Wnioski do projektu budżetu Miasta Radlin na 2015 rok

                                                                                                           Radlin 25.08.2014 r.

 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

 

 

                                                                                                   Pani
                                                                                                   mgr Barbara Magiera
                                                                                                   Burmistrz Miasta Radlin

 

 

Dotyczy: wnioski do projektu budżetu Miasta Radlin na 2015 rok

 

Zgodnie z § 3. Uchwały NR BRM.0150/XLVI/357/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, wnioskuję o ujęcie w projekcie budżetu na 2015 rok następujących zadań:

 1. Budowa chodnika przy ul. Rydułtowskiej, na odcinku pomiędzy przystankiem Reden, a miejscem zakończenia budowy chodnika w roku 2011; w rejonie posesji nr 55. Dokończenie budowy chodnika aż do samego przystanku, znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, dojeżdżających z tego przystanku do szkół w centrum miasta.

 2. Wykonanie kompleksowego projektu przebudowy nawierzchni drogi ul. Rydułtowskiej na całej długości.                                                                          Stan nawierzchni ul. Rydułtowskiej jest fatalny i zagraża bezpieczeństwu zarówno kierowców jak i pieszych. Przygotowanie projektu, umożliwi niezwłoczne rozpoczęcie przebudowy drogi, po zakończeniu eksploatacji górniczej w tym rejonie.

 3. Przebudowa chodników wzdłuż całej długości ul. Sokolskiej.                Nawierzchnia tych chodników została wykonana jeszcze w latach 60 – tych i 70 – tych ubiegłego wieku z betonowych płyt, które w chwili obecnej w większości są rozkruszone. Zagraża to bezpieczeństwu osób korzystających z chodników.

 4. Dokończenie rozpoczętych w 2009 roku prac związanych z zagospodarowaniem terenów wokół pomnika na Redenie, ujętych w projekcie „Zagospodarowanie terenu Reden przy ul. Rydułtowskiej w Radlinie” z 2009 roku

 5. Wykonanie ścieżki rekreacyjnej od sklepu „Biedronka” przez boisko Reden, aż do pomnika Ofiar Szybu Reden, z wykupem części prywatnych działek, leżących na trasie ścieżki.

 6. Kontynuacja likwidacji dzikiego wysypiska śmieci na terenach miejskich, położonych wokół pomnika na Redenie

 7. Remont elewacji oraz uporządkowanie obejścia wokół budynków miejskich, położonych przy ul. Hallera 32-34

 8. Remont odnogi E cieku niedobczyckiego pomiędzy ul. Rydułtowską i ul. Matejki

Pismo w sprawie odmalowania barierek na przejściu pomiędzy ul. G. Zapolskiej i Puszkina

 

                                                                                                           Radlin 14.04.2014 r.

 

Andrzej Gaca
Radny Miasta Radlin
ul. G. Zapolskiej 25 B
44-310 Radlin

                                                                   Sz. P.
                                                                   mgr inż. Czesław Brachmański
                                                                   Dyrektor Zakładu Gospodarki  Komunalnej
                                                                   w Radlinie

 

Dotyczy: odmalowania barierek na przejściu pomiędzy ul. G. Zapolskiej i Puszkina

Zwracam się z prośbą o ponowne zabezpieczenie antykorozyjne i odmalowanie barierek zabudowanych wzdłuż przejścia pomiędzy ul. G. Zapolskiej i Puszkina. Poprzednie zabezpieczenie antykorozyjne wykonane po zabudowie barierek, jest mało skuteczne. Wynikiem tego jest postępująca korozja elementów barierek.

 

Pismo w sprawie organizacji Koncertów Noworocznych z udziałem orkiestry KWK Marcel

                                                                                                                                              Radlin 17.04.2014 r.
Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

                                                                                                             Burmistrz Miasta Radlin

                                                                                                                                         Barbara Magiera

dot. organizacji koncertów noworocznych w latach 2012, 2013 i 2014

 W nawiązaniu do pisma z dnia 2.04.2014 r. w sprawie uczestnictwa orkiestry KWK Marcel w koncertach noworocznych w latach 2012, 2013 i 2014, zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

 – na jakich zasadach dokonano w w/w latach wyboru przez Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Kultury wykonawców koncertu tj. podmiotów pn. Agencja Artystyczna Music Group Hanna Magiera oraz Agencja Artystyczna Music Group Marcin Magiera ?

Pismo w sprawie udziału orkiestry KWK Marcel w Koncertach Noworocznych

                                                                                                         Radlin dnia 12.03.2014 r.

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

 

                                                                                             Burmistrz Miasta Radlin

                                                                                              Barbara Magiera

                                                                                              44-310 Radlin
                                                                                               ul. Rymera 15

 

                     Interpelacja

 Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Ile i jakie kwoty w latach 2011-2014 Urząd Miasta Radlin lub podległe mu jednostki wydały na organizację Koncertu Noworocznego, oraz jakie firmy i zespoły uczestniczyły w tym wydarzeniu. Prosimy również o przekazanie kserokopii dokumentów w tym zakresie.
2. Prosimy również o informację i ewentualne kserokopie dokumentów, dotyczących wydatków jakie Urząd Miasta Radlin i podległe mu jednostki poniosły na organizację innych imprez, w których brała udział orkiestra górnicza KWK „Marcel” w latach 2011-2014. Jeżeli Urząd Miasta lub podległe mu jednostki nie finansowały takich przedsięwzięć, to prosimy o informację, z czyjego polecenia i kto pokrywał koszty tych występów. 
 
Odpowiedź UM w Radlinie:

 

 

 

 

 

 

Korespondencja w sprawie opłat za śmieci

Korespondencja  z UM Radlin w sprawie obniżenia opłat za śmieci

Odpowiedź na pismo wiceburmistrza

                                                                                                           Radlin 13.01.2014 r.

 

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

 

Pan
mgr Zbigniew Podleśny
Zastępca Burmistrza Miasta Radlin

Dotyczy: odpowiedzi z dnia 23.12.2013 r. na interpelację w sprawie sprawozdania z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Szanowny Panie Burmistrzu !

Również z przyjemnością odpowiadamy na Pana pismo z dnia 23.12.2013 r. Nawiązując do naszej interpelacji w sprawie jak w tytule, postaramy się trochę odświeżyć pamięć Pana Burmistrza. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 25.06.2013 r. Naczelnik Wydziału GKiE Pan Marcin Król, omawiając przygotowanie Urzędu Miasta do realizacji ustawy jak w tytule, wypowiedział następujące zdania: „ … reasumując, istnieje możliwość po wstępnych konsultacjach z Panią Burmistrz i Panem Burmistrzem na obniżenie stawki gospodarowania odpadami. My jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że nie ma takiej presji w innych gminach, żeby już zmieniać. Myślę, że takie działania można podjąć gdzieś w październiku, żeby o tym rozmawiać i jakie jest państwa podejście jako radnych do tego tematu” ( Prot. z sesji RM z dnia 25.06.2013 r. str. 4)Zarówno Pan jak i Pani Burmistrz, nie oponowaliście wówczas przeciwko takiej wypowiedzi Naczelnika GKiE, więc przyjęliśmy do wiadomości, że władze miasta wrócą do tematu zgodnie z zapowiedzią, na październikowej sesji Rady Miasta.
W związku z powyższym, z naszej strony na sesji w dniu 29.10.2013 r. zostało zadane poniższe pytanie: „czy robione są przymiarki w przyszłorocznym budżecie odnośnie obniżenia stawek za wywóz odpadów i śmieci” (Prot. z sesji RM 29.10.2013 r. str.18)
Pozwolimy sobie na zacytowanie odpowiedzi Pana Burmistrza: „To musi się bilansować i to, co chcę podkreślić wiem, że w niektórych gminach szczególnie opozycja lubi takie wnioski w okresie przed wyborami składać. To już się zadziało u sąsiadów. Ja bym chciał powiedzieć jedno, dla nas się liczy to, żeby ten system działał, a nie to czy za 50 gr ktoś nas poklepie po plecach albo nie” (Prot z sesji RM jw.)
Czytając powyższe cytaty, wyraźnie może Pan Burmistrz zauważyć, że pytanie zadane z naszej strony na sesji w październiku ubiegłego roku, było podyktowane wyłącznie chęcią poznania dalszych działań Urzędu Miasta, w kwestii opłat za wywóz i gospodarowanie odpadami; zapowiedzianych przez Naczelnika GKiE jeszcze w czerwcu 2013 r. Natomiast, to ze strony Pana Burmistrza padły uwagi o składaniu przez opozycję (wprawdzie w sąsiednich gminach, ale w domyśle włącznie z Radlinem) wniosków przedwyborczych, w kontekście obniżenia stawek za wywóz odpadów. Również Pan, w odpowiedzi na naszą interpelację, zarzuca nam maksymalny ładunek złej woli oraz czynienie z „reformy śmieciowej” przedmiotu gry wyborczej i przedkładanie dezinformacji i nieprawdy, służących doraźnym celom, nad dobro publiczne.
Pragniemy Pana zapewnić, że dalecy jesteśmy od czynienia zabawy przedwyborczej z ważnych
dla mieszkańców problemów, jak Pan to ujął w swoim piśmie. Nie przypominamy sobie również, żebyśmy namawiali Pana do udziału w bawieniu się problemami mieszkańców – a tak by wynikało z treści z Pańskiego pisma, skoro odmawia Pan udziału w takiej zabawie.
Jako radni Rady Miejskiej w Radlinie, zwracamy się więc do Szanownego Pana Burmistrza z prośbą, o powstrzymanie się od udzielania odpowiedzi na interpelacje w takim stylu, w jakim odpowiedział Pan na naszą interpelację z dnia 25.11.2013 r. oraz komentowania na forum publicznym naszych działań. Przypominamy również, że publiczne komentowanie działań radnych, nie leży w Pana kompetencjach; nie jest też ujęte w zakresie czynności Zastępcy Burmistrza Miasta Radlin oraz w upoważnieniu dla Zastępcy Burmistrza Radlina wydanym przez Burmistrza Miasta. Jako urzędnik samorządowy, powinien Pan także przestrzegać Art. 24.2 pkt 3 i 5 Ustawy o pracownikach samorządowych.
Ponadto nadal oczekujemy na ustosunkowanie się do naszych założeń i wyliczeń, przedstawionych w interpelacji z dnia 25.11.2013 r.

Odpowiedź wiceburmistrza:

 

Stanowisko Radnych Ruchu Demokracji Lokalnej w sprawie projektu budżetu na 2014 rok

                                                                                                                       Radlin dnia 17.12.2013 r.

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

                                                                                                                                            Burmistrz Miasta Radlin
                                                                                                                                           mgr Barbara Magiera

                                                                                             

 Stanowisko Radnych Ruchu Demokracji Lokalnej w sprawie projektu budżetu na 2014 r.

       W związku z przedstawionym projektem budżetu miasta Radlin na rok 2014, Radni Ruchu Demokracji Lokalnej wyrażają swoje negatywne stanowisko w sprawie przyjętych założeń do budżetu, planowanego deficytu i zadłużenia, oraz przedstawionej prognozy finansowej Miasta Radlin na lata 2014-2023, wraz z częścią inwestycji ujętych w wykazie na lata 2014-2017.

1. Spadające dochody bieżące miasta (sprawozdanie rb-NBS o nadwyżce/deficycie po III kwartałach jednostki samorządu terytorialnego) rok 2012 – plan 55.431.885,89 zł, wykon  41.589.863,29 zł; rok 2013 – plan 52.476.822,41 zł, wykon 37.254.649,42 zł; oraz planowane na rok 2014 – 51.484.185,00 zł, przy świadomym zwiększaniu zadłużeniu Miasta w roku wyborczym – deficyt budżetowy w roku 2012 – plan 5.972.816,93 zł; w roku 2013 deficyt budżetowy – plan 12.335.572,84 zł; planowany deficyt na rok 2014 – 15.183.115,00 zł, powoduje wzrost kwoty ogólnego zadłużenia Miasta Radlin do wysokości  30 988 971,78 zł, tj. 59,73 % wskaźnika zadłużenia do dochodów ( przy dopuszczalnych 60%)Osiągnięcie górnego pułapu zadłużenia,spowoduje w przyszłości brak możliwości zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny, który jest warunkiem pozyskania funduszy, w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020. Należy również wskazać fakt, iż mimo przyjętego wzrostu dochodów z podatków CIT, PIT czy nieruchomości – co wcale nie jest takie oczywiste; widać m.in. malejącą tendencję z tytułu opłaty od przedsiębiorstw górniczych, oraz pewne dochody mogące być sporne w postaci prowadzonych postępowań podatkowych.
2.
W projekcie budżetu na rok 2014 przyjęto kolejną emisję obligacji, tym razem na kwotę 10.600.000 zł, co przy planowanym w przyszłym roku rozpoczęciu cyklu podwyżek stóp procentowych, zwiększy obciążenia związane z obsługą zadłużenia, z planowanej na 2013 r. kwoty 668.700 zł do prognozowanego poziomu w 2014 r. – 978.000 zł. Również ogólne planowane zadłużenie w roku 2014 z tytułu wyemitowanych obligacji i kredytów ma wynieść 20.860.316,96 zł, co stanowi przeszło 40% dochodów ogółem. Nadmienić również należy, iż w 2013 r. emisja obligacji na kwotę 8.500.000 zł będzie miała najprawdopodobniej mniejszą skalę – co spowoduje pewne zmniejszenie kwoty zadłużenia, a spowodowane to jest po raz kolejny, znacznie niższym wykonaniem zadań majątkowych, oraz przesunięciami inwestycji na kolejne lata. W projekcie budżetu przyjęto wzrost podatków o 0,9%, co uzasadnione byłoby w roku ubiegłym, a na co wskazywaliśmy w naszym stanowisku odnośnie projektu budżetu z roku 2012, jednakże w roku obecnym wzrost podatków, przy niesłusznej stawce podatku od wywozu śmieci (stawka 8,5 zł przy realnym koszcie na poziomie 6 zł) świadczy iż ponownie budżet Miasta ma zostać załatany z pieniędzy podatników, bądź też zaplanowano obniżkę tej stawki podatkowej w drugim półroczu 2014 r., jako gest wyborczy.
3.
Dużą pozycję budżetową stanowi również kwota wolnych środków w wysokości 5.054.460,18 zł, co świadczy o rozminięciu się w prognozach realizacji inwestycji na rok 2013. Nie jest to jednak już tak dziwne, w przypadku dokonania analizy Wieloletniej Prognozy Finansowej z roku 2013. Powyższa prognoza zakładała m.in. iż w roku 2014 dochody ogółem wyniosą 55 mln zł, wydatki ogółem 61 mln zł, a deficyt 6,6 mln zł, Równie ciekawa jest prognoza na rok 2015, gdyż bez podania jakichkolwiek wyjaśnień zostało przyjęte: wzrost dochodów bieżących o 4,5 mln zł, kiedy w latach następnych dla takiej dynamiki wzrostu wskazuje się okres 4 lat; spadek wydatków ogółem o 9 mln zł, kiedy w latach następnych należałoby przyjąć prawie dekadę dla takiej dynamiki spadków; oraz wykazanie nadwyżki finansowej w wysokości 3 mln zł już od roku 2016. Przedstawienie takich założeń świadczy, albo o bardzo dużej kreatywności zapisów tego dokumentu, albo o braku chęci wykorzystania i sięgnięcia po środki unijne z nowej perspektywy unijnej 2014-2020, gdyż inaczej tak duży spadek wydatków majątkowych nie miałby racji bytu.
4.
Nierealna jest Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023 w pozycjach dotyczących różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi tj. pkt.8.1 oraz 8.2 WPF, brak jest realnego uzasadnienia dla tak dużej dynamiki wzrostu w roku 2015 w stosunku do roku 2014, a przedstawiony zapis to jedynie puste cyfry w kontekście spełnienia wymogów i wskaźników ustawy.
5.
Wieloletnia Prognoza Finansowa w części dotyczącej wykazu planowanych przedsięwzięć, od lat jest dokumentem, zawierającym zbędne przedsięwzięcia, które w przypadku realizacji, będą zwiększały wyłącznie koszty bieżące. Część inwestycji, pomimo tego, iż od lat gotowe są projekty; nie została nawet wprowadzona do WPF lub też została usunięta z tego dokumentu. Z tego też powodu część gotowych projektów utraciła już okres gwarancji, a środki finansowe przeznaczone na ich wykonanie, zostały bezpowrotnie zmarnowane.
6.
Z przedstawionego wykazu przedsięwzięć do WPF wynika, że największa kwota w 2014 roku zostanie przeznaczona na dwie inwestycje związane z rozbudową bazy przedszkolnej. Obydwie inwestycje znalazły się w WPF dopiero po protestach rodziców. Brak natomiast w budżecie kolejnej inwestycji, poprawiającej w znacznym stopniu funkcjonowanie bazy szkolnej tj. rozbudowy zaplecza kuchennego i stołówki w Zespole Szkół Sportowych, która nie została ujęta w budżecie pomimo wniosku radnych, a w ostatnim okresie wywołała  protesty rodziców i pracowników Zespołu Szkół Sportowych.
7.
Kolejny już raz zostały w WPF przesunięte terminy budowy kanalizacji sanitarnej, tak potrzebnej i oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji, pozwalającej na ochronę i poprawę środowiska naturalnego.
8.
Skandaliczne i nacechowane brakiem wyobraźni, jest kolejne przesunięcie terminu remontu kapitalnego wiaduktu przy ul. Mariackiej, dopiero na lata 2015-2016. Ekspertyza specjalistyczna wykonana na zlecenie Urzędu Miasta w Radlinie w styczniu 2011 roku, która posłużyła również do opracowania projektu; zawiera zalecenie „przeprowadzenie remontu w czasie najbliższych trzech lat” tj. licząc od daty wykonania ekspertyzy, w okresie do stycznia 2014 r. Ponadto w ekspertyzie zapisano że „dalsze odsuwanie w czasie remontu wiaduktu, a także jego eksploatowanie w  obecnym stanie, może doprowadzić do systematycznego i szybkiego pogarszania się stopnia jego zniszczenia i w konsekwencji do awarii”
Narastanie uszkodzeń,  wynikających z odsuwania w czasie remontu kapitalnego wiaduktu, spowoduje dodatkowe podniesienie kosztów jego remontu.

Podsumowując przedstawiony projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 do 2023 oraz projekt uchwały budżetowej Miasta Radlin na 2014 rok stwierdzamy co następuje:

– w roku 2014 planuje się zwiększyć zadłużenie miasta do kwoty 30 988 971,78 zł, tj. 59,73 % wskaźnika zadłużenia do dochodów. Osiągnięcie górnego pułapu zadłużenia, spowoduje w przyszłości brak możliwości zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny, który jest warunkiem pozyskania funduszy, w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020.
W konsekwencji doprowadzi to do stagnacji rozwoju miasta. Spowoduje też wzrost kosztów obsługi zadłużenia, co bezpośrednio doprowadzi do znacznego wzrostu obciążeń podatkowych mieszkańców
– przedsięwzięcia inwestycyjne wprowadzane są do WPF, w sposób chaotyczny i nieprzemyślany,
a realizacja prowadzona jest bez podziału na ważność zadań.
Dwie największe obecnie realizowane inwestycje tj. budowa przedszkoli, którymi to tak szczyci się Urząd Miasta; zostały wprowadzone do WPF, dopiero po protestach mieszkańców. Inwestycje te nie były nawet ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Radlin na lata 2006-2013
– brak inwestycji przynoszących dochody dla miasta, co w konsekwencji wysokiego zadłużenia i stale malejącej tendencji dochodów, przełoży się na konieczność wprowadzenia znacznych oszczędności w wydatkach bieżących i majątkowych oraz braku środków na utrzymanie infrastruktury i bezpieczeństwa w mieście 

Interpelacja w sprawie przetargu na budowę tężni solankowej wraz z tarniną w systemie zaprojektuj i wybuduj.

                                                                                                         Radlin dnia 25.11.2013 r.

 

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

                                                                                                           Burmistrz Miasta Radlin
                                                                                                           Barbara Magiera
                                                                                                           ul. Rymera 15
                                                                                                           44-310 Radlin

 

 Dotyczy: interpelacja w sprawie przetargu na budowę tężni solankowej wraz z tarniną w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kserokopii załączników nr 2, 5 i 7 do specyfikacji SIWZ, złożonych w  trzech przetargach przez firmę Rudeks Anna Łazarz, na zadanie inwestycyjne  –  „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Wypandów – tężnia solankowa z tarniną w Radlinie przy ul. Wypandów – zaprojektowanie i wykonanie ”

Prosimy również o szczegółową informację na temat:
–  przyczyn odrzucenia oferty firmy Rudeks w pierwszym i drugim przetargu
–  zmian dokonanych przez firmę Rudeks w ofercie do trzeciego przetargu, w wyniku  którego przyjęto ofertę tej firmy
–  zmian dokonanych w SIWZ, w kolejnych ogłoszeniach o przetargu
–  przedstawienia informacji w zakresie pkt. III.3.2.b. SIWZ, w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia przez firmę Rudeks,
a mianowicie wykonania  co najmniej dwóch robót w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  polegających na zaprojektowaniu i budowie tężni solankowych z tarniną o długości min. 20m i wysokości 5m
–  przyczyn dokonanej zmiany w pkt. IV.2.1 w ogłoszeniach o kolejnych przetargach,
w których zmieniono kryterium wyboru w stosunku do pierwotnego przetargu (80% najniższa cena, 20% okres gwarancji)  na 100% najniższa cena; natomiast w SIWZ do wszystkich  przetargów pozostawiono wymóg 80% najniższa cena, 20% okres gwarancji
– dlaczego został postawiony tak minimalny zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (pkt. III.3.5) min. 800.000 zł jeżeli wartość zamówienia wynosi ponad 1,4 mln zł

Odpowiedź UM w Radlinie:

Pismo w sprawie realizacji inwestycji pn. Budowa parkingu przy cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza z połączeniem z ulicą Hallera w Radlinie

Radlin 25.11.2013 r.

                                                                                   

Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

                                                                                                           
                                                                                                       Burmistrz Miasta Radlin
                                                                                                           Barbara Magiera

                                                                           

 dot. realizacji inwestycji pn. Budowa parkingu przy cmentarzu przy ulicy Sienkiewicza, z połączeniem z ulicą Hallera w Radlinie.

     Na realizację w/w przedsięwzięcia Urząd Miasta zawarł umowę na wykonanie projektu
nr 52.272.1.UI.GJ.2011 z dnia 6.12.2011 r.
W związku z powyższym prosimy o informację:
–  czy po zawarciu aneksu do umowy w dniu 29.08.2012 r. z prolongatą jej zakończenia w dniu 15.11.2012 r. umowa została wykonana w terminie. O ile nie została wykonana, czy wykonawca złożył pisemne wyjaśnienie, dlaczego nie została zrealizowana. Jeśli tak prosimy o jego udostępnienie.
–  czy za brak realizacji umowy w terminie gmina nalicza odsetki karne ?
–  czy z uwagi na brak zrealizowania umowy,  powyższa umowa została rozwiązana, jeśli tak, to jakim dokumentem; prosimy o jego udostępnienie.
–  dlaczego przed przystąpieniem do projektowania, nie przeprowadzono w Powiatowym Zarządzie Dróg rozeznania w kwestii uzyskania zgody na włączenie do ul. Hallera, pomimo posiadanej wcześniej wiedzy, że skrzyżowanie będzie zlokalizowane w bardzo niebezpiecznym miejscu.
W piśmie z dnia 23.08.2013 r. jakie przekazał nam Przewodniczący Rady Miejskiej  Jacek Sobik, zastępca Burmistrza  informuje o realizacji nowej inwestycji w tym terenie.
Prosimy o podanie podstawy prawnej wszczęcia takiego zadania inwestycyjnego,
oraz przedstawienie zawartej umowy na realizację nowej inwestycji. Ponadto prosimy o podanie całkowitych kosztów projektowania i realizacji tego zadania.
W piśmie poinformowano Przewodniczącego Rady Miejskiej, że do dnia 30.09.2013 r. zostanie wykonana dokumentacja utwardzenia terenu przy cmentarzu, w związku z powyższym  prosimy o jej udostępnienie. W tym samym piśmie zastępca Burmistrza poinformował o planowanym wykonaniu utwardzenia terenu na podstawie wykonanej dokumentacji, w terminie do końca października 2013 r. W związku z tym, że zadanie nie zostało wykonane do dnia dzisiejszego, prosimy o podanie przyczyn braku realizacji zadania.
Odpowiedź UM w Radlinie:

Pismo w sprawie przedstawienia sprawozdania z realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

                                                                                                                          Radlin 13.11.2013 r.

 Leszek Bednorz
Andrzej Gaca
Henryk Rduch

                                                                                               Pan
mgr inż. Jacek Sobik
Przewodniczący Rady Miasta

 

 Dotyczy: przedstawienia sprawozdania z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach

         Zwracamy się z prośbą, o wystąpienie do Burmistrza Miasta z wnioskiem, o przedstawienie  Radzie Miasta, cokwartalnego sprawozdania z realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdanie w formie pisemnej powinno zawierać  informacje dotyczące:

 •  ilości złożonych deklaracji
 •  ilości osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za wywóz odpadów
 •  ilości osób, które wniosły opłatę w wymaganym  terminie
 •  wysokości wniesionych opłat za wywóz odpadów, kwartalnie i narastająco
 •  kwocie przelanej na konto firmy realizującej wywóz odpadów, kwartalnie i narastająco
 •  ilości zebranych odpadów, kwartalnie i narastająco
 •  ilości toczących się postępowań windykacyjnych i wysokości kwot, których dotyczą   postępowania windykacyjne
 • łącznych kosztów poniesionych w danym kwartale i narastająco przez Urząd Miasta, w związku z realizacją ustawy jak w tytule