. Do końca bieżącego miesiąca, do wszystkich właścicieli posesji i zarządców budynków wielorodzinnych; mają zostać dostarczone harmonogramy wywozu śmieci. Budynki jednorodzinne zostaną na początek wyposażone przez firmę nieodpłatnie w 2 komplety worków do segregacji, a wielorodzinne w pojemniki do prowadzenia segregacji. Ponadto dodatkowe worki do segregacji można będzie otrzymać w Urzędzie Miasta bezpłatnie. Do mieszkańców dostarczone zostaną również pisma z indywidualnym numerem konta, na które należy będzie uiszczać opłatę za wywóz odpadów.
Poniżej link do harmonogramu wywozu odpadów z  Radlina do końca 2013 r.
http://www.um.radlin.pl/files/harmonogram%20Radlin.pdf

Śmieci – nowe zasady gospodarowania

 Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzona przez Sejm RP spowodowała, że od 1 lipca 2013 r. Miasto Radlin przejmuje gospodarowanie odpadami komunalnymi, wytworzonymi przez właścicieli nieruchomości, które są zamieszkałe.
 Właściciele  tzw. nieruchomości niezamieszkałych czyli firm, sklepów itp. będą musieli podpisać odrębne umowy z firmą odbierającą odpady.

Dotychczasowe umowy na odbiór odpadów komunalnych, które mieszkańcy zawarli
z przedsiębiorcą odbierającym odpady, obowiązywać będą do dnia 30 czerwca 2013 r.
W związku z tym, obowiązkiem mieszkańców będzie wypowiedzenie dotychczasowych umów na odbiór śmieci. Ustawodawca nie przewidział wygaśnięcia przedmiotowych umów z mocy prawa.

Nowe zasady gospodarowania odpadami mają na celu przede wszystkim:

  • likwidację dzikich wysypisk oraz ukrócenie procederu podrzucania śmieci sąsiadom czy też wywożenia ich do lasu,

  • doprowadzenie do faktycznej segregacji odpadów i zwiększenia ilości odpadów segregowanych, przeznaczonych do dalszego przetworzenia

W zamian za przejęcie przez Miasto odpowiedzialności za wytworzone odpady, mieszkańcy będą zobowiązani do uiszczenia na rzecz Miasta opłaty.

Opłata nie będzie uzależniona od ilości oddawanych  śmieci.
Miasto odbierze od nas za tę sama opłatę, każdą ilość wytworzonych odpadów.

 Rada Miasta ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 8,50 zł za odbiór odpadów segregowanych. Właściciele nieruchomości, którzy nie zdecydują się na segregację odpadów, będą płacić wyższą stawkę w wysokości 15 zł. Czy taka wysokość opłaty ostatecznie zostanie, okaże się dopiero faktycznie  po rozstrzygnięciu przetargu na wybór firmy, która będzie odbierała śmieci z terenu Radlina. Poniżej treść uchwały o wysokości opłaty:
http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=212381
Mieszkańcom nie będzie się opłacało palić śmieci, wywozić  do lasu, wrzucać do przydrożnych koszy czy podrzucać do ogólnodostępnych kubłów na osiedlach lub cmentarzach. Po prostu będziemy płacić tyle samo, niezależnie czy wystawimy śmieci do wywozu, czy podrzucimy je do lasu.
Mniej zapłacimy tylko wtedy, kiedy będziemy odpady segregować. Za worki do selektywnej zbiórki odpadów, nie będzie pobierana dodatkowa opłata.
Ważna informacja o
płata będzie uzależniona od ilości osób zamieszkujących posesję, a nie zameldowanych.
Często się zdarza, że ilość osób zameldowanych, nie jest identyczna z ilością osób zamieszkujących posesję. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących posesję, właściciel będzie zobowiązany do złożenia nowej deklaracji.
Za każdego mieszkańca, właściciel posesji będzie płacił  ustaloną stawkę opłaty.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie kwartalnie:

  • za I kwartał do 15 kwietnia danego roku,

  • za II kwartał do 15 lipca danego roku,

  • za III kwartał do 15 października danego roku,

  • za IV kwartał do 15 grudnia danego roku.

System wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. więc pierwszą opłatę musimy uiścić do 15 października 2013 r. Dopuszcza się również możliwość wnoszenia opłaty w ratach miesięcznych. Poniżej treść uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=210417

Właściciele nieruchomości będą zobowiązani do złożenia w Urzędzie Miasta deklaracji o wysokości opłaty, za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje będą dostarczane przez Urząd Miasta, podobnie jak dotychczas dostarczane są informacje o wysokości podatku. Pierwszą deklarację trzeba będzie złożyć do 30 kwietnia 2013 r.
Każdy właściciel posesji, będzie musiał samodzielnie wyliczyć wysokość miesięcznej opłaty i złożyć wypełnioną deklarację w Urzędzie Miasta
Wzór deklaracji znajduje się pod tym linkiem: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=210416

W imieniu mieszkańców budynków wielomieszkaniowych (osiedli) deklaracje o wysokości opłaty, złożą zarządcy budynków tj. spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.

W ramach selektywnej zbiórki odpadów prowadzony będzie odbiór : papieru, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, szkła, odpadów zielonych, przeterminowanych leków i chemikalii, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych.
Pozostałe odpady, których nie sposób zakwalifikować do żadnej z w/w wymienionych frakcji, będziemy zobowiązani gromadzić w osobnym pojemniku na odpady zmieszane czyli jak dotychczas w kuble.

Z terenu naszych nieruchomości odbierane będą zmieszane odpady komunalne (czyli zawartość kubła) oraz odpady zbierane selektywnie tj: papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, szkło, odpady zielone (czyli te, które zbierane będą do worków)
Częstotliwość a także szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług, w zakresie odbierania odpadów oraz zagospodarowania tych odpadów; w zamian za uiszczoną opłatę, dostępny jest pod linkiem: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=213910

 W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów, który powstanie przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej, będą odbierane bezpłatnie wszystkie frakcje odpadów, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów będzie konieczne poza harmonogramem zbiórki.
Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin określa regulamin dostępny pod linkiem: http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=213909

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2013 roku

W dniu 27.11.2012 r. Rada Miejska w Radlinie, podjęła uchwałę w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli za wywóz śmieci; która będzie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Stawka opłaty za odpady komunalne, zbierane i odbierane w sposób selektywny; będzie wynosiła  8,50 zł/ osobę/ m-c. Natomiast opłata za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych, czyli bez prowadzonej segregacji; została ustalona w wysokości 15,00 zł/ osobę/ m-c. Firma, która na zlecenie Urzędu Miasta w Radlinie, dokonywała szczegółowych wyliczeń kosztów związanych z wywozem i zagospodarowaniem odpadów; wyliczyła opłatę za odbiór odpadów segregowanych, w wysokości 10,87 zł/ osobę/ m-c. Rada Miasta zdecydowała w podjętej uchwale, o obniżeniu opłaty do wysokości 8,50 zł/ osobę/ m-c, ze względu na brak szczegółowych danych w opracowaniu, dotyczących ilości odbieranych śmieci z terenu Radlina, w latach poprzednich.
W ramach opłaty będą odbierane :
1. zmieszane odpady komunalne
– z zabudowy jednorodzinnej – 2 razy w m-cu (propozycja1 raz w m-cu)
– z zabudowy wielorodzinnej – 3 razy w tygodniu
2. segregowane odpady komunalne (plastik, szkło, metal, papier, opakowania wielomateriałowe)
– z zabudowy jednorodzinnej – 1 raz w m-cu
– z zabudowy wielorodzinnej – 1 raz w tygodniu
3. odpady biodegradowalne ( w tym odpady zielone)
– z zabudowy jednorodzinnej – 2 razy w m-cu (propozycja 1 raz w m-cu)
– z zabudowy wielorodzinnej – 3 razy w tygodniu
4. meble i odpady wielkogabarytowe
– co najmniej 1 raz na kwartał (propozycja 1 raz na półrocze) zgodnie z podanym harmonogramem
 5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony i chemikalia
– co najmniej 1 raz na kwartał ( propozycja 1 raz na półrocze) w miejscach i terminach podanych w harmonogramie
Szczegółowy zakres odbioru odpadów, zostanie podany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radlin. Poniżej linki do przyjętych uchwał Rady Miejskiej w Radlinie, dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi:
http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=212381
http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=210417
http://www.eurzad.radlin.pl/rejestry.seam?symbol=BRM.0007&trejId=367&eid=210416

Pismo w sprawie budowy drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów

                                                                                                           Radlin 27.11.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

                                                                                           Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: budowy drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Wypandów

W związku z przewlekającą się realizacją projektu i kolejnym przesunięciem terminu budowy drogi, łączącej ul. Młyńską  z ul. Wypandów  do roku 2016, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Kto był wnioskodawcą i jak uzasadniono budowę drogi ?
2. Jakie parametry drogi (klasa drogi, kategoria ruchu, szerokość) przyjęto w projekcie ?
3. Kiedy podpisano umowę na projektowanie i do kiedy, zgodnie z umową; projekt drogi miał zostać zakończony ?
4. Na jakim obecnie etapie jest realizacja projektu budowy drogi ?
5. Jaką kwotę za wykonanie projektu zawarto w umowie ?
6. Czy za wykonane dotychczas prace projektowe została wypłacona należność i w jakiej wysokości ?
7. Kiedy projektant powiadomił Urząd Miasta o problemach z własnościami działek ?
8. Na jakim obecnie etapie jest procedura ustalania własności, kto ją prowadzi i jakie są dotychczasowe koszty procedury ustalania właścicieli działek ?
9. Kto zlecił rozgraniczenie istniejącej w tym terenie drogi gminnej i jaki był koszt wykonania rozgraniczenia ?
10. Na jakie działania  zostaną przeznaczone  poszczególne kwoty w latach 2013 -2016, zaplanowane  na realizację tej inwestycji w WPF ?

Odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie:

 

 

Spotkania Burmistrza Miasta z mieszkańcami Radlina- podsumowanie

Dobiegły końca jesienne spotkania Pani Burmistrz z mieszkańcami Radlina.  Najważniejszym tematem spotkań i jednocześnie wzbudzającym najwięcej kontrowersji, było wprowadzenie tzw. ustawy śmieciowej oraz ściśle z tym związanej opłaty za wywóz odpadów. Temat obszerny, wymagający ogromu pracy i dużego zaangażowania ze strony pracowników Urzędu Miasta. Mieszkańcom bowiem, w całej tej „rewolucji śmieciowej” pozostanie jedynie wypełnienie deklaracji o ilości zamieszkałych osób, a później wystawianie śmieci i terminowe uiszczanie opłaty do kasy miejskiej. Celem organizowanych spotkań, było przede wszystkim bezpośrednie dotarcie do mieszkańców, z informacją  o wprowadzanych zmianach i wyjaśnienie wielu wątpliwości. Szkoda tylko, że nie zadbano o frekwencję, która podobnie jak w wiosennej rundzie spotkań, była wyjątkowo niska. Na spotkanie zorganizowane w OSP Głożyny przybyło 22 mieszkańców, do Hali Zbornej  Koksowni Radlin 8 osób, a w MOK-u  w spotkaniu udział wzięło 34 mieszkańców. Natomiast na spotkanie w Sokolni przyszło ponad 100 osób; część z nich nawet nie dostała się do środka budynku, ze względu na brak miejsca. Ale w tym konkretnym przypadku, wysoka frekwencja nie była zasługą pracowników Referatu Rozwoju UM w Radlinie, których to obowiązkiem jest informowanie mieszkańców o wszystkich ważnych sprawach, w tym m.in. o spotkaniach Burmistrza z mieszkańcami. Bądź co bądź, takie spotkania organizowane są po raz pierwszy od 15 lat, więc tym bardziej należało zadbać o ich obszerne rozpropagowanie. Jednak przez prawie miesiąc, nawet w miejskich gablotach informacyjnych nie umieszczono ogłoszeń o spotkaniach. Dopiero po mojej interwencji u Sekretarza Miasta, stosowna informacja ukazała się w gablotach w dniu 22 października, tj. w czasie kiedy trwały już spotkania. Ponadto, w ramach niemałych środków przeznaczonych na promocję; można było  wydrukować choćby 100 plakatów informacyjnych o spotkaniach. Również październikowe wydanie Biuletynu Radlin mogło się ukazać się trochę wcześniej, z powtórzeniem  informacji o planowanych spotkaniach, jakie ukazały się jeszcze we  wrześniowym numerze. Jak było widać po frekwencji, internet czy też facebook, twitter oraz nk, nie docierają jeszcze do wszystkich zainteresowanych. Szkoda, że ciężka praca kilkunastu pracowników Urzędu Miasta, zaangażowanych do przygotowania materiałów oraz spotkań; została przedstawiona tylko garstce mieszkańców Radlina. Pani Burmistrz zapowiedziała kontynuację spotkań wiosną przyszłego roku, będzie więc kolejna szansa na podjęcie działań poprawiających frekwencję.
Poniżej linki do informacji o spotkaniach jakie ukazały się w Nowinach Wodzisławskich oraz telewizji TVT
http://www.nowiny.pl/86824-burmistrz-magiera-w-ogniu-pytan.html
http://www.telewizjatvt.pl/raport/2012-10-24/7671

Czy w Radlinie są „gorsze” i „lepsze” dzieci ?

Już za dwa tygodnie Dzień Dziecka. Ciekawe, czy z tej okazji Pani Burmistrz i Urząd Miasta w Radlinie, zdobędą się na malutki prezent dla dzieci, w postaci piasku do piaskownicy; na placu zabaw przy ul. Hallera 32-34. Dziwne jest, że miasto które jest właścicielem kopalni piasku, nie potrafi zapewnić piasku do piaskownicy. Więcej na temat placów zabaw dla dzieci i boiska na Redenie w zakładce Felietony. Poniżej zdjęcia „placu zabaw” przy ul Hallera 32-34 czyli na tzw. Maszynioku.

Pismo w sprawie braku miejsc w przedszkolach

Radlin 4.05.2012 r.

Andrzej Gaca
Leszek Bednorz
Henryk Rduch
Radni Miasta Radlin

Pan
mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta Radlin

Dotyczy: przedstawienia informacji w sprawie braku miejsc w przedszkolach

Zwracamy się z prośbą do Pana Przewodniczącego, o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Miasta w maju br. punktu dotyczącego, przedstawienia przez Burmistrza  szczegółowych informacji,  w sprawie działań podejmowanych przez Urząd Miasta; mających na celu rozwiązanie   problemu braku miejsc w przedszkolach.
Prosimy również o przedstawienie przez Burmistrza, propozycji lokalizacji nowych oddziałów przedszkolnych wraz z wyliczeniem szczegółowych kosztów  przystosowania obiektów.

Pismo w sprawie kosztów wykonania dokumentacji projektowej parkingu Hallera-Sienkiewicza

Radlin 25.04.2012 r.

 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

  Pani

                                                                                            mgr  Barbara Magiera

                                                                                        Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: kosztów wykonania dokumentacji projektowej parkingu Hallera – Sienkiewicza

Zwracam się z prośbą o uzasadnienie wzrostu kosztów wykonania dokumentacji projektowej dla budowy parkingu Hallera – Sienkiewicza. Dodatkowe środki finansowe w kwocie 560 zł oraz 3500 zł na wykonanie tego zadania, zostały uwzględnione odpowiednio w zmianach WPF z marca i kwietnia br.

Zgodnie z podpisaną umową firma  Bud Serwis zobowiązała się do wykonania przedmiotu umowy za cenę 34 440 zł.

Odpowiedź Urzędu Miasta w Radlinie