Odbudowa kapliczki przydrożnej przy ul. Wiosennej zakończona

W sobotę 8 czerwca br. odbyło się poświęcenie  kapliczki przydrożnej przy ul. Wiosennej, które było ukoronowaniem podjętych jeszcze w 2011 r. działań, mających doprowadzić do jej odnowienia. Poświęcenia dokonał Proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała i Św. Barbary w Niewiadomiu, ksiądz Grzegorz Wiśniewski. Odbudowa kapliczki była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu osób i za to zaangażowanie, ksiądz Proboszcz złożył podziękowania:
– dla Pana Wojciecha Bednorza – prezesa Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego, za objęcie patronatem dzieła odbudowy
– dla Pana Joachima Janoszki, kierownika działu szkód górniczych w KWK Rydułtowy-Anna i Ireneusza Pluty, inspektora działu szkód górniczych, za pomoc w pozyskaniu środków finansowych
– dla Pana Tomasza Wojaczka, właściciela firmy TOMBUD, która prowadziła prace budowlane i dla jego pracowników, a w szczególności dla Pana Stanisława Chowańca,  który wymurował kapliczkę
– dla Pana Konrada Grabarczyka, za odnowienie figurki Matki Boskiej,
– firmie MICHAEL, która ufundowała nowy krzyż i okno, wykonawcą których był Pan Robert Kuś
Podziękowania zostały skierowane również dla Panów: Tomasza Strzelca,  Bronisława Morgały i Zygmunta Krawczyka, za udzieloną pomoc przy odbudowie kapliczki.
Dzięki zaangażowaniu tych osób, pomimo wielu trudności; udało się odbudować i uratować kapliczkę, wybudowaną przez Leopolda Zarzeckiego w 1905 r. która jeszcze niedawno wyglądała tak, jak na poniższych zdjęciach.

 

 

 

 

Poniżej zdjęcia z uroczystości zamieszczone na portalu http://biery.webh.pl/viewtopic.php?p=3265#3265

Poświęcenie kapliczki Leopolda Zarzeckiego przy ul. Wiosennej

Uroczystości związane z poświęceniem odbudowanej  kapliczki Leopolda Zarzeckiego, rozpoczną się w dniu 8 czerwca br. o godz. 7.00 mszą świętą w Kościele pw. Bożego Ciała i Św. Barbary w Niewiadomiu. Po mszy odbędzie się procesja do kapliczki przy
ul. Wiosennej, gdzie nastąpi uroczystość poświęcenia.

Odbudowa kapliczki przy ul. Wiosennej.

W ubiegłym tygodniu pojawiły się wreszcie sprzyjające warunki atmosferyczne dla rozpoczęcia prac, związanych z odbudową kapliczki przy ul. Wiosennej. Kapliczka została wzniesiona przez Leopolda Zarzeckiego w 1905 roku. W zeszłym roku, podczas oględzin kapliczki okazało się, że fundament pod kapliczką praktycznie nie istnieje.
W związku z tym, została podjęta decyzja o jej rozebraniu i ponownej odbudowie na solidnym, betonowym fundamencie. Podczas rozbiórki kapliczki, zostały odnalezione dwa pisma Leopolda Zarzeckiego, jedno pod dachem, a drugie w fundamencie kapliczki. Skany oryginałów tych pism prezentowane są poniżej. Renowacji poddana została też drewniana figurka Matki Boskiej. Odbudowa kapliczki odbywa się pod patronatem Radlińskiego Towarzystwa Kulturalnego.

Wnioski i postulaty mieszkańców zrealizowane w 2012 roku

Poniżej przedstawiam realizację  wniosków i postulatów zgłaszanych przez  mieszkańców w 2012 roku:
1. ul. Rydułtowska – budowa chodnika pomiędzy ul. Puszkina i ul. Sokolską
2. ul. Rydułtowska – budowa chodnika wzdłuż posesji nr 55 – 77
3. ul. Sokolska boczna nr 34 – 44  – budowa oświetlenia ulicznego
4. ul. Wiosenna boczna od stacji LPG – budowa oświetlenia ulicznego
5. ul. G. Zapolskiej – budowa kanalizacji deszczowej
6. ul. Rydułtowska – czyszczenie poboczy i chodników, malowanie barierek
7. ul. Wiosenna boczna od stacji LPG – przebudowa nawierzchni drogi
8. deptak Puszkina – Zapolskiej – przebudowa nawierzchni i poszerzenie
9. ul. Sokolska boczna nr 34 – 44 – naprawa nawierzchni
10. ul. Sokolska boczna nr 12 – 30 – naprawa nawierzchni

Wnioski i postulaty mieszkańców zrealizowane w 2011 roku

Poniżej przedstawiam realizację  wniosków i postulatów zgłaszanych przez  mieszkańców w 2011 roku:

1. Zabudowa trzech przejść dla pieszych na ul. Rydułtowskiej
2. Nowe oznakowania dróg gminnych
3. Dokończenie zabudowy oświetlenia ul. Zapolskiej
4. Remont koryta cieku Niedobczyckiego
5. Wykonanie dokumentacji nowych chodników na ul. Rydułtowskiej – realizacja 2012
6. Konserwacja i odmalowanie barierek na ul. Rydułtowskiej
7. Dobudowanie punktu świetlnego  w rejonie przystanku Reden na ul. Rydułtowskiej
8. Wykonanie projektów oświetlenia ulic bocznych Sokolskiej i Wiosennej – realiz. 2012

Pismo w sprawie kapliczki przydrożnej przy ul. Wiosennej z dnia 15.11.2011 r.

Radlin 15.11.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera

Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: kapliczki przydrożnej położonej przy ul. Wiosennej w rejonie
posesji nr 5
 

W imieniu mieszkańców ulicy Wiosennej, zwracam się z prośbą o niezwłoczne  zabezpieczenie kapliczki przydrożnej położonej jak w tytule, przed destrukcyjnym wpływem robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej  i deszczowej .
Fundament i ściany kapliczki doznały już w latach wcześniejszych  wielu uszkodzeń i spękań, będących wynikiem prowadzonej zabudowy kanalizacji deszczowej, wykonywanej przez Urząd Miasta  w Radlinie.
W wyniku prowadzonych obecnie prac kanalizacyjnych, pojawiły się spękania na murze kapliczki,  a  prace prowadzone w jej bezpośrednim sąsiedztwie, z użyciem ciężkiego sprzętu i ubijaków wibracyjnych do zagęszczania gruntu, spowodują dalsze pogłębianie uszkodzeń konstrukcji kapliczki, co w konsekwencji doprowadzi do jej zniszczenia.

Kapliczka ta została wybudowana ponad 100 lat temu i od tamtego czasu stanowi jeden z ważnych obiektów małej architektury sakralnej oraz  kultu religijnego w naszym mieście. W szczególności dla mieszkańców ulicy Wiosennej, nie do zaakceptowania jest fakt postępującej degradacji kapliczki i braku zainteresowania jej stanem ze strony
Urzędu Miasta.

Zwracam się ponadto  z prośbą o rozpatrzenie możliwości odrestaurowania kapliczki,
w ramach prac związanych z planowaną w przyszłym roku przebudową ulicy Wiosennej.

Do wiadomości: Rada Miasta

Odpowiedź

Pismo w sprawie dokończenia przebudowy drogi bocznej Wiosennej z dnia 12.04.2011 r.

Radlin 12.04.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera

Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: przeznaczenia środków z nadwyżki budżetowej na dokończenie przebudowy drogi bocznej Wiosennej

W nawiązaniu do  pisma Z-cy Burmistrza z dnia 20.01.2011 r. w sprawie  przebudowy ulicy bocznej Wiosennej, wnioskuję o przeznaczenie części środków z nadwyżki budżetowej na dokończenie przebudowy drogi na odcinku który nie został przebudowany w 2010 roku. Na chwilę obecną przebudowano odcinek o długości 185 metrów, a do całkowitego zakończenia prac brakuje jeszcze wykonanie przebudowy drogi na długości ok. 300 m.

Ze względu na bardzo zły stan techniczny nieprzebudowanego odcinka drogi (głębokie koleiny powodujące uszkodzenia podwozi samochodów osobowych), na dzień dzisiejszy należałoby zamknąć tę cześć drogi dla ruchu samochodów osobowych.

Odpowiedź

Pismo w sprawie rozbudowy oświetlenia ulicznego na ulicach bocznej Wiosennej i bocznej Sokolskiej z dnia 26.01.2011 r.

Radlin 26.01.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Burmistrz Miasta Radlin
mgr Barbara Magiera

Dotyczy: rozbudowy oświetlenia ulicznego na ulicach bocznej  Wiosennej                 i bocznej Sokolskiej

W imieniu mieszkańców w/w ulic zwracam się z prośbą o uwzględnienie wykonania  dokumentacji projektowej i wykonawczej dotyczącej tych ulic, w planach rozbudowy oświetlenia ulicznego w 2011 roku. Realizacja zadania  w postaci zabudowy instalacji oświetlenia ulicznego może być wykonana  w 2012 roku. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy bocznej Wiosennej dotyczy odcinka drogi od posesji nr 17 do skrzyżowania z ul. Rydułtowską przy stacji paliw LPG.Część oświetlenia tej ulicy, na odcinku od skrzyżowania z ulicą główną Wiosenną  do posesji nr 19 została wykonana jeszcze w 1999 roku. Pozostała część oświetlenia ulicy miała zostać wykonana w roku następnym, jednak z braku środków inwestycja ta została przeniesiona na późniejszy okres. Rozbudowa oświetlenia ulicy bocznej Sokolskiej dotyczy odgałęzienia od ulicy głównej Sokolskiej, przy której położone są posesje  nr 34-44.  Rozbudowa oświetlenia ulicznego na tych ulicach pozwoli na znaczne zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Odpowiedź