Pismo w sprawie ścieżki rekreacyjnej Biedronka-Reden

Radlin 24.04.2013 r.

 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

 Pan
mgr  Zbigniew Podleśny
Zastępca Burmistrza Miasta Radlin

Szanowny Panie Burmistrzu !

W związku z przekazaniem tematu projektu ścieżki rekreacyjnej, położonej pomiędzy sklepem Biedronka a parkiem na Redenie; do wydziału Urbanistyki i Inwestycji, rezygnuję z dalszego udziału w pracach grupy osób, zaangażowanych w przygotowanie propozycji i koncepcji dla tego projektu. W mojej ocenie, przekazanie prowadzenia projektu do wydziału UI, nie gwarantuje prawidłowego wykonania projektu.
Ponadto na dzień dzisiejszy, nie widzę możliwości porozumienia z Panią Naczelnik Grażyną Janeta, w podstawowej kwestii odprowadzenia wód deszczowych z boiska przy ul. Rydułtowskiej oraz terenów przyległych, przez które miałaby przebiegać trasa ścieżki.
Po wizji lokalnej na ul. Spacerowej w dniu 17.04.2013 r. na której obecna była również Pani Naczelnik,  padły stwierdzenia, że odprowadzenie wód opadowych z
ul. Spacerowej i Matejki, w ilości ok. 100 l/s nie będzie miało wpływu na dalszy odcinek cieku E i cieku Niedobczyckiego. Z takim stwierdzeniem nie mogę się zgodzić,
a dowodem na to, że Pani Naczelnik się myli; są dołączone zdjęcia boiska przy
ul. Rydułtowskiej, wykonane po opadach deszczu.
Negatywnie oceniam też dotychczasowe działania wydziału UI, związane z przygotowywaniem projektów oraz prowadzeniem inwestycji. Przykładem niech będzie to, że od wielu miesięcy mieszkańcy ul. Zapolskiej czy Spacerowej, niszczą samochody i są zmuszeni chodzić w błocie. W mojej ocenie, taki stan rzeczy jest  wyłącznie wynikiem niefrasobliwości i braku perspektywicznego myślenia.
W czasie kiedy należało przygotowywać kompleksowe projekty przebudowy
ul. Spacerowej czy Zapolskiej, pracownicy wydziału UI marnowali czas, na zbędne
z punktu widzenia mieszkańców, projekty parkingu Hallera- Sienkiewicza czy drogi Młyńska- Wypandów. Brak kompleksowych projektów przebudowy dróg, niepotrzebnie podnosi koszty inwestycji i generuje dodatkowe  koszty  m.in. w postaci  nadzorów inwestorskich nad rozdrobnionymi zadaniami  inwestycyjnymi.
Osobną kwestię stanowi  sprawa zakupu terenów prywatnych, koniecznych do zrealizowania całego ciągu ścieżki. Uważam, że ze strony Urzędu Miasta w Radlinie, zabrakło dobrej woli dla pozytywnego rozwiązania spraw związanych z zakupem działek. Brak połączenia miejskich terenów bezpośrednią ścieżką, bez konieczności korzystania z ruchliwej ul. Rydułtowskiej; stawia pod znakiem zapytania sens przygotowania tego projektu i wykonania  inwestycji.
To też jest jednym z głównych powodów mojej decyzji o rezygnacji z dalszego uczestnictwa w pracach nad założeniami do projektu.

Pismo w sprawie przebudowy ul. Gabrieli Zapolskiej

Radlin 26.03.2013 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

  Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin


Dotyczy: przebudowa ul. Zapolskiej – I etap – zakres dodatkowy

W nawiązaniu do załączonego do pisma z dnia 12.02.2013 r. przedmiaru na roboty dodatkowe, w którym uwzględniono plantowanie i humusowanie poboczy wzdłuż ul. Zapolskiej; zwracam się z prośbą o dokonanie ponownego przeglądu jakości wykonanych prac, związanych z plantowaniem i humusowaniem poboczy.
Z przedstawionego przedmiaru robót wynika, że do plantowania i humusowania poboczy, powinna zostać użyta ziemia urodzajna, a konkretnie humus.
Obecnie, po upływie trzech miesięcy od zakończenia robót, spod warstwy ziemi w niczym niepodobnej do humusu; wyłoniły się duże ilości kamieni, które w przyszłości będą w znacznym stopniu utrudniały wykaszanie i utrzymanie poboczy. Także ilość rozplantowanej ziemi nie jest dostateczna.
Chciałbym tu nadmienić, że pobocza drogi wykaszane i utrzymywane są w większości przez mieszkańców, których posesje przylegają bezpośrednio do pasa drogowego.
W związku z takim stanem rzeczy, mieszkańcy wyrażają dużą dezaprobatę co do jakości wykonanych robót i za moim pośrednictwem zwracają się do Urzędu Miasta z prośbą o usunięcie nieprawidłowości.
Ponadto mieszkańcy ul. G. Zapolskiej uważają, że po zakończonych robotach ziemnych powinno zostać wykonane wałowanie i zagęszczanie ziemi, a także obsianie trawą,  ponieważ przed rozpoczęciem przebudowy drogi, pobocza były utrzymywane jako trawiaste.

Pismo w sprawie budowy mijanki przy ul. Gabrieli Zapolskiej

 

Radlin 19.02.2013 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin


Dotyczy: budowy mijanki dla samochodów przy ul. Gabrieli Zapolskiej

W imieniu mieszkańców ulicy Gabrieli Zapolskiej, zwracam się z prośbą o rozpatrzenie możliwości wybudowania mijanki na działce nr 2184/214, będącej własnością Miasta Radlin i przylegającej bezpośrednio do działki drogowej.
Ulica G. Zapolskiej, na długości ok. 250 m (co stanowi prawie 1/3 długości drogi) tj. na odcinku od posesji nr 36 do skrzyżowania z ul. Narutowicza;  posiada szerokość
3.5 metra. Taka szerokość drogi, nie pozwala na wymijanie się samochodów i utrudnia prowadzenie bezpiecznego ruchu.
Wybudowanie mijanki w znaczny sposób przyczyniłoby się do usprawnienia ruchu i poprawienia bezpieczeństwa.

 

Pismo w sprawie przebudowy ul. Gabrieli Zapolskiej

Radlin 5.02.2013 r.

 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

 Pani
mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: przebudowy ul. Gabrieli Zapolskiej

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie informacji, dotyczącej kategorii ruchu KR,
jaka została przyjęta dla ul. G. Zapolskiej. W piśmie Urzędu Miasta w Radlinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie przebudowy tej drogi, informacja dotycząca tego parametru  nie została podana.
Ponadto zwracam się z prośbą o udostępnienie kopii protokołu konieczności z dnia
16 października 2012 r. oraz przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na roboty dodatkowe, dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Budowa kanalizacji deszczowej w Radlinie w ulicy G. Zapolskiej”
Odpowiedź Urzędu Miasta:

Pismo w sprawie przebudowy ul. Gabrieli Zapolskiej

Radlin 8.01.2013 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

                                                                                          Pani
mgr  Barbara Magiera
                                                                                          Burmistrz Miasta Radlin

 

Dotyczy: przebudowy ul. Gabrieli Zapolskiej

 W związku z prowadzoną od 2012 r. przebudową ul. Gabrieli Zapolskiej, zwracam się z prośbą  o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy na zaplanowaną na 2013 r. przebudowę części drogi będzie przygotowany projekt?
2. Jakie parametry drogi (szerokość, klasa drogi, kategoria ruchu) planuje się  przyjąć na odcinku przeznaczonym do przebudowy  w 2013 r.  ?
3. Jaka grubość warstwy podbudowy asfaltowej i warstwy ścieralnej asfaltu zostanie położona na całej długości drogi ?
4. Do kiedy planuje się zakończyć definitywnie prace związane z przebudową drogi ?
5. Kto udzieli gwarancji na całość wykonanych prac ?
6. Czy w kwocie 200 tys. zł. przeznaczonej w 2013 r.  na przebudowę drogi, planuje się wykonanie wjazdów do posesji oraz dokończenie humusowania i utwardzania poboczy?
7. Czy wykonane w 2012 r. prace związane z realizacją projektu odwodnienia
ul. G. Zapolskiej zostały zakończone? Jeśli tak, to proszę o udostępnienie kserokopii protokołu odbioru robót.
Proszę również o udostępnienie kopii umowy z Wykonawcą odwodnienia
ul. G. Zapolskiej oraz kopii umowy na roboty dodatkowe i uzupełniające, wykonane w 2012 r.

 

 

 

Wnioski i postulaty mieszkańców zrealizowane w 2012 roku

Poniżej przedstawiam realizację  wniosków i postulatów zgłaszanych przez  mieszkańców w 2012 roku:
1. ul. Rydułtowska – budowa chodnika pomiędzy ul. Puszkina i ul. Sokolską
2. ul. Rydułtowska – budowa chodnika wzdłuż posesji nr 55 – 77
3. ul. Sokolska boczna nr 34 – 44  – budowa oświetlenia ulicznego
4. ul. Wiosenna boczna od stacji LPG – budowa oświetlenia ulicznego
5. ul. G. Zapolskiej – budowa kanalizacji deszczowej
6. ul. Rydułtowska – czyszczenie poboczy i chodników, malowanie barierek
7. ul. Wiosenna boczna od stacji LPG – przebudowa nawierzchni drogi
8. deptak Puszkina – Zapolskiej – przebudowa nawierzchni i poszerzenie
9. ul. Sokolska boczna nr 34 – 44 – naprawa nawierzchni
10. ul. Sokolska boczna nr 12 – 30 – naprawa nawierzchni

Wnioski do projektu budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Radlin 3.09.2012 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 Pani
 mgr  Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: wnioski do projektu budżetu Miasta Radlin na 2013 rok

Zgodnie z  § 3. Uchwały NR BRM.0150/XLVI/357/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, wnioskuję o ujęcie w projekcie budżetu na 2013 rok następujących zadań:

1.Termomodernizacja ścian zewnętrznych budynków Zespołu Szkół Sportowych           przy ul. mjr P.I. Rogozina 55, z wykorzystaniem środków finansowych z ugody zawartej w 2008 r. na usunięcie szkód górniczych
2. Wykonanie projektu zagospodarowania boiska Reden, zgodnie z notatką Komisji Społecznej z dnia 7.07.2010 r.
3. Dokończenie rozpoczętych w 2009 roku prac związanych z zagospodarowaniem terenów wokół pomnika na Redenie, ujętych w projekcie „Zagospodarowanie terenu Reden przy ul. Rydułtowskiej w Radlinie” z 2009 roku
4. Zagospodarowanie terenów miejskich, położonych wzdłuż cieku Niedobczyckiego, pomiędzy ulicami Hallera i Rydułtowską
5. Odtworzenie granic działek miejskich wraz z osadzeniem znaków granicznych, w celu rozgraniczenia działek miejskich i prywatnych, położonych pomiędzy ulicami Hallera, Rydułtowską i Matejki
6. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Narutowicza część północno- zachodnia
7. Budowa kanalizacji sanitarnej Narutowicza- Sokolska- Młyńska
8. Przebudowa ulicy bocznej Sokolskiej 34 – 44
9. Przebudowa części ulicy Gabrieli Zapolskiej na odcinku poza zrealizowanym w 2011 roku odtworzeniem drogi po budowie kanalizacji sanitarnej z Funduszu Spójności
10. Usunięcie dzikich wysypisk śmieci z terenów miejskich wokół pomnika na Redenie

 

Wnioski i postulaty mieszkańców zrealizowane w 2011 roku

Poniżej przedstawiam realizację  wniosków i postulatów zgłaszanych przez  mieszkańców w 2011 roku:

1. Zabudowa trzech przejść dla pieszych na ul. Rydułtowskiej
2. Nowe oznakowania dróg gminnych
3. Dokończenie zabudowy oświetlenia ul. Zapolskiej
4. Remont koryta cieku Niedobczyckiego
5. Wykonanie dokumentacji nowych chodników na ul. Rydułtowskiej – realizacja 2012
6. Konserwacja i odmalowanie barierek na ul. Rydułtowskiej
7. Dobudowanie punktu świetlnego  w rejonie przystanku Reden na ul. Rydułtowskiej
8. Wykonanie projektów oświetlenia ulic bocznych Sokolskiej i Wiosennej – realiz. 2012

Pismo w sprawie naprawy chodnika pomiędzy ul. Puszkina i ul. Zapolskiej z dnia 21.11.2011 r.

Radlin 21.11.2011 r.

Andrzej Gaca                                                                                                                   Radny Miasta Radlin                                                                                                             ul. G.Zapolskiej 25 B

Pani
mgr Barbara Magiera
Burmistrz Miasta Radlin

Dotyczy: odpowiedzi na pismo w sprawie naprawy chodnika na przejściu pomiędzy ul. Puszkina i ul. G. Zapolskiej

W odpowiedzi Urzędu Miasta z dnia 24.10.2011 r. w sprawie jak w tytule, użyto stwierdzenia  o planowanym w przyszłym roku, sukcesywnym remoncie połączeń pomiędzy niektórymi ulicami na terenie miasta.  Chciałbym w tym miejscu przypomnieć, że w swoim piśmie z dnia 10.10.2011 r. zwracałem się  w imieniu mieszkańców z prośbą, o poprawienie ułożenia płyt chodnikowych na przejściu, w związku z ich niebezpiecznym nachyleniem, powodującym upadki osób, szczególnie w okresie zimowym. Wykonanie takich doraźnych prac, mogących poprawić bezpieczeństwo, nie wymaga  nakładu dużych środków finansowych i mocy przerobowych, zwłaszcza że dotyczy poprawy ułożenia około 30 sztuk płyt chodnikowych o wymiarach 50x 75 cm.
Do wykonania  poziomowania płyt  nie jest też konieczne  użycie specjalistycznego sprzętu, a jedynie nieskomplikowanych narzędzi pracy, jakimi są łopaty. Ponadto poprawienie ułożenia kilkudziesięciu płyt chodnikowych, nie zachwieje budżetem miasta, a może znaleźć duże uznanie przez mieszkańców w ocenie działań Urzędu Miasta.

Odpowiedź

Pismo w sprawie naprawy chodnika na przejściu pomiędzy ul. Puszkina i ul. G.Zapolskiej z dnia 10.10.2011 r.

Radlin 10.10.2011 r.

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

Pani
mgr  Barbara Magiera

Burmistrz Miasta Radlin
 

Dotyczy: naprawy chodnika na przejściu pomiędzy ul. Puszkina i ul. G. Zapolskiej

W imieniu mieszkańców ulic Puszkina i G. Zapolskiej zwracam się z prośbą  o poprawienie ułożenia płyt chodnikowych na części chodnika położonego na działce nr 2864/229, będącej własnością Miasta Radlin. Obecny stan chodnika stwarza zagrożenie dla osób korzystających z niego, ze względu na niebezpieczne nachylenie płyt chodnikowych w kierunku skarpy, co powoduje upadki szczególnie w okresie zimowym.

Proszę również o rozpatrzenie zabudowy poręczy wzdłuż tej części chodnika zabezpieczającej przed upadkiem ze skarpy.

Odpowiedź